عنوان : اديان در شاهنامه فردوسي
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته :

مختصر : موضوع اين نوشته بررسي اديان توحيدي و باستاني به ويژه اديان ايراني در شاهنامه فردوسي مي باشد. در شاهنامه دين باوري و دينداري محصول دلايل گوناگوني است که مهمترين آنها دور کردن انسانها از آزمندي و افزون طلبي، رشک و حسد و... ست.

عنوان : بررسي صور خيال در شعر عارف قزويني
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته :

مختصر : اين پايان نامه به بررسي شعر عارف قزويني پرداخته است. فصل اول به بررسي بيان مسئله، پرسش ها، اهداف، پيشينه، روش و جامعه تحقيق اختصاص داده شده است. در فصل دوم نگاهي کلي به نظام مشروطه داشته و بعد از آن به بحث هايي تحت عناوين جريان هاي شعري آن دوره، بينش اساطيري و در آخر تخيل و تصاوير شعري پرکاربرد در اين دوره پرداخته است. فصل سوم به زندگينامه عارف و ويژگي و تصويرآفريني او در شعر ، و فصل چهارم به معرفي جنبه هاي مختلف تصاوير شعري عارف پرداخته است. فصل پنجم نيز به مباحثي چون نتيجه گيري، جدول و نمودار پرداخته شده است.

عنوان : داستانها و مثلهاي عاميانه در ادبيات بومي استان ايلام
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته :

مختصر : اين پژوهش از نوع تحقيق بنيادي و کاربردي بوده و به دو روش ميداني و اسنادي- تاليفي انجام گرفته و در ‎۶فصل تدوين شده است که عبارتند از: ‎۱. کليات ‎۲. پيشينه، جغرافيا و فرهنگ ايلام. ‎۳. شناخت و تعريف مثل و... ‎۴. مجموعه داستانهاي کردي. ‎۵. داستانهاي محلي و عاميانه. ‎۶. مثل هاي بومي استان ايلام به خط و زبان کردي

عنوان : تاثير داستانهاي رمزي و رساله الطيرها بر مثنوي مولوي
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته :

مختصر : در اين پايان نامه، نگارنده به تناسب موضوع ابتدا به تعريف واژه "رمز" پرداخته است. سپس به مقولاتي در مورد "روح" اشاره شده است. مضمون اصلي و بنيادي داستانهاي رمزي و رساله الطيرها مطرح شده است و در ادامه علل تشبيهات روح به مرغ نيز تا حدودي که ذهن کنجکاو را قانع کند مورد بررسي قرار گرفته است، سپس به شرح حالي از مولانا را همراه با احوال او در سرودن مثنوي و کليات شمس آورده شده است. در فصل سوم از رمز و معنا و در فصل چهارم مواردي را که مولانا از داستانهاي رمزي و رساله الطيرها از جمله انديشه هبوط و غير از آن متاثر شده ياد آور شده است.

عنوان : فنا در آثار حماسي و اسطوره اي ايران
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته :

مختصر : اين رساله به بررسي فنا در آثار حماسي و اسطوره اي ايران پرداخته شده است. در فصل اول به کليات موضوع پرداخته شده است. فصل دوم به تعريف فنا و بازتاب آن در اديان اختصاص يافته است. فصل سوم و چهارم به تعريف و ارزيابي اسطوره و حماسه، اختصاص يافته است. در آن به بررسي و مقايسه حماسه با اسطوره و عرفان پرداخته شده است. فصل ششم پيوند و جدائي ها در آثار حماسي اسطوره اي ايران با فناي عارفانه مورد بررسي قرار گرفته است.

عنوان : بررسي اشعارفرخي يزدي از ديدگاه ادبي، تاريخي و اجتماعي
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته :

مختصر : اين پژوهش در پنج فصل تدوين گرديده است. فصل اول: مباحث کلي درباره موضوع، فصل دوم: جنبه هاي تاريخي و اجتماعي اشعار فرخي، فصل سوم: اوضاع کلي ادب و فرهنگ ايران در دوره زندگي فرخي، فصل چهارم: جنبه هاي ادبي اشعار فرخي که شامل صور خيال، ويژگيهاي بلاغي، يژگيهاي زباني و ...مي باشد. اشعار او از ديدگاه علم معاني و نيز اوزان شعر فرخيمورد بررسي قرار گرفته است.

