جستجو زبان    
 

انگلیسی : Analog Device
فارسی : دستگاه‌ قیاسی‌

انگلیسی : Analog Digital
فارسی : قیاسی‌ به‌ رقمی‌

انگلیسی : Analog Signal
فارسی : علامت‌ قیاسی‌

انگلیسی : Analog Transmission
فارسی : مخابره‌ قیاسی‌

انگلیسی : Analogical
فارسی : قیاسی‌، قابل‌ قیاس‌، داراى وجه‌ تشابه‌

انگلیسی : Analogist
فارسی : قیاس‌ و استدلال‌ كننده‌

انگلیسی : Analogize
فارسی : قیاس‌ كردن‌، تشبیه‌ كردن‌

انگلیسی : Analogous
فارسی : مانند، قابل‌ مقایسه‌، متشابه‌

انگلیسی : Analogous
فارسی : قابل‌ قیاس‌، مشابه‌

انگلیسی : Analogue
فارسی : مانند، نظیر، شباهت‌، شی‌ قابل‌ قیاس‌، (فلسفه‌) لغت‌ متشابه‌

انگلیسی : Analogy
فارسی : (من‌.) قیاس‌، مقایسه‌، شباهت‌، همانندى، (ر.) تناسب‌، توافق‌

انگلیسی : Analogy
فارسی : قیاس‌

انگلیسی : Analphabet
فارسی : بیسواد، حاكی‌ از بیسوادى، بیسوادى

انگلیسی : Analphabetic
فارسی : بیسواد، وابسته‌ به‌ بیسوادى

انگلیسی : Analyse
فارسی : Analyse

انگلیسی : Analysis
فارسی : Analysis

انگلیسی : Analysis
فارسی : تحلیل‌، كاوش‌

انگلیسی : Analyst
فارسی : استاد تجزیه‌، روانكاو، فرگشا

انگلیسی : Analytic
فارسی : تجزیهاى، تحلیلی‌، (من‌.) مربوط به‌ مكتب‌ یا فلسفهء تحلیلی‌، روانكاوى، قابل‌ حلبطریق‌ جبرى

انگلیسی : Analytical
فارسی : تجزیهاى، تحلیلی‌، (من‌.) مربوط به‌ مكتب‌ یا فلسفهء تحلیلی‌، روانكاوى، قابل‌ حلبطریق‌ جبرى

انگلیسی : Analytical Engine
فارسی : ماشین‌ تحلیلی‌

انگلیسی : Analytics
فارسی : فرگشاشناسی‌، علم‌ تجزیه‌ و تحلیل‌، (ر.) هندسهء تحلیلی‌

انگلیسی : Analyzable
فارسی : قابل‌ تجزیه‌ و تحلیل‌، فرگشاپذیر

انگلیسی : Analyzation
فارسی : (=analysis)

انگلیسی : Analyze
فارسی : Analyze

انگلیسی : Analyze
فارسی : تحلیل‌ كردن‌، كاویدن‌

انگلیسی : Anamnesis
فارسی : یاداورى، خاطره‌

انگلیسی : Anapest
فارسی : واحد شعرى كه‌ مركب‌ از دو هجاى كوتاه‌ و یك‌ هجاى بلند باشد

انگلیسی : Anaphora
فارسی : (بدیع‌) تكرار یك‌ یا چند عبارت‌ متوالی‌

انگلیسی : Anaphrodisia
فارسی : كاهش‌ شهوت‌، نقصان‌ قوهء باء، عنن‌، داروهاى فلج‌ كنندهء اعضاء تناسلی‌

انگلیسی : Anaphrodisiac
فارسی : كاهنده‌ شهوت‌

انگلیسی : Anarch
فارسی : شورشی‌، اشوب‌ طلب‌

انگلیسی : Anarchic
فارسی : هرج‌ و مرج‌، مربوط به‌ اشفتگی‌ اوضاع‌

انگلیسی : Anarchical
فارسی : هرج‌ و مرج‌، مربوط به‌ اشفتگی‌ اوضاع‌

انگلیسی : Anarchist
فارسی : هرج‌ و مرج‌ طلب‌، اشوب‌ طلب‌

انگلیسی : Anarchistic
فارسی : وابسته‌ به‌ هرج‌ و مرج‌ طلبی‌

انگلیسی : Anarchy
فارسی : بی‌ قانونی‌، هرج‌ و مرج‌، بی‌ ترتیبی‌ سیاسی‌، بی‌ نظمی‌، اغتشاش‌، خودسرى مردم‌

انگلیسی : Anasarca
فارسی : (طب‌) استسقاء عمومی‌ یا لحمی‌ بدن‌، ورم‌ تقریبا شدید، پشام‌

انگلیسی : Anastigmat
فارسی : عدسی‌ غیر استیگمات‌ (كروى)

انگلیسی : Anastomose
فارسی : بهم‌ پیوستن‌، جوش‌ خوردن‌ (درمورد اعضاء بدن‌)

انگلیسی : Anastomosis
فارسی : (pl.anastomoses) هم‌ دهانی‌، همدهانگرى، بهم‌ پیوستن‌، تلاقی‌ (رگها و اعصاب‌)

انگلیسی : Anastrophe
فارسی : سخن‌ وارونه‌، قلب‌ عبارت‌، كلمات‌ مقلوب‌، تعویض‌ كلمات‌ یك‌ عبارت‌

انگلیسی : Anathema
فارسی : هرچیزى كه‌ مورد لعن‌ واقع‌ شود، لعنت‌ و تكفیر، مرتد شناخته‌ شده‌ از طرف‌ روحانیون‌

انگلیسی : Anatomic
فارسی : تشریحی‌، وابسته‌ به‌ كالبد شناسی‌

انگلیسی : Anatomical
فارسی : تشریحی‌، وابسته‌ به‌ كالبد شناسی‌

انگلیسی : Anatomist
فارسی : متخصص‌ علم‌ تشریح‌، تشریح‌ كننده‌، كالبد شناس‌

انگلیسی : Anatomize
فارسی : كالبد شناسی‌ كردن‌، تشریح‌ كردن‌، قطعه‌ قطعه‌ كردن‌، تجزیه‌ كردن‌

انگلیسی : Anatomy
فارسی : تشریح‌، ساختمان‌، استخوانبندى، تجزیه‌، مبحث‌ تشریح‌، كالبدشناسی‌

انگلیسی : Ancestor
فارسی : نیا(جمع‌ نیاكان‌)، جد، اجداد

انگلیسی : Ancestor
فارسی : نیا، جد


قبلی 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90  بعدی