عنوان : بررسي و سنجش دو پهلوان بزرگ شاهنامه فردوسي و انه ايد ويرژيل، رستم و انه ، با يکديگر، از ديدگاههاي گوناگون
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته :

مختصر : در اين پايان نامه نگارنده کوشيده است تا از ديدگاههاي گوناگون : نژاد ، زادن ، زادگاه ، چهره و اندام ، خوراک ، جنگ ابزار ، عشق ورزي ( بانوان) ، ويژگيهاي دروني و رواني ( درونگرايي و برونگرايي ) ، سرنوشت در ايران و رم و ديدگاه پهلوانان درباره آن ، گرايش داشتن به جنگاوري ، سفر ،رويارويي با ستيزندگان ديگرسان و نبردهاي تن به تن رستم و انه را بررسد و به شيوه اي فراخ و فراگير به سنجش اين بررسيها بپردازد . پايان نامه " بررسي و سنجش دو پهلوان بزرگ شاهنامه فردوسي و انه ايدويرژيل:رستم و انه با يکديگر از ديدگاههاي گوناگون " پژوهشي است از براي رسيدن بدين آرمان .

عنوان : ديو در شاهنامه فردوسي
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته :

مختصر : اين رساله با موضوع ديو در شاهنامه نگارش يافته که نگارنده در آمن به بررسي انواع ديو پرداخته است. اين پژوهش علاوه بر کليات تحقيق در پنج فصل تنظيم شده است. فصل اول ديو و خدادر فرهنگ اقوام و اديان مختلف است. فصل دوم به احوال فردوسي و جايگاه شاهنامه پرداخته است. و فصل سوم ديو در شاهنامه راگذارده است. فصل چهارم ديو در فرهنگ عامه مردم استان ايلام را بررسيده است و در فصل پنجم به نتيجه گيري و پيشنهادات پرداخته است.

عنوان : وجوه ادبي و بلاغي در ديوان فخرالدين ابراهيم عراقي
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته :

مختصر : نگارنده اين پژوهش بر آن شد که درباره جلوه هاي ادبي و بلاغي شعر آن شاعر بزرگ- که متاسفانه در ذيل نام شاعران بزرگ کمتر مورد توجه ادبا و محققان قرار گرفته است،و تا کنون تحقيقي مدون و بسامان در مورد وي صورت نگرفته است،- به پژوهش و تحقيق بپردازد.فخر الدين ابراهيم بن بزرجمهر بن عبدالغفار فراهاني از شاعران بنام و معروف ايران در قرن هفتم هجري است. در اين پژوهش که در پنج فصل فراهم گرديده و ضمن پرداختن به شرح احوال ، زندگي نامه ومعرفي ديوان اشعار عارف و قلندر شوريده حال،فخرالدين عراقي که به ساده ترين وجه توانسته است، تأثير پذيري خود را در برابر زيبايي هاي طبيعت به نمايش بگذارد و افکار دروني خويش را به مخاطب القا نمايد -، بر حسب توان خويش در ديوان اشعارش جستجوکرده و آن را از ديدگاه دانش هاي ص بديع، بيان و معاني بررسي نمايم.

عنوان : بررسي محتوايي ادبيات دفاع مقدس
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته :

مختصر : در اين پژوهش محتواي ادبيات دفاع مقدس با تکيه بر سروده ها و نوشته هاي شاعران و نويسندگان برجسته آن بررسي شده است که مفاهيم ان شامل شجاعت طلبي، ايثارگري و از خودگذشتگي است. در بخش نخست ضرورت، پيشينه و روش تحقيق، در فصل دوم دفاع مقدس و شرايط آن، در فصل سوم ادبيات دفاع مقدس موضوع و ويژگيهاي آن، در فصل چهارم ويژگيهاي موضوعي و محتوايي ادبيات منظوم بررسي شده است. و در فصل پنجم ويژگيهاي موضوعي و محتوايي ادبيات منظوم دفاع مقدس شرح داده شده است.

عنوان : بديع در نهج البلاغه و ادبيات فارسي
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته :

مختصر : اين پايان نامه پژوهشي است در باب "بديع در نهج البلاغه". بديع دانشي است که زيبايي و آراستگي سخن را بررسي مي کند و دلايل زيبايي نظم و نثر را معلوم مي کند. در اين پژوهش سعي شده بديع در نهج البلاغه همراه با شواهد مثال فارسي بر اساس کتاب آرايه هاي ادبي در زبان فارسي از دکتر محمود فضيلت بررسي شده است. در اين پژوهش کار بر روي بديع نهج البلاغه است. استعاره ها و تشبيه ها و اضافه هاي استعاري به عنوان دو آرايه مهم در نهج البلاغه به وفور ديده مي شود. استفاده از سجع و جناس در نهج البلاغه قابل توجه است. لذا شاعران فارسي زبان باها به شکل تلميح اقتباس و تضمين از اين کتاب ارزشمند استفاده برده اند.

عنوان : بررسي صورخيال درديوان اميري سنقري
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته :

مختصر : اين پايان نامه پژوهشي است درباره صور بلاغي وادبي درديوان اميري سنقري که به منظورآشنايي وبازشناخت شاعربومي معاصربه انجام رسيده است .وجوه بلاغي برجسته اي در اشعارنامبرده وجوددارد .ايشان بيشتردرقالب غزل و تاحدودي به شيوه حافظ و سعدي شعرسروده است .