عنوان : بررسي و مقايسه ي عناصر داستان در دو رمان "چشمهايش" از بزرگ علوي و "مدار صفر درجه" از احمد محمود
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته :

مختصر : هدف اين رساله بررسي عناصر داستاني در رمانهاي فوق و نيز مشخص نمودن شيوه استفاده اين نويسندگان از عناصر داستاني مي باشد و گامي است در راستاي مطالعه ي ادبيات معاصر در شاخه داستان نويسي.

عنوان : بررسي مقايسه اي وحدت وجود در مثنوي معنوي و گلشن راز شبستري
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته :

مختصر : در اين پژوهش ابتدا واژگان کليدي از قبيل وحدت، وحدت وجود، کشف و شهود، فناي في الله و وحدت در کثرت تعريف شده و سپس به مبحث وحدت وجود و بنيانگذار آن در ميان مسلمانان پرداخته شده استو در فصل سوم حکايت عشق در مثنوي و ارتباط آن با درياي وحدت بيان شده و در فصل چهارم وحدت وجود در مثنوي و در فصل پنجم در گلشن راز مورد تفحص واقع شده و در فصل پاياني وحدت وجود به صورت مقايسه اي در گلشن راز و مثنوي بررسي شده است.

عنوان : حس آميزي در شعر سهراب سپهري
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته :

مختصر : در اين پژوهش خصيصه حس آميزي از شعر سهراب سپهري را مد نظر قرار گرفته و به بررسي بسامد آماري گونه هاي مختلف آن پرداخته شده است .

عنوان : دين و دانش در ديوان ناصرخسرو
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته :

مختصر : در اين پايان نامه سعي شده زبان و عناصر و تصاويري که ناصرخسرو براي بيان موضوعات و مباحث مربوط به دين و دانش به کارگرفته است، مورد بررسي قرار گيرد. همچنين جدول بسامدي اصطلاحات و تصاوير خيال و آرايه ها ارائه شده است.

عنوان : بررسي جلوه هاي تصوير آفريني
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته :

مختصر : اين پايان نامه در شش فصل فراهم شده است. در پژوهش انجام شده از ميان صور بياني، عشقي از تشبيه و کنايه بيشتر استفاده شده است. بن مايه هاي تصويرآفريني عشقي نيز بيشتر از نوع مکنيه است. و به عناصر طبيعي و غير انساني چون درخت، گل، آب و ...اختصاص يافته است

عنوان : ساختارشناسي و شرح و تحليل زنجيره تداعي ها در مثنوي
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته :

مختصر : در اين پايان نامه روش پژوهش به صورت کتابخانه اي و اسنادي بوده و کليه اطلاعات موجود در پژوهش از لابلاي متون ادب فارسي به دست آمده است. در فصل اول پژوهش به شرح احوال مولانا پرداخته شده، در فصل دوم به ساختار کتاب مثنوي معنوي، در فصل سوم به جايگاه تداعي در ادبيات فارسي، در فصل چهارم به بحث تداعي در مثنوي معنويبه طور اخص در دو بعد تجزيه و تحليل شده است.فصل پنجم نيز به نتيجه گيري پرداخته است.

عنوان : علم از ديدگاه مولوي
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته :

مختصر : اين پايان نامه پژوهشي است درباره علم از ديدگاه مولوي در مثنوي. از آنجا که مقوله علم بازتابي وسيع در شعر و ادب فارسي داشته و اشعار برخي از آنها مملو از اصطلاحاتعلمي و انواع علم است، از ميان آثار شاعران مثنوي مولوي جايگاه ويژه اي دارد.

عنوان : پيشينه و چگونگي فارسي و کردي در کرمانشاه
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته :

مختصر : در اين پايان نامه به پيشينه گويش در کرمانشاه از ورود آريايي ها به سرزمين ايران تا دوره معاصر و ارتباط آن با زبان هاي ايران باستان و پيوستگي اش با گويش هاي جديد ايراني پرداخته شده است. و دو گويش اصلي رايج در شهر کرمانشاه و حومه يعني فارسي و کردي و ريشه و چگونگي گسترش آن در اين شهر مورد بررسي قرار گرفته است.

