جستجو زبان    
 

انگلیسی : Anomie
فارسی : بی‌ هنجارى، بی‌ توجهی‌ به‌ اصول‌ دین‌، اعتقاد به‌ بی‌ نظمی‌

انگلیسی : Anomy
فارسی : بی‌ هنجارى، بی‌ توجهی‌ به‌ اصول‌ دین‌، اعتقاد به‌ بی‌ نظمی‌

انگلیسی : Anon
فارسی : بزودى، فورا، چند لحظه‌ بعد

انگلیسی : Anonym
فارسی : شخص‌ بی‌ نام‌، نویسندهء گمنام‌، نام‌ عاریه‌

انگلیسی : Anonyme
فارسی : شخص‌ بی‌ نام‌، نویسندهء گمنام‌، نام‌ عاریه‌

انگلیسی : Anonymity
فارسی : گمنامی‌، بینامی‌

انگلیسی : Anonymous
فارسی : بی‌ نام‌، داراى نام‌ مستعار، تخلصی‌، لاادرى

انگلیسی : Anopheles
فارسی : (ج‌.ش‌.) نوعی‌ پشه‌ از جنس‌ انوفل‌ (anopheles) كه‌ ناقل‌ میكرب‌ مالاریا میباشد

انگلیسی : Anorak
فارسی : نوعی‌ ژاكت‌ باشلق‌ دار مخصوص‌ نواحی‌ قطبی‌

انگلیسی : Anorexia
فارسی : (=anorexy) بی‌ اشتهایی‌، كم‌ اشتهایی‌

انگلیسی : Anosmia
فارسی : فقدان‌ حس‌ شامه‌، نابویایی‌

انگلیسی : Another
فارسی : دیگر، دیگرى، جدا، علیحده‌، یكی‌ دیگر، شخص‌ دیگر

انگلیسی : Anoxia
فارسی : (طب‌) كمبود اكسیژن‌

انگلیسی : Anserine
فارسی : غازى شكل‌، مثل‌ غاز، (مج‌.) كودن‌

انگلیسی : Answer
فارسی : پاسخ‌، پاسخ‌ دادن‌

انگلیسی : Answerable
فارسی : مسئول‌، ملتزم‌، ضامن‌، جوابگو، پاسخ‌ دار، جواب‌ دار

انگلیسی : Answerback
فارسی : پاسخ‌ برگشتی‌، در پاسخ‌

انگلیسی : Ant
فارسی : (n.) :مورچه‌، مور.(ant- pref.) :پیشوندیست‌ بمعنی‌ <ضد> و <مخالف‌> و <درعوض‌ > و <بجاى > و غیره‌

انگلیسی : Antacid
فارسی : دواى ضد ترشی‌ معده‌، ضد اسید معده‌

انگلیسی : Antaeus
فارسی : (افسانهء یونان‌) پهلوان‌ غول‌ اساى لیبی‌ كه‌ پسر زمین‌ بود

انگلیسی : Antagonism
فارسی : مخالفت‌، خصومت‌، هم‌ اورى، اصل‌ مخالف‌

انگلیسی : Antagonist
فارسی : هم‌ اورد، مخالف‌، ضد، رقیب‌، دشمن‌

انگلیسی : Antagonistic
فارسی : مخالفت‌ امیز، خصومتامیز، رقابت‌ امیز

انگلیسی : Antagonize
فارسی : مخالف‌ كردن‌، دشمن‌ كردن‌

انگلیسی : Antarctic Circle
فارسی : مدار قطب‌ جنوب‌

انگلیسی : Ante
فارسی : (vt.& vi.) :بالا بردن‌، نشان‌ دادن‌، توپ‌ زدن‌.(ante- pref.) :پیشوندى است‌ بمعنی‌ - پیش‌ - و - قبل‌ از -و - درجلو-

انگلیسی : Anteater
فارسی : (ج‌.ش‌.) جانور پستاندار مورچه‌ خوار، اردوارك‌، پرندهء مورچه‌ خوار

انگلیسی : Antebellum
فارسی : قبل‌ از جنگ‌، قبل‌ از جنگ‌ داخلی‌ امریكا

انگلیسی : Antecede
فارسی : سابق‌ یا اسبق‌ بودن‌، (از لحاظ مكان‌ و زمان‌ و مقام‌) برترى جستن‌، پیش‌ رفتن‌، جلوترامدن‌

انگلیسی : Antecedent
فارسی : پیشین‌، پیشی‌، سابق‌، مقدم‌، مقدمه‌، سابقه‌، (د.) مرجع‌ ضمیر، دودمان‌، تبار

انگلیسی : Antechamber
فارسی : اطاق‌ كفش‌ كن‌، پیش‌ اطاقی‌

انگلیسی : Antechoir
فارسی : جایگاه‌ مخصوص‌ روحانیون‌ و سرایندگان‌ در كلیسا

انگلیسی : Antedate
فارسی : پیش‌ از تاریخ‌ حقیقی‌ تاریخ‌ گذاشتن‌، پیش‌ بودن‌ (از)، منتظربودن‌، پیش‌ بینی‌ كردن‌، جلوانداختن‌، سبقت‌

انگلیسی : Antediluvian
فارسی : وابسته‌ به‌ پیش‌ از طوفان‌، پیش‌ از طوفان‌ نوح‌، ادم‌ كهن‌ سال‌، ادم‌ كهنه‌ پرست‌

انگلیسی : Antelope
فارسی : (antelopes،pl.antelope ) بزكوهی‌

انگلیسی : Antemeridiem
فارسی : (= A.M.) قبل‌ از ظهر (مخفف‌ ان‌ A.M.است‌)

انگلیسی : Antemortem
فارسی : قبل‌ از مرگ‌، مرگ‌ زود رسیده‌

انگلیسی : Antenatal
فارسی : مربوط به‌ قبل‌ از تولد، قبل‌ از ولادتی‌

انگلیسی : Antenna
فارسی : (antennas،pl.antennae ) شاخك‌، (در بیسیم‌) موج‌ گیر، انتن‌

انگلیسی : Antenna
فارسی : انتن‌، موج‌ گیر

انگلیسی : Anter
فارسی : دخمه‌، غار، سردابه‌

انگلیسی : Anterior
فارسی : جلو(ى)، قدامی‌

انگلیسی : Anteroom
فارسی : اطاق‌ انتظار، كفش‌ كن‌

انگلیسی : Anth
فارسی : (anth- pref.،ant- ،anti- ) :پیشوندهاییست‌ بمعنی‌ <ضد> و <مخالف‌> و <درعوض‌ > و<بجاى > و غیره‌ مثل‌ANTIchrist :

انگلیسی : Anthelmintic
فارسی : كرم‌ كش‌، دافع‌ كرم‌ روده‌، مربوط بداروى ضد كرم‌

انگلیسی : Anthem
فارسی : سرود، سرودى كه‌ دسته‌ جمعی‌ در كلیسا میخوانند

انگلیسی : Anther
فارسی : (گ‌.ش‌.) بساك‌

انگلیسی : Antheridium
فارسی : (pl.antheridia) عضو تناسلی‌ نر در نهانزادان‌، بساك‌

انگلیسی : Anthesis
فارسی : (گ‌.ش‌.) شكوفان‌، غرق‌ شكوفه‌، عمل‌ شكفتن‌ غنچه‌

انگلیسی : Anthill
فارسی : مورتپه‌، خاكریزى كه‌ مور هنگام‌ لانهسازى در اطراف‌ لانه‌ خود ایجاد میكند


قبلی 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90  بعدی