عنوان : شرح وتوضيح ابيات ومشکلات ديوان کمال الدين اسماعيل
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته :

مختصر : ابوالفضل کمال الدين اسماعيل بن ابومحمدعبدالله بن عبدالرزاق اصفهاني ازقصيده سرايان معروف وشاعران بزرگ اواخرقرن ششم وثلث اول قرن هفتم است .مضامين اصلي اشعار او اندرزها ،بحث هاي عرفاني،شکوه وگله ازروزگار ونابسامانيهاي زمان اوپديد آمده است.اين پايان نامه مشتمل بر:کليات ،توضيحي درباره اوضاع سياسي و...دراين دوره ،شرح قصايد،قطعات،ترکيب بندها،مثنوي ها،غزليات،رباعيات ونتيجه گيري وفهرست لغات وترکيبات شرح شده مي باشد.

عنوان : بررسي تحليلي- تطبيقي اسطوره آفرينش در حماسه هاي ايران و يونان
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته :

مختصر : نگارش اين پايان نامه جهت بررسي اسطوره آفرينش در ميان دو قوم يراني و يوناني با هدف معرفي خدايان و عناصر نيک و بد و تاثير و دخالت آنها در آفرينش انسان، جهان، کيهان زمين و آسمان صورت گرفت. در فصل اول به تعريف واژه اسطوره و حوزه هاي مربوط به آن ، فصل دوم به تعريف واژه آفرينش و حوزه هاي مربوط به آن، فصل سوم به صورت مجزا اسطوره هاي آفرينش ايراني مورد بررسي قرار گرفت. فصل چهارم به بررسي اسطوره آفرينش در يونان پرداخته شد. فصل پنجم نيز بررسي تطبيقي آفرينش در اساطير ايران و يونان انجام شد.

عنوان : مقايسه و بررسي غزل هوشنگ ابتهاج و حسين منزوي از لحاظ زباني، ادبي و فکري
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته :

مختصر : اين نوشته حصل پژوهشي است درباره غزل معاصر که به دو شيوه کلاسيک و نئو کلاسيک ارائه شده است. ابتهاج به عنوان غزل پرداز کلاسيک عمده تلاش خويش را صرف آفرينش فضايي حافظ گونه نمود و غزليات او در سه بخش عاشقانه عارفانه و سياسي اجتماعي قابل بررسي است.اين رساله غزليات آنها را به طور جامع از لحاظ سبک شناختي مورد بررسي و تحليل قرار داده است.

عنوان : تاثير ملامتيه و قلندريه در ديوان اشعار عراقي و حافظ
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته :

مختصر : اين پايان نامه با موضوع تاثير ملامتيه و قلندريه در شعر عراقي و حافظ در چهار فصل و با روش توصيفي کتابخانه اي و استفاده از ‎۱۱۷منبع اصلي و فرعي انجام گرفته است. فصل اول آن به سير تاريخي و شکل گيري و نحوه ظهور طريقت ملامتيه پرداخته است. در فصل دوم به انعکاس و بازتاب انديشه ها و واژگان ادبيات ملامتي و قلندري در شعر عراقي و حافظ پرداخته شده. فصل سوم آن به چهره هاي منفي و مردود در ادبيات مغانه پرداخته شده و فصل چهارم به انعکاس واژگان و مصطلحات مورد عناد و استهزا در اين جريان فکري اختصاص يافته است.

عنوان : موضوعات اجتماعي و اشکال ادبي آن در ديوان سيد حسن غزنوي
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته :

مختصر : هدف از اين پژوهش بررسي موضوعات اجتماعي و اشکال ادبي آن در ديوان سيد حسن غزنوي است. فصل اول شامل جامعه شناسي در ادبيات و شرح زندگي حسن غزنوي از آغاز تا پايان عمر، فصل دوم پايگاه اجتماعي خانواده ، فصل سوم مدح، فصل چهارم عدالت،فصل پنجم شکار،فصل ششم مراسم و جشنها، فصل هفتم اخلاق هشتم مرثيه، نهم عشق، دهم شکوه و شکايت، يازدهم هجو و دوازدهم خلاصه و نتيجه گيري مي باشد.

عنوان : نقش اغراق و ارتباط آن با عناصر علم بيان در شاهنامه فردوسي
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته :

مختصر : در رساله حاضر به بررسي اغراق هاي بخش پهلواني شاهنامه پرداخته و سعي شده نمونه هايي از داستان هاي حماسي ذکر شود. موضوع اصلي بحث از اغراق به عنوان جوهر اصلي حماسه و ارتباط آن با با ساير عناصر علم بيان از قبيل: تشبيه، استعاره، کنايه، مجاز و ... است. زيرا بکارگيري عناصر علم بيان به تنهايي نمي تواند گيرايي و پويايي لازم را داشته باشد. نيز در اين رساله از ارتباط اغراق با آرايه هاي ادبي در حماسه فردوسي بحث شده است. در اين ميان جهت آميختگي و اثبات اين مدعا به نظر علماي فن بيان استناد گرديده است.

عنوان : بررسي خطاي آدم در متون عرفاني تا قرن هفتم
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته :

مختصر : در اين پژوهش به اصل ماجراي آدم و همچنين دلايل آن نزد عرفا پرداخته شده است. در بخش اول به آدم و حوا در فرهنگها و قرآن، در بخش دوم آفرينش و خطاي آدم در اديان توحيدي آورده شده، در بخش سوم به ابليس پرداخته شده است. در بخش چهارم به آفرينش آدم در متون عرفاني، از شجره ممنوعه اي که از آن تناول نمود پرداخته شده است. در اين پايان نامه با بررسي کتب مهم و ارزشمند عرفاني قرنهاي اول تا هفتم هجري به بسياري از سوالاتي که ذهن انسان را به خود مشغول مي ند پاسخ داده شده است.

