جستجو زبان    
 

انگلیسی : Auxesis
فارسی : (زیست‌ شناسی‌) رشد توام‌ با عدم‌ تقسیم‌ یاخته‌، تفصیل‌، بسط، تقویت‌، افزایش‌، مبالغه‌

انگلیسی : Auxiliary
فارسی : معین‌، كمك‌ دهنده‌، امدادى، كمكی‌

انگلیسی : Auxiliary Equipment
فارسی : تجهیزات‌ كمكی‌

انگلیسی : Auxiliary Memory
فارسی : حافظ كمكی‌

انگلیسی : Auxiliary Storage
فارسی : انبار كمكی‌

انگلیسی : Auxin
فارسی : هورمون‌ گیاهی‌

انگلیسی : Auyomated
فارسی : خودكار شده‌، خودكار

انگلیسی : Avail
فارسی : سودمند بودن‌، بدرد خوردن‌، داراى ارزش‌ بودن‌، در دسترس‌ واقع‌ شدن‌، فایده‌ بخشیدن‌، سود، فایده‌، استفاده‌، كمك‌، ارزش‌

انگلیسی : Availability
فارسی : قابلیت‌ استفاده‌، چیز مفید و سودمند، شخص‌ مفید، دسترسی‌، فراهمی‌

انگلیسی : Available
فارسی : دردسترس‌، فراهم‌، قابل‌ استفاده‌، سودمند، موجود

انگلیسی : Avalanche
فارسی : بهمن‌، نزول‌ ناگهانی‌ و عظیم‌ هر چیزى، بشكل‌ بهمن‌ فرود امدن‌

انگلیسی : Avarice
فارسی : زیادهجویی‌، از، حرص‌، طمع‌

انگلیسی : Avaricious
فارسی : حریص‌، ازمند، طماع‌، زیادهجو

انگلیسی : Avast
فارسی : (د.ن‌ -.بصورت‌ امر) ایست‌، توقف‌ كنید

انگلیسی : Avaunt
فارسی : دستور اخراج‌، برو

انگلیسی : Ave
فارسی : بدرود، خداحافظ، سلام‌، خدا نگهدار

انگلیسی : Avenge
فارسی : كینه‌ جویی‌ كردن‌ (از)، تلافی‌ كردن‌، انتقام‌ كشیدن‌ (از)، دادگیرى كردن‌، خونخواهی‌ كردن‌

انگلیسی : Avenger
فارسی : كین‌ خواه‌، خونخواه‌، دادگیر، انتقام‌ جو

انگلیسی : Avens
فارسی : (گ‌.ش‌.) علف‌ مبارك‌ از تیره‌ گل‌ سرخیان‌

انگلیسی : Avenuse
فارسی : خیابان‌، راه‌، خیابان‌ وسیع‌، راهرو باغ‌

انگلیسی : Aver
فارسی : از روى یقین‌ گفتن‌، بطور قطع‌ اظهار داشتن‌، اثبات‌ كردن‌، تصدیق‌ كردن‌، بحق‌ دانستن‌

انگلیسی : Average
فارسی : معدل‌، حد وسط، میانه‌، متوسط، درجه‌ عادى، میانگین‌، حد وسط (چیزیرا) پیدا كردن‌، میانه‌ قرار دادن‌، میانگین‌ گرفتن‌، رویهمرفته‌، بالغ‌ شدن‌

انگلیسی : Averment
فارسی : اظهار قطعی‌ یا مثبت‌، اظهار محض‌، ادعا، بیان‌

انگلیسی : Avernus
فارسی : مناطق‌ جهنمی‌، جهنم‌

انگلیسی : Averse
فارسی : بیزار، مخالف‌، متنفر، برخلاف‌ میل‌

انگلیسی : Aversion
فارسی : بیزارى، نفرت‌، مخالفت‌، ناسازگارى، مغایرت‌

انگلیسی : Avert
فارسی : برگرداندن‌، گردانیدن‌، دفع‌ كردن‌، گذراندن‌، بیزار كردن‌، بیگانه‌ كردن‌، منحرف‌ كردن‌

انگلیسی : Avesta
فارسی : اوستا، كتاب‌ زرتشت‌

انگلیسی : Avestan
فارسی : زبان‌ اوستایی‌، زبان‌ باستانی‌ ایران‌

انگلیسی : Avgas
فارسی : بنزین‌ هواپیما، سوخت‌ طیاره‌

انگلیسی : Avian
فارسی : وابسته‌ به‌ مرغان‌، مرغی‌

انگلیسی : Aviarist
فارسی : كسی‌ كه‌ مرغدارى میكند، متصدى مرغان‌

انگلیسی : Aviary
فارسی : لانه‌ مرغ‌، مرغدانی‌، محل‌ پرندگان‌

انگلیسی : Aviate
فارسی : هواپیمایی‌ كردن‌، پرواز كردن‌

انگلیسی : Aviation
فارسی : هواپیمایی‌، هوانوردى

انگلیسی : Aviator
فارسی : هوانورد، خلبان‌

انگلیسی : Aviculture
فارسی : پرورش‌ مرغ‌، تربیت‌ مرغ‌، مرغدارى

انگلیسی : Avid
فارسی : حریص‌، ازمند، مشتاق‌، ارزومند، متمایل‌

انگلیسی : Avidity
فارسی : اشتیاق‌، از، حرص‌، ازمندى، پرخورى، طمع‌

انگلیسی : Avifauna
فارسی : كلیه‌ مرغان‌ یك‌ سرزمین‌، پرندگان‌ یك‌ ناحیه‌

انگلیسی : Avigation
فارسی : هوانوردى، فن‌ هدایت‌ هواپیما

انگلیسی : Avionic
فارسی : مربوط به‌ دستگاههاى خودكار هواپیما

انگلیسی : Avionics
فارسی : فن‌ استفاده‌ از دستگاههاى الكتریكی‌ و خودكار در هوانوردى و نجوم‌

انگلیسی : Avirulent
فارسی : غیر بیماریزا، بدون‌ شدت‌

انگلیسی : Avitaminosis
فارسی : (طب‌) كمبود ویتامینها در بدن‌

انگلیسی : Avocado
فارسی : نوعی‌ میوه‌ شبیه‌ انبه‌ یا گلابی‌ بزرگ‌، اوكادو

انگلیسی : Avocation
فارسی : كار فرعی‌، كار جزیی‌، مشغولیت‌، سرگرمی‌، كار، حرفه‌، كسب‌

انگلیسی : Avocational
فارسی : وابسته‌ بكار فرعی‌

انگلیسی : Avocet
فارسی : (ج‌.ش‌.) نوعی‌ مرغ‌ دراز پا(مثل‌ مرغ‌ ماهیخوار)

انگلیسی : Avoid
فارسی : دورى كردن‌ از، احتراز كردن‌، اجتناب‌ كردن‌، طفره‌ رفتن‌ از، (حق‌.) الغاء كردن‌، موقوف‌ كردن‌


قبلی 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90  بعدی