جستجو زبان    
 

انگلیسی : Admirer
فارسی : تحسین‌ كننده‌، ستاینده‌

انگلیسی : Admissibility
فارسی : روابودن‌، پذیرفتگی‌، مقبولیت‌، قابلت‌ قبول‌، اختیاردارى

انگلیسی : Admissible
فارسی : قابل‌ قبول‌، قابل‌ تصدیق‌، پذیرفتنی‌، روا، مجاز

انگلیسی : Admissibll
فارسی : مجاز، روا

انگلیسی : Admission
فارسی : پذیرش‌، قبول‌، تصدیق‌، اعتراف‌، دخول‌، درامد، اجازهء ورود، ورودیه‌، پذیرانه‌، بارداد

انگلیسی : Admitance
فارسی : دخول‌، ورود، بار، اجازهء دخول‌، (م‌.م‌.) تصدیق‌، روا، مجاز، گذرایی‌

انگلیسی : Admitedly
فارسی : مسلما

انگلیسی : Admittance
فارسی : هدایت‌ ظاهرى

انگلیسی : Admix
فارسی : آمیختن‌، مخلوط كردن‌، بهم‌ پیوستن‌، مخلوط شدن‌، آمیزش‌ كردن‌، دخالت‌ كردن‌

انگلیسی : Admixtion
فارسی : مخلوط، تركیب‌، هم‌ امیزه‌

انگلیسی : Admixture
فارسی : مخلوط، تركیب‌، هم‌ امیزه‌

انگلیسی : Admonish
فارسی : نصیحت‌ كردن‌، پند دادن‌، آگاه‌ كردن‌، متنبه‌ كردن‌، وعظ كردن‌

انگلیسی : Admonition
فارسی : سرزنش‌ دوستانه‌، تذكر، راهنمایی‌

انگلیسی : Admonitory
فارسی : (=admonitive) نصیحت‌ امیز، توبیخ‌ امیز

انگلیسی : Adnate
فارسی : حاصل‌، اندوخته‌، فراگرفته‌، (گ‌.ش‌ -.ج‌.ش‌.) بهم‌ چسبیده‌، توام‌، مربوط باعضاء تناسلی‌ توام‌

انگلیسی : Adnexa
فارسی : (تش‌.) قسمتهاى متصل‌ بهم‌، زائده‌

انگلیسی : Ado
فارسی : (=atdo)مصدرحال‌ فعل‌ to do مثل‌ to have ado بمعنی‌ (كارداشتن‌) پرمشغله‌ بودن‌، گرفتارى

انگلیسی : Adobe
فارسی : خشت‌، خشت‌ خام‌، خاك‌ مخصوص‌ خشت‌ سازى

انگلیسی : Adolescence
فارسی : نو جوانی‌، دوره‌ جوانی‌، دورهء شباب‌، بلوغ‌، رشد

انگلیسی : Adolescent
فارسی : نوجوان‌، بالغ‌، جوان‌، رشید

انگلیسی : Adonis
فارسی : (افسانهء یونان‌) جوان‌ زیبایی‌ كه‌ مورد علاقه‌ افرودیت‌ بود، (گ‌.ش‌.) ادونیس‌ (شقایق‌)

انگلیسی : Adopt
فارسی : قبول‌ كردن‌، اتخاذ كردن‌، اقتباس‌ كردن‌، تعمید دادن‌، نام‌ گذاردن‌ (هنگام‌ تعمید)، در میان‌ خود پذیرفتن‌، به‌ فرزندى پذیرفتن‌

انگلیسی : Adoptionist
فارسی : معتقد به‌ فرزند خواندگی‌ عیسی‌

انگلیسی : Adoptive
فارسی : انتخابی‌، اقتباسی‌

انگلیسی : Adorability
فارسی : (=adorableness) شایستگی‌ ستایش‌، قابلیت‌ پرستش‌، ستودنی‌