عنوان : ريخت شناسي شخصيت هاي شاهنامه کردي و فارسي
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته :

مختصر : رزمنامه هاي کردي برزو و فولادوند و رستم وزنون مي توانند دريچه هاي سبز براي ورود به ادب حماسي کردي باشند.هر دو گروه ادبي(حماسه پردازان فارس و کرد) گرهي مشترک به نام توران و آرماني مشترک به نام ايران دارند. اما در رستم وزنون مخطب در پس کوچه هاي پريشاني شکست و شادکامي پيروز مي گردد. نگارنده در اين نوشتار بر آن است که درباره شخصيت هاي مهم اين اثر کنکاش کند و اين پيوستگي و ناپيوستگي ها را با تاملي ريخت شناسانه به خوانندگان بشناساند.

عنوان : طبيعت از نگاه سعدي
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته :

مختصر : شاعران شعر پارسي به ويژه سبک خراساني با جادوي سخن خويش به طبيعت مقامي ممتاز داده اند. اما در اين ميان سعدي در شعر و نثر آنچنان دلبسته طبيعت شده که نام مهمترين شاهکارهايش را از عناصر طبيعت مي گيرد. اين کار داري شش فصل است. در فصل اول کلياتي در باب طبيعت در مکاتب شعري بيان شده است. در فصل دوم تا ششم با جستجو در کليات سعدي به پيدا نمودن عناصر طبيعت و بررسي عناصر آن در گلستان، بوستان غزليات قصايد و ساير آثار سعدي پرداخته شده . نگارنده سپس در مرحله بعد عناصر موجود در طبيعت را از ديدگاههاي اجتماعي سياسي ديني عرفاني اخلاقي تعليمي غنايي عاشقانه و چند پيامي تقسيم نموده و در پايان هر فصل نيز مهمترين عناصري را که پيام خاصي نداشته اند ذکر نموده و به ذکر شماره صفحه واژه هاي مذکور بسنده نموده است.

عنوان : انديشه هاي قلندرانه در شعر خاقاني، اوحدي مراغه اي و سيف فرغاني
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته :

مختصر : اين پايان نامه با موضوع انديشه هاي قلندرانه در شعر خاقاني اوحدي مراغه اي و سيف فرغاني در چهار فصل و با روش توصيفي و استفاده از نود و چهار منبع انجام گرفته است. فصل اول آن به سير تاريخي و شکل گيري طريقه قلندريه پرداخته است. فصل دوم به ويژگيهاي مشترک انديشه قلندريه در شعر خاقاني و اوحدي مراغه اي و سيف فرغاني پرداخته شده است. فصل سوم به انديشه هاي کفري عيسويي مزديسنان و قلندري و بازتاب آن در شعر خاقاني اوحدي و سيف فرغاني پرداخته شده است. فصل چهارم به انعکاس واژگان جمال پرستي پرداخته شده است

عنوان : شرح، تحليل و ترجمه ديوان اورامي مولوي کرد
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته :

مختصر : شخصيت مطرح شده در اين رساله (سيد عبدالرحيم) معروف به پير خدر شاهو مي باشد. مولوي در طريقت و علم کلام دست توانايي داشته است. او در ديوان اورامي خود از آرايه هاي ادبي به نحو احسن بهره برده است. مباحث اصلي اين پايان نامه شامل چها فصل است. فصل اول کليات، فصل دوم شرح حال مولوي، فصل سوم شامل نمونه هايي از آرايه هاي ادبي برجسته در ديوان مولوي، فصل چهارم شرح و تحليل و ترجمه ديوان شعر مولوي کرد مي باشد.

عنوان : تاملي نو در زندگي،زبان شعري وانديشه هاي باباطاهر
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته :

مختصر : دراين پايان نامه نگارنده کوشيده است با جمع آوري بخش عمده اي از نوشته ها،نسخ خطي وچاپي قابل اعتماد،مسائل مرتبط،مقالات ونظرات صاحب نظران وپژوهندگان داخل وخارج کشور از جمله:دکترمينوي،خانلري،زرين کوب،اذکايي و...درباره باباطاهروهم نظري با شاعران،واژه شناسان،پيران ومولفين ونفوذدرمسائل تحقيق نشده ازجمله:آثاراهل حق مانند:تذکره اعلي،حق الحقايق،سرانجام،سرسپردگان ومشاهيراهل حق، باژرف انديشي ودلايل عقلي ومنطقي،قرن قرين به حقيقت پيدايش،خاستگاه، عقيده ومسلک وزبان شعري شاعررامشخص نمايد.همچنين نگارنده کوشيده است تصويري روشن از زندگي،فکر،زبان شعري،اشعارگنگ وترجمه نشده وعقيده ومرام شاعررا که تمامي تاريک ومبهم بودند،ترسيم نمايدوبه دوست داران ادب پارسي عرضه دارد

عنوان : جلوه هاي اخلاق و حکمت در ديوان صائب تبريزي
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته :

مختصر : هدف حکمت نظري اين است که انسان به اندازه طاقت و معلومات خويش واقعيات خارجي احوال موجودات و ترتيب نظام آفرينش را آنگونه که هست بشناسد. در اين ميان صايب تبريزي فردي حکيم است که بيشتر ابيات شعري وي مفهوم محصلي از تفکر و تدبر دارد. لذا بررسي جلوه هاي اخلاق و حکمت در شعر اين شاعر انگيزه اي براي نگارش پايان نامه شده است. اين پژوهش علاوه بر کليات در هفت فصل تنظيم شده است. نتايج نسان داد که صائب تبريزي به فضيلتهاي اخلاقي چون رهايي از هواي نفس، قناعت، آزادگي، تواضع و ... رذيلتهايي چون غرور، غفلت، کينه و ...بيشتر پرداخته است.

