جستجو زبان    
 

انگلیسی : X-Position
فارسی : ردیف ایکس

انگلیسی : Y-Position
فارسی : ردیف وای

انگلیسی : micro
فارسی : ریز

انگلیسی : Thumb Nails
فارسی : ریز نقش

انگلیسی : Firmware
فارسی : ریزبرنامه

انگلیسی : Root
فارسی : ریشه

انگلیسی : Revert
فارسی : رجعت(بازگشتن به حالت اولیه)

انگلیسی : Class
فارسی : رده

انگلیسی : Classification
فارسی : رده بندی

انگلیسی : hack
فارسی : رخنه كردن

انگلیسی : Hacker
فارسی : رخنه‌گر

انگلیسی : Reject
فارسی : ردکردن

انگلیسی : tracking
فارسی : رد‌گیری

انگلیسی : plot
فارسی : رسم کردن

انگلیسی : formal
فارسی : رسمی

انگلیسی : plotter
فارسی : رسام

انگلیسی : medium
فارسی : رسانه

انگلیسی : String
فارسی : رشته

انگلیسی : search string
فارسی : رشته جست‌وجو

انگلیسی : directive
فارسی : رهنمود

انگلیسی : Desktop
فارسی : رومیزی

انگلیسی : Virtual Desktop
فارسی : رومیزی مجازی

انگلیسی : routine
فارسی : روال

انگلیسی : Event
فارسی : رویداد

انگلیسی : procedure
فارسی : رویّه

انگلیسی : method
فارسی : روش

انگلیسی : up-to-date
فارسی : روزآمد

انگلیسی : access method
فارسی : روشِ دست‌یابی

انگلیسی : flow
فارسی : روند

انگلیسی : Flowchart
فارسی : روندنما

انگلیسی : Hue
فارسی : رنگ

انگلیسی : Secondary Colors
فارسی : رنگ ثانویه

انگلیسی : Primary Colors
فارسی : رنگهای اصلی

انگلیسی : digit
فارسی : رقم

انگلیسی : numeral
فارسی : رقم

انگلیسی : digital
فارسی : رقمی

انگلیسی : carry
فارسی : رقمِ نَقلی

انگلیسی : Hello World
فارسی : سلام به دنیا

انگلیسی : Icon
فارسی : شمایل

انگلیسی : launch icon
فارسی : شمایل راه اندازی

انگلیسی : enumeration
فارسی : شمارش

انگلیسی : count
فارسی : شمارش

انگلیسی : enumerated
فارسی : شمارشی

انگلیسی : counter
فارسی : شمارشگر

انگلیسی : dial up
فارسی : شماره گیری

انگلیسی : dial
فارسی : شماره‌گیری

انگلیسی : redial
فارسی : شماره‌گیری مجدد

انگلیسی : time
فارسی : زمان

انگلیسی : run-time
فارسی : زمان اجرا

انگلیسی : timing
فارسی : زمان بندی


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  بعدی