جستجو زبان    
 

انگلیسی : Agrestic
فارسی : روستایی‌، ناهنجار، خشن‌

انگلیسی : Agricultural
فارسی : فلاحتی‌، زراعتی‌، كشاورزى

انگلیسی : Agriculturalist
فارسی : كشاورز، دانشجوى دانشكدهء كشاورزى

انگلیسی : Agriculture
فارسی : فلاحت‌، زراعت‌، كشاورزى، برزگرى

انگلیسی : Agriculturist
فارسی : كشاورز، دانشجوى دانشكدهء كشاورزى

انگلیسی : Agriology
فارسی : مطاله‌ و تطبیق‌ اداب‌ و رسوم‌ قبایل‌ وحشی‌

انگلیسی : Agro
فارسی : (pref.) :پیشوند بمعنی‌ (خاك‌) و (صحرا) یا (كشاورزى)

انگلیسی : Agrobiology
فارسی : مطالعهء مواد غذایی‌ خاك‌، زیست‌ شناسی‌ خاك‌

انگلیسی : Agrologic
فارسی : مربوط بخاكشناسی‌

انگلیسی : Agrologist
فارسی : خاكشناس‌

انگلیسی : Agrology
فارسی : (كشا.) خاك‌ شناسی‌

انگلیسی : Agronomic
فارسی : كشاورزى، فلاحتی‌

انگلیسی : Agronomist
فارسی : كشاورز، برزشناس‌

انگلیسی : Agronomy
فارسی : برزشناسی‌، كشاورزى، علم‌ برداشت‌ محصول‌ و بهرهبردارى از خاك‌

انگلیسی : Ague
فارسی : تب‌ و لرز، تب‌ نوبه‌، تب‌ مالاریا

انگلیسی : Agument
فارسی : بحث‌، مباحثه‌، مناظره‌، دلیل‌، حجت‌، اثبات‌

انگلیسی : Ah
فارسی : آه‌، افسوس‌، اویخ‌

انگلیسی : Ahab
فارسی : نام‌ یكی‌ از سلاطین‌ اسرائیل‌

انگلیسی : Ahead
فارسی : پیش‌، جلو، درامتداد حركت‌ كسی‌، روبجلو، سربجلو

انگلیسی : Ahoy
فارسی : ندا و خبر براى مواقع‌ سلام‌، لفظ(سلام‌)

انگلیسی : Aid
فارسی : كمك‌ كردن‌، یارى كردن‌، مساعدت‌ كردن‌، پشتیبانی‌ كردن‌، حمایت‌ كردن‌، كمك‌، یارى، حمایت‌، همدست‌، بردست‌، یاور

انگلیسی : Aid
فارسی : كمك‌، كمك‌ كردن‌، مدد كار

انگلیسی : Aide De Camp
فارسی : اجودان‌ مخصوص‌

انگلیسی : Aiglet
فارسی : (=aglet) جوجهء عقاب‌ یا شاهین‌

انگلیسی : Aigrette
فارسی : (ج‌.ش‌.) مرغماهیخوار، كلاهپر، شاخهء جواهر، دستهء كرك‌، كرك‌ یا ابریشم‌

انگلیسی : Ail
فارسی : آزردن‌، پریشان‌ كردن‌، درد یا كسالتی‌ داشتن‌، مانع‌ شدن‌، عقبانداختن‌

انگلیسی : Ailanthus
فارسی : (گ‌.ش‌.) عرعر، سماق‌ چینی‌

انگلیسی : Aileron
فارسی : قسمت‌ متحرك‌ بال‌ هواپیما

انگلیسی : Ailment
فارسی : (طب‌) بیمارى مزمن‌، درد، ناراحتی‌

انگلیسی : Aimless
فارسی : بی‌ مقصد، بی‌ مرام‌، بی‌ اراده‌

انگلیسی : Aint
فارسی : صورت‌ ادغام‌ شدهء are not وis not

انگلیسی : Air Base
فارسی : پایگاه‌ هوایی‌

انگلیسی : Air Bladder
فارسی : بادكنك‌، مثانهء هوا

انگلیسی : Air Brake
فارسی : ترمز بادى

انگلیسی : Air Command
فارسی : (امر.) فرماندهی‌ نیروى هوایی‌

انگلیسی : Air Condition
فارسی : داراى دستگاه‌ تهویه‌ كردن‌، تهویه‌ كردن‌

انگلیسی : Air Controlman
فارسی : كسیكه‌ حركت‌ هواپیما را كنترل‌ می‌ كند

انگلیسی : Air Cool
فارسی : بوسیلهء هوا سرد كردن‌

انگلیسی : Air Division
فارسی : (نظ.) لشكر هوایی‌

انگلیسی : Air Dry
فارسی : كاملا خشك‌، بدون‌ رطوبت‌

انگلیسی : Air Express
فارسی : پست‌ هوایی‌

انگلیسی : Air Force
فارسی : نیروى هوایی‌

انگلیسی : Air Gap
فارسی : شكاف‌ هوایی‌

انگلیسی : Air Gun
فارسی : تفنگ‌ بادى

انگلیسی : Air Hole
فارسی : منفذ، بادگیر، چاه‌ هوایی‌

انگلیسی : Air Lane
فارسی : خط هوایی‌

انگلیسی : Air Letter
فارسی : نامهء هوایی‌، نامهء مخصوص‌ پست‌ هوایی‌

انگلیسی : Air Line
فارسی : خط مستقیم‌ هوایی‌، سرویس‌ هوایی‌

انگلیسی : Air Mass
فارسی : جریان‌ تودهء عظیمی‌ از هوا كه‌ مسافت‌ زیادى را در سطح‌ زمین‌ طی‌ میكند

انگلیسی : Air Mile
فارسی : میل‌ (mile) هوانوردى معادل‌ 1033، 6076 فوت‌


قبلی 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60  بعدی