عنوان : : علم معاني و موضوعات آن در شعر فريدون مشيري
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته :

مختصر : مشيري يکي از شاعراني است که اشعاري عامه پسند دارد و کلامش مقرون به زمان ماست. گستره آماري در اين تحقيق ديوان اشعار مشيري است و روش تحقيق، روش کتابخانه اي توام با روش ميداني است. در اين پژوشه سعي شده با مطالعه منابع مربوط به علم معاني به بازبيني اشعار پرداخته شود و با بررسي تک تک بيت ها و بررسي هدف و انگيزه شاعر با منابع کتابخانه اي تطبيق داده شود و در پايان نتيجه اي درست به دست آيد.همچنين سع شده خواننده شگردهاي به کارگيري اين علم را فرا گيرد و نمونه هايي از استفاده آن را در آثار ديگران ببيند.

عنوان : بررسي رمان هاي سيمين دانشور بر اساس رئاليسم جادويي
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته :

مختصر : سيمين دانشور يکي از نويسندگان واقعگرايي است که از اين شيوه ادبي در نويسندگي خود استفاده کرده است. در اين تحقيق به تحليل رمان ها و مجموعه هاي داستاني او پرداخته شده است. فصل اول شامل کليات مي باشد. فصل دوم توضيح مختصري از رئاليسم و رئاليسم جادويي امده که در آن که در آن به نويسندگان و اثار آنان اشاره شده. در فصل سوم زندگينامه و چگونگي احوال نويسنده آمده است. از فصل چهارم به بعد نيز آثار نويسنده بر اساس رئاليسم جادويي تجزيه تحليل شده است. چنانکه فصل چهارم را به تحليل مجموعه داستاني شهري چون بهشت، فصل پنجم را به تحليل رمان سو وشون و نيز فصل ششم را به تفسير رئاليسم جادويي موجود در کتاب به کي سلام کنم؟ اختصاص داده است. در تحليل اين آثار سعي شده تمام وجوهاتي که از مطلب در دست بوده بيان شود.

عنوان : شرح و تحليل و تطبيق شخصيت هاي حماسي در ديوان شاعران برجسته سبک عراقي
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته :

مختصر : حماسه به عنوان يکي از مهمترين انواع ادبي و پيشينه اي ارزشمند مورد توجه پژوهشگران بوده است. پژوهنده در اين پايان نامه نحوه بازتاب و بهره گيري هاي سخن سرايان برجسته سبک عراقي را از شخصيت هاي حماسي شاهنامه بررسي نموده و ‎۵ فصل ارائه داده است. فصل سوم به بازتاب نام پادشاهان کياني و فصل چهارم به بهره گيري شاعران برجسته سبک عراقي از نام پهلوانان و فصل پنجم به نحوه انعکاس شخصيتهاي توراني در آثار مهم سبک عراقي اختصاص يافته

عنوان : : جايگاه جلال آل احمد در داستان نويسي معاصر ايران
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته :

مختصر : جلال آل احمد از بنيانگذاران ادبيات نوين فارسي است. ادبياتي که در دهه هاي بحراني ‎۱۳۲۰ تا ‎۱۳۵۰ با درگيري روزانه با واقعيت سياسي اجتماعي توانست به زباني براي مردم تبديل شده و خواست نغيير و بارقه هاي تفکر را زنده نگه دارد و بناي زبان نوين کنوني فارسي را بگذارد. پژوهشگر کوشيده تا با نگاهي به زندگي و محيط پرورش جلال و آثار وي به عنوان نويسنده اي روشنفکر و نيز روندها و جريانهاي ادبي معاصر از جمله رمان، داستان و قصه وي را به دوستداران ادبيات داستاني معاصر بنماياند.

عنوان : معرفي وشرح آثار و اشعار شاعران ونويسندگان پارسي گوي منطقه هورامانات
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته :

مختصر : هورامان علاوه بر شاعران نامي عارفان برگزيده اي را در دامان خود بر کشيده است. مباحث اصلي پايان نامه حول پنج محور است. ‎۱.کليات ‎۲. گذري بر تاريخ هورامان، ‎۳. بررسي جغرافياي هورامان از دو جنبه ادبي و طبيعي‎۴. معرفي وش رح آثار و اشعار شاعران و نويسندگان پارسي گوي منطقه هورامان و ‎۵. تصاويري از چند نسخه خطي مربوط به مشاهير هورامان

عنوان : شيوه هاي پردازش عشق در مثنوي معنوي مولوي
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته :

مختصر : در اين رساله شيوه هاي پردازش عشق بررسي شده است. اين پايان نامه در سه فصل تنظيم شده است ‎۱. کليات: موضوع، روش، پرسش، فرضيه ها، اهداف، گستره، منابع، پيشينه و جنبه نوآوري است.‎۲. تعريف عشق عارفانه و قياس با عشق مجازي و همچنين ديدگاه مولوي در رابطه با عشق.‎۳. شيوه هاي پردازش عشق. روايت داستان و حکايات تمثيلي به عنوان پرکاربردترين شيوه پردازش عشق

عنوان : شرح وتحليل و تطبيق شخصيت هاي حماسي در ديوان شاعران برجسته سبک عراقي
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته :

مختصر : حماسه به عنوان يکي از مهمترين انواع ادبي و به واسطه برخورداري از سبکي فخيم مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. پژوهنده نحوه بازتاب و بهره گيري هاي سخن سرايان برجسته سبک عراقي را را از شخصيتهاي حماسي شاهنامه بررسي نموده و در چند فصل دسته بندي کرده است. در مقدمه کلييت موضوع فهرست وار آمده. در فصل اول به موضوعاتي چون تعريف حماسه و گونه هاي مختلف آن پرداخته شده. در فصل دوم بازتاب نام پادشاهان پيشدادي به عنوان يکي از عناصر حماسه بررسي شده. فصل سوم به بازتاب نام پادشاهان کياني و فصل چهارم به بهرهگيري شاعران برجسته سبک عراقي از نام پهلوانان و فصل پنجم به نحوه انعکاس شخصيتهاي توراني در آثار مهم سبک عراقي اختصاص داده شده است.