عنوان : گزارش همه سويه ديوان شاکه و خان منصور و ترجمه فارسي آن
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته :

مختصر : در اين رساله، که هدف شناساندن يکي از آثار ادبي زبان کردي کلهري به جامعه ادبيات ايران است. شرح مختصري از زندگاني اين دو شاعر در مقدمه ارائه شده، در فصل دوم کرد و تاريخچه ديرينه آن، در فصل سوم بحثي موجز از زبان کردي، در فصل چهارم گذري بر زندگي اين دو شاعر، در فصل پنجم اشعار شاکه و خان منصور که با رسمالخط کردي تدوين يافته است. و فصل ششم مربوط به بررسي و شرح تک تک ابيات مي باشد.

عنوان : فردوسي، ابوالقاسم -- شاهنامه- نقد و تفسير.
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته :

مختصر : در اين پژوهش فصل اول به کليات اختصاص يافته و در فصل دوم فردوسي از زبان خود و معاصرينش معرفي شده و در فصل سوم سال شمار زندگي او و حوادثي که در آن اتفاق افتاده و فصل چهارم به شاهنامه و منابع آن پرداخته شده است. در فصل پنجم نيز نگرش هاي فردوسي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است.

عنوان : شرح و تفسير اختران در مثنوي مولوي
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته :

مختصر : اين پژوهش گامي در جهت شناساندن مفهوم اجرام سماوي در مثنوي است. پس از مطالعات مقدماتي شش دفتر مثنوي مطالعه شده و ابياتي که پديده ها و اجرام آسماني و نجومي در آنها به کار رفته بود استخراج شد و با توجه به متن مثنوي و شرح هاي معتبري که در اين زمينه وجود داشته به بررسي و تجزيه تحليل فاهيم پرداخته شده است.

عنوان : نقد و بررسي کاربرد تصوير و موسيقي در ديوان خاقاني
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته :

مختصر : اين رساله به نقد و بررسي کاربرد تصوير و موسيقي در ديوان خاقاني مي پردازد. فصل اول اين نوشتار به کليات، فصل دوم به نقد و بررسي کاربرد تصوير در اشعار ديوان خاقاني، فصل سوم به نقد و بررسي کاربرد موسيقي در اشعار او و فصل چهارم به نتيجه گيري اختصاص يافته است.

عنوان : تجلي عشق در حماسه هاي ملي تا قرن ششم
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته :

مختصر : آغاز اين نوشتار به کليات اختصاص يافته و در فصل اول عشق در لغت و اصطلاح و اقسام و مراتب عشق، در فصل دوم حماسه و اناع آن پرداخته شده و در فصل چهارم به تحليل داستانهاي عاشقانه در حماسه هاي ملي نظري گذرا شده است.

عنوان : تصوير طبيعت در شعر صائب تبريزي
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته :

مختصر : در اين نوشتار پديده هاي طبيعي ديوان صائب علاوه برکليات به چهار بخش پديده هاي آسماني، دريايي، زماني و زميني تقسيم مي شود. و پس از دسته بندي، پيام و آموزه هر پديده همراه با تصويرهايي که ايجاد نموده استبه صورت جداگانه و بر اساس حروف الفبا به رشته تحرير در آمده است.

عنوان : اطوار روح و تقابل آن با جسم در مثنوي معنوي
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته :

مختصر : اين رساله شامل شش فصل است: کليات، بررسي حقيقت انسان، سوم تعريف لغوي روح براي آشنايي بيشتر خواننده، چهارم تاثير تقابلي روح و جسم بر يکديگر، پنجم بررسي هفت طور روح مي باشد.

عنوان : دين باوري در شاهنامه فردوسي
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته :

مختصر : هدف پژوهش: اين پايا نامه با عنوان دين باوري در شاهنامه فردوسي گزارش و نمودگي يکي ازبرجسته ترين و بنيادي ترين ويژگي ها و هنجار هاي دروني و نهادين ايرانيان (دين باوري) در فرهنگ نامه و منش نامه آنان (شاهنامه است). ‎2‎) روش پژوهش: در اين جستار کوشش شده تا نکته ها،گفته ها و باورهاي آييني در چهارچوپ دين باوري در شاهنامه و به گونه اي جداگانه در گستره ژرف و بي کرانفامور نامه باستان بررسيده و باز نمايانده شود. ‎3‎) نتيجة کلي: در اين پژوهش با گزينش رويکردي غالبا ساخت گرايانه موضوع بررسي شده است تا با روشن تر مردن راه و با افزوده بر دقت نظر سرانجام به دستاوردهاي مطمئن تري دسترسي پيدا کنيم.

