جستجو زبان    
 

انگلیسی : Aegisthus
فارسی : فرزند Thyestes قاتل‌ Atreus و عاشق‌ كلیتمنسترا(Clytemnestra)

انگلیسی : Aeneas
فارسی : (افسانهء یونانی‌) فرزند افرودیت‌ و انكسیس‌ (Anchises) كه‌ تروا (Tory) را ترك‌ كرد

انگلیسی : Aeolian
فارسی : منسوب‌ به‌ ائولوس‌ (Aeolus) خداى بادها

انگلیسی : Aeolian Harp
فارسی : (مو.) آلت‌ موسیقی‌ بادى شبیه‌ بجعبه‌

انگلیسی : Aeolotropic
فارسی : (فیزیك‌) داراى خواص‌ متعدد(مانند سرعت‌ سیر نور، قابلیت‌ هدایت‌ گرما و برق‌ و فشار درجهات‌ مختلف‌)، چند شكلی‌، داراى خواص‌ چند جانبه‌

انگلیسی : Aeolus
فارسی : ربالنوع‌ باد، پادشاه‌ تسالی‌ یونان‌

انگلیسی : Aeon
فارسی : اعصار متمادى، قرن‌ بیانتها، قرنازلی‌، (م‌.م‌.) ابدیت‌

انگلیسی : Aeonian
فارسی : جاودانی‌

انگلیسی : Aeonic
فارسی : جاودانی‌

انگلیسی : Aerate
فارسی : هوا دادن‌، در تحت‌ تاثیر(شیمیایی‌) هوا دراوردن‌

انگلیسی : Aerator
فارسی : هوا دهنده‌، دستگاه‌ بخور

انگلیسی : Aerial
فارسی : انتن‌ هوایی‌ رادیو، هوایی‌

انگلیسی : Aerialist
فارسی : بندباز

انگلیسی : Aerie
فارسی : لانهء پرنده‌ بر روى صخرهء مرتفع‌، اشیانهء مرتفع‌، خانهء مرتفع‌

انگلیسی : Aeriferous
فارسی : هوادار، هوابر

انگلیسی : Aerification
فارسی : تهویه‌، هوا دادن‌، هوا خوردن‌

انگلیسی : Aeriform
فارسی : هوا مانند، پوچ‌

انگلیسی : Aerify
فارسی : تبدیل‌ به‌ هوا كردن‌، به‌ بخار یا گاز تبدبل‌ كردن‌

انگلیسی : Aerily
فارسی : بطور هوایی‌، هواسان‌

انگلیسی : Aero
فارسی : مربوط به‌ پرواز یا هواپیما

انگلیسی : Aeroballistics
فارسی : فن‌ پرتاب‌ گلوله‌ یا موشك‌ در فضا

انگلیسی : Aerobatics
فارسی : عملیات‌ اكروباتی‌ با هواپیما یا هواپیماى بدون‌ موتور

انگلیسی : Aerobe
فارسی : میكروب‌ هوازى

انگلیسی : Aerobic
فارسی : هوایی‌، هوازى

انگلیسی : Aerobiosis
فارسی : هوازى، هوازیستی‌

انگلیسی : Aerodrome
فارسی : فرودگاه‌ هواپیما، پروازگاه‌

انگلیسی : Aerodynamic
فارسی : مربوط به‌ مبحث‌ حركت‌ گازها و هوا

انگلیسی : Aerodynamicist
فارسی : متخصص‌ در علم‌ حركت‌ گاز و هوا

انگلیسی : Aerodynamics
فارسی : مبحث‌ حركت‌ گازها و هوا، علم‌ مربوط به‌ حركت‌ اجسام‌ در گازها و هوا

انگلیسی : Aerodyne
فارسی : هواپیماى موتورى

انگلیسی : Aerogram
فارسی : نامهء هوایی‌، نامهء مخصوص‌ پست‌ هوایی‌، هوانامه‌

انگلیسی : Aerogramme
فارسی : نامهء هوایی‌، نامهء مخصوص‌ پست‌ هوایی‌، هوانامه‌

انگلیسی : Aerographer
فارسی : (ن‌.د.) شخصی‌ كه‌ وضع‌ هوا و امواج‌ را به‌ كشتی‌ گزارش‌ میدهد، هواشناسی‌ كشتی‌

انگلیسی : Aerolite
فارسی : شهاب‌ سماوى، شهاب‌ ثاقب‌، شخانه‌

انگلیسی : Aerological
فارسی : وابسته‌ بهواشناسی‌

انگلیسی : Aerologist
فارسی : هواشناس‌

انگلیسی : Aerology
فارسی : هواشناسی‌، جوشناسی‌

انگلیسی : Aeromechanic
فارسی : مكانیك‌ هواپیما، مربوط به‌ مكانیك‌ هواپیمایی‌

انگلیسی : Aeromechanics
فارسی : فن‌ مكانیك‌ هواپیمایی‌

انگلیسی : Aeromedicine
فارسی : (طب‌) قسمتی‌ از طب‌ كه‌ دربارهء بیماریها و اختلالات‌ ناشی‌ از پرواز گفتگو میكند

انگلیسی : Aerometer
فارسی : چگالی‌ سنج‌، دستگاه‌ اندازهگیرى چگالی‌ و جرم‌ هوا

انگلیسی : Aeronaut
فارسی : هوانورد، خلبان‌

انگلیسی : Aeronautic
فارسی : مربوط به‌ دانش‌ هوانوردى

انگلیسی : Aeronautical
فارسی : مربوط به‌ دانش‌ هوانوردى

انگلیسی : Aeronautics
فارسی : دانش‌ هوانوردى

انگلیسی : Aeroneurosis
فارسی : (طب‌) اختلالات‌ عصبی‌ فضانوردان‌ در اثر تحریك‌ و هیجان‌(مانند التهاب‌ و دلدرد واسهال‌ و غیره‌)

انگلیسی : Aeroplane
فارسی : (=airplane) هواپیما، طیاره‌

انگلیسی : Aerosol
فارسی : تعلیق‌ مایع‌ یا جسم‌ بصورت‌ گرد و گاز در هوا

انگلیسی : Aerospace
فارسی : جو زمین‌، فضاى ماوراء جو

انگلیسی : Aerosphere
فارسی : جو، اتمسفر، كرهء هوا


قبلی 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60  بعدی