عنوان : طنز در ادب کودک ايران
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته :

مختصر : اين پايان نامه سعي دارد با بررسي ادبيات کودکان به عنوان شاخه اي از ادبيات پايگاه ان را در ذهن خواننده تبيين نموده و سپس با بررسي نوع ادبي طنز و بيان جايگاه و اهداف آن خواننده را به لزوم خلق آثار ادبي در قالب طنز براي کودکان آشنا نمايد. بيان تفاوت بين طنز کودک و بزرگسال و توضيح چگونگي اشتراک آنها در هدف لزوم خلق اينگونه آثار را با زباني متناسب براي اين گروه مشخص مي نمايد.

عنوان : بررسي همه جانبه ي اختلافات و تشابهات دو اثر کوش نامه و شاهنامه (داستان ضحاک
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته :

مختصر : در اين تحقيق ابتدا يک اثر ادبي ناشناخته به نام کوش نامه معرفي شده و مورد ارزيابي قرار مي گيرد. و با شاهنامه فردوسي مقايسه مي شود. در اين مقايسه مي توان افکار، عقايد و نحوه ديد هر کدام از دو نويسنده نسبت به داستان ضحاک بررسي مي شود. بررسي و ارزيابي دقيق شخصيتها، شناخت وجوه اختلاف و اشتراک نحوه نگرش دو شاعر به داستان مي تواند خواننده را با عمق داستان و اهداف آن بيشتر آشنا کند.

عنوان : بررسي علم معاني در بوستان و گلستان سعدي
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته :

مختصر : علم معاني يکي از دانشهاي ادبي و بلاغي است که روشهاي ايراد کلام را به مقتضاي حال و مقام مخاطب بيان مي کند و سخنوران از منظر آن توانايي خود را در فن بلاغت سخن و اداي مقصود به مقتضاي حال و مقام شنونده نشان مي دهد. اين پايان نامه پژوهشي است به شيوه تحقيق توصيفي و تحليلي بر پايه منابع کتابخانه اي که با عنوان بررسي معاني در بوستان و گلستان سعدي در شش فصل تنظيم شده است. چنانکه در فصل اول تعاريف کليات، فصل دوم: اسناد، مسنداليه و مسند، فصل سوم حصر و قصر، فصل چهارم: انشا، فصل پنجم: ايجاز، اطناب و مساوات، فصل ششم: وصل و فصل بررسي شده است.

عنوان : بررسي علم معاني در ديوان حافظ
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته :

مختصر : علم معاني يکي از دانشهاي سه گانه بلاغت است که به شيوه هاي سخنوري و اداي سخن به تناسب حال و مقام شنونده يا مخاطب مي پردازد و اغراض ثانوي کلام را در گونه هاي مختلف آن بررسي مي کند. غزل حافظ با روح و جان ايراني آميخته و کلامش مقبول خاص و عام است. انچه موجب شگفتي است اعجاز سخن او از نظر فصاحت و بلاغت است. بنابراين نگارنده ديوان حافظ را از منظر دانش معاني به شيوه توصيفي و تحليل بر پايه منابع کتابخانه اي بررسي کرده است و نشان داده است که حافظ شيرازي با گونه هاي مختلف فنون دانش معاني به خوبي آشنا بوده است و از آنها به مقتضاي حال و مقام بهره برده است.

عنوان : عشق از ديدگاه نظامي گنجوي
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته :

مختصر : اين نوشته حاصل پژوهشي است در مجموعه آثار نظامي گنجوي که به بررسي عشق از ديدگاه او و بيان ويژگيهاي آن پرداخته است.نظامي موضوع عشق را در دو مثنوي خسرو و شيرين و ليلي و مجنون بسيار آشکارتر و کامل تر از ديگر آثار خود بيان مي کند. اين پايان نامه شامل نه فصل است: ‎۱. کليات تحقيق، ‎۲. زندگي و احوال و آثار نظامي، ‎۳. عشق، ‎۴. عشق در خسرو و شرين، ‎۵. عشق در ليلي و مجنون ‎۶. عشق در هفت پيکر، ‎۷. عشق در اسکندرنامه، ‎۸. عشق در مخزن الاسرار و ‎۹. ديدگاه کلي نظامي به عشق

عنوان : آرمانشهر شاهنامه (جامعه، پهلوان، فرمانروا)
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته :

مختصر : فردوسي با ظرافت خاصي و با تکيه بر نوعي عملگرايي و با بکارگيري فرهنگ و تفکر ايراني آرمانشهر را ارائه کرده است. اين پژوهش در پنج فصل تنظيم شده است. ‎۱. احوال فردوسي و جايگاه و اهميت شاهنامه. ‎۲. تعريف آرمانشهر از ديدگاههاي مختلف با توجه به نظريات دانشمندان اين عرصه. در فصلهاي ديگر جامعه، پهلوان و فرمانرواي آرماني شاهنامه بررسي شده اند. در اين ميان جهت به دست آوردن ويژگيهاي آرمانشهر به نظريات انديشمندان ادب فارسي استناد گرديده و از پژوهشهاي آنان بهره کافي گرفته شده است.

