جستجو زبان    
 

انگلیسی : Algebraic Language
فارسی : زبان‌ جبرى

انگلیسی : Algol ##
فارسی : زبان‌ الگول‌ 60

انگلیسی : Algol ##
فارسی : زبان‌ الگول‌ 68

انگلیسی : Algol
فارسی : زبان‌ الگول‌

انگلیسی : Algol W
فارسی : زبان‌ الگول‌ دبلیو

انگلیسی : Algolagnia
فارسی : (ر.ش‌.) لذت‌ بردن‌ از درد و رنج‌ (مازوشیسم‌)

انگلیسی : Algolagnic
فارسی : (طب‌) دردناك‌ درداور

انگلیسی : Algology
فارسی : مبحث‌ جلبك‌ شناسی‌

انگلیسی : Algophobia
فارسی : ترس‌ از درد

انگلیسی : Algorithm
فارسی : ازفارسی‌ (الخوارزمی‌)، محاسبه‌ عددى، حساب‌ رقومی‌

انگلیسی : Algorithm
فارسی : الگوریتم‌

انگلیسی : Algorithm Translation
فارسی : ترجمه‌ الگوریتم‌

انگلیسی : Algorithmic
فارسی : الگوریتمی‌

انگلیسی : Algorithmic Language
فارسی : زبان‌ الگوریتمی‌

انگلیسی : Alias
فارسی : نام‌ مستعار

انگلیسی : Alibi
فارسی : (حق‌.) غیبت‌ هنگام‌ وقوع‌ جرم‌، جاى دیگر، بهانه‌، عذر، بهانه‌ اوردن‌، عذر خواستن‌

انگلیسی : Alien
فارسی : بیگانه‌، خارجی‌، (مج‌.) مخالف‌، مغایر، ناسازگار، غریبه‌ بودن‌، ناسازگار بودن‌

انگلیسی : Alienability
فارسی : قابلیت‌ نقل‌ وانتقال‌ مالكیت‌، بیگانه‌ سازى

انگلیسی : Alienable
فارسی : قابل‌ انتقال‌، قابل‌ فروش‌، انتقالی‌

انگلیسی : Alienage
فارسی : بیگانگی‌

انگلیسی : Alienate
فارسی : انتقال‌ دادن‌، بیگانه‌ كردن‌، منحرف‌ كردن‌

انگلیسی : Alienation
فارسی : انتقال‌ مالكیت‌، بیگانگی‌، بیزارى

انگلیسی : Alienee
فارسی : خریدار، گیرنده‌ مال‌ مورد انتقال‌

انگلیسی : Alienism
فارسی : بیگانگی‌، غرابت‌

انگلیسی : Alienor
فارسی : واگذار كننده‌، انتقال‌ دهنده‌

انگلیسی : Aliform
فارسی : بشكل‌ بال‌، شبیه‌ بال‌

انگلیسی : Alight
فارسی : روشن‌، شعلهور، سوزان‌، سبك‌ كردن‌، راحت‌ كردن‌، تخفیف‌ دادن‌، روشنكردن‌، اتش‌ زدن‌، برق‌ زدن‌، پیاده‌ شدن‌، فرود امدن‌

انگلیسی : Align
فارسی : دریك‌ ردیف‌ قرار گرفتن‌، بصف‌ كردن‌، درصف‌ امدن‌، ردیف‌ كردن‌

انگلیسی : Align
فارسی : هم‌ تراز كردن‌

انگلیسی : Aligner
فارسی : همتراز كننده‌

انگلیسی : Alignment
فارسی : هم‌ ترازى

انگلیسی : Alignment
فارسی : (=alinement) صف‌ بندى، تنظیم‌

انگلیسی : Alike
فارسی : همانند، مانندهم‌، شبیه‌، یكسان‌، یكجور، بتساوى

انگلیسی : Aliment
فارسی : غذا، رزق‌، قوت‌ لایموت‌، قوت‌ دادن‌، غذا دادن‌

انگلیسی : Alimental
فارسی : غذایی‌، غذا دهنده‌

انگلیسی : Alimentary
فارسی : غذایی‌، رزقی‌

انگلیسی : Alimentary Canal
فارسی : جهاز هاضمه‌

انگلیسی : Alimentation
فارسی : تغذیه‌، تقویت‌، غذا

انگلیسی : Aliphatic
فارسی : (ش‌.) چربی‌ دار

انگلیسی : Aliquot
فارسی : (ر.) عادكننده‌، بدوقسمت‌ مساوى تقسیم‌ كردن‌، كسرى (fractional)

انگلیسی : Aliunde
فارسی : ازیك‌ جاى دیگر، از منبع‌ دیگر

انگلیسی : Alive
فارسی : زنده‌، در قید حیات‌، روشن‌، سرزنده‌، سرشار، حساس‌

انگلیسی : Alkahest
فارسی : نوش‌ دارو، آب‌ حیات‌

انگلیسی : Alkali
فارسی : (pl.alkalies-alkalis) قلیا، مادهاى باخاصیت‌ قلیایی‌ مثل‌ سودمحرق‌، فلزقلیایی‌

انگلیسی : Alkalify
فارسی : قلیایی‌ كردن‌، قلیایی‌ شدن‌

انگلیسی : Alkalimeter
فارسی : قلیاسنج‌

انگلیسی : Alkaline
فارسی : داراى خاصیت‌ قلیایی‌

انگلیسی : Alkalinize
فارسی : (ش‌.) قلیایی‌ كردن‌

انگلیسی : Alkaloid
فارسی : شبیه‌ قلیا

انگلیسی : Alkalosis
فارسی : افزایش‌ قلیاى بدن‌


قبلی 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60  بعدی