جستجو زبان    
 

انگلیسی : Already
فارسی : پیش‌ از این‌، قبلا

انگلیسی : Alright
فارسی : (all right) بسیار خوب‌، صحیح‌ است‌

انگلیسی : Also
فارسی : نیز، همچنین‌، همینطور، بعلاوه‌، گذشته‌ از این‌

انگلیسی : Also Ran
فارسی : اسب‌ یا سگ‌ بازنده‌ در مسابقه‌

انگلیسی : Altar
فارسی : قربانگاه‌، مذبح‌، محراب‌، مجمره‌

انگلیسی : Alter
فارسی : تغییردادن‌، عوض‌ كردن‌، اصلاح‌ كردن‌، تغییر یافتن‌، جرح‌ و تعدیل‌ كردن‌، دگرگون‌ كردن‌

انگلیسی : Alter Ego
فارسی : یار، رفیق‌ شفیق‌، خود، دیگر خود

انگلیسی : Alterability
فارسی : قابلیت‌ تغییر

انگلیسی : Alterable
فارسی : قابل‌ تغییر، دگرش‌ پذیر

انگلیسی : Alterant
فارسی : تغییر دادنی‌، تبدیلی‌، تغییر دهنده‌

انگلیسی : Altercate
فارسی : ستیزه‌ كردن‌، مشاجره‌ كردن‌

انگلیسی : Altercation
فارسی : ستیزه‌، مجادله‌

انگلیسی : Altern
فارسی : یك‌ درمیان‌، متناوب‌، متبادل‌

انگلیسی : Alternate
فارسی : یك‌ درمیان‌، متناوب‌، (هن‌.) متبادل‌، عوض‌ و بدل‌

انگلیسی : Alternate
فارسی : متناوب‌ كردن‌، بنوبت‌ انجام‌ دادن‌، یك‌ درمیان‌ امدن‌، متناوب‌

انگلیسی : Alternate
فارسی : متناوب‌ بودن‌، متناوب‌ كردن‌

انگلیسی : Alternating
فارسی : متناوب‌، تناوبی‌

انگلیسی : Alternation
فارسی : تناوب‌، یك‌ درمیانی‌

انگلیسی : Alternation
فارسی : تناوب‌، نوبت‌، یك‌ درمیانی‌

انگلیسی : Alternative
فارسی : شق‌، شق‌ دیگر، پیشنهاد متناوب‌، چاره‌

انگلیسی : Alternative
فارسی : متناوب‌، تناوبی‌، دیگر

انگلیسی : Alternative Current
فارسی : جریان‌ متناوب‌

انگلیسی : Alternatively
فارسی : متناوبا، بنوبت‌

انگلیسی : Alternator
فارسی : متناوب‌ ساز

انگلیسی : Alternator
فارسی : تناوبگر، (برق‌) دستگاه‌ تولید برق‌ متناوب‌، الترناتور

انگلیسی : Although
فارسی : اگرچه‌، گرچه‌، هرچند، بااینكه‌

انگلیسی : Altimeter
فارسی : ارتفاع‌ سنج‌، فرازیاب‌، اوج‌ نما، افرازیاب‌

انگلیسی : Altitude
فارسی : فرازا، بلندى، ارتفاع‌، فراز، منتها درجه‌، مقام‌ رفیع‌، منزلت‌

انگلیسی : Altitude Sickness
فارسی : كسالت‌ در اثر ارتفاع‌ زیاد (مثل‌ خون‌ دماغ‌ و تهوع‌)

انگلیسی : Altitudinal
فارسی : وابسته‌ به‌ اوج‌، ارتفاعی‌

انگلیسی : Alto
فارسی : (در اواز) صداى التو، صداى اوج‌

انگلیسی : Altogether
فارسی : روى هم‌ رفته‌، از همهجهت‌، یكسره‌، تماما، همگی‌، مجموع‌، كاملا، منصفا

انگلیسی : Altricial
فارسی : (ج‌.ش‌.) نوزاد زودرس‌، نواد ناقص‌

انگلیسی : Altruistic
فارسی : نوعدوستانه‌

انگلیسی : Alum
فارسی : زاج‌، زاج‌ سفید، زاغ‌

انگلیسی : Aluminiferous
فارسی : الومینیوم‌ دار، زاج‌ دار

انگلیسی : Aluminium
فارسی : (=aluminum) فلز الومینیوم‌، الومینیوم‌ بنام‌ اختصارى (Al)

انگلیسی : Aluminize
فارسی : زاجی‌ كردن‌، روكش‌ بااب‌ الومینیوم‌ دادن‌

انگلیسی : Aluminous
فارسی : داراى زاج‌، مربوط به‌ الومینیوم‌

انگلیسی : Aluminum
فارسی : (=aluminium) فلز الومینیوم‌، الومینیوم‌ بنام‌ اختصارى (Al)

انگلیسی : Alumnus
فارسی : (pl.alummni) فارغ‌ التحصیل‌، دانش‌ اموخته‌

انگلیسی : Alveolar
فارسی : سوراخ‌ سوراخ‌، حفره‌ دار، حبابك‌ دار

انگلیسی : Alveolate
فارسی : خانه‌ خانه‌، حفرهدار (مثل‌ كندوى عسل‌)

انگلیسی : Alveolus
فارسی : (pl.alveoli) شش‌ خانه‌، حبابچه‌، حفرهء كوچك‌، حفرهء دندانی‌

انگلیسی : Always
فارسی : همواره‌، همیشه‌، پیوسته‌، همه‌ وقت‌

انگلیسی : Alyssum
فارسی : (گ‌.ش‌.) الیسون‌، سنبل‌، قدومه‌

انگلیسی : Am
فارسی : هستم‌، اول‌ شخص‌

انگلیسی : Amain
فارسی : باسرعت‌ كامل‌، باتمام‌ فشار، شدیدا، باعجله‌، وحشیانه‌

انگلیسی : Amalgam
فارسی : الیاژ جیوه‌ باچند فلز دیگركه‌ براى پركردن‌ دندان‌ و ایینه‌ سازى بكار میرود، تركیبمخلوط، ملقمه‌

انگلیسی : Amalgamate
فارسی : امیختن‌، توام‌ كردن‌ (ملقمه‌ فلزات‌ با جیوه‌)


قبلی 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60  بعدی