جستجو زبان    
 

انگلیسی : Apian
فارسی : وابسته‌ به‌ زنبور عسل‌ یا مگس‌

انگلیسی : Apical
فارسی : مربوط به‌ نوك‌ یا راس‌ زاویه‌

انگلیسی : Apiculate
فارسی : نوك‌ دار، تیز

انگلیسی : Apicultural
فارسی : مربوط به‌ پرورش‌ و نگهدارى زنبور عسل‌

انگلیسی : Apiece
فارسی : براى هرشخص‌، هرچیز، هریك‌، هركدام‌

انگلیسی : Apis
فارسی : گاو مقدس‌ مصریان‌ قدیم‌

انگلیسی : Apish
فارسی : بوزینه‌ صفت‌، نادان‌، حیله‌ گر

انگلیسی : Apivorous
فارسی : (ج‌.ش‌.) زنبورخوار، تغذیهكننده‌ از زنبور عسل‌

انگلیسی : Apl Language
فارسی : زبان‌ اى پی‌ ال‌

انگلیسی : Aplacental
فارسی : فاقد جفت‌ جنین‌

انگلیسی : Aplomb
فارسی : حالت‌ عمودى، (مج‌.) اطمینان‌ بخود، اعتماد بنفس‌

انگلیسی : Apocalypse
فارسی : كتاب‌ مكاشفات‌ یوحنا، مكاشفه‌، الهام‌

انگلیسی : Apocalyptic
فارسی : وابسته‌ به‌ كتاب‌ مكاشفات‌ یوحنا

انگلیسی : Apocalyptical
فارسی : وابسته‌ به‌ كتاب‌ مكاشفات‌ یوحنا

انگلیسی : Apocalyptist
فارسی : كاشف‌ مجهولات‌، متخصص‌ در تفسیر مكاشفات‌ یوحنا

انگلیسی : Apocrypha
فارسی : كتاب‌ مشكوكی‌ كه‌ راجع‌ بزندگی‌ عیسی‌ ودین‌ مسیح‌ نوشته‌ شده‌، كتب‌ كاذبه‌

انگلیسی : Apocryphal
فارسی : داراى اعتبار مشكوك‌، ساختگی‌، جعلی‌

انگلیسی : Apodeictic
فارسی : (من‌.) شامل‌ یا مستلزم‌ بیان‌ حقیقت‌، قابل‌ توضیح‌

انگلیسی : Apodictic
فارسی : (من‌.) شامل‌ یا مستلزم‌ بیان‌ حقیقت‌، قابل‌ توضیح‌

انگلیسی : Apogamy
فارسی : (گ‌.ش‌.) رشد و نمو گیاه‌ هاگدار بدون‌ عمل‌ لقاح‌ از سلول‌ جنسی‌

انگلیسی : Apogean
فارسی : از زمین‌ بالا امده‌، برامده‌، اوجی‌، ذروهاى

انگلیسی : Apogee
فارسی : (هن‌.) اوج‌، نقطهء اوج‌، ذروه‌، اعلی‌ درجه‌، نقطهء كمال‌

انگلیسی : Apolitical
فارسی : داراى شخصیت‌ غیر سیاسی‌، بی‌ علاقه‌ بامور سیاسی‌، غیر سیاسی‌

انگلیسی : Apollo
فارسی : (یونان‌ قدیم‌) خداى افتاب‌ و زیبایی‌ و شعر و موسیقی‌

انگلیسی : Apollyon
فارسی : شیطان‌، مالك‌ دوزخ‌

انگلیسی : Apologetic
فارسی : پوزش‌ امیز، اعتذارى، دفاعی‌

انگلیسی : Apologetics
فارسی : مدافعهء استدلالی‌ از مسیحیت‌

انگلیسی : Apologia
فارسی : دفاع‌، پوزش‌ ادبی‌

انگلیسی : Apologist
فارسی : مدافع‌، پوزش‌ خواه‌، نویسندهء رسالهء دفاعی‌

انگلیسی : Apologize
فارسی : پوزش‌ خواستن‌، معذرت‌ خواستن‌، عذر خواهی‌ كردن‌

انگلیسی : Apologizer
فارسی : پوزشگر، معذرت‌ خواه‌

انگلیسی : Apologue
فارسی : حكایت‌ اخلاقی‌، داستان‌

انگلیسی : Apology
فارسی : پوزش‌، عذرخواهی‌ (رسمی‌)، اعتذار، مدافعه‌

انگلیسی : Apomict
فارسی : كسی‌ یا چیزى كه‌ بوسیلهء تكثیر بدون‌ لقاح‌ بوجود امده‌ باشد

انگلیسی : Apomixis
فارسی : تكثیر بوسیلهء بافتهاى تناسلی‌ ولی‌ بدون‌ لقاح‌

انگلیسی : Apophyseal
فارسی : زائدهاى

انگلیسی : Apophysis
فارسی : (pl.apophyses) (تش‌.) زائده‌، برجستگی‌، غند

انگلیسی : Apoplectic
فارسی : (طب‌) سكتهاى، دچار سكته‌، سكته‌ اور

انگلیسی : Apoplexy
فارسی : سكته‌، سكتهء ناقص‌

انگلیسی : Aposematic
فارسی : قابل‌ گوشزد، حاوى نكتهء مهم‌ و قابل‌ گوشزد

انگلیسی : Aposematically
فارسی : بطور قابل‌ گوشزد

انگلیسی : Aposiopesis
فارسی : قطع‌ ناگهانی‌ سخن‌، وقفهء كلام‌ (بواسطهء ضربهء ناگهانی‌)

انگلیسی : Apostasy
فارسی : ارتداد، ترك‌ ایین‌، ترك‌ عقیده‌، برگشتگی‌ از دین‌

انگلیسی : Apostate
فارسی : از دین‌ برگشته‌، مرتد

انگلیسی : Apostatize
فارسی : از دین‌ برگشتن‌، مرتد شدن‌

انگلیسی : Aposteriori
فارسی : (من‌.) از معلول‌ بعلت‌ رسیده‌، از مخلوق‌ بخالق‌ پی‌ برده‌، استنتاجی‌، استقرایی‌، با استدلال‌ قیاسی‌

انگلیسی : Apostle
فارسی : فرستاده‌، رسول‌، پیغ‌Äامبر، حوارى، (دركلیسا) عالیترین‌ مرجع‌ روحانی‌

انگلیسی : Apostolate
فارسی : مقام‌ یا شغل‌ پاپ‌، رسالت‌، رهبرى

انگلیسی : Apostolic
فارسی : رسالتی‌، وابسته‌ به‌ پاپ‌

انگلیسی : Apostolic Delegate
فارسی : نمایندگی‌ سیاسی‌ پاپ‌، سفیركبیر پاپ‌


قبلی 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90  بعدی