جستجو زبان    
 

انگلیسی : All
فارسی : (adj.& adv.& n.) :همه‌، تمام‌، كلیه‌، جمیع‌، هرگونه‌، همگی‌، همه‌ چیز، داروندار، یكسره‌، تماما، بسیار، (pref.) :بمعنی‌ (غیر) و (دیگر)

انگلیسی : All Around
فارسی : كاملا، جامع‌، سرتاسرى

انگلیسی : All But
فارسی : تقریبا، قریبا، بنزدیكی‌

انگلیسی : All Clear
فارسی : علامت‌ رفع‌ خطر، سوت‌ رفع‌ خطر هوایی‌

انگلیسی : All Folls Day
فارسی : روز اول‌ اوریل‌، روز دروغ‌ و شوخی‌ مثل‌ روز سیزدهم‌ نوروز

انگلیسی : All Fours
فارسی : چهارپا، چهار دست‌ و پا

انگلیسی : All Hail
فارسی : سلام‌، یاالله‌

انگلیسی : All Out
فارسی : بامنتهاى كوشش‌، بمقدار زیاد، فراوان‌، باشدت‌ تمام‌

انگلیسی : All Over
فارسی : درهرقسمت‌، بطور سراسرى، تمام‌ شده‌

انگلیسی : All Right
فارسی : (د.گ‌.) صحیح‌، بسیار خوب‌، بی‌ عیب‌، حتمی‌

انگلیسی : All Round
فارسی : دورتا دور، سرتاسر، كاملا، شامل‌ هر چیز یا هركس‌

انگلیسی : All Saints Day
فارسی : روز كلیهء مقدسین‌ مسیحی‌، روز اول‌ نوامبر

انگلیسی : All Souls Day
فارسی : روزاستغاثه‌ براى ارواح‌، روز دوم‌ نوامبر

انگلیسی : Allay
فارسی : ارام‌ كردن‌، از شدت‌ چیزى كاستن‌

انگلیسی : Allegation
فارسی : اظهار، ادعا، بهانه‌، تایید

انگلیسی : Allege
فارسی : اقامه‌ كردن‌، دلیل‌ اوردن‌، ارائه‌ دادن‌

انگلیسی : Alleged
فارسی : بقول‌ معروف‌، بنابگفتهء بعضی‌، منتسب‌ به‌

انگلیسی : Allegiance
فارسی : تابعیت‌، تبعیت‌، وفادارى، بیعت‌

انگلیسی : Allegiant
فارسی : وفادار، صادق‌، هم‌ پیمان‌

انگلیسی : Allegorical
فارسی : مجازى، رمزى، كنایهاى، تمثیلی‌

انگلیسی : Allegorize
فارسی : بمثل‌ دراوردن‌، مثل‌ گفتن‌، مثل‌ زدن‌، تمثیل‌ نوشتن‌

انگلیسی : Allegory
فارسی : تمثیل‌، حكایت‌، كنایه‌، نشانه‌، علامت‌

انگلیسی : Allegro
فارسی : باروح‌، نشاط انگیز، تند و باروح‌

انگلیسی : Alleluia
فارسی : حمد خدا را، سبحان‌ الله‌

انگلیسی : Allergen
فارسی : مادهاى كه‌ باعث‌ حساسیت‌ میشود

انگلیسی : Allergy
فارسی : حساسیت‌ نسبت‌ بچیزى

انگلیسی : Alleviate
فارسی : سبك‌ كردن‌، ارام‌ كردن‌، كم‌ كردن‌

انگلیسی : Alley
فارسی : كوچه‌، خیابان‌ كوچك‌

انگلیسی : Alley Way
فارسی : كوچه‌ تاریك‌

انگلیسی : Allheal
فارسی : داروى هر درد، دواى عام‌، سنبل‌ الطیب‌

انگلیسی : Alliaceous
فارسی : (گ‌.ش‌.) سیرى، پیازى، بشكل‌ سیر یا پیاز

انگلیسی : Alliance
فارسی : پیوستگی‌، اتحاد، وصلت‌، پیمان‌ بین‌ دول‌

انگلیسی : Alligator
فارسی : نهنگ‌، تمساح‌، ساخته‌ شده‌ از پوست‌ تمساح‌

انگلیسی : Alliterate
فارسی : چند كلمهء نزدیك‌ بهم‌ را با یك‌ حرف‌ اغاز كردن‌، اوردن‌ كلمات‌ با صداى مترادف‌ مثل‌in summer season when soft was the sun:

انگلیسی : Alliteration
فارسی : اغاز چند كلمه‌ پیاپی‌ با یك‌ حرف‌ متشابه‌ الصورت‌

انگلیسی : Allo
فارسی : مترادف‌، مشابه‌

انگلیسی : Allocate
فارسی : اختصاص‌ دادن‌، معین‌ كردن‌

انگلیسی : Allocate
فارسی : تخصیص‌ دادن‌

انگلیسی : Allocution
فارسی : خطابه‌، موعظه‌

انگلیسی : Allogamous
فارسی : مختلف‌ الجنس‌ و مختلف‌ النوع‌

انگلیسی : Allometry
فارسی : اندازهگیرى رشد موجودات‌

انگلیسی : Allomorph
فارسی : واژگونه‌، واج‌ گونه‌، صور مختلف‌ زمان‌ فعل‌، تصاریف‌ مختلف‌ كلمه‌ یا فعل‌

انگلیسی : Allonym
فارسی : نام‌ مستعار، اسم‌ جعلی‌

انگلیسی : Allopathy
فارسی : معالجهء بیمارى با اضداد ان‌

انگلیسی : Allopatric
فارسی : ناهم‌ بوم‌، جداگانه‌ اتفاق‌ افتاده‌، بتنهایی‌ وقوع‌ یافته‌

انگلیسی : Allophone
فارسی : صداى دورگه‌، چند صدا

انگلیسی : Allot
فارسی : تخصیص‌ دادن‌، معین‌ كردن‌

انگلیسی : Allot
فارسی : سهم‌ دادن‌

انگلیسی : Allotrope
فارسی : چند شكل‌، جسمی‌ كه‌ مستعد تبدیل‌ بچند صورت‌ یا ماده‌ باشد

انگلیسی : Allotropy
فارسی : (ش‌.) استعداد تغییر و تبدیل‌ (چون‌ استعداد كربن‌ كه‌ به‌ الماس‌ و گرافیت‌ تبدیل‌ میشود)، (حق‌.) دگروارگی‌، چند شكلی‌


قبلی 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60  بعدی