جستجو زبان    
 

انگلیسی : Ancestral
فارسی : نیایی‌، اجدادى

انگلیسی : Ancestry
فارسی : دودمان‌، تبار

انگلیسی : Anchor
فارسی : (n.) :لنگر، لنگر كشتی‌.(vt.& vi.) :لنگر انداختن‌، (مج‌.) محكم‌ شدن‌، بالنگر بستن‌ یانگاه‌ داشتن‌

انگلیسی : Anchorage
فارسی : لنگرگاه‌، لنگراندازى، باج‌ لنگرگاه‌

انگلیسی : Anchoress
فارسی : زن‌ گوشهنشین‌، زن‌ عزلت‌ گزین‌، راهبه‌

انگلیسی : Anchorite
فارسی : (=anchret) گوشهنشین‌، زاهد، خلوت‌ نشین‌، راهب‌

انگلیسی : Anchovy
فارسی : (anchovy،pl.anchovies ) (ج‌.ش‌.) ماهی‌ كولی‌

انگلیسی : Ancient
فارسی : باستانی‌، دیرینه‌، قدیمی‌، كهن‌، كهنه‌، پیر

انگلیسی : Ancilla
فارسی : (pl.ancillae) پیشخدمت‌ زن‌، كلفت‌، خادمه‌

انگلیسی : Ancillary
فارسی : فرعی‌، معین‌، كمك‌، دستیار، تابع‌، مستخدم‌ بومی‌، مربوط به‌ كلفت‌

انگلیسی : Ancress
فارسی : زن‌ گوشهنشین‌، زن‌ عزلت‌ گزین‌، راهبه‌

انگلیسی : Andante
فارسی : (مو.) نسبتا ملایم‌ (نواخته‌ شود)، نسبتا اهسته‌، بارامی‌، بملایمت‌

انگلیسی : Andiron
فارسی : سه‌ پایه‌، پیش‌ بخارى، سه‌ پایهاى كه‌ كنار بخارى می‌ گذاشتند

انگلیسی : Androgen
فارسی : هورمون‌ هاى جنسی‌ كه‌ باعث‌ ایجاد صفات‌ ثانویه‌ جنسی‌ در مرد (مثل‌ ریش‌ و صدا) می‌ شوند

انگلیسی : Androgyny
فارسی : وجود دو حالت‌ زنانگی‌ و مردانگی‌ توام‌، دوجنسی‌، خنثی‌

انگلیسی : Andromache
فارسی : (افسانهء یونان‌) زن‌ هكتور (Hector)

انگلیسی : Andromeda
فارسی : شاهزاده‌ خانم‌ حبشهاى كه‌ بوسیله‌ پرسوس‌ (perseus) از دست‌ غولی‌ نجات‌ یافت‌ و زن‌ او شد، (نج‌.) منظومه‌ فلكی‌ مراهالمسلسله‌

انگلیسی : Anecdotage
فارسی : داستان‌، مجموع‌ حكایات‌، پیر مرد پرگو

انگلیسی : Anecdotal
فارسی : حكایتی‌، حدیثی‌

انگلیسی : Anecdote
فارسی : حكایت‌، قصهء كوتاه‌، امثال‌، ضرب‌ المثل‌

انگلیسی : Anechoic
فارسی : بدون‌ انعكاس‌، ناپژواك‌

انگلیسی : Anele
فارسی : تدهین‌ یا روغن‌ مالی‌ كردن‌

انگلیسی : Anemia
فارسی : (طب‌) كم‌ خونی‌، فقرالدم‌

انگلیسی : Anemograph
فارسی : بادنگار

انگلیسی : Anemometer
فارسی : بادسنج‌

انگلیسی : Anemometry
فارسی : باسنجی‌

انگلیسی : Anemone
فارسی : شقایق‌ نعمان‌، لالهء نعمان‌، رنگ‌ قرمز مایل‌ به‌ آبی‌

انگلیسی : Anemophilous
فارسی : (گ‌.ش‌.) لقاح‌ شونده‌ در اثر باد

انگلیسی : Anent
فارسی : همراهی‌ (با)، در مشاركت‌ با، مربوط به‌، دراطراف‌

انگلیسی : Anesthesiologist
فارسی : (=anesthetist) ویژهگر هوش‌ برى

انگلیسی : Anesthesiology
فارسی : هوش‌ برشناسی‌، علم‌ بی‌ هوشی‌، مبحث‌ بی‌ هوشی‌ (در طب‌)

انگلیسی : Anesthetic
فارسی : بیهوشانه‌، داروى بی‌ هوشی‌، بی‌ هوش‌ كننده‌، كم‌ كنندهء حس‌

انگلیسی : Anew
فارسی : از نو، دوباره‌، بطرز نوین‌، از سر

انگلیسی : Anfractuosity
فارسی : پیچیدگی‌، پیچ‌ و خم‌، ابهام‌

انگلیسی : Anfractuous
فارسی : مارپیچی‌، پرپیچ‌ و خم‌

انگلیسی : Angary
فارسی : حق‌ كشور متحارب‌ براى استفاده‌ از اموال‌ كشور بیطرف‌

انگلیسی : Angel
فارسی : فرشته‌، مالك‌

انگلیسی : Angelfish
فارسی : (ج‌.ش‌.) نوعی‌ كوسه‌ ماهی‌

انگلیسی : Angelic
فارسی : فرشتهاى، وابسته‌ به‌ فرشته‌

انگلیسی : Angelical
فارسی : فرشتهاى، وابسته‌ به‌ فرشته‌

انگلیسی : Anger
فارسی : براشفتگی‌، خشم‌، غضب‌، خشمگین‌ كردن‌، غضبناك‌ كردن‌

انگلیسی : Angina
فارسی : (طب‌) گلودرد، ورم‌ گلو، انژین‌

انگلیسی : Anginal
فارسی : وابسته‌ به‌ گلودرد

انگلیسی : Angiology
فارسی : رگ‌ شناسی‌، مطالعه‌ عروق‌ خونی‌ و لنفی‌

انگلیسی : Angle
فارسی : گوشه‌، زاویه‌، كنج‌، قلاب‌ ماهی‌ گیرى، باقلاب‌ ماهی‌ گرفتن‌، (مج‌.) دام‌ گستردن‌، دسیسه‌ كردن‌، تیزى یا گوشه‌ هر چیزى

انگلیسی : Angle
فارسی : زاویه‌

انگلیسی : Angler
فارسی : ماهی‌ گیر

انگلیسی : Angleworm
فارسی : (=earthworm) (ج‌.ش‌.) كرم‌ خاكی‌

انگلیسی : Anglian
فارسی : مربوط بهنژاد (انگل‌ هاى) انگلستان‌، زبان‌ قوم‌ انگل‌ ها

انگلیسی : Anglican
فارسی : وابسته‌ بكلیساى انگلیس‌


قبلی 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90  بعدی