عنوان : مقايسه تحليلي تطبيقي داستان هاي مشترک مقالات شمس و مثنوي معنوي
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته :

مختصر : هدف پژوهش: هدف و مقصد اين رساله بررسي داستانهاي مشترک مقالات و مثنوي است تا با اين وسيله ميزان تاثيرپذيري مولانا از شمي معلوم شده و سرانجام اين که خواننده اين رساله با خواندن آن به نوعي با مقالات و مثنوي آشنا شود. ‎2‎) روش پژوهش: در اين رساله عمده کار از طريق يادداشت برداري از مقالات شمس و مثنوي صورت گرفته است. ‎3‎) نتيجة کلي: با تحقيق و جستجو در کتابهاي مرتبط با اين رساله و تاليفاتي در مورد داستان نويسي مولانا و شمس تبريزي و جمع آوري نظريه هاي مختلف و آثار ديگر که در قسمت فهرست منابع ذکر شده اند و با بهره جستن از راهنمايي استادان راهنما و مشاور تدوين گرديده است.

عنوان : اسطوره گرايي و اسطوره پيرايي در شعر فارسي از قرن اول تا ششم "ه.ق
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته :

مختصر : اسطوره هاي ايراني ديدگاههاي مردم را نسبت به رويارويي خير و شر، اعمال خدايان و دلاوري هاي قهرمانان منعکس و فرهنگي را معرفي مي کنند که سرشار از پويايي و خودباوري است.براي پيشبرد کار در اين رساله ابتدا کتابهايي که به شناخت اسطوره ها کمک مي کند، مطالعه شده و سپس به تعريف اسطوره و اساطير پرداخته و سعي شده است معناي واحد و جامعي از اين پديده ارائه گردد و در ادمه، دلايل رواج و مقبوليت اسطوره و همچنين دلايل کم توجهي به آن در عصرهاي مختلف ادبي بررسي و همچنين به بررسي مهمترين عناصر اساطيري در اثر مهم فردوسي، شاهنامه و ساير شعراي شعر فارسي پرداخته و در آخر نتيجه کار ارائه شده است.

عنوان : فهرست موضوعي غزليات شمس
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته :

مختصر : عرفان مولانا مبتني بر عشق است ک از يک سو رابطه بين عارف و معشوق و از سويي ديگر رابطه بين عارف و محيط اطرافش را اعم از انسان و طبيعت تفسير مي کند. مولوي گاه با بکارگيري زبان رمز در بين بسياري از معاني عرفاني ، غير شاعرانه ترين اشيا را در حوزه شعر و هنر وارد کرده است. ينابراين در اين پژوهش سعي شده مهمترين موضوعات شعري در غزليات شمس مشخص و فهرست بندي گردد.اين پژوهش نشان مي دهد که چگونه مولانا با بکارگيري زبان رمز و استفاده از عناصر طبيعت معاني ذهني خويش را القا نموده است.

عنوان : مقايسه تطبيقي آيين سوگواري در شاهنامه با آيين سوگواري در ايل کاکاوند
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته :

مختصر : پژوهش حاضر تلاشي است براي بررسي آيين سوگواري در شاهنامه و مقايسه تطبيقي آن با آيين سوگواري در ايل کاکاوند که مشتمل بر شش فصل است: ‎۱. کليات، ‎۲. بررسي آيين سوگ در شاهنامه، ‎۳. معرفي کاکاوند و ادبيات لکي‎۴. بررسي آيين سوگواري در ايل کاکاوند، ‎۵. مقايسه تطبيقي آيين سوگ در شاهنامه و ايل کاکاوند

عنوان : نشانه شناسي و رمزگشايي نشانه در مثنوي معنوي
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته :

مختصر : تمام مثنوي يک ني نامه بلند است. هدف اين رساله رمز گشايي داستانهاي مثنوي براي دريافت پيام و انديشه متعالي مولوي است. فصل اول به توضيح نماد و تمثيل اختصاص يافته، فصل دوم ارتباط انديشه مولوي با اين دو مقوله بيان شده و فصل سوم به ويژگيهاي قصه هاي معنوي توجه شده و فصل چهارم به شرح و تاويل ‎۶۴ حکايت مثنوي پرداخته شده است.

