جستجو زبان    
 

انگلیسی : Amebiasis
فارسی : (طب‌) سرایت‌ مرض‌ در اثر امیب‌

انگلیسی : Amebic
فارسی : امیب‌، مربوط به‌ امیب‌، امیبی‌، رنگ‌ یاختهاى

انگلیسی : Ameboid
فارسی : امیب‌، مربوط به‌ امیب‌، امیبی‌، رنگ‌ یاختهاى

انگلیسی : Ameliorate
فارسی : بهتر كردن‌، اصلاح‌ كردن‌، چارهكردن‌، بهتر شدن‌، بهبودى یافتن‌

انگلیسی : Ameliorative
فارسی : بهبود یابنده‌، بهتر شونده‌

انگلیسی : Amen
فارسی : امین‌، چنین‌ باد، خداكند، انشائالله‌

انگلیسی : Amenability
فارسی : احساس‌ مسئولیت‌، تبعیت‌، جوابگویی‌

انگلیسی : Amenable
فارسی : تابع‌، رام‌ شدنی‌، قابل‌ جوابگویی‌، متمایل‌

انگلیسی : Amend
فارسی : اصلاح‌ كردن‌، بهتر كردن‌، بهبودى یافتن‌، ماده‌ یا قانونی‌ را اصلاح‌ و تجدید كردن‌

انگلیسی : Amendable
فارسی : قابل‌ اصلاح‌، پذیرا

انگلیسی : Amendatory
فارسی : اصلاحی‌

انگلیسی : Amender
فارسی : اصلاح‌ كننده‌

انگلیسی : Amendment
فارسی : اصلاح‌، تصحیح‌، (حق‌.) پیشنهاد اصلاحی‌ نمایندهء مجلس‌ نسبت‌ به‌ لایحه‌ یا طرح‌ قانونی‌

انگلیسی : Amends
فارسی : جبران‌، تلافی‌

انگلیسی : Amenia
فارسی : جبس‌ طمث‌، حبس‌ عادت‌

انگلیسی : Amenity
فارسی : سازگارى، مطبوعیت‌، نرمی‌، ملایمت‌

انگلیسی : Amentia
فارسی : حالت‌ هذیان‌، سفاهت‌

انگلیسی : Amerce
فارسی : (حق‌.) جریمهء (نقدى) كردن‌، تنبیه‌ كردن‌، تادیب‌ كردن‌ (با in یا with یاof )

انگلیسی : America
فارسی : امریكا، كشور امریكا

انگلیسی : American
فارسی : امریكایی‌، ینگه‌ دنیایی‌، مربوط بامریكا

انگلیسی : American English
فارسی : زبان‌ انگلیسی‌ كه‌ در امریكا بان‌ تكملم‌ میشود

انگلیسی : American Indian
فارسی : سرخ‌ پوست‌ امریكایی‌

انگلیسی : American Plan
فارسی : مسافرخانهاى كه‌ مسافرین‌ پول‌ غذا و اطاق‌ را یكجا پرداخت‌ میكنند

انگلیسی : Americana
فارسی : اطلاعات‌ و حقایق‌ مربوط بامریكا

انگلیسی : Americanism
فارسی : اصطلاح‌ امریكایی‌، رسم‌ امریكایی‌

انگلیسی : Americanist
فارسی : متخصص‌ زبان‌ یا فرهنگ‌ امریكایی‌

انگلیسی : Americanization
فارسی : امریكایی‌ شدن‌، پذیرش‌ اخلاق‌ و اداب‌ امریكایی‌

انگلیسی : Americanize
فارسی : امریكایی‌ ماب‌ كردن‌، بصورت‌ امریكایی‌ دراوردن‌

انگلیسی : Amerind
فارسی : نژاد مختلط امریكایی‌ و سرخ‌ پوست‌ یا اسكیمو

انگلیسی : Ametabolic
فارسی : بدون‌ دگردیسی‌، فاقد دگردیسی‌

انگلیسی : Ametabolous
فارسی : بدون‌ دگردیسی‌، فاقد دگردیسی‌

انگلیسی : Amethyst
فارسی : (مع‌.) یاقوت‌ ارغوانی‌، لعل‌ بنفش‌، رنگ‌ ارغوانی‌، رنگ‌ یاقوتی‌، دركوهی‌ بنفش‌

انگلیسی : Amethystine
فارسی : ارغوانی‌، یاقوتی‌

انگلیسی : Amiability
فارسی : دلپذیرى، شیرینی‌، مهربانی‌، خوش‌ مشربی‌

انگلیسی : Amiable
فارسی : شیرین‌، دلپذیر، مهربان‌، دوست‌ داشتنی‌

انگلیسی : Amicability
فارسی : محبوبیت‌، دوستدار صلح‌

انگلیسی : Amicable
فارسی : موافق‌، دوست‌، دوستانه‌

انگلیسی : Amid
فارسی : درمیان‌، وسط

انگلیسی : Amid Ships
فارسی : درمیان‌ كشتی‌

انگلیسی : Amidst
فارسی : درمیان‌، وسط

انگلیسی : Amino
فارسی : (ش‌.) حاوى ریشهء امین‌، وابسته‌ به‌ عامل‌ امین‌

انگلیسی : Amino Acid
فارسی : (ش‌.) اسید امینه‌

انگلیسی : Amiss
فارسی : نادرست‌، غلط، بیمورد، بد، كثیف‌، گمراه‌، منحرف‌، منحط

انگلیسی : Amitosis
فارسی : یك‌ نوع‌ تقسیم‌ سلولی‌، تقسیم‌ مستقیم‌ یاخته‌

انگلیسی : Amity
فارسی : رفاقت‌، مودت‌، روابط حسنه‌، حسن‌ تفاهم‌

انگلیسی : Ammeter
فارسی : امپرسنج‌

انگلیسی : Ammeter
فارسی : امپرسنج‌

انگلیسی : Ammino
فارسی : منسوب‌ به‌ امونیاك‌، مربوط به‌ امونیاك‌

انگلیسی : Ammo
فارسی : (=ammunition) مهمات‌

انگلیسی : Ammonia
فارسی : محلول‌ یا بخار امونیاك‌


قبلی 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60  بعدی