جستجو زبان    
 

انگلیسی : Aerostatics
فارسی : مبحث‌ مطالعهء اجسام‌ ساكن‌ و مایعات‌ و گازها در هوا

انگلیسی : Aery
فارسی : (=aerie) هوایی‌

انگلیسی : Aesthete
فارسی : (=esthete) طرفدار صنایع‌ زیبا، جمال‌ پرست‌

انگلیسی : Aesthetic
فارسی : وابسته‌ به‌ زیبایی‌، مربوط به‌ علم‌ (محسنات‌)، ظریف‌ طبع‌

انگلیسی : Aestheticism
فارسی : زیبایی‌ گرایی‌، زیبایی‌ پرستی‌، علاقمندى به‌ هنرهاى زیبا

انگلیسی : Aesthetics
فارسی : زیبایی‌ شناسی‌، زیبایی‌ گرایی‌، مبحث‌ (هنرهاى زیبا)

انگلیسی : Aestival
فارسی : (=estival) تابستانی‌، ناخوشی‌ تابستانی‌

انگلیسی : Aestivate
فارسی : تابستان‌ را گذراندن‌، (ج‌.ش‌.) رخوت‌ تابستانی‌ داشتن‌، تابستان‌ را بحال‌ رخوت‌ گذراندن‌

انگلیسی : Aestivation
فارسی : نهاد، (ج‌.ش‌.) تابستان‌ گذرانی‌، رخوت‌ تابستانی‌

انگلیسی : Afar
فارسی : از دور، دورا دور، (غالبا قبل‌ از ان‌ from و بعد ازان‌ off میاید)

انگلیسی : Affability
فارسی : دلجویی‌، مهربانی‌، خوشرویی‌، مدارا

انگلیسی : Affable
فارسی : مهربان‌، دلجو، خوش‌ برخورد، خوشخو

انگلیسی : Affair
فارسی : كار، امر، كاروبار، عشقبازى(با جمع‌ هم‌ میاید)

انگلیسی : Affaire Dhonneur
فارسی : موضوع‌ شرافتی‌

انگلیسی : Affect
فارسی : اثر، نتیجه‌، احساسات‌، برخورد، اثر كردن‌ بر، تغییر دادن‌، متاثر كردن‌، وانمود كردن‌، دوست‌ داشتن‌، تمایل‌ داشتن‌(به‌)، تظاهر كردن‌ به‌

انگلیسی : Affectation
فارسی : وانمود، تظاهر، ظاهرسازى، ناز، تكبر

انگلیسی : Affected
فارسی : ساختگی‌، امیخته‌ با ناز و تكبر، تحت‌ تاثیر واقع‌ شده‌

انگلیسی : Affection
فارسی : مهربانی‌، تاثیر، عاطفه‌، مهر، ابتلاء، خاصیت‌، علاقه‌

انگلیسی : Affectionate
فارسی : مهربان‌، خونگرم‌

انگلیسی : Affective
فارسی : موثر، محرك‌، نفسانی‌

انگلیسی : Afferent
فارسی : (در مورد عصب‌) توبر، توبرنده‌، نقل‌ كننده‌(بدرون‌)، اوران‌

انگلیسی : Affiance
فارسی : اطمینان‌، اعتماد، پیمان‌ ازدواج‌، نامزدى

انگلیسی : Affiant
فارسی : (حق‌.) گواهی‌ نویس‌، استشهاد نویس‌، شاهد

انگلیسی : Affidavit
فارسی : (=affidavy) سوگندنامه‌، گواهینامه‌، شهادت‌ نامه‌، استشهاد

انگلیسی : Affidavy
فارسی : (=affidavit) سوگندنامه‌، گواهینامه‌، شهادت‌ نامه‌، استشهاد

انگلیسی : Affiliate
فارسی : مربوط ساختن‌، پیوستن‌، اشناكردن‌، درمیان‌ خود پذیرفتن‌، به‌ فرزندى پذیرفتن‌، مربوط، وابسته‌

انگلیسی : Affiliation
فارسی : وابستگی‌، پیوستگی‌، خویشی‌

انگلیسی : Affine
فارسی : نسبت‌ سلبی‌، نسبت‌ ازدواجی‌

انگلیسی : Affinity
فارسی : وابستگی‌، پیوستگی‌، قوم‌ و خویش‌ سببی‌، نزدیكی‌

انگلیسی : Affirm
فارسی : اظهاركردن‌، بطور قطع‌ گفتن‌، تصدیق‌ كردن‌، اثبات‌ كردن‌، تصریح‌ كردن‌، شهادت‌ دادن‌

انگلیسی : Affirmation
فارسی : اظهار قطعی‌، تصریح‌، تصدیق‌، اثبات‌، تاكید

انگلیسی : Affirmative
فارسی : مثبت‌، تصدیقامیز، اظهار مثبت‌، عبارت‌ مثبت‌

انگلیسی : Affix
فارسی : پیوستن‌، ضمیمه‌ كردن‌، اضافه‌ نمودن‌، چسبانیدن‌

انگلیسی : Afflatus
فارسی : الهام‌، وزش‌، وحی‌ الهی‌

انگلیسی : Afflict
فارسی : رنجوركردن‌، ازردن‌، پریشان‌ كردن‌، مبتلا كردن‌

انگلیسی : Affliction
فارسی : رنج‌، رنجورى، پریشانی‌، غمزدگی‌، مصیبت‌، شكنجه‌، درد

انگلیسی : Afflictive
فارسی : رنجوساز، مصیبتامیز

انگلیسی : Affluence
فارسی : فراوانی‌، وفور

انگلیسی : Affluent
فارسی : فراوان‌، دولتمند

انگلیسی : Afflux
فارسی : ریزش‌، جریان‌، انبوهی‌

انگلیسی : Afford
فارسی : دادن‌، حاصل‌ كردن‌، تهیه‌ كردن‌، موجب‌ شدن‌، از عهدهبرامدن‌، استطاعت‌ داشتن‌

انگلیسی : Afforest
فارسی : تبدیل‌ به‌ جنگل‌ كردن‌، جنگلكارى كردن‌

انگلیسی : Affray
فارسی : غوغا، نزاع‌، سلب‌ ارامش‌ مردم‌، مزاحمت‌ فراهم‌ اوردن‌، ترساندن‌، هراسانیدن‌

انگلیسی : Affricate
فارسی : (n.) :ادغام‌، ادغام‌ صوتی‌.(vt.) :سرقت‌ كردن‌، لخت‌ كردن‌

انگلیسی : Affrication
فارسی : ادغام‌، سرقت‌

انگلیسی : Affront
فارسی : اشكارا توهین‌ كردن‌، روبرو دشنام‌ دادن‌، بی‌ حرمتی‌، هتاكی‌، مواجهه‌، رودررویی‌

انگلیسی : Affuse
فارسی : ریختن‌، پاشیدن‌(باupon)

انگلیسی : Affusion
فارسی : ریزش‌، عمل‌ پاشیدن‌

انگلیسی : Aficionado
فارسی : هواخواه‌

انگلیسی : Afield
فارسی : در دشت‌، در صحرا


قبلی 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60  بعدی