عنوان : وجوه معناشناختي در تاريخ بيهقي
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته :

مختصر : اين پژوهش نگاهي است گسترده به معنا در تاريخ بيهقي ، که بر اساس ديدگاه زبان شناسان و علماي بلاغت طراحي شده است . نکته ي مهم و قابل توجه دراين پژوهش ، توانمندي بيهقي است در استفاده از تمام ظرفيت هاي زباني و غير زباني ، جهت انتقال معنا به مخاطب به بهترين شکل ، و اينکه او به زبان و ادب فارسي کاملا تسلط دارد و به عنوان يک ايراني دين خود را به آن ادا کرده است.فصل اول ، به زندگي نامه بيهقي ، سبک و آثار او اختصاص دارد . در فصل دوم سعي شده به زبان و زبان شناسي به عنوان اولين گام براي شناخت معنا پرداخته شود. فصل سوم، به رابطه معنا و دستور مي پردازد و اينکه معنا شناسي بخشي از دستور زبان است . در اين فصل تاريخ بيهقي از ديدگاه ساختگرايان و زبان شناسان زايا گشتاري مورد بررسي قرار گرفته است. فصل چهارم ، به معنا شناسي ، انواع معني ، علل تحول معنايي و عوامل مؤثر در معنا پرداخته است و اينکه بيهقي به تمام واحد هاي زباني و فرا زباني مسلط بوده و بجا و درست از آنها استفاده کرده است .فصل پنجم ، به مهم ترين بخش پژوهش يعني به روابط معنايي در تاريخ بيهقي اختصاص دارد . فصل ششم نيز اختصاص دارد به هنري ترين بخش پژوهش يعني رابطه زبان و ادبيات با معنا در سه حوزه ي معاني، بيان و بديع از ديدگاه علماي بلاغت .

عنوان : ويژگي ها و عناصر دستوري غزليات حافظ با تکيه بر دستور تاريخي
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته :

مختصر : اين پايان نامه پژوهشي است درباره دستور تاريخي بر پايه ديوان حافظ که به منظور سيري دوباره در ديوان از نظر دستوي به انجام رسيده است. انگيزه انجام اين پژوهش برقراري ارتباط ميان آرا دستور نويسان سنتي و ساخت گرايان.پژوهشگر دستور الگوي کار خود را دستور تاريخي زبان فارسي اثر دکتر محسن ابوالقاسمي و دستور مفصل امروز اثر خسرو فرشيد قرار داده استو بر اساس نظريه زباني دستور زبان گشتاري اين تحقيق را انجام داده. پژوهش حاضر مشتمل بر مقدمه و نه گفتار است که در قالب ‎۱۶۸صفحه نگاشته شده و در تهيه آن از ‎۱۶ منبع اصلي استفاده شده است.

عنوان : صور خيال در مجموعه اشعار منوچهر آتشي
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته :

مختصر : صور خيال حاصل قوه تخيل شاعر است که به اشعارش زيباييهاي خاصي مي بخشد. در اين پژوهش با استفاده از منابع متعدد بياني به بررسي صور خيال در شعر آتشي پرداخته شده است. در ابتدا زندگي و آثار او بررسي شده و بعد از ان نکاتي چند در مورد صور خيال و نقش آن در ادبيات معاصر ، چگونگي شعر و شاعري او، نگاهي به شعر معاصر و جايگاه صور خيال در آن ذکر شده است. سپس نقش صور خيال يعني مجاز، تشبيه ، استعاره و کنايه در چهار فصل مجزا و مباحثي چون سمبل، تمثيل، اسطوره آرکي تايپ که در چهار بخش و در فصل پنجم با عنوان استعاره گونه ها بخش بندي و شواهدي از آثار در آن ارائه شده است.

عنوان : دنيا در مثنوي
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته :

مختصر : در اين پايان نامه ابتدا نگارنده به شرح حالي از مولانا همراه با شيوه نگارش او در مثنوي اشاراتي داشته، سپس به تعريف واژه دنيا و ترکيبات هم معني آن پرداخته است و سعي شده به مضمون اصلي و بنيادي توجه شود. در ادمه تشبيهات و تمثيلاتي در اين باب آورده شده است. سپس به بيان حکايتهايي از مثنوي که متناسب با موضوع است پرداخته شده است و نتيجه گيري هايي بر اساس مضمون متن صورت گرفته است. در ضمن عقيده عرفا و بزرگان در مورد دنيا به صورت مختصر آورده شده است. در پايان اين نتيجه حاصل شده که انسان ابتدا بايد تعلقات نفساني را کنار بزند تا بتواند انوار الهي را در درون خود مشاهده کند. همچنين رابطه معنويت و الهيات و احساس غربت روح انسان در اين دنياي خاکي رابطه اي مستقيم مي باشد.

عنوان : رستاخيز در مثنوي معنوي
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته :

مختصر : در اين پژوهش به اصل و مسئله چگونگي بازگشت انسان به مبدا اعلي در مثنوي مولوي پرداخته شده است. روش پژوهش به صورت کتابخانه اي بوده است. در بخش اول زندگي مولانا و اثار معاصران، انديشه هاي عرفاني مولانا و نسبت آن با رستاخيز، جنبه هاي زباني، قراني و حديثي آن بيان شده است. در بخش دوم به رستاخيز، بازگشت به اصل در عالم هستي، ضرورت و مراحل آن در مثنوي، رستاخيز و وصال محبوب، انسان کامل و رستاخيز و جهان ملک و ملکوت پرداخته شده است. مي توان چنين نتيجه گرفت که مباني نظري عرفاني مولانا در انديشه او به رستاخيز تاثير بسزايي داشته است.

