جستجو زبان    
 

انگلیسی : Adders Tongue
فارسی : (= dogtooth violet) (گ‌.ش‌.) سرخس‌ مارزبان‌ (Ophioglossum)

انگلیسی : Addict
فارسی : (vt.& n.) :خو دادن‌، اعتیاد دادن‌، عادى كردن‌، معتاد، (n.) :خو گرفتگی‌، عادت‌، اعتیاد، (adj.) :خو گرفته‌، معتاد

انگلیسی : Addiction
فارسی : اعتیاد

انگلیسی : Addictive
فارسی : معتاد كننده‌

انگلیسی : Adding Machine
فارسی : ماشین‌ افزایشگر

انگلیسی : Addition
فارسی : افزایش‌

انگلیسی : Addition
فارسی : افزایش‌، اضافه‌، لقب‌، متمماسم‌، اسم‌ اضافی‌، ضمیمه‌، (ر.) جمع‌ (زدن‌)، (ش‌.) تركیب‌ چندماده‌ با هم‌

انگلیسی : Addition Table
فارسی : جدول‌ افزایشی‌

انگلیسی : Additional
فارسی : اضافی‌

انگلیسی : Additional
فارسی : اضافی‌، افزوده‌

انگلیسی : Additive
فارسی : (adj.) :افزودنی‌، افزاینده‌، (n.) :(ش‌.) مادهاى كه‌ براى افزایش‌ خواص‌ مادهء دیگرى به‌ آن‌ اضافه‌ شود

انگلیسی : Additive
فارسی : افزایشی‌

انگلیسی : Additive Inverse
فارسی : وارون‌ افزایشی‌

انگلیسی : Address
فارسی : نشانی‌، نشانی‌ دادن‌

انگلیسی : Address Adjustment
فارسی : تعدیل‌ نشانی‌

انگلیسی : Address Counter
فارسی : نشانی‌ شمار

انگلیسی : Address Format
فارسی : قالب‌ نشانی‌

انگلیسی : Address Modification
فارسی : پیرایش‌ نشانی‌

انگلیسی : Address Part
فارسی : جز نشانی‌

انگلیسی : Address Register
فارسی : ثبات‌ نشانی‌

انگلیسی : Address Variable
فارسی : متغیر نشانی‌

انگلیسی : Addressability
فارسی : نشانی‌ پذیرى

انگلیسی : Addressable
فارسی : نشانی‌ پذیر

انگلیسی : Addressee
فارسی : مخاطب‌، گیرندهء نامه‌

انگلیسی : Addressing
فارسی : نشانی‌ دهی‌، نشانی‌ یابی‌

انگلیسی : Adducent
فارسی : نزدیك‌ كننده‌، بداخل‌ كشنده‌، مقرب‌

انگلیسی : Adduct
فارسی : (vt.) :(ش‌.) بمركز نزدیك‌ كردن‌، بدرون‌ كشیدن‌، (n.) :(ش‌.) تركیب‌ اضافی‌

انگلیسی : Adduction
فارسی : نزدیكی‌، قرب‌، اقامه‌، اظهار

انگلیسی : Adductive
فارسی : استدلالی‌، مستدل‌، استشهادى، بسوى محور كشنده‌

انگلیسی : Adductor
فارسی : اقامه‌، اظهار، ایراد، ارائه‌، (تش‌) تمایل‌ عضو بطرف‌ محور، نزدیك‌ كننده‌

انگلیسی : Adduse
فارسی : ذكر كردن‌، گفتن‌، اوردن‌، ایرادكردن‌، احضار كردن‌، بگواهی‌ خواستن‌، استشهاد كردن‌

انگلیسی : Aden
فارسی : كلمهء پیشوندى است‌ كه‌ به‌ معنی‌ (غده‌) می‌ باشد

انگلیسی : Adeni
فارسی : كلمهء پیشوندى است‌ كه‌ به‌ معنی‌ (غده‌) می‌ باشد

انگلیسی : Adenine
فارسی : (ش‌.) نوعی‌ بازپورین‌ بفرمول‌C5H5N5

انگلیسی : Adeno
فارسی : كلمهء پیشوندى است‌ كه‌ به‌ معنی‌ (غده‌) می‌ باشد

انگلیسی : Adenoid
فارسی : (adj.) :(طب‌) شبیه‌ غده‌، منسوب‌ به‌ بافت‌ غدهاى و لنفاوى، غده‌ مانند، (n.) :(طب‌) عظم‌ لوزهء حلقی‌، گرفتگی‌ بینی‌

انگلیسی : Adenoidal
فارسی : (طب‌) شبیه‌ غده‌، منسوب‌ به‌ بافت‌ غدهاى و لنفاوى، غده‌ مانند

انگلیسی : Adenoma
فارسی : (طب‌) ورم‌ غدهاى، ورم‌ خوش‌ خیم‌ بافت‌ غدهاى

انگلیسی : Adenomatous
فارسی : غدهاى

انگلیسی : Adept
فارسی : زبر دست‌، ماهر، استاد، مