جستجو زبان    
 

انگلیسی : Agglutination
فارسی : هم‌ چسبی‌، عمل‌ چسباندن‌، (طب‌) التیام‌ زخم‌، (د.) تركیب‌ لغات‌ ساده‌ و اصلی‌ بصورت‌ مركب‌

انگلیسی : Aggrade
فارسی : افزودن‌ (به‌)، ضخیم‌ كردن‌، هموار كردن‌، خاكریزى كردن‌

انگلیسی : Aggrandize
فارسی : بزرگ‌ كردن‌، افزودن‌

انگلیسی : Aggravate
فارسی : بدتر كردن‌، اضافه‌ كردن‌، خشمگین‌ كردن‌

انگلیسی : Aggregate
فارسی : جمع‌ امده‌، متراكم‌، (ج‌.ش‌ -.گ‌.ش‌.) بهم‌ پیوسته‌، انبوه‌، توده‌، تراكم‌، جمع‌، مجموع‌، جمع‌ كردن‌، جمع‌ شدن‌، توده‌ كردن‌

انگلیسی : Aggregate
فارسی : جمع‌ شده‌، متراكم‌، متراكم‌ ساختن‌

انگلیسی : Aggregation
فارسی : تجمع‌، تراكم‌

انگلیسی : Aggregation
فارسی : گرد آمدگی‌، اجتماع‌، توده‌، انبوه‌، تراكم‌

انگلیسی : Aggress
فارسی : نزدیك‌ شدن‌، نزدیك‌ كردن‌، حمله‌ كردن‌ (به‌)، مبادرت‌ كردن‌ (به‌)

انگلیسی : Aggressive
فارسی : پرخاشگر، متجاوز، مهاجم‌، پرپشتكار، پرتكاپو، سلطهجو

انگلیسی : Aggressor
فارسی : متجاوز، مهاجم‌، حمله‌ كننده‌، پرخاشگر

انگلیسی : Aggrieve
فارسی : ازردن‌، جور و جفا كردن‌، غمگین‌ كردن‌

انگلیسی : Aghast
فارسی : مبهوت‌ (از شدت‌ ترس‌)، وحشت‌ زده‌، مات‌

انگلیسی : Agile
فارسی : چابك‌، زرنگ‌، فرز، زیرك‌، سریعالانتقال‌

انگلیسی : Agility
فارسی : چالاكی‌، چابكی‌، تردستی‌، زیركی‌

انگلیسی : Aging
فارسی : سالخورده‌، كهن‌

انگلیسی : Agiotage
فارسی : صرافی‌، دلالی‌ برات‌، معاملات‌ احتكارى بروات‌، سفته‌ بازى

انگلیسی : Agitate
فارسی : بكارانداختن‌، تحریك‌ كردن‌، تكاندادن‌، اشفتن‌، پریشان‌ كردن‌، سراسیمه‌ كردن‌

انگلیسی : Agitation
فارسی : سراسیمگی‌، اشفتگی‌، هیجان‌، تلاطم‌، تحریك‌

انگلیسی : Agitator
فارسی : آشوبگر، اسباب‌ بهم‌ زدن‌ مایعات‌

انگلیسی : Agleam
فارسی : تابان‌

انگلیسی : Aglet
فارسی : (=aiglet) نوك‌ فلزى بند كفش‌، پولك‌، زالزالك‌، كویچ‌

انگلیسی : Agley
فارسی : غلط، نازیبا، زشت‌

انگلیسی : Aglitter
فارسی : درتابش‌، متلالا، تابنده‌

انگلیسی : Aglow
فارسی : درحال‌ اشتعال‌، در حالت‌ هیجان‌، تابان‌، مشتعل‌ و فروزان‌

انگلیسی : Agnail
فارسی : (طب‌) میخچهء پا یا انگشت‌ پا

انگلیسی : Agnate
فارسی : خویشاوندى پدرى، پدرى

انگلیسی : Agnize
فارسی : شناختن‌، برسمیت‌ شناختن‌، اقرار كردن‌

انگلیسی : Agnomen
فارسی : كنیه‌، لقب‌ (-s،pl.agnomina )

انگلیسی : Agnostic
فارسی : عرفاى منكر وجود خدا

انگلیسی : Ago
فارسی : (=agone) (adj.& adv.) :پیش‌، قبل‌ (در حالت‌ صفت‌ همیشه‌ دنبال‌ اسم‌ میاید).(adj.) :صادر شدن‌، پیش‌ رفتن‌

انگلیسی : Agog
فارسی : نگران‌، مشتاق‌، بیقرار، در جنبش‌، در حركت‌

انگلیسی : Agonal
فارسی : التهابی‌، دردى

انگلیسی : Agone
فارسی : (=ago) (adj.& adv.) :پیش‌، قبل‌، گذشته‌

انگلیسی : Agonic
فارسی : (م‌.ل‌.) بی‌ گوشه‌، بیانحراف‌

انگلیسی : Agonist
فارسی : دچار كشمكش‌، دچار اضطراب‌

انگلیسی : Agonistic
فارسی : وابسته‌ به‌ مسابقات‌ باستانی‌ یونان‌، ورزشی‌، پهلوانی‌، كوشش‌ امیز، مجادلهاى، مشاجرهاى، جنگجو، مستعد جنگ‌

انگلیسی : Agonize
فارسی : عذاب‌ دادن‌، تحریف‌ كردن‌، به‌ خود پیچیدن‌، تقلا كردن‌

انگلیسی : Agonizing
فارسی : دردناك‌، رنجاور

انگلیسی : Agony
فارسی : درد، رنج‌، تقلا، سكرات‌ مرگ‌، جانكندن‌

انگلیسی : Agora
فارسی : انجمن‌، محفل‌، بازار

انگلیسی : Agoraphobia
فارسی : (طب‌) مرض‌ انزوا طلبی‌، ترس‌ از مكانهاى شلوغ‌

انگلیسی : Agrafe
فارسی : قزن‌ قفلی‌، قلاب‌

انگلیسی : Agraffe
فارسی : قزن‌ قفلی‌، قلاب‌

انگلیسی : Agrapha
فارسی : روایاتی‌ (از گفتههاى مسیح‌) كه‌ مورد قبول‌ مسیحیان‌ نیست‌

انگلیسی : Agrarianism
فارسی : تساوى در پخش‌ زمین‌، طرفدارى از تقسیم‌ اراضی‌ بتساوى بین‌ مردم‌

انگلیسی : Agreeable
فارسی : سازگار، دلپذیر، مطبوع‌، بشاش‌، ملایم‌، حاضر، مایل‌

انگلیسی : Agreement
فارسی : سازش‌، موافقت‌، پیمان‌، قرار، قبول‌، (د.) مطابقهء نحوى، (حق‌.) معاهده‌ و مقاطعهء، توافق‌

انگلیسی : Agreement Of Arguments
فارسی : توافق‌ نشانوندها

انگلیسی : Agression
فارسی : پرخاشگرى، تعرض‌، تجاوز، تهاجم‌


قبلی 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60  بعدی