جستجو زبان    
 

انگلیسی : Amalgamation
فارسی : امیختگی‌، امیزش‌، امتزاج‌، ملقمه‌

انگلیسی : Amaranth
فارسی : همیشه‌ بهار، جاوید، گل‌ تاج‌ خروس‌

انگلیسی : Amaranthine
فارسی : تاج‌ خروسی‌، منسوب‌ به‌ تاج‌ خروس‌، برنگ‌ تاج‌ خروسی‌

انگلیسی : Amaryllis
فارسی : (گ‌.ش‌.) گل‌ نرگس‌، انواع‌ تیرهء نرگسیان‌

انگلیسی : Amass
فارسی : گرداوردن‌، تودهكردن‌، متراكمكردن‌

انگلیسی : Amassment
فارسی : گرداورى

انگلیسی : Amateur
فارسی : دوستدار هنر، اماتور، غیرحرفهاى، دوستار

انگلیسی : Amateurish
فارسی : اماتوروار، ناشی‌

انگلیسی : Amateurism
فارسی : دوستارى، اشتغال‌ هنر بخاطر ذوق‌ نه‌ براى امرار معاش‌

انگلیسی : Amative
فارسی : عاشق‌ پیشه‌، علاقمند بامور جنسی‌، عشقی‌

انگلیسی : Amaze
فارسی : متحیرساختن‌، مبهوت‌ كردن‌، مات‌ كردن‌، سردرگم‌ كردن‌، سردرگم‌، متحیر

انگلیسی : Amazing
فارسی : متحیر كننده‌، شگفت‌ انگیز

انگلیسی : Amazon
فارسی : زنانی‌ كه‌ در اسیاى صغیر زندگی‌ میكردند و با یونانیان‌ میجنگیدند، زن‌ سلحشور و بلندقامت‌، رود امازون‌ در امریكاى جنوبی‌

انگلیسی : Amazonian
فارسی : مربوط به‌ امازونها، شیر زن‌

انگلیسی : Ambage
فارسی : ابهام‌ گویی‌، دوپهلوگویی‌، پیچ‌ و خم‌

انگلیسی : Ambassador
فارسی : سفیر، ایلچی‌، پیك‌، مامور رسمی‌ یك‌ دولت‌

انگلیسی : Ambassadorial
فارسی : وابسته‌ به‌ سفارت‌

انگلیسی : Ambassadorship
فارسی : سفارت‌

انگلیسی : Amber
فارسی : كهربا، عنبر، رنگ‌ كهربایی‌، كهربایی‌

انگلیسی : Ambergris
فارسی : (گ‌.ش‌.) عنبرسائل‌، شاهبوى

انگلیسی : Ambiance
فارسی : نقوش‌ و تزئینات‌ اطراف‌ یك‌ تابلو نقاشی‌، محیط

انگلیسی : Ambidextrous
فارسی : ذوالیمینین‌

انگلیسی : Ambience
فارسی : نقوش‌ و تزئینات‌ اطراف‌ یك‌ تابلو نقاشی‌، محیط

انگلیسی : Ambient
فارسی : محدود، محاصره‌ شده‌

انگلیسی : Ambient Temperature
فارسی : دماى محیط

انگلیسی : Ambiguity
فارسی : ابهام‌

انگلیسی : Ambiguity
فارسی : ابهام‌، نامعلومی‌، سخن‌ مشكوك‌، گنگی‌ معنی‌

انگلیسی : Ambiguous
فارسی : باابهام‌، تاریك‌ (از لحاظ مفهوم‌)، دوپهلو، مبهم‌

انگلیسی : Ambiguous Grammar
فارسی : دستور زبان‌ مبهم‌

انگلیسی : Ambiguous Language
فارسی : زبان‌ مبهم‌

انگلیسی : Ambit
فارسی : پیرامون‌، حدود، حوزه‌، وسعت‌، محوطه‌

انگلیسی : Ambition
فارسی : بلند همتی‌، جاه‌ طلبی‌، ارزو، جاه‌ طلب‌ بودن‌

انگلیسی : Ambitious
فارسی : جاه‌ طلب‌، بلند همت‌، ارزومند، نامجو

انگلیسی : Ambivalence
فارسی : توجه‌ ناگهانی‌ و دلسردى ناگهانی‌ نسبت‌ بشخص‌ یا چیزى، دمدمی‌ مزاجی‌، داراى دو جنبه‌

انگلیسی : Ambivalent
فارسی : دوجنبهاى، دمدمی‌

انگلیسی : Ambiversion
فارسی : شخصی‌ كه‌ هم‌ بامور خارجی‌ و هم‌ بامور داخلی‌ توجه‌ دارد

انگلیسی : Ambivert
فارسی : شخصی‌ كه‌ نه‌ زیاد بعالم‌ باطنی‌ توجه‌ دارد نه‌ بعالم‌ خارجی‌، ادم‌ معتدل‌ و میانه‌ رو

انگلیسی : Amble
فارسی : یورغه‌ رفتن‌ (اسب‌)، راهوار بودن‌، یورغه‌

انگلیسی : Ambrosia
فارسی : (افسانه‌) خوراك‌ خدایان‌ كه‌ زندگی‌ جاوید بانها میداده‌، مائدهء بهشتی‌، شهد، عطر

انگلیسی : Ambrosial
فارسی : بسیار مطبوع‌

انگلیسی : Ambry
فارسی : گنجه‌، دولابچه‌، اشكاف‌، كمد مخصوص‌ اغذیه‌

انگلیسی : Ambsace
فارسی : (درتخته‌ نرد) دوكور، (مج‌.) بدنقشی‌، بدشانسی‌

انگلیسی : Ambulance
فارسی : بیمارستان‌ سیار، بوسیله‌ امبولانس‌ حمل‌ كردن‌، امبولانس‌

انگلیسی : Ambulant
فارسی : گردنده‌، سیار، متحرك‌

انگلیسی : Ambulate
فارسی : راه‌ رفتن‌، حركت‌ كردن‌، درحركت‌ بودن‌

انگلیسی : Ambulatory
فارسی : گردشی‌، گردنده‌، سیار

انگلیسی : Ambuscade
فارسی : (نظ) كمین‌، كمینگاه‌، یكدسته‌ نظامی‌ كمین‌ كرده‌

انگلیسی : Ambush
فارسی : كمین‌، كینگاه‌، دام‌، سربازانی‌ كه‌ دركمین‌ نشسته‌ اند، پناه‌ گاه‌، مخفی‌ گاه‌ سربازانبراى حمله‌، كمین‌ كردن‌، در كمین‌ نشستن‌

انگلیسی : Ameba
فارسی : امیب‌، مربوط به‌ امیب‌، امیبی‌، رنگ‌ یاختهاى

انگلیسی : Ameban
فارسی : امیب‌، مربوط به‌ امیب‌، امیبی‌، رنگ‌ یاختهاى


قبلی 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60  بعدی