جستجو زبان    
 

انگلیسی : Afire
فارسی : شعلهور، در حال‌ سوختن‌

انگلیسی : Afloat
فارسی : شناور، در حركت‌

انگلیسی : Aflutter
فارسی : در اهتزاز، در حال‌ لرزش‌

انگلیسی : Afoot
فارسی : پیاده‌، در جریان‌، برپا

انگلیسی : Aforementioned
فارسی : مذبور، فوقالذكر

انگلیسی : Aforesaid
فارسی : مذبور، فوقالذكر

انگلیسی : Aforethought
فارسی : پیش‌ اندیشیده‌، عمدى

انگلیسی : Afortiori
فارسی : با دلیل‌ قویتر، با منطق‌ محكمتر، موكدا، محققا

انگلیسی : Afoul
فارسی : مصادم‌، گرفتار، دچار

انگلیسی : Afr
فارسی : (=afro) پیشوند بمعنی‌(افریقایی‌) میباشد

انگلیسی : Afraid
فارسی : هراسان‌، ترسان‌، ترسنده‌، ترسیده‌، از روى بیمیلی‌(غالبا با of میاید)، متاسف‌

انگلیسی : Afresh
فارسی : از نو، دوباره‌

انگلیسی : Africa
فارسی : آفریقا

انگلیسی : African
فارسی : آفریقایی‌

انگلیسی : Afro
فارسی : (=afr) پیشوند بمعنی‌(آفریقایی‌) میباشد

انگلیسی : After
فارسی : پس‌ از، بعداز، در عقب‌، پشت‌ سر، درپی‌، در جستجوى، در صدد، مطابق‌، بتقلید، بیادبود

انگلیسی : Aftercare
فارسی : (طب‌) توجه‌ و مواظبت‌ در مرحلهء نقاهت‌

انگلیسی : Afterclap
فارسی : عاقبت‌، نتیجه‌

انگلیسی : Afterdate
فارسی : تاریخ‌ چیزیرا موخر گذاردن‌

انگلیسی : Aftereffect
فارسی : اثر بعدى، (طب‌) اثر بعدى داور، اثر ثانوى

انگلیسی : Afterglow
فارسی : پس‌ فروزش‌، پس‌ تاب‌

انگلیسی : Afterimage
فارسی : پس‌ دید، تصویر بعدى چیزى (روى سلولهاى چشم‌)

انگلیسی : Afterlife
فارسی : زندگی‌ پس‌ از مرگ‌

انگلیسی : Aftermath
فارسی : عواقب‌ بعدى، پسایند

انگلیسی : Aftermost
فارسی : نزدیكترین‌ دگل‌ عقب‌ كشتی‌، پست‌ ترین‌، عقب‌ ترین‌، واپسین‌

انگلیسی : Afternoon
فارسی : بعدازظهر، عصر

انگلیسی : Aftertaste
فارسی : اثر و طعم‌ غذا در دهان‌، لذت‌ بعدى، لذت‌ ثانوى

انگلیسی : Aftertime
فارسی : روزگار واپسین‌، اینده‌، دوران‌ پیرى

انگلیسی : Afterward
فارسی : پسازان‌، بعدازان‌، سپس‌، بعدا

انگلیسی : Afterwards
فارسی : پسازان‌، بعدازان‌، سپس‌، بعدا

انگلیسی : Afterworld
فارسی : عالماخرت‌، عالمفانی‌

انگلیسی : Again
فارسی : دگربار، پس‌، دوباره‌، باز، یكباردیگر، دیگر، از طرف‌ دیگر، نیز، بعلاوه‌، ازنو

انگلیسی : Against
فارسی : دربرابر، درمقابل‌، پیوسته‌، مجاور، بسوى، مقارن‌، برضد، مخالف‌، علیه‌، به‌، بر، با

انگلیسی : Agamemnon
فارسی : اگاممنون‌ پادشاه‌ مایسنا كه‌ منازعهء او با اشیل‌ مقدمهء داستان‌ حماسی‌ ایلیاد است‌

انگلیسی : Agamic
فارسی : بینیازى از جفتگیرى، بینیازى از تلقیح‌، بینیاز از تخمنر

انگلیسی : Agamogenesis
فارسی : (گ‌.ش‌.) زاد و ولد بدون‌ جفتگیرى، تكثیر غیرجنسی‌

انگلیسی : Agape
فارسی : در حال‌ دهندره‌، مبهوت‌، متعجب‌ با دهان‌ باز، درشگفت‌، عشقالهی‌

انگلیسی : Agaze
فارسی : (=gazing) خیره‌، نگران‌

انگلیسی : Age
فارسی : (n.):عمر، سن‌، پیرى، سن‌ بلوغ‌، رشد(باof )، دوره‌، عصر.(vt.& vi.) :پیرشدن‌، پیرنماكردن‌، كهنهشدن‌(شراب‌)

انگلیسی : Age Old
فارسی : قدیمی‌، كهنه‌، باستانی‌

انگلیسی : Aged
فارسی : پیر، سالخورده‌

انگلیسی : Ageless
فارسی : بدون‌ عمر معینی‌، نامحدود

انگلیسی : Agelong
فارسی : بیانتها، طولانی‌

انگلیسی : Agency
فارسی : نمایندگی‌، وكالت‌، گماشتگی‌، ماموریت‌، وساطت‌، پیشكارى، دفترنمایندگی‌

انگلیسی : Agendum
فارسی : برنامهٔ كار، دستوركار، برنامهء عملیات‌ (pl.agenda)

انگلیسی : Agent
فارسی : پیشكار، نماینده‌، گماشته‌، وكیل‌، مامور، عامل‌

انگلیسی : Agent Provocateur
فارسی : مامور آگاهی‌ كه‌ با لباس‌ مبدل‌ در باندى كار میكند (pl.agents provocateurs)

انگلیسی : Agglomerate
فارسی : گرد كردن‌، جمع‌ كردن‌، انباشتن‌، گرد آمدن‌، متراكم‌ شدن‌، جوش‌ اتشفشانی‌

انگلیسی : Agglomeration
فارسی : انباشتگی‌، تراكم‌، توده‌، انبار

انگلیسی : Agglutinate
فارسی : (adj.) :چسباننده‌، التیام‌ آور، چسب‌، دواى التیام‌ آور.(vt.& vi.) :چسباندن‌، تركیب‌ كردن‌، تبدیل‌ به‌ چسب‌ كردن‌


قبلی 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60  بعدی