جستجو زبان    
 

انگلیسی : Ammoniac
فارسی : امونیاك‌، امونیاكی‌

انگلیسی : Ammoniate
فارسی : (ش‌.) با امونیاك‌ تركیب‌ كردن‌، تحت‌ تاثیر امونیاك‌ قرار دادن‌، تبدیل‌ بامونیاك‌ كردن‌

انگلیسی : Ammoniation
فارسی : تركیب‌ با امونیاك‌

انگلیسی : Ammonite
فارسی : (ج‌.ش‌.) صدف‌، فسیل‌ جانور نرمتنی‌ كه‌ منقرض‌ شده‌ است‌ (امونیت‌ ها)

انگلیسی : Ammonium
فارسی : (ش‌.) ریشه‌ NH4+ ، امونیاك‌

انگلیسی : Ammonium Chloride
فارسی : (ش‌.) كلرور امونیاك‌، نشادر بفرمول‌NH4CL

انگلیسی : Ammunition
فارسی : مهمات‌

انگلیسی : Amnesia
فارسی : (طب‌) ضعف‌ حافظه‌ بعلت‌ ضعف‌ یا بیمارى مغزى، فراموشی‌، نسیان‌

انگلیسی : Amnesiac
فارسی : مبتلا به‌ فراموشی‌

انگلیسی : Amnesic
فارسی : مبتلا به‌ فراموشی‌

انگلیسی : Amnion
فارسی : (amnia،pl.amnions ) (تش‌ -.ج‌.ش‌.) مشیمه‌، پردهء دور جنین‌

انگلیسی : Amoeba
فارسی : (amoebae،pl.amoebas ) جانور تك‌ سلولی‌، امیب‌

انگلیسی : Amoebic
فارسی : امیبی‌، وابسته‌ به‌ جانور تك‌ سلولی‌

انگلیسی : Amoeboid
فارسی : امیبی‌ شكل‌، مانند امیب‌

انگلیسی : Amok
فارسی : ادمكشی‌ كردن‌، لذت‌ بردن‌ از ادمكشی‌، مجنون‌، شخص‌ عصبانی‌ و دیوانه‌، درحال‌ جنون‌

انگلیسی : Among
فارسی : (=amongst) میان‌، درمیان‌، درزمرهء، ازجمله‌

انگلیسی : Amontillado
فارسی : نوعی‌ شراب‌ تلخ‌ و سفید اسپانیایی‌

انگلیسی : Amoral
فارسی : غیراخلاقی‌، بدون‌ احساس‌ مسئولیت‌ اخلاقی‌

انگلیسی : Amorce
فارسی : خرج‌ باروت‌، چاشنی‌

انگلیسی : Amorist
فارسی : عاشق‌، زن‌ باز، عاشق‌ پیشه‌

انگلیسی : Amorous
فارسی : عاشق‌، شیفته‌، عاشقانه‌

انگلیسی : Amorphous
فارسی : بی‌ شكل‌، بی‌ نظم‌، بدون‌ تقسیم‌ بندى، غیر متبلور، غیر شفاف‌، (زیست‌ شناسی‌) دارایساختمان‌ غیر مشخص‌

انگلیسی : Amort
فارسی : درحال‌ مرگ‌، راكد

انگلیسی : Amortization
فارسی : استهلاك‌ (سرمایه‌ و غیره‌)

انگلیسی : Amortize
فارسی : كشتن‌، بیحس‌ كردن‌، خراب‌ كردن‌، (حق‌.) بدیگرى واگذار كردن‌، وقف‌ كردن‌، مستهلك‌ كردن‌

انگلیسی : Amount
فارسی : (vi) :سرزدن‌، بالغ‌ شدن‌، رسیدن‌، (n) :مبلغ‌، مقدار میزان‌

انگلیسی : Amount
فارسی : مقدار

انگلیسی : Amperage
فارسی : (برق‌) شدت‌ جریان‌ برق‌، میزان‌ نیروى برق‌ برحسب‌ امپر

انگلیسی : Ampere
فارسی : امپر (واحد شدت‌ جریان‌ برق‌)

انگلیسی : Amph
فارسی : پیشوندیست‌ بمعنی‌ (از دو طرف‌) و (از دو نظر)

انگلیسی : Amphetamine
فارسی : مادهاى بفرمول‌ C9H13N كه‌ بصورت‌ بخور یا محلول‌ بعنوان‌ مسكن‌ استعمال‌ میشود

انگلیسی : Amphi
فارسی : پیشوندیست‌ بمعنی‌ (از دو طرف‌) و (از دو نظر)

انگلیسی : Amphibia
فارسی : (ج‌.ش‌.) ذوحیاتین‌، دوزیستیان‌

انگلیسی : Amphibian
فارسی : دوزیستان‌، ذوحیات‌

انگلیسی : Amphibiotic
فارسی : وابسته‌ به‌ جانور دوزیستی‌

انگلیسی : Amphibious
فارسی : خاكی‌ و آبی‌، دوجنسه‌، ذوحیاتین‌

انگلیسی : Amphibole
فارسی : نامفهوم‌، دوپهلو

انگلیسی : Amphibology
فارسی : ابهام‌، سخن‌ دوپهلو، ایهام‌

انگلیسی : Amphibrach
فارسی : (بدیع‌) شعر و نثرى مركب‌ از یك‌ هجاى بلند بین‌ دو هجاى كوچك‌ (مثل‌amata ) و یا یك‌ هجایموكد بین‌ دو هجاى غیر موكد باشد

انگلیسی : Amphimictic
فارسی : مناسب‌ براى تولید و تناسل‌ و اختلاط نژاد

انگلیسی : Amphimixis
فارسی : تركیب‌ نطفهء مرد و زن‌، جفت‌ گیرى، مواقعه‌

انگلیسی : Amphiploid
فارسی : داراى حداقل‌ كرموسوم‌ ارثی‌

انگلیسی : Amphistylar
فارسی : داراى دو ردیف‌ ستون‌ در طرفین‌ یا در جلو و عقب‌ ساختمان‌

انگلیسی : Amphitheater
فارسی : امفی‌ تئاتر، سالن‌، تالار

انگلیسی : Amphoteric
فارسی : بی‌ تفاوت‌، داراى خواص‌ متضاد، (ش‌.) داراى خاصیت‌ اسید و قلیا، داراى برق‌ مثبت‌ و منفی‌

انگلیسی : Ample
فارسی : فراخ‌، پهناور، وسیع‌، فراوان‌، مفصل‌، پر، بیش‌ از اندازه‌

انگلیسی : Ampleness
فارسی : فراخی‌، فراوانی‌

انگلیسی : Amplification
فارسی : بسط، توسعه‌، افزایش‌، تقویت‌

انگلیسی : Amplifier
فارسی : نیروافزا، تقویت‌ كنندهء برق‌، بلند گو، فزونساز

انگلیسی : Amplify
فارسی : وسعت‌ دادن‌، بزرگ‌ كردن‌، مفصل‌ كردن‌، مفصل‌ گفتن‌ یا نوشتن‌، (برق‌) افزودن‌، بالابردن‌، بزرگ‌ شدن‌، تقویت‌ كردن‌ (صدا)


قبلی 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90  بعدی