عنوان : ويژگيها و عناصر دستوري در غزليات سعدي
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته :

مختصر : اين پايان نامه پژوهشي توصيفي بر پايه نظريه گشتاري است. در اين مجموعه در کنار بررسي ساختاري صوري به معنا و مفهوم نيز توجه شده است. در هر مبحث ابتدا تعاريف و سپس شواهد و ملاحظات تاريخي ان آمده است. در مبحث جمله انواع جمله از نظر ساختار بررسي شده است و سپس روايط جمله هاي مرکب چون روابط زنجيره اي انشعابي و مختلط مورد بررسي قرار گرفته است. براي هر کدام از جمله هاي مرکب نيز شواهدي از غزليات سعدي با ترسيم نمودار درختي و زبانشناسي آنها آمده است. در اين پايان نامه سعي نگارنده بر اين بوده که با بررسي ويژگيها و عناصر دستوري زبان شعر سعدي راز جاودانگي کلام او را دريابد.

عنوان : دعا و نيايش در مثنوي هاي عطار
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته :

مختصر : اين پژوهش با عنوان نيايش در مثنوي هاي عطار نيشابوري به شيوه توصيفي و تحليلي بر پايه منابع کتابخانه اي انجام شده است. و نشان داده است که دعا و نيايش با بياني معنوي و الهي بيشتر مايه آرامش است. مناجاتهاي عطار جنبه عارفانه دارد و در لابلاي مثنويهايش پراکنده است. در اين پژوهش آن دسته از آثار عطار بررسي شده اند که در اصالت انها ترديدي وجود ندارد که عباتند از: مصيبت نامه، الهي نامه، اسرارنامه، منطق الطير و خسرونامه.

عنوان : جايگاه ادبي و اجتماعي خيام با توجه به رباعيات
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته :

مختصر : اين تحقيق به مطالعه يکي از شاهکارهاي ادبيات ايران يعني رباعيات خيام مي پردازد. روش تحقيق به صورت کتابخانه اي است. که مشتمل بر هفت فصل است: ‎۱. کليات و اصول تحقيق ‎۲. نگاهي به زندگي و آثار حکيم ‎۳. معرفي خيام از نگاه ديگران ‎۴. اشاره به تاريخ قرن پنجم و ششم ايران ‎۵. بررسي فکري خيام درباره سه مقوله جهان بيني، مرگ و باده نوشي ‎۶. اشاره به محبوبيت خيام در غرب‎۷. جنبه هاي ادبي رباعيات

عنوان : صور خيال و موسيقي در شعر شفيعي کدکني
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته :

مختصر : دگرگوني در انديشه و خيال متناسب با دگرگوني هاي اجتماعي و سياسي يکي از خصايص شعر متعهد معاصر است. اين پژوهش در صدد است که سهم عناصر خيال و موسيقي را در اشعار شفيعي نشان داهد و تصاوير و افکار شاعر را با توجه به نظريه هاي نقد ادبي مورد تجزيه تحليل قرار دهد. مبناي کار بررسي دو مجموعه شعر شفيعي کدکني است مه شامل دوازده دفتر مي شود. و مشتمل بر ششفصل است حاصل کار ايمان به اين سخن است که شفيعي نقاشي چيره دست است که به کمک صور خيال و موسيقي بيان خالق تصاويري مي شود که تصويرگر انديشه هاي ذهن و باور وي است.

عنوان : امثال و حکم و جنبه هاي تربيتي آنها در راديو
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته :

مختصر : در اين پژوهش هدف آن است که راديو را به آن اوج کمالي رسانيده که کليه برنامه هاي آن در جهت رسوخ به و نفوذ دادن انديشه هاي ناب و همه محققان در زندگي مخاطبانش باشد. و هر برنامه آن با بهره بردن از امثال و حکم اين خصوصيت ار داشته باشد. انچه در اين رسانه مطلوب و ايده آل است اين است که دانشگاهي باشد که در آن عالي ترين و زيباترين مفاهيم فرهنگي به شکل هنرمندانه ارائه شود و جاذبه داشته باشد. اين پايان نامه مدخلي است به اهم نکاتي درباره ضرب المثلها و بهانه اي براي تعمق بيشتر که برنامه سازان را به محتواي تازه و ساختاري نو رهنمون سازد.

عنوان : تجلي سيماي موعود در آئينه شعر شاعران برگزيده عهد صفوي (شفيعاي شيرازي، طالب آملي، فيض کاشاني، محتشم کاشاني و و حشي بافقي)
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته :

مختصر : هدف از اين پايان نامه تعيين ميزان تاثير پذيري شعر اين شعرا از مسئله موعود است. در اين تحقيق محقق سعي نموده به اين سوالات پاسخ دهد که آيا اين شعرا در اشعار خود به مسائل مرتبط با موعود مانند انتظار، آخر الزمان، حکومت جهاني و ...پرداخته اند؟ براي پاسخگويي به اشعار اين شعرا مراجعه و با آيات قرآني و روايات تطبيق داده شد. محقق از روش کتابخانه اي استفاده نموده و به اين نتيجه رسيده شعر اين شعرا در موضوع موعود نه تنها اساس صرف شاعرانه نيست بلکه در شعر خود آيات و روايات بسياري را لحاظ داشته اند.

