جستجو زبان    
 

انگلیسی : Amplitude
فارسی : دامنه‌

انگلیسی : Amplitude
فارسی : فزونی‌، دامنه‌، فراخی‌، فراوانی‌، استعداد، میدان‌ نوسان‌، فاصلهء زیاد، دامنه‌، بزرگی‌، درشتی‌، انباشتگی‌، سیرى، كمال‌

انگلیسی : Amplitude Modulation
فارسی : (am) تلفیق‌ دامنهاى

انگلیسی : Amply
فارسی : بطور فراوان‌، بطور بیش‌ از حد

انگلیسی : Ampoule
فارسی : امپول‌

انگلیسی : Ampul
فارسی : امپول‌

انگلیسی : Amputate
فارسی : بریدن‌، جدا كردن‌، زدن‌، قطع‌ اندام‌ كردن‌

انگلیسی : Amputation
فارسی : قطع‌ عضوى از بدن‌

انگلیسی : Amputator
فارسی : قطع‌ كننده‌ (پا یادست‌)

انگلیسی : Amputee
فارسی : ادمی‌ كه‌ دست‌ یا پا و یا عضو دیگرش‌ قطع‌ شده‌ باشد

انگلیسی : Amuck
فارسی : (=amok) یك‌ نوع‌ جنون‌ دراثر مرض‌ مالاریا كه‌ منجر به‌ خودكشی‌ میشود، دیوانگی‌

انگلیسی : Amulet
فارسی : طلسم‌، دوا یا چیزى كه‌ براى شكستن‌ جادو و طلسم‌ بكار میرود

انگلیسی : Amuse
فارسی : سرگرم‌ كردن‌، مشغول‌ كردن‌، تفریح‌ دادن‌، جذب‌ كردن‌، مات‌ و متحیر كردن‌

انگلیسی : Amusement
فارسی : سرگرمی‌، تفریح‌، گیجی‌، گمراهی‌، فریب‌ خوردگی‌، پذیرایی‌، نمایش‌

انگلیسی : Amyloid
فارسی : نشاستهاى (غذا)، هیدرات‌ سلولز ژلاتینی‌

انگلیسی : Amylose
فارسی : (ش‌.) مادهء قندى كه‌ داخل‌ ذرات‌ نشاستهاى را تشكیل‌ میدهد، موادى كه‌ از تجزیهء نشاستهبدست‌ میایند بفرمول‌X (C6H10O5)، دكسترین‌

انگلیسی : Amylum
فارسی : نشاسته‌

انگلیسی : An
فارسی : یك‌، حرف‌ a در جلو حروف‌ صدادار و جلو حرف‌ H بصورت‌ an استعمال‌ میشود

انگلیسی : Ana
فارسی : Ana

انگلیسی : Anabaptist
فارسی : فرقهاى از پروتستان‌ ها

انگلیسی : Anabiosis
فارسی : زنده‌ سازى، تجدید

انگلیسی : Anachronic
فارسی : (=anachronistic & anachronous) نابهنگام‌، بیمورد(از نظر تاریخ‌ وقوع‌)

انگلیسی : Anachronism
فارسی : بیموردى، (درتاریخ‌ نویسی‌) اشتباه‌ در ترتیب‌ حقیقی‌ وقایع‌ و ظهور اشخاص‌، نابهنگامی‌

انگلیسی : Anachronistic
فارسی : (=anachronic & anachronous) نابهنگام‌، بیمورد(از نظر تاریخ‌ وقوع‌)

انگلیسی : Anachronous
فارسی : (=anachronistic & anachronic) نابهنگام‌، بیمورد(از نظر تاریخ‌ وقوع‌)

انگلیسی : Anaconda
فارسی : (ج‌.ش‌.) یكنوع‌ مار بزرگ‌ سیلانی‌، نوعی‌ مار یاافعی‌ امریكاى جنوبی‌

انگلیسی : Anacreontic
فارسی : وابسته‌ به‌ اناكریان‌ شاعر یونانی‌، شعر بزمی‌

انگلیسی : Anadem
فارسی : تاج‌ گل‌، گردن‌ بند، طوق‌، حلقه‌ گل‌، سربند، گیس‌ بند

انگلیسی : Anaerobe
فارسی : موجود غیر هوازى

انگلیسی : Anaerobic
فارسی : زنده‌ و فعال‌ بدون‌ هوا و اكسیژن‌، ناهوازى

انگلیسی : Anaesthesia
فارسی : حسگیر، بیهوشی‌، بی‌ حسی‌، داروى بیهوشی‌

انگلیسی : Anaesthetic
فارسی : حسگیر، بیهوشی‌، بی‌ حسی‌، داروى بیهوشی‌

انگلیسی : Anaglyph
فارسی : حجارى برجسته‌، تزئینات‌ برجسته‌

انگلیسی : Anagoge
فارسی : تعالی‌ روحی‌، بزرگی‌ معنوى، ارتقاء فكر بعالم‌ علوى، تفسیر روحانی‌ و صوفیانهء مطالبمذهبی‌

انگلیسی : Anagogic
فارسی : وابسته‌ بتعالی‌ روحی‌

انگلیسی : Anagogical
فارسی : وابسته‌ بتعالی‌ روحی‌

انگلیسی : Anagogy
فارسی : تعالی‌ روحی‌، بزرگی‌ معنوى، ارتقاء فكر بعالم‌ علوى، تفسیر روحانی‌ و صوفیانهء مطالبمذهبی‌

انگلیسی : Anagram
فارسی : قلب‌، تحریف‌، (بدیع‌) مقلوب‌، تشكیل‌ لغت‌ یا جملهاى از درهم‌ ریختن‌ كلمات‌ یا لغاتجملهء دیگر

انگلیسی : Anagrammatic
فارسی : وابسته‌ به‌ قلب‌ و تحریف‌

انگلیسی : Anagrammatical
فارسی : وابسته‌ به‌ قلب‌ و تحریف‌

انگلیسی : Anagrammatize
فارسی : تحریف‌ كردن‌، جابجا كردن‌، قلب‌ كردن‌

انگلیسی : Anal
فارسی : مربوط به‌ مقعد، مجاور مقعد

انگلیسی : Analects
فارسی : گلچین‌ ادبی‌، قطعات‌ ادبی‌، منتخبات‌، جنگ‌

انگلیسی : Analeptic
فارسی : محرك‌ روحی‌، نیروبخش‌ روانی‌

انگلیسی : Analog
فارسی : مانند، نظیر، شباهت‌، شی‌ قابل‌ قیاس‌، (فلسفه‌) لغت‌ متشابه‌

انگلیسی : Analog
فارسی : قیاسی‌

انگلیسی : Analog Computer
فارسی : رایانه قیاسی‌

انگلیسی : Analog Data
فارسی : داده‌ قیاسی‌

انگلیسی : Analog Adder
فارسی : افزایشگر قیاسی‌

انگلیسی : Analog Channel
فارسی : مجراى قیاسی‌


قبلی 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90  بعدی