جستجو زبان    
 

انگلیسی : Adulterate
فارسی : جازن‌، قلابی‌، زنازاده‌، حرامزاده‌، چیز تقلبی‌ ساختن‌ (مثل‌ ریختن‌ آب‌ در شیر)

انگلیسی : Adulteration
فارسی : قلب‌ زنی‌، جعل‌ و تزویر، استحاله‌

انگلیسی : Adulterer
فارسی : آدم‌ زانی‌، مرد زناكار

انگلیسی : Adulteress
فارسی : زانیه‌، زن‌ زناكار

انگلیسی : Adulterine
فارسی : زنازاده‌، حرامزاده‌، قاچاقی‌، تقلبی‌

انگلیسی : Adulterous
فارسی : زناكار، مربوط به‌ زنا، زنایی‌

انگلیسی : Adultery
فارسی : زنا، زناى محصن‌ یا محصنه‌، بیوفایی‌، بی‌ عفتی‌، بی‌ دینی‌، ازدواج‌ غیرشرعی‌

انگلیسی : Adumbrate
فارسی : مبهم‌ كردن‌، سایه‌ افكندن‌ بر، طرح‌(چیزى را) نشان‌ دادن‌

انگلیسی : Adumbration
فارسی : سایه‌ افكنی‌، نشان‌ دادن‌، خلاصه‌

انگلیسی : Adust
فارسی : سوخته‌، خشكیده‌، با حرارت‌

انگلیسی : Advalorem
فارسی : از روى قیمت‌، به‌ نسبت‌ قیمت‌

انگلیسی : Advance
فارسی : Advance

انگلیسی : Advance
فارسی : جلو رفتن‌، جلو بردن‌، پیشرفت‌، مساعده‌

انگلیسی : Advanced
فارسی : (adj.) :پیشرفته‌، ترقی‌ كرده‌، پیش‌ افتاده‌، جلوافتاده‌

انگلیسی : Advancement
فارسی : پیشرفت‌، ترقی‌، ترفیع‌، (حق‌.) سهمالارثی‌ كه‌ در زمان‌ حیات‌ پدر به‌ فرزندان‌ میدهند، پیش‌ قسط

انگلیسی : Advantage
فارسی : (n.) :فایده‌، صرفه‌، سود، برترى، بهترى، مزیت‌، تفوق‌، (vt.& vi.) :مزیت‌ دادن‌، سودمند بودن‌، مفید بودن‌

انگلیسی : Advantageous
فارسی : سودمند، نافع‌، باصرفه‌

انگلیسی : Advection
فارسی : (جغ‌.) پهن‌ رفت‌، حركت‌ افقی‌ تودهاى ازهوا دراثر تغییردرجهء حرارت‌

انگلیسی : Advent
فارسی : ظهور و ورود (چهار یكشنبه‌ قبل‌ از میلاد مسیح‌)

انگلیسی : Adventitious
فارسی : نابجا، عارضی‌، خارجی‌، الحاقی‌، اكتسابی‌، غیر موروثی‌

انگلیسی : Adventive
فارسی : اتفاقی‌، عارضی‌، (گ‌.ش‌.) خودرو، نابومی‌

انگلیسی : Adventurer
فارسی : حادثه‌ جو، ماجرا جو، جسور، بی‌ پروا

انگلیسی : Adventuresome
فارسی : ماجراجویانه‌، با بی‌ پروایی‌، جسورانه‌

انگلیسی : Adventuress
فارسی : زن‌ حادثه‌ جو، زن‌ مخاطره‌ طلب‌، زن‌ جسور

انگلیسی : Adventurism
فارسی : حادثه‌ جویی‌، (از روى بی‌ تجربگی‌) اقدام‌ به‌ كارى كردن‌

انگلیسی : Adventurous
فارسی : پر سرگذشت‌، پرماجرا، پرحادثه‌، دلیر، مخاطره‌ طلب‌، حادثه‌ جو

انگلیسی : Adverb
فارسی : قید، ظرف‌، معین‌ فعل‌، قیدى، عبارت‌ قیدى

انگلیسی : Adverbum
فارسی : (=verbatim) كلمهبكلمه‌

انگلیسی : Adversary
فارسی : دشمن‌، مخالف‌، رقیب‌، مدعی‌، متخاصم‌، ضد، حریف‌، مبارز، هم‌ اورد

انگلیسی : Adversative
فارسی : ناقض‌، نقضامیز، حرف‌ نقض‌، كلمهء نقض‌ (مثل‌ اما)

انگلیسی : Adverse
فارسی : مخالف‌، مغایر، ناسازگار، مضر، روبرو

انگلیسی : Adversity
فارسی : بدبختی‌، فلاكت‌، ادبار و مصیبت‌، روزبد

انگلیسی : Advert
فارسی : عطف‌ كردن‌، توجه‌ كردن‌، مخفف‌ تجارتی‌ كلمهءadvertisement

انگلیسی : Advertise
فارسی : آگهی‌ دادن‌، اعلان‌ كردن‌، انتشار دادن‌

انگلیسی : Advertisement
فارسی : آگهی‌، اعلان‌، خبر، اگاهی‌

انگلیسی : Advertising
فارسی : اعلان‌، آگهی‌

انگلیسی : Advice
فارسی : اندرز، رایزنی‌، صوابدید، مشورت‌، مصلحت‌، نظر، عقیده‌، پند، نصیحت‌، آگاهی‌، خبر، اطلاع‌

انگلیسی : Advisable
فارسی : مقتضی‌، مصلحتی‌، مقرون‌ بصلاح‌، قابل‌ توصیه‌

انگلیسی : Advise
فارسی : نصیحت‌ كردن‌، آگاهانیدن‌، توصیه‌ دادن‌، قضاوت‌ كردن‌، پند دادن‌، رایزنی‌ كردن‌

انگلیسی : Advised
فارسی : مصلحتامیز، خردمندانه‌

انگلیسی : Advisement
فارسی : مشورت‌، تامل‌

انگلیسی : Adviser
فارسی : رایزن‌، مشاور، راهنما، رهنمون‌

انگلیسی : Advisor
فارسی : رایزن‌، مشاور، راهنما، رهنمون‌

انگلیسی : Advocacy
فارسی : مدافعه‌، دفاع‌، وكالت‌

انگلیسی : Advocate
فارسی : دفاع‌ كردن‌، طرفدارى كردن‌، حامی‌، طرفدار، وكیل‌ مدافع‌

انگلیسی : Advocation
فارسی : دفاع‌، حمایت‌

انگلیسی : Adytum
فارسی : محراب‌، حریم‌، حرم‌، خلوتگاه‌

انگلیسی : Adz
فارسی : تیشهء نجارى، تیشه‌ زدن‌، با تیشه‌ صاف‌ كردن‌

انگلیسی : Adze
فارسی : تیشهء نجارى، تیشه‌ زدن‌، با تیشه‌ صاف‌ كردن‌

انگلیسی : Aegean
فارسی : مربوط بدریاى اژه‌، اژه‌


قبلی 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60  بعدی