عنوان : بررسي نمادهاي شهيد و شهادت و بازتاب آن در ادبيات دفاع مقدس
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته :

مختصر : در ميان انواع عنصر ادبي نماد برجسته تر و از ارزش ادبي خاصي برخوردار است. نگارنده در اين نوشتار ضمن بررسي نماد در شعر کلاسيک فارسي به عنوان چشم اندازي بر پيشينه نشانه شناسي در ادب ايران به چگونگي بازتابي نمادهاي شهيد و شهادت در ادب امروز بررسي و کند و کاو شعر جنگ و شواهد و قراين ادبي شهيد و شهادت در دوره دفاع وقدس پرداخته است.

عنوان : شرح و تحليل بن مايه هاي متناقض نمايي در آثار سنايي
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته :

مختصر : شاعران فارسي زبان به ويژه در ادبيات عرفاني و شعر جديد غني ترين جلوه هاي پارادوکسي زبان را به کار گرفته اند. موضوع اين رساله شرح و تحليل بن مايه هاي متناقض نما در آثار سنايي مي باشد. تصاوير پارادوکسي با سنايي و شعرهاي مغانه او اغاز مي شود. قديمي ترين نمونه هاي تصاوير پارادوکسي را در آثارش مي بينيم.سنايي نخستين شاعري است که افکار عارفانه را وارد شعر کرد. و چشم شاعران پس از خور دا به روي قلمروهاي ناشناخته باز کرد. اين پايان نامهرد پنج فصل فراهم شده است.

عنوان : شرح و تحليل و طبقه بندي تصويرهاي بديعي و بياني در ديوان منوچهري
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته :

مختصر : تخيل و تصويرآفريني بيش از حد از پديده هاي طبيعت همچنين کاربرد قابل توجه مسايل بديعي براي توصيف طبيعت نگارنده را بر آن داشت تا براي معرفي اين هنر در شعر وي به تحليل و طبقه بندي دقيق اين تصاوير بياني و بديعي براساس حروف الفباي فارسي بپردازد. نتيجه اين تحقيق رساله حاضر است که شامل چهار فصل اصلي با مباحث فرعي است. فصل اول شامل مقدمه کليات و تعاريف، فصل دوم به زندگي، شعر منوچهري و نگاهي اجمالي به صور خيال ر شعر فارسي، فصل سوم تمامي تصاوير شعري با ذکر شاهد مثال شعري معرفي و تحليل اجمالي گرديده است. در فصل چهارم به آرايه هاي بديعي لفظي و معنوي پرداخته شده است.

عنوان : فرهنگ تصويري صور خيال در شعر سهراب سپهري
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته :

مختصر : در اين پايان نامه گونه هاي مختلف صور خيال که بيشترين بسامد را در اشعار سپهري دارند. از جمله حس آميزي، تشخيص، تشبيه، استعاره و... که از مباحث جالب توجه ر دنياي زيبايي شناسي و تصويرآفريني به شمار مي آيند و در ايجاد موسيقي معنوي در شعر تاثيرگذار هستند بررسي شده است. اين پايان نامه شامل چهار فصل است. هدف از اين تحقيق به دست آمدن صور خيال موجود در هشت کتاب و همچنين بررسي مسائلي در خصوص زندگي و آثار و اشعار و نقاشي سهراب سپهري است.

عنوان : نقد و بررسي گوشه نشيني و دنيا ستيزي در آثار برجسته منظوم و منثور عارفانه تا قرن نهم هجري
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته :

مختصر : در اين پايان نامه نظرات و آرا مشايخ صوفيه و همچنين دلايل ايشان براي تقشف و قناعت به اندک مايه از هر چيزي بررسي شده است. در فصل اول به مجاهده با نفس، رياضت کشي صوفيه و تاثير نفس در زندگي انسان، تسلط پيدا کردن و رام کردن نفس پرداخته شده است. در فصل دوم به زهد و عوامل پيدايش آن پرداخته شده است. و در فصل سوم به فقر به عنوان يکي از مقامات سلوک و معناي آن اختصاص داده شده است و در فصل چهارم به مقام توکل پرداخته شده و اعمالي که صوفيه با تکيه بر توکل انجام مي داده اند.

عنوان : تلميحات و اشارات داستاني مثنوي معنوي
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته :

مختصر : مولانا در مثنوي تلميح را معمولا در قالب تمثيل براي تجسم و تبيين مسائل کلامي و فلسفي استفاده مي کند در اين تحقيق تقريبا کليه تلميحات مورد استفاده مولوي استخراج شده و طبقه بندي صورت گرفته است. و تلميح به داستان موسي و فرعون در آنجا براي اثبات امري معرفت شناختي صورت گرفته است. معمولا هنگام استفاده ازتلميح، مولانا از صنايعي مثل علم معاني، بيان و بديع که حاوي اشاره به نکات ريز و ظريفي است، استفاده مي کند.

عنوان : تاريخ ادبيات داستاني ايران (از آغاز تا شروع دوره صفويه)
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته :

مختصر : در اين پژوهش سعي بر آن است که تاريخ ادبيات داستاني ايران زمين،ازگاه باستان تا آغاز روزگارصفويه واکاويده شود.پس از آشنايي بابرخي تعاريف واصطلاحات،نگارنده به برسي ادبيات شفاهي(پيش ازپيدايش خط)مي پردازد ودرفصل هاي بعدي،روايات حماسي وداستان ها را دردوران مادها،هخامنشيان،اشکانيان،ساسانيان ودوران اسلامي(سامانيان،غزنويان،سلجوقيان و...)تا آغاز دوره صفويه موردبرسي وکندکاو قرارميدهد.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29