جستجو زبان    
 

انگلیسی : Adhominem
فارسی : حمله‌ یا اعتراض‌ به‌ اشخاص‌

انگلیسی : Adiabatic
فارسی : (فیزیك‌) عایق‌ گرما

انگلیسی : Adieu
فارسی : خدا حافظ، خدانگهدار، بخدا سپردیم‌

انگلیسی : Adinfinitum
فارسی : بی‌ انتها، براى همیشه‌

انگلیسی : Adinterim
فارسی : ضمنا، در این‌ ضمن‌، در فاصله‌، موقتی‌

انگلیسی : Adipic
فارسی : وابسته‌ به‌ چربی‌، ناشی‌ از چربی‌

انگلیسی : Adipose
فارسی : چرب‌، پیهدار، پیه‌ مانند، روغنی‌ شده‌

انگلیسی : Adipose Tissue
فارسی : بافت‌ چربی‌، چربی‌ حیوانی‌، پیه‌

انگلیسی : Adjacence
فارسی : (=adjacency) نزدیكی‌، مجاورت‌، قرب‌ جوار

انگلیسی : Adjacency
فارسی : (=adjacence) نزدیكی‌، مجاورت‌، قرب‌ جوار

انگلیسی : Adjacency
فارسی : مجاورت‌، نزدیكی‌

انگلیسی : Adjacent
فارسی : مجاور، نزدیك‌

انگلیسی : Adjacent
فارسی : (نظ.) نزدیك‌، مجاور، همسایه‌، همجوار، دیوار بدیوار

انگلیسی : Adject
فارسی : افزودن‌ به‌، ضمیمه‌ كردن‌

انگلیسی : Adjective
فارسی : (د.) صفت‌، وصفی‌، (ك‌.) وابسته‌، تابع‌

انگلیسی : Adjoin
فارسی : پیوستن‌، متصل‌ كردن‌، وصلت‌ دادن‌، مجاور بودن‌(به‌)، پیوسته‌ بودن‌(به‌)، افزودن‌، متصل‌ شدن‌

انگلیسی : Adjoining
فارسی : (=adjacent) (نظ.) نزدیك‌، مجاور، همسایه‌، همجوار، دیوار بدیوار

انگلیسی : Adjoint
فارسی : همدست‌، كمك‌، مشوق‌، ضمیمه‌، معاون‌، یار، دستیار، معاون‌ استاد

انگلیسی : Adjoint
فارسی : الحاقی‌

انگلیسی : Adjourn
فارسی : بوقت‌ دیگر موكول‌ كردن‌، خاتمه‌ یافتن‌(جلسه‌)، موكول‌ بروز دیگر شدن‌

انگلیسی : Adjournment
فارسی : تعطیل‌ موقتی‌، برخاست‌، تعویض‌، احاله‌ بوقت‌ دیگر

انگلیسی : Adjudge
فارسی : با حكم‌ قضایی‌ فیصل‌ دادن‌، فتوى دادن‌(در)، داورى كردن‌، محكوم‌ كردن‌، مقرر داشتن‌، دانستن‌، فرض‌ كردن‌

انگلیسی : Adjudicate
فارسی : فتوى دادن‌، حكم‌ كردن‌، مقرر داشتن‌، فیصل‌ دادن‌، داورى كردن‌، احقاق‌ كردن‌

انگلیسی : Adjudication
فارسی : قضاوت‌، داورى، احقاق‌ حق‌، حكم‌ ورشكستگی‌

انگلیسی : Adjunct
فارسی : الحاقی‌، افزوده‌، فرعی‌، ملازم‌، ضمیمه‌، معاون‌، یار، كمك‌(د -.من‌.)فرع‌، قسمتالحاقی‌، صفت‌ فرعی‌

انگلیسی : Adjunction
فارسی : الحاق‌، افزایش‌، ضمیمه‌، مشاع‌ سازى

انگلیسی : Adjuration
فارسی : تحلیف‌، سوگند، قسم‌، لابه‌، التماس‌

انگلیسی : Adjure
فارسی : سوگند دادن‌، قسم‌ دادن‌، لابه‌ كردن‌، تقاضا كردن‌، به‌ اصرار تقاضا كردن‌(از)

انگلیسی : Adjust
فارسی : میزان‌ كردن‌، تعدیل‌ كردن‌، تنظیم‌ كردن‌، تسویه‌ نمودن‌، مطابق‌ كردن‌، وفق‌ دادن‌، سازگار كردن‌

انگلیسی : Adjustment
فارسی : سازگارى، تعدیل‌، تنظیم‌، تطبیق‌، (حق‌.) تسویه‌، اصلاح‌، (مك‌.) میزان‌، الت‌ تعدیل‌، اسباب‌ تنظیم‌

انگلیسی : Adjutancy
فارسی : (نظ.) اجودانی‌، معینی‌، معاونت‌، یارى، مساعدت‌

انگلیسی : Adjutant
فارسی : یار، كمك‌، مساعد، یاور، (نظ.) اجودان‌، معین‌

انگلیسی : Adjutant Stork
فارسی : (ج‌.ش‌.) لك‌ لك‌ بزرگ‌ هندى و آفریقایی‌

انگلیسی : Adjuvant
فارسی : یاور، یارى كننده‌، ممد، (طب‌) دواى ممد

انگلیسی : Adman
فارسی : متصدى اعلانات‌، آگهی‌ گر

انگلیسی : Admeasure
فارسی : تعیین‌ حصه‌ كردن‌، سهم‌ دادن‌، تقسیم‌ كردن‌، (م‌.ل‌.)اندازه‌ گرفتن‌

انگلیسی : Admeasurement
فارسی : (=admensuration) تعیین‌ اندازه‌، تقسیم‌، تخصیص‌

انگلیسی : Admensuration
فارسی : (=admeasurement) تعیین‌ اندازه‌، تقسیم‌، تخصیص‌

انگلیسی : Admetus
فارسی : (افسانهء یونان‌) شوهر السس‌ تیس‌ (alcestis)

انگلیسی : Administrant
فارسی : اداره‌ كننده‌، اجرایی‌

انگلیسی : Administrate
فارسی : (=administer)

انگلیسی : Administration
فارسی : ادارهء كل‌، حكومت‌، اجرا، الغاء، سوگند دادن‌، (حق‌.) تصفیه‌، وصایت‌، تقسیمات‌ جزء وزارتخانه ها در شهرها، فرمدارى

انگلیسی : Administrative
فارسی : ادارى، اجرایی‌، مجرى

انگلیسی : Administrative
فارسی : ادارى

انگلیسی : Administrator
فارسی : فرمدار، مدیر، رئیس‌، (حق‌.) مدیر تصفیه‌، وصی‌ و مجرى

انگلیسی : Admirable
فارسی : پسندیده‌، قابل‌ پسند، قابل‌ تحسین‌، ستودنی‌

انگلیسی : Admiral
فارسی : (ن‌.د.) دریاسالار، امیرالبحر، فرمانده‌، عالی‌ ترین‌ افسرنیروى دریایی‌

انگلیسی : Admiral Of The Fleet
فارسی : (ن‌.د_.انگلیس‌) امیرالبحر، فرماندهء ناوگان‌

انگلیسی : Admiralty
فارسی : ادارهء نیروى دریایی‌، دریاسالارى

انگلیسی : Admire
فارسی : پسند كردن‌، تحسین‌ كردن‌، حظ كردن‌، (م‌.م‌.) مورد شگفت‌ قراردادن‌، درشگفت‌ شدن‌، تعجب‌ كردن‌، متحیر كردن‌، متعجب‌ ساختن‌


قبلی 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60  بعدی