انگلیسی : Adorable
فارسی : شایان‌ ستایش‌، قابل‌ پرستش‌

انگلیسی : Adorableness
فارسی : (=adorability) شایستگی‌ ستایش‌، قابلیت‌ پرستش‌، ستودنی‌.(=adorability)

انگلیسی : Adoration
فارسی : ستایش‌، پرستش‌، عشق‌ ورزى، نیایش‌

انگلیسی : Adore
فارسی : پرستش‌، ستودن‌، عشق‌ ورزیدن‌ (به‌)، عاشق‌ شدن‌ (به‌)

انگلیسی : Adorn
فارسی : زیبا كردن‌، قشنگ‌ كردن‌، آرایش‌ دادن‌، زینت‌ دادن‌، با زر و زیور آراستن‌

انگلیسی : Adornment
فارسی : تزئین‌، آراستگی‌، پیراستگی‌، زیور و پیرایه‌، زینت‌

انگلیسی : Adren
فارسی : (=aderno) كلمهء پیشوندى است‌ به‌ معنی‌(مربوط به‌ غده‌ فوق‌ كلیه‌)

انگلیسی : Adrenal
فارسی : مشتق‌ از غده‌ یا ترشح‌ غدد فوق‌ كلیه‌، مربوط بغده‌ فوق‌ كلیوى

انگلیسی : Adrenaline
فارسی : (=Epinephrine) هورمن‌ قسمت‌ مركز غده‌ فوق‌ كلیه‌ كه‌ بالا برندهء خون‌ و فشارخون‌ است‌

انگلیسی : Adrenergic
فارسی : فعال‌ شونده‌ (بوسیلهء آدرنالین‌ یا مادهاى نظیر آن‌)، شبیه‌ آدرنالین‌

انگلیسی : Adreno
فارسی : (=adern) كلمهء پیشوندى است‌ به‌ معنی‌(مربوط به‌ غده‌ فوق‌ كلیه‌)

انگلیسی : Adrenocortical
فارسی : وابسته‌ به‌ قشر غدهء فوق‌ كلیه‌

انگلیسی : Adrift
فارسی : دستخوش‌ طوفان‌، غوطهور(روى آب‌)، (مج‌.) آواره‌، بدون‌ هدف‌، سرگردان‌، شناور

انگلیسی : Adroit
فارسی : زرنگ‌، زبر دست‌، زیرك‌، ماهر، چابك‌، چالاك‌، تردست‌، چیرهدست‌

انگلیسی : Adscititious
فارسی : مشتق‌ از عامل‌ خارجی‌، داراى منبع‌ خارجی‌

انگلیسی : Adscript
فارسی : یادداشت‌ اضافی‌

انگلیسی : Adside From
فارسی : بعلاوه‌، صرفنظر از اینكه‌، گذشته‌ از این‌

انگلیسی : Adsorbate
فارسی : مادهء جذب‌ شده‌

انگلیسی : Adsorbent
فارسی : گیرا، جاذب‌

انگلیسی : Adsorption
فارسی : براشام‌، براشامش‌، جذب‌ سطحی‌، رو نشینی‌، انقباض‌ گازها و مایعات‌ روى سطوح‌ سخت‌ و جامد

انگلیسی : Adulate
فارسی : چاپلوسانه‌ ستودن‌، مداحی‌ كردن‌، مدح‌ گفتن‌

انگلیسی : Adulation
فارسی : پرستش‌، ستایش‌، چاپلوسی‌

انگلیسی : Adulator
فارسی : ستایشگر

انگلیسی : Adult
فارسی : بالغ‌، بزرگ‌، كبیر، به‌ حد رشد رسیده‌

انگلیسی : Adulterant
فارسی : چیز تقلبی‌، مایه‌ تقلب‌ و فساد، متقلب‌، پست‌ تر كننده‌، استحاله‌ دهنده‌


قبلی 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60  بعدی