جستجو زبان    
 

انگلیسی : Air Minded
فارسی : علاقمند به‌ فضانوردى و هوانوردى

انگلیسی : Air Pocket
فارسی : (=air hole) منفذ، بادگیر، چاه‌ هوایی‌

انگلیسی : Air Police
فارسی : دژبان‌ نیروى هوایی‌

انگلیسی : Air Pump
فارسی : تلمبهء بادى

انگلیسی : Air Tight
فارسی : هوابندى شده‌

انگلیسی : Air To Air
فارسی : هوا به‌ هوا، از یك‌ هواپیما به‌ هواپیماى دیگر

انگلیسی : Airborne
فارسی : هوا برد، بوسیله‌ هوا نقل‌ و انتقال‌ یافته‌

انگلیسی : Airbrush
فارسی : رنگ‌ پاش‌

انگلیسی : Aircraft
فارسی : هواپیما، طیاره‌

انگلیسی : Aircraft Carrier
فارسی : ناو هواپیمابر

انگلیسی : Aircrew
فارسی : كارمندان‌ و خلبانان‌ هواپیما

انگلیسی : Airdrome
فارسی : فرودگاه‌

انگلیسی : Airedale
فارسی : نوعی‌ سگ‌ خرمایی‌

انگلیسی : Airfield
فارسی : فرودگاه‌

انگلیسی : Airflow
فارسی : جریان‌ هوا، نسیم‌، وزش‌

انگلیسی : Airframe
فارسی : بدنهء هواپیما

انگلیسی : Airfreight
فارسی : باربرى هوایی‌

انگلیسی : Airglow
فارسی : روشنایی‌ كه‌ در هنگام‌ غروب‌ به‌ علت‌ تابش‌ افتاب‌ به‌ جو زمین‌ پدید می‌ اید

انگلیسی : Airily
فارسی : شبیه‌ هوا، ظریفانه‌

انگلیسی : Airiness
فارسی : ظرافت‌، شادى

انگلیسی : Airlift
فارسی : بوسیلهء هواپیما حمل‌ و نقل‌ كردن‌، خط حمل‌ و نقل‌ هوایی‌

انگلیسی : Airliner
فارسی : هواپیماى مسافربرى

انگلیسی : Airmail
فارسی : پست‌ هوایی‌

انگلیسی : Airman Basic
فارسی : سرباز ساده‌ و بدون‌ درجه‌ نیروى هوایی‌

انگلیسی : Airmanship
فارسی : متخصص‌ در خلبانی‌ و هدایت‌ هواپیما

انگلیسی : Airplane
فارسی : هواپیما

انگلیسی : Airport
فارسی : فرودگاه‌

انگلیسی : Airpost
فارسی : پست‌ هوایی‌

انگلیسی : Airscrew
فارسی : ملخ‌ هواپیما، پیچ‌ ملخ‌ هواپیما

انگلیسی : Airship
فارسی : سفینهء هوایی‌، بالون‌

انگلیسی : Airsick
فارسی : مبتلا بكسالت‌ و بهم‌ خوردگی‌ مزاج‌ در اثر پرواز

انگلیسی : Airspace
فارسی : فضاى هوایی‌

انگلیسی : Airspeed
فارسی : سرعت‌ سیر هوایی‌

انگلیسی : Airstream
فارسی : جریان‌ هوا

انگلیسی : Airstrip
فارسی : باند فرودگاه‌

انگلیسی : Airt
فارسی : یك‌ چهارم‌ وسعت‌، ربعدایره‌، اداره‌، جهت‌، مسیر، راهنمایی‌ كردن‌

انگلیسی : Airtight
فارسی : محفوظ از هوا، غیرقابل‌ نفوذ بوسیلهء هوا

انگلیسی : Airwave
فارسی : امواج‌ رادیو و تلویزیون‌

انگلیسی : Airway
فارسی : راههوایی‌، مسیر جریان‌ هوا

انگلیسی : Airworthy
فارسی : مناسب‌ براى پرواز

انگلیسی : Airy
فارسی : هوایی‌، هوا مانند، با روح‌، پوچ‌، واهی‌، خودنما

انگلیسی : Aisle
فارسی : راهرو، جناح‌

انگلیسی : Aivatrix
فارسی : (=aviatress) خلبان‌ زن‌، زن‌ هوانورد

انگلیسی : Ajar
فارسی : نیم‌ باز

انگلیسی : Ajax
فارسی : قهرمان‌ یونانی‌ جنگ‌ تروا

انگلیسی : Akin
فارسی : وابسته‌، یكسان‌

انگلیسی : Akkadian
فارسی : نژاد اكد یا اكاد

انگلیسی : Alabaster
فارسی : مرمرسفید، رخام‌ گچی‌

انگلیسی : Alack
فارسی : حیف‌، افسوس‌

انگلیسی : Alacritous
فارسی : زنده‌، باروح‌، بانشاط


قبلی 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60  بعدی