عنوان : تصويرهاي ادبي در شعر عاشورايي معاصر
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته :

مختصر : حادثه عاشورا در طول تاريخ الهام بخش شاعران بوده است.هدف از اين تحقيق، شناخت ويژگي هاي تصويري و ايماژهاي بخشي از شعر معاصر است. اين تحقيق با روش کتابخانه اي و يادداشت برداري از منابع مربوطه طي مراحل زير به انجام رسيد.‎۱.بررسي و شناخت تصوير ادبي ‎۲. شناخت شعر و شاعران عاشورايي ‎۳. طبقه بندي تصويرها

عنوان : وجوه عرفان و تصوف در قصايد خاقاني
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته :

مختصر : اين رساله با عنوان وجوه عرفان و تصوف اسلامي در قصايد خاقاني است که با استفاده از روش کتابخانه اي اطلاعات و مطالب مورد نياز در پنج فصل از طريق فيش برداري تهيه شده است.در پايان نتيجه گيري از مباحث ذکر آيات و احاديث فهرست منابع همراه با چکيده به زبان انگليسي ضميمه شده است.

عنوان : قرآن در مثنوي
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته :

مختصر : اين رساله کوشيده است در راستاي هدف اصلي که نشان دادن نگاه مولوي به قران است، به ارائه نمونه هاي روشن بپردازد. فصل اول به ربط و پيوند قرآن و مثنوي و شباهت هاي صوري اين دو اختصاص يافته فصل دوم به شرح اصطلاحات قرآني، فصل سوم عوامل تاثيرگذار قران در مثنوي، چهارم سخني کوتاه در باب مثنوي، پنجم و ششم تببين نگاه هنري مولوي ، هفتم به نگاه مولوي به محتواي قرآن ، هشتم مثالهايي به صورت مفصل پرداخته و نهم نمايه آماري از ايباتي که به قرآن اشاره داشته اند آورده شده است.

عنوان : آرايه هاي ادبي (لفظي) در شعر کردي کلهر
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته :

مختصر : در اين پژوهش اشعار شاعراني مورد بررسي قرار گرفته که اشعارشان به کتابت رسيده است. در اين رساله هدف شناساندن آرايه هاي ادبي در شعرکردي کلهري مي باشد. به روش کتابخانه اي نگاشته شده است. در فصل اول کليات، فصل دوم کرد و پيشينه آن، سوم زبان کردي و گويش هاي آن، چهارم جنبه هاي مختلف ايل کلهر و پنجم آرايه هاي ادبي مورد بررسي قرار گرفته است.

عنوان : فرهنگ توصيفي داستان نويسي معاصر فارسي
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته :

مختصر : داستان يکي از انواع ادبي است و در ميان همه ملل دنيا عمري به درازناي ادبيات دارد.در اين پژوهش سعي شده که زندگي هنري فعالان مطرح اين گونه ادبي در قالب توصيف و تحليل مختصر به رشته تحرير در آيد.

عنوان : بررسي گل در آثار سعدي
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته :

مختصر : گل در ادب فارسي جايگاه ويژه اي داشته است. در اين بررسي نخست تمام ابياتي از آثار سعدي که نام گل در آنها بوداستخراج کرده و طبق حروف الفبا مرتب و در چهار بخش به رشته تحرير در آورده شد. در بخش اول ابيات را از لحاظ بديع و بيان، در بخش دوم از لحاظ دستور زبان، در بخش سوم از لحاظ معنا و مفهوم و در بخش چهارم گلها را از نظر واژگاني ريشه يابي و بررسي شده است.

عنوان : تطبيق و تحليل داستانهاي مثنوي با منابع داستانهاي سده هاي پيش از مولوي
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته :

مختصر : اين پروژه تلاشي است پيرامون مطالبي جهت تطبيق و تحليل داستانهاي مثنوي با ماخذ آن. اين رساله شامل مقدمه و سه فصل است. فصل اول به کارکرد قصه در ادبيات پرداخته شده. فصل دوم قصه و قصه پردازي در مثنوي، و هنر داستان سرايي مولوي است. فصل سوم هفده داستان مولانا با داستان هاي پيشين بررسي شده است.

