جستجو زبان    
 

انگلیسی : Alacrity
فارسی : چابكی‌، نشاط

انگلیسی : Aladdin
فارسی : علائالدین‌

انگلیسی : Alameda
فارسی : گردشگاه‌ عمومی‌، باغ‌ ملی‌

انگلیسی : Alamode
فارسی : مرسوم‌، مد، باب‌

انگلیسی : Alarm
فارسی : Alarm

انگلیسی : Alarm
فارسی : اعلان‌ خطر، هراس‌

انگلیسی : Alarm Clock
فارسی : ساعت‌ شماطهاى

انگلیسی : Alarmism
فارسی : هراس‌ افرینی‌، اشوب‌ طلبی‌

انگلیسی : Alarum
فارسی : Alarum

انگلیسی : Alas
فارسی : افسوس‌، اه‌، دریغا

انگلیسی : Alb
فارسی : جامهء سفید و بلند، پیراهن‌ سفید و بلند كشیشان‌

انگلیسی : Albanian
فارسی : زبان‌ یا مردم‌ البانی‌

انگلیسی : Albatross
فارسی : (pl.albatross & albatrosses) (ج‌.ش‌.) یكجور مرغابی‌ بزرگ‌ دریاییاز خانواده‌diomedeidae

انگلیسی : Albeit
فارسی : اگرچه‌، ولواینكه‌

انگلیسی : Albinism
فارسی : (طب‌) سفیدى پوست‌، عدم‌ وجود رنگ‌ دانه‌ در بدن‌، زالی‌

انگلیسی : Albino
فارسی : زال‌، ادم‌ سفید مو و چشم‌ سرخ‌، شخص‌ فاقد مواد رنگ‌ دانه‌

انگلیسی : Albion
فارسی : انگلیس‌

انگلیسی : Album
فارسی : جاى عكس‌، البوم‌

انگلیسی : Albumen
فارسی : سفیدهء تخم‌ مرغ‌، (گ‌.ش‌.) مواد ذخیرهء اطراف‌ بافت‌ گیاهی‌، البومین‌

انگلیسی : Albumin
فارسی : البومین‌، نوعی‌ پروتئین‌ ساده‌

انگلیسی : Alcestis
فارسی : (افسانهء یونان‌) زن‌ اورپیدس‌

انگلیسی : Alchemic
فارسی : كیمیایی‌

انگلیسی : Alchemical
فارسی : كیمیایی‌

انگلیسی : Alchemist
فارسی : كیمیاگر، كیمیاشناس‌

انگلیسی : Alchemistic
فارسی : كیمیاگرانه‌

انگلیسی : Alchemize
فارسی : كیمیاگرى كردن‌

انگلیسی : Alchemy
فارسی : علم‌ كیمیا، كیمیاگرى، تركیب‌ فلزى با فلز پست‌ تر

انگلیسی : Alcmene
فارسی : نام‌ مادر هركول‌

انگلیسی : Alcohol
فارسی : الكل‌، هرنوع‌ مشروبات‌ الكلی‌

انگلیسی : Alcoholic
فارسی : الكلی‌، داراى الكل‌، معتاد بنوشیدن‌ الكل‌

انگلیسی : Alcoholism
فارسی : میخوارگی‌، اعتیاد به‌ نوشیدن‌ الكل‌، تاثیر الكل‌ در مزاج‌

انگلیسی : Alcoholize
فارسی : بصورت‌ الكل‌ دراوردن‌، تحت‌ تاثیر الكل‌ دراوردن‌

انگلیسی : Alcoholometer
فارسی : الكل‌ سنج‌

انگلیسی : Alcove
فارسی : شاهنشین‌، الاچیق‌

انگلیسی : Alder
فارسی : (گ‌.ش‌.) توسه‌، راز دار، توسكا

انگلیسی : Alderman
فارسی : كدیور، عضو انجمن‌ شهر، كدخدا، (انگلیس‌) نام‌ قضات‌، نام‌ مستخدمین‌ شهردارى، عضوهیئت‌ قانون‌ گذارى یك‌ شهر

انگلیسی : Ale
فارسی : آبجو انگلیسی‌، آبجو

انگلیسی : Aleatory
فارسی : الله‌ بختی‌، بسته‌ بهبخت‌

انگلیسی : Alee
فارسی : پناهگاه‌ كشتی‌

انگلیسی : Alehouse
فارسی : آبجوفروشی‌، میخانه‌

انگلیسی : Alemannic
فارسی : لهجهء مخصوص‌ المانی‌

انگلیسی : Alembic
فارسی : انبیق‌، تقطیركردن‌، عرق‌ كشی‌ كردن‌

انگلیسی : Alert
فارسی : گوش‌ بزنگ‌، هوشیار، مواظب‌، زیرك‌، اعلام‌ خطر، اژیرهوایی‌، بحالت‌ اماده‌ باش‌ درامدنیا دراوردن‌

انگلیسی : Alethiology
فارسی : قسمتی‌ از منطق‌ كه‌ باحقیقت‌ سروكار دارد

انگلیسی : Alewife
فارسی : زن‌ آبجو فروش‌

انگلیسی : Alexander
فارسی : اسكندر

انگلیسی : Alfresco
فارسی : درهواى ازاد، خارج‌ از منزل‌

انگلیسی : Alga
فارسی : (pl.algae & algas) (گ‌.ش‌.) جلبك‌، خزهء دریایی‌

انگلیسی : Algal
فارسی : جلبكی‌، خزهاى

انگلیسی : Algebra
فارسی : جبر، جبر و مقابله‌


قبلی 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60  بعدی