جستجو زبان    
 

انگلیسی : Anthologist
فارسی : جنگ‌ نگار، متخصص‌ و متبحر در گلچین‌ قطعات‌ ادبی‌

انگلیسی : Anthologize
فارسی : گلچین‌ ادبی‌ جمع‌ كردن‌

انگلیسی : Anthology
فارسی : گلچین‌ ادبی‌، منتخبات‌ نظم‌ و نثر، جنگ‌

انگلیسی : Anthophagous
فارسی : تغذیه‌ شده‌ با گل‌، تغذیه‌ كننده‌ از شهد گل‌

انگلیسی : Anthracite
فارسی : ذغال‌ سنگ‌ خشك‌ و خالص‌، انتراسیت‌

انگلیسی : Anthrax
فارسی : (طب‌) سیاه‌ زخم‌، نوعی‌ سنگ‌ یاقوت‌

انگلیسی : Anthrop
فارسی : (= anthropo) پیشوند بمعانی‌ < انسان‌ > و < جنس‌ انسان‌ >

انگلیسی : Anthropic
فارسی : (زیست‌ شناسی‌) مربوط به‌ دوران‌ پیدایش‌ انسان‌

انگلیسی : Anthropo
فارسی : (= anthrop) پیشوند بمعانی‌ < انسان‌ > و < جنس‌ انسان‌ >

انگلیسی : Anthropocentric
فارسی : معتقد باینكه‌ انسان‌ اشرف‌ مخلوقات‌ و مركز ثقل‌ موجودات‌ است‌

انگلیسی : Anthropogenesis
فارسی : مبحث‌ پیدایش‌ و تكامل‌ بشر

انگلیسی : Anthropogenic
فارسی : مربوط به‌ پیدایش‌ و تكامل‌ انسان‌، مربوط به‌ برخورد و تماس‌ بشر با طبیعت‌

انگلیسی : Anthropography
فارسی : علم‌ ساختمان‌ بدن‌ انسان‌، رشتهاى از علم‌ انسان‌ شناسی‌ كه‌ درباره‌ تاثیر اوضاعجغرافیایی‌ بر روى نژادها صحبت‌ میكند، نژاد شناسی‌

انگلیسی : Anthropoid
فارسی : میمون‌ ادم‌ نما، شبه‌ انسان‌

انگلیسی : Anthropological
فارسی : وابسته‌ بانسان‌ شناسی‌، مربوط بطبیعت‌ انسانی‌

انگلیسی : Anthropologist
فارسی : انسان‌ شناس‌

انگلیسی : Anthropology
فارسی : علم‌ انسان‌ شناسی‌، مبحث‌ روابط انسان‌ با خدا

انگلیسی : Anthropometric
فارسی : وابسته‌ به‌ مبحث‌ اندازه‌ گیرى بدن‌ انسان‌

انگلیسی : Anthropometry
فارسی : مبحث‌ سنجش‌ و اندازهگیرى بدن‌ انسان‌

انگلیسی : Anthropomorphic
فارسی : شبیه‌ انسان‌، داراى شكل‌ انسان‌

انگلیسی : Anthropomorphism
فارسی : قائل‌ شدن‌ جنبه‌ انسانی‌ براى خدا، تصور شخصیت‌ انسانی‌ براى چیزى

انگلیسی : Anthropomorphize
فارسی : جنبه‌ انسانی‌ براى خدا قائل‌ شدن‌

انگلیسی : Anthropopathism
فارسی : اعتقاد به‌ وجود روح‌ انسانی‌ در اشیاء و موجودات‌

انگلیسی : Anthropophagous
فارسی : مربوط به‌ ادم‌ خوارى، تغذیه‌ كننده‌ از گوشت‌ انسان‌

انگلیسی : Anthropophagus
فارسی : (pl.anthropophagi) ادم‌ خوار، وحشی‌

انگلیسی : Anthropophagy
فارسی : ادم‌ خوارى

انگلیسی : Anthroposophy
فارسی : علم‌ شناسایی‌ طبیعت‌ و ماهیت‌ انسانی‌

انگلیسی : Anti Federalist
فارسی : اشخاصی‌ كه‌ درسال‌ 88-1787 مخالف‌ اساس‌ حكومت‌ امریكا بودند (مخفف‌ ان‌ A&E است‌)

انگلیسی : Anti Semite
فارسی : ضد یهود، مخالف‌ اقوام‌ سامی‌

انگلیسی : Anti Semitism
فارسی : مخالف‌ با یهودیان‌

انگلیسی : Anti Sepsis
فارسی : (طب‌) جلوگیرى از رشد و ازدیاد میكربها در اثر مواد ضدعفونی‌

انگلیسی : Antiaircraft
فارسی : ضد هوابرد، ضد حملات‌ هوایی‌، اسلحه‌ ضد هوایی‌

انگلیسی : Antibody
فارسی : پادتن‌

انگلیسی : Antic
فارسی : غریب‌ و عجیب‌، بی‌ تناسب‌، مسخره‌، وضع‌ غریب‌ و مضحك‌

انگلیسی : Anticatalyst
فارسی : مادهاى كه‌ موجب‌ وقفهء واكنشهاى حیاتی‌ موجود میشود، پاد فروگشا

انگلیسی : Anticathode
فارسی : (ش‌.) انود، قطب‌ مثبت‌ برق‌، صفحهء پلاتین‌ یا تنگستن‌ دو لولهء اشعهء مجهول‌

انگلیسی : Antichrist
فارسی : ضد مسیح‌، دجال‌

انگلیسی : Anticipant
فارسی : منتظر، امیدوار، آبستن‌، باردار، پیش‌ بینی‌ كننده‌

انگلیسی : Anticipate
فارسی : پیش‌ بینی‌ كردن‌، انتظار داشتن‌، پیشدستی‌ كردن‌، جلوانداختن‌، پیش‌ گرفتن‌ بر، سبقت‌ جستن‌ بر

انگلیسی : Anticipation
فارسی : پیش‌ بینی‌، انتظار، سبقت‌، وقوع‌ قبل‌ از موعد مقرر، پیشدستی‌

انگلیسی : Anticipative
فارسی : داراى قدرت‌ پیشگویی‌، درحالت‌ انتظار

انگلیسی : Anticlimactic
فارسی : پاداوجی‌، مربوط به‌ بیان‌ قهقرایی‌، خلاف‌ انتظارى

انگلیسی : Anticlimax
فارسی : Anticlimax

انگلیسی : Anticline
فارسی : چین‌ طاقی‌، تاقدیس‌

انگلیسی : Anticoagulant
فارسی : پادبند، (طب‌) مانع‌ انعقاد خون‌، داروى ضد انعقاد خون‌

انگلیسی : Anticyclone
فارسی : واچرخه‌، گردباد هوایی‌

انگلیسی : Antidotal
فارسی : پادزهرى، داراى خاصیت‌ پادزهرى

انگلیسی : Antidote
فارسی : تریاق‌، پادزهر، ضد سم‌، پازهر

انگلیسی : Antifreeze
فارسی : مادهء ضد یخ‌، ضد یخ‌

انگلیسی : Antigen
فارسی : پادزا، مادهاى كه‌ در بدن‌ ایجاد عكسالعمل‌ علیه‌ خودش‌ میكند، مواد تولید كنندهء پادتن‌، پادگن‌


قبلی 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90  بعدی