جستجو زبان    
 

انگلیسی : Allottee
فارسی : كسیكه‌ چیزى باو اختصاص‌ داده‌ شده‌، سهم‌ برده‌، سهیم‌

انگلیسی : Allow
فارسی : رخصت‌ دادن‌، اجازه‌ دادن‌، ستودن‌، پسندیدن‌، تصویب‌ كردن‌، روا دانستن‌، پذیرفتن‌، اعطاء كردن‌

انگلیسی : Allowable
فارسی : روا، مجاز، قابل‌ قبول‌

انگلیسی : Allowable
فارسی : جایز، مجاز

انگلیسی : Allowance
فارسی : فوقالعاده‌ و هزینهء سفر، مدد معاش‌، جیره‌ دادن‌، فوقالعاده‌ دادن‌

انگلیسی : Alloy
فارسی : بار(در فلزات‌)، عیار، درجه‌، ماخذ، الیاژ فلز مركب‌، تركیب‌ فلز بافلز گرانبها، (مج‌.) الودگی‌، شائبه‌، عیار زدن‌، معتدل‌ كردن‌

انگلیسی : Allude
فارسی : اشاره‌ كردن‌، اظهار كردن‌، مربوط بودن‌ به‌ (باto )، گریز زدن‌ به‌

انگلیسی : Allure
فارسی : بطمع‌ انداختن‌، تطمیع‌ كردن‌، شیفتن‌

انگلیسی : Allurement
فارسی : تطمیع‌، اغوا، فریب‌

انگلیسی : Allusion
فارسی : گریز، اشاره‌، كنایه‌، اغفال‌

انگلیسی : Alluvial
فارسی : آبرفتی‌، رسوبی‌، ته‌ نشینی‌، مربوط به‌ رسوب‌ و تهنشین‌

انگلیسی : Alluvium
فارسی : (pl.alluviums-alluvia) تهنشین‌، رسوب‌، آبرفت‌

انگلیسی : Ally
فارسی : پیوستن‌، متحد كردن‌، هم‌ پیمان‌، دوست‌، معین‌

انگلیسی : Almamater
فارسی : اموزشگاه‌، پرورشگاه‌

انگلیسی : Almanac
فارسی : سالنامه‌، تقویم‌ سالیانه‌، تقویم‌ نجومی‌، نشریهء اطلاعات‌ عمومی‌

انگلیسی : Almggiver
فارسی : صدقه‌ پخش‌ كن‌، مامور خیرات‌

انگلیسی : Almighty
فارسی : قادرمطلق‌، توانا برهمه‌ چیز، قدیر، خدا(باthe)

انگلیسی : Almond
فارسی : بادام‌، درخت‌ بادام‌، مغز بادام‌

انگلیسی : Almond Green
فارسی : رنگ‌ مغز پستهاى

انگلیسی : Almoner
فارسی : صدقه‌ پخش‌ كن‌، مامور خیرات‌

انگلیسی : Almost
فارسی : تقریبا، بطور نزدیك‌

انگلیسی : Alms
فارسی : صدقه‌، خیرات‌

انگلیسی : Almsgiving
فارسی : صدقه‌ دادن‌

انگلیسی : Almshouse
فارسی : گداخانه‌، نوانخانه‌

انگلیسی : Aloft
فارسی : بالا، در بالاى زمین‌، در نوك‌، در هوا، در بالاترین‌ نقطهء كشتی‌، در فوق‌

انگلیسی : Aloha
فارسی : (هاوایی‌) خدا حافظ

انگلیسی : Alone
فارسی : تنها، یكتا، فقط، صرفا، محضا

انگلیسی : Along
فارسی : همراه‌، جلو، پیش‌، در امتداد خط، موازى با طول‌

انگلیسی : Along Side
فارسی : در پهلو، در كنار (كشتی‌)، پهلو به‌ پهلوى، تا كنار

انگلیسی : Aloof
فارسی : دور، كناره‌ گیر

انگلیسی : Aloud
فارسی : بلند، باصداى بلند

انگلیسی : Alow
فارسی : روبه‌ پایین‌، زیر

انگلیسی : Alpaca
فارسی : الپاكا(یكنوع‌ شتر بی‌ كوهان‌ پشم‌ بلند امریكایی‌)، موى الپاكا، پارچهء ساخته‌ شده‌ ازپشم‌ الپاكا

انگلیسی : Alpha
فارسی : حرف‌ اول‌ الفباى یونانی‌، اغاز، شروع‌، ستارهء اول‌

انگلیسی : Alpha And Omega
فارسی : اغاز و فرجام‌، (مج‌.) تماما، سرتاسر

انگلیسی : Alphabet
فارسی : الفبا، (مج‌.) مبادى

انگلیسی : Alphabet
فارسی : الفبا

انگلیسی : Alphabetic
فارسی : الفبایی‌

انگلیسی : Alphabetic
فارسی : الفبایی‌

انگلیسی : Alphabetic String
فارسی : رشته‌ الفبایی‌

انگلیسی : Alphabetic Word
فارسی : كلمه‌ الفبایی‌

انگلیسی : Alphabetic Code
فارسی : رمز الفبایی‌

انگلیسی : Alphabetical
فارسی : الفبایی‌

انگلیسی : Alphabetize
فارسی : به‌ ترتیب‌ الفبا نوشتن‌، باحروف‌ الفبا بیان‌ كردن‌

انگلیسی : Alphameric
فارسی : الفمارى، الفبا عددى

انگلیسی : Alphameric Code
فارسی : رمز الفمارى

انگلیسی : Alphanumeric Code
فارسی : رمز الفمارى

انگلیسی : Alphanumeric Keyboard
فارسی : صفحه‌ كلید الفمارى

انگلیسی : Alpheus
فارسی : (افسانهء یونان‌) رب‌ النوع‌ رودخانه‌

انگلیسی : Alpine
فارسی : وابسته‌ بكوه‌ الپ‌، الپی‌، واقع‌ در ارتفاع‌ زیاد


قبلی 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60  بعدی