جستجو زبان    
 

انگلیسی : Anise
فارسی : (گ‌.ش‌.) بادیان‌ رومی‌، انیسون‌

انگلیسی : Aniseed
فارسی : تخم‌ بادیان‌ رومی‌ كه‌ بصورت‌ ادویه‌ بكار میرود

انگلیسی : Anisette
فارسی : عرق‌ بادیان‌

انگلیسی : Anisometric
فارسی : داراى قسمت‌ هاى غیر متقارن‌

انگلیسی : Ankle
فارسی : قوزك‌، قوزك‌ پا

انگلیسی : Anklebone
فارسی : استخوان‌ قوزك‌، كعب‌

انگلیسی : Anklet
فارسی : خلخال‌، پابند، غل‌ و زنجیر براى بستن‌ پا

انگلیسی : Anlage
فارسی : (pl.anlagen & anlages) اساس‌ و پایهء رشد بعدى، قسمت‌ كوچكی‌ كه‌ بعدا رشد نموده‌ وبزرگ‌ میشود، زائده‌

انگلیسی : Annalist
فارسی : وقایع‌ نگار، تاریخچه‌ نویس‌

انگلیسی : Annals
فارسی : تاریخچه‌، وقایع‌ سالیانه‌، سالنامه‌، اخبار سال‌، برنامه‌ سالیانهء عشاء ربانی‌

انگلیسی : Anneal
فارسی : گرم‌ كردن‌، پختن‌ (اجر)، حرارت‌ زیاد دادن‌ و بعد سرد كردن‌ (فلزات‌)، (مج‌.) سخت‌ وسفت‌ كردن‌، بادوام‌ نمودن‌

انگلیسی : Annex
فارسی : پیوستن‌، ضمیمه‌ كردن‌، ضمیمه‌، پیوست‌، پیوستن‌، ضمیمه‌ سازى

انگلیسی : Annexation
فارسی : پیوست‌، ضمیمه‌ سازى، انضمام‌

انگلیسی : Annihilate
فارسی : نابود كردن‌، از بین‌ بردن‌، خنثی‌ نمودن‌

انگلیسی : Annihilation
فارسی : نابودى

انگلیسی : Annihilator
فارسی : نابود كننده‌، از بین‌ برنده‌

انگلیسی : Anniversary
فارسی : سوگوارى سالیانه‌، جشن‌ سالیانه‌ عروسی‌، مجلس‌ یادبود یا جشن‌ سالیانه‌، جشن‌ یادگارى

انگلیسی : Anno Domini
فارسی : بعد از میلاد مسیح‌، میلادى

انگلیسی : Anno Hegirae
فارسی : برطبق‌ سال‌ هجرى، مطابق‌ تقویم‌ هجرى

انگلیسی : Annotate
فارسی : حاشیه‌ نوشتن‌، یادداشت‌ نوشتن‌، تفسیر نوشتن‌، (با onیاup) تفسیر كردن‌

انگلیسی : Annotate
فارسی : حاشیه‌ نوشتن‌

انگلیسی : Annotation
فارسی : حاشیهنویسی‌

انگلیسی : Annotation
فارسی : یادداشت‌ (درحاشیه‌)، حاشیه‌ نویسی‌، تفسیر

انگلیسی : Announce
فارسی : اگهی‌ دادن‌، اعلان‌ كردن‌، اخطار كردن‌، خبر دادن‌، انتشاردادن‌، اشكاركردن‌، مدرك‌ دادن‌

انگلیسی : Announcement
فارسی : اگهی‌، اعلان‌، خبر

انگلیسی : Announcer
فارسی : اعلان‌ كننده‌، گوینده‌

انگلیسی : Annoy
فارسی : دلخوركردن‌، ازردن‌، رنجاندن‌، اذیت‌ كردن‌، بستوه‌ اوردن‌، خشمگین‌ كردن‌، تحریك‌ كردن‌، مزاحم‌ شدن‌

انگلیسی : Annoyance
فارسی : دلخورى، ازار، اذیت‌، ممانعت‌، ازردگی‌، رنجش‌

انگلیسی : Annoyer
فارسی : ازار دهنده‌

انگلیسی : Annoying
فارسی : رنجش‌ اور

انگلیسی : Annual
فارسی : سالیانه‌، یك‌ ساله‌

انگلیسی : Annuity
فارسی : حقوق‌ یا مقررى سالیانه‌، گذراند

انگلیسی : Annul
فارسی : لغو كردن‌، باطل‌ كردن‌، خنثی‌ كردن‌

انگلیسی : Annular
فارسی : حلقه‌ مانند، حلقوى، (فیزیك‌) وسایل‌ و ابزار حلقهدار، داراى علائم‌ و اشكال‌ حلقوى

انگلیسی : Annular Eclipse
فارسی : خسوف‌ ناقص‌

انگلیسی : Annulate
فارسی : حلقوى، حلقه‌ دار

انگلیسی : Annulated
فارسی : حلقوى، حلقه‌ دار

انگلیسی : Annulation
فارسی : تشكیل‌ حلقه‌، (حق‌.) فسخ‌، الغاء

انگلیسی : Annulment
فارسی : الغاء، فسخ‌، ابطال‌

انگلیسی : Annunciation
فارسی : اگهی‌، اعلام‌، بشارت‌، (باحرف‌ بزرگ‌) عید تبشیر (عید 25 مارس‌ مسیحیان‌)

انگلیسی : Annunciator
فارسی : مبشر، اعلام‌ كننده‌

انگلیسی : Annunciatory
فارسی : بشارتی‌

انگلیسی : Anode
فارسی : (برق‌) قطب‌ مثبت‌ (در پیل‌ الكتریكی‌)، الكترود مثبت‌ یا اند

انگلیسی : Anode
فارسی : قطب‌ مثبت‌، انود

انگلیسی : Anodize
فارسی : بصورت‌ قطب‌ مثبت‌ در اوردن‌

انگلیسی : Anodyne
فارسی : ارام‌ كننده‌، تسكین‌ دهنده‌، مسكن‌، دواى مسكن‌

انگلیسی : Anoint
فارسی : روغن‌ مالی‌ كردن‌، تدهین‌ كردن‌

انگلیسی : Anointment
فارسی : پماد مالی‌، روغن‌ مالی‌، تدهین‌، تقدیس‌ با روغن‌ مقدس‌

انگلیسی : Anomalous
فارسی : غیر عادى، خارج‌ از رسم‌، بیمورد، مغایر، متناقض‌، بی‌ شباهت‌، غیر متشابه‌

انگلیسی : Anomaly
فارسی : خلاف‌ قاعده‌، غیر متعارف‌، بی‌ ترتیب‌


قبلی 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90  بعدی