عنوان : بررسي تطبيقي عشق در خسرو و شيرين و ليلي و مجنون
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته :

مختصر : اين نوشته حاصل پژوهشي است دردو مثنوي مذکور که به بررسي عشق در آنها پرداخته است. اين رساله شامل هفت فصل است. کليات، نظامي، آثار و شيوه داستان پردازي او و فصل سوم با عنوان عشق عاشق و معشوق، فصل چهارم بررسي محتوايي خسرو و شيرين و ليلي و مجنون، پنجم شخصيتها ويژگيها و احوال آنها، ششم عناصر ارتباط، عوامل جدايي و نقش واسطه ها ميان عاشق و معشوق و هفتم ويژگيهاي عشق در شخصيتهاي اصلي مي باشد.

عنوان : وجوه بلاغت و تصوير در ديوان خواجه حافظ شيرازي
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته :

مختصر : در اين پژوهش از ميان صور بياني،حافظ از تشبيه و استعاره بيشترين استفاده را نموده است. تشبيهات اغلب بنا بر فصاحت و بلاغت کلام حافظ از نوع تشبيه و بليغ است و استعارات از نوع مکينه مي باشد. تشخيص و نماد در اشعار او نمود قابل توجهي دارند. حافظ بنابر اوضاع پرفتنه زمان خود زبان طنز و تحکم و نماد و کنايه را بر زبان جدي و صريح ترجيح داده و نمود استعاره تحکيمه و عناديه نسبت به

عنوان : اسطوره و عناصر اسطوره اي در مثنوي مولوي و غزليات شمس
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته :

مختصر : هدف زا تحقيق حاضر بررسي اسطوره و عناصر اسطوره ساز در مثنوي معنوي مي باشد. در اين پژوهش به بررسي و تحليل و نحوه بکارگيري اين عناصر اسطوره اي و نحوه نگاه مولانا پرداخته شده است. تقسيم اسطوره به انواع توصيفي، توجيهي، ديني عرفاني، طبيعي و حماسي و استخراج واژه هايي که جنبه اساطيري دارنداز ديگر اهداف پژوهش است. نتيجه اي که از اين پژوهش گرفته شده اين است که اسطوره کوششي است که براي توجيه پديده اي به عمل مي آيد.

عنوان : بررسي جلوه هاي تصويرآفريني درديوان ميرزاده عشقي
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته :

مختصر : موضوع اين تحقيق بررسي جلوه هاي تصويرآفريني درديوان ميرزاده عشقي مي باشد. در پژوهش انجام شده از ميان صور بياني عشقي از تشبيه و کنايه بيشتر استفاده کرده است. و ساير صور خيال در تصوير آفريني او کم رنگ ترند نمود ساير آرايه هاي ادبي ديگر نيز به تناسب ديگر شاعران در شعر او کم است و او بيشتر از آرايه هايي چون تضاد و تلميح استفاده شده است. بن مايه هاي تصويرآفريني عشقي نيز بيشتر به عناصر طبيعي و غير انساني اختصاص يافته است

عنوان : اخلاق پهلواني در شاهنامه
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته :

مختصر : اين پژوهش در هفت فصل تنظيم شده. فصل اول به جزئياتي در باب تحقيق، فصل دوم بررسي سويه هاي مختلف اخلاق با توجه به ديدگاههاي انديشمندان و فهنگهاي مختلف، فصل سوم احوال فردوسي و جايگاه اخلاقي شاهنامه و فصلهاي ديگر اخلاق پهلوانان و شهر ياران ايراني را از آغاز تا فرجام شاهنامه پرداخته است. به اين برآيند مي توان رسيد که اگر در جبهه ايرانيان پهلوانان و شهر ياراني با منش هاي غير پهلواني ديده مي شوند. در جبهه انيرانيان اين منش ها با شدت وحدت بيشتري رخ نمايي مي کند.

