جستجو زبان    
 

انگلیسی : Astringent
فارسی : گس‌، قابض‌، جمع‌ كننده‌، سفت‌، داروى قابض‌، سخت‌ گیر، دقیق‌، طاقت‌ فرسا، شاق‌، تند و تیز

انگلیسی : Astrodome
فارسی : گنبد شیشهاى كه‌ خلبان‌ میتواند از وراء ان‌ اسمان‌ را مشاهده‌ كند، سالن‌ رسد خانه‌

انگلیسی : Astrogate
فارسی : كیهان‌ نوردى كردن‌، فضانورى كردن‌، سفركردن‌ (بكرات‌ دیگر)

انگلیسی : Astrolabe
فارسی : اسطرلاب‌

انگلیسی : Astrologer
فارسی : منجم‌، ستاره‌ شناس‌، طالع‌ بین‌، احكامی‌

انگلیسی : Astrological
فارسی : مربوط به‌ نجوم‌، منسوب‌ به‌ علم‌ ستاره‌ شناسی‌

انگلیسی : Astrology
فارسی : علم‌ احكام‌ نجوم‌، طالع‌ بینی‌، ستاره‌ شناسی‌

انگلیسی : Astronaut
فارسی : فضانورد، مسافرفضایی‌

انگلیسی : Astronautical
فارسی : وابسته‌ به‌ فضانوردان‌

انگلیسی : Astronautics
فارسی : مطالعهء امكان‌ مسافرت‌ بكرات‌ دیگر، مبحث‌ كیهان‌ نوردى

انگلیسی : Astronavigation
فارسی : ستارهنوردى، فضانوردى

انگلیسی : Astronomer
فارسی : ستارهشناس‌، اخترشناس‌، منجم‌

انگلیسی : Astronomic
فارسی : نجومی‌، عظیم‌، بیشمار، وابسته‌ به‌ علم‌ هیئت‌

انگلیسی : Astronomical
فارسی : نجومی‌، عظیم‌، بیشمار، وابسته‌ به‌ علم‌ هیئت‌

انگلیسی : Astronomy
فارسی : هیئت‌، علم‌ هیئت‌، علم‌ نجوم‌، ستاره‌ شناسی‌، طالع‌ بینی‌

انگلیسی : Astrophotography
فارسی : عكس‌ بردارى از ستارگان‌ براى تحقیقات‌ فضایی‌

انگلیسی : Astrophysics
فارسی : فیزیك‌ نجومی‌، مبحث‌ اجرام‌ سماوى

انگلیسی : Astute
فارسی : زیرك‌، ناقلا، دانا، هوشیار، محیل‌، دقیق‌، موشكاف‌

انگلیسی : Astuteness
فارسی : زیركی‌، هوشیارى، موشكافی‌

انگلیسی : Asunder
فارسی : جدا، سوا، دونیم‌، دوقسمتی‌

انگلیسی : Asylum
فارسی : پناهگاه‌، بستگاه‌، گریزگاه‌، نوانخانه‌، یتیم‌ خانه‌، تیمارستان‌

انگلیسی : Asymmetric
فارسی : بی‌ قرینه‌، غیرمتقارن‌، بی‌ تناسب‌

انگلیسی : Asymmetric
فارسی : (asymmetrical) نامتقارن‌

انگلیسی : Asymmetrical
فارسی : (asymmetric) نامتقارن‌

انگلیسی : Asymmetrical
فارسی : بی‌ قرینه‌، غیر متقارن‌، بی‌ تناسب‌

انگلیسی : Asymmetrical Distortion
فارسی : اعوجاج‌ نامتقارن‌

انگلیسی : Asymmetry
فارسی : عدم‌ تقارن‌

انگلیسی : Asymptomatic
فارسی : (طب‌) بدون‌ علامت‌، بدون‌ نشانهء مرض‌

انگلیسی : Asymptote
فارسی : (هن‌.) خط مجانب‌، مماس‌ ازلی‌

انگلیسی : Asynchronism
فارسی : غیرهمزمانی‌، بدون‌ هموقتی‌، غیر معاصر

انگلیسی : Asynchronous
فارسی : غیرهمزمان‌، غیر معاصر، مختلف‌ الزمان‌

انگلیسی : Asynchronous
فارسی : ناهمگام‌، غیر همزمان‌

انگلیسی : Asynchronous Transmission
فارسی : مخابره‌ ناهنگام‌

انگلیسی : Asynchronous Computer
فارسی : رایانه ناهنگام‌

انگلیسی : Asynchronous Control
فارسی : كنترل‌ ناهمگام‌

انگلیسی : Asynchrony
فارسی : غیرهمزمانی‌، بدون‌ هموقتی‌، غیر معاصر

انگلیسی : At
فارسی : بسوى، بطرف‌، به‌، در، پهلوى، نزدیك‌، دم‌، بنابر، در نتیجه‌، بر حسب‌، از قرار، بقرار، سرتاسر، مشغول‌

انگلیسی : At All
فارسی : بهیچ‌ وجه‌، ابدا

انگلیسی : At Random
فارسی : به‌ تصادف‌

انگلیسی : Ataractic
فارسی : داروى ارام‌ كننده‌، داروى مسكن‌

انگلیسی : Ataraxic
فارسی : داروى ارام‌ كننده‌، داروى مسكن‌

انگلیسی : Atavism
فارسی : نیاكان‌ گرایی‌، شباهت‌ به‌ نیاكان‌، برگشت‌ بخوى نیاكان‌

انگلیسی : Atavistic
فارسی : وابسته‌ به‌ نیاكان‌، شباهت‌ به‌ نیاكان‌

انگلیسی : Atelier
فارسی : كارگاه‌، كارگاه‌ هنرى، اتلیه‌

انگلیسی : Atheism
فارسی : انكار وجود خدا، الحاد، كفر

انگلیسی : Atheist
فارسی : منكر خدا، خدانشناس‌، ملحد

انگلیسی : Atheistic
فارسی : وابسته‌ به‌ انكار خدا

انگلیسی : Athena
فارسی : (افسانهء یونان‌) الههء عقل‌ و زیبایی‌، شهر اتن‌

انگلیسی : Athenaeum
فارسی : مدرسهء هنرى، انجمن‌ ادبی‌، انجمن‌ دانش‌

انگلیسی : Atheneum
فارسی : مدرسهء هنرى، انجمن‌ ادبی‌، انجمن‌ دانش‌


قبلی 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90  بعدی