عنوان : استعاره آشکار گرشاسب نامه و جلد اول شاهنامه و تحليل و توصيف آن
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته :

مختصر : تاکنون جنبه هاب گوناگون فردوسي مورد پژوهش قرار گرفته است و گرشاسب نامه نيز يکي از آثار مشهور حماسي ايران است. در اين پايان نامه به بررسي دقيق تر و جزئي تر از يکي از جنبه هاي صور خيال يعني استعاره و بيان شباهتها و تفاوتهاي تصاوير استعاري در اين کتاب پرداخته شده تا در تقابلي آيينه گون اين تفاوتها و شباهتها به تصوير کشيده شود. شوق به شناخت زيباييهاي اين دو اثر مقايسه ابن دو از ديدگاه بينش و نگرش شاعران آنها نگارنده اين پژوهش را برآن داشت تا درباره استعاره و کاربرد آن تحقيقي صورت دهد با ذکر آماري جزيي به مقايسه اين دو اثر بپردازد

عنوان : گونه هاي طنز و علل پيدايش آن در نظم فارسي همراه با شرح حال طنز نويسان و نشريات طنز
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته :

مختصر : اين پايان نامه پژوهشي همه جانبه در مورد طنز و گونه هاي آن است و در واقع دايره المعارفي است با ‎۴۷۰صکه به شرح بيش از صد گونه اصلي و فرعي طنز پرداخته و براي آن شاهد و مثالهايي از نظم و نثر از لابلاي متون و ديوان هاي شعر آورده است. ضمنا اين اثر به شرح حال طنز نويسان نظم و نثر و همچنين معرفي نشريات طنز از قبل از مشروطه تاکنون پرداخته است. اين پايان نامه شامل پيشگفتار، مقدمه، واژگان شناسي گونه هاي طنز مي باشد. روش کار کتابخانه اي و ميداني مي باشد و از ‎۱۰۶ منبع استفاده شده است.

عنوان : ملامتيه و قلندريه و بازتاب آن در غزليات سنايي و عطار
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته :

مختصر : در اين پايان نامه سير تاريخي آيين ملامتيه و قلندريه و بازتاب آن در غزليات سنايي و عطار بررسي شده است. اين پايان نامه شامل دو فصل است. اين پژوهش به روش کتابخانه اي نگاشته شده و در کليات فرضيه ها و اهداف تحقيق و روشهاي بکار رفته بيان شده است. در فصل دوم بازتاب آيين ملامتيه و قلندريه بررسي شده که سنايي اولين شاعر ملامتي قلندريه ادب پارسي است. و به دنبال آن عطار که شاگرد مکتب سنايي است.

عنوان : تصاوير ادبي در گلستان سعدي
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته :

مختصر : خيال عنصر اصلي نوشته هاي ادبي است. گلستان سادگي و همه فهمي عجيبي دارد. همين نکته سبب شد نگارنده درباره تخيالات و تصاوير بي نظير ادبي سعدي مباحثي رامطرح نمايد و نمايي از تصاوير بي همتا را نمايش دهد. اين پايان نامه مشتمل بر هفت فصل است. فصل اول کليات، فصل دوم نگاهي به زندگي و آثار سعدي، فصل سوم تعريفي از صور خيال، فصل چهارم به تصاوير بياني در گلستان پرداخته و فصل پنجم به تصاوير خارج از علم بيان در گلستان اختصاص دارد. فصل ششم به مناظره و بررسي حکايت جدال سعدي با مدعي و تصاوير ادبي آن پرداخته شده است.

عنوان : طبيعت گرايي در شعرمنوچهري دامغاني
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته :

مختصر : طبيعت گرايي در ادبيات حضور پررنگ عناصر آفاقي و مادي و جلوه هاي مظاهر طبيعي در شعر و کلام ادبي است. سبک خراساني در ادبيات فارسي سرشارترين دوره از نظر توجه به ادبيات است. در اين پايان نامه ضمن پرداختن به بحث هاي نظري درباره منوچهري عناصر و جلوه هاي طبيعي اشعارش به بررسي زواياي ديد او در توصيف طبيعت پرداخته شده و عناصر آفاقي و مضمون سازي هاي شاعرانه او تحليل گرديده است.

عنوان : آيين ها و سنت ها در تاريخ بيهقي
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته :

مختصر : تاريخ بيهقي از جمله کتب تاريخي است که که نثر زيبا و اديبانه اش ارزش اين اثر را از جنبه تاريخي به عرصه ادبي کشانده است. در اين تحقيق تصميم گرفته شده است که آيين ها و عادات به شکل کاملتري بررسي شود. ابتدا کتاب به صورت کامل مطالعه شد و تمام آداب و رسوم مطرح شده در آن استخراج و توصيف شدپس از آن به منابع و ماخذ که در اين خصوص موجود بود در حد امکان مراجعه و از مطلب مربوط به موضوع فيش برداري شد و سپس مطالب ارزيابي و تحليل گرديد.

عنوان : : بررسي و طبقه بندي تمثيل هاي اسرار نامه عطار نيشابوري
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته :

مختصر : استفاده ازتمثيل درساختار معنوي شعر مهمترين ويژگي شعر شاعران سبک عراقي مي باشد که مهمترين آنان سنايي ،عطار ومولوي مي باشند.مطالب اين پايان نامه چهارفصل مي باشد: ‎۱- عطار وآثارواحوال او ‎۲- سبک عراقي و ويژگيهاي آن وبازتاب آن دراشعار عطار ‎۳- تعريف تمثيل وانواع واهداف وموضوعات آن ‎۴- طبقه بندي موضوعي تمثيل هاي اسرار نامه .

عنوان : بررسي محتوايي و ادبي عقل و خرد در شعر سنايي
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته :

مختصر : اين پايان نامه دريک مقدمه وکليات وپنج فصل تنظيم گرديده که فصل اول :عقل وانواع آن فصل دوم : جايگاه عقل در دين وعرفان فصل سوم : عقل ستيزي درعرفان فصل چهارم : به تقابل عقل وعشق فصل پنجم : جمال شناسي عقل وخرد .تنازع وجدال عشق وعقل ومفاهيم آن ازديرباز درادبيات فارسي و به خصوص در ادب عرفاني معروف بوده است .عقل درشعرسنايي به طور کلي مذموم ومطرود نيست اوتنها باعقل مادي وبه تعبيري عقل معاش که عاجز از شناخت خداوند است ،سرمخالفت ونکوهش دارد .نتيجه : اين پايان نامه واژه عقل رادر شعر سنايي بررسي کرده است ونشان داده است که سنايي توانسته جامه هنري وزيبايي برتن عقل بيارايد.

عنوان : طلب در مثنوي و منطق الطير
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته :

مختصر : آن چه در اين پايان نامه آمده ديدگاههاي عطار و مولانا درباره طلب و جلوه هاي متفاوت آن است. در اين پايان نامه روش انتخاب ابيات بر اساس موضوع صورت گرفته است و سعي شده تمامي ابياتي که طلب يا مترادفات آن را در بر دارد آورده شود. در چهار فصل نوشته شده: ‎۱. معناي لغوي و عرفاني طلب، ‎۲. نمونه هاي طلب در منطق الطير، ‎۳. نمونه هاي طلب در مثنوي معنوي، ‎۴. طلب از ديدگاه عطار و مولانا.

عنوان : نمودهاي پايداري در شعر معاصر
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته :

مختصر : شعر معاصر رويکردي وطني در ساحتهاي فرهنگي، اجتماعي و سياسي دارد و قصد آن برانگيختن آحاد مردم براي مبارزه با ظلم و جور و بي عدالتي و دفاع از آزاديخواهي است.اين پايان نامه شامل پنج فصل است: ‎۱. کليات تحقيق، ‎۲. شعر معاصر و شاعران آن، ‎۳. مفهوم پايداري، ‎۴. عناصر و مفاهيم نمود پايداري در شعر معاصر، ‎۵. بررسي تطبيقي شيوه هاي نمود پايداري در شعر شاعران معاصر .

عنوان : صور خيال در غزليات بيدل
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته :

مختصر : بيدل از شاعران مشهور و پرورش يافته ديار هندوستان در يازدهم و دوازدهم هجري است. در پنج فصل اين پژوهش سعي شده ضمن پرداختن به کليات، عوامل پيدايش سبک هنديو ويژگيهاي آن، احوال و زندگينامه شاعر، عناصر مهم صور خيال و آرايه هاي مهم آن بررسي شده است روش کار به صورت اسنادي و کتابخانه اي بوده است در اين ديوان به عناصر خيال و آرايه هاي ادبي به يک اندازه توجه نشده است. عمده توجه بيدل به تشبيه هاي بديع، استعاره هاي سيال، تناقض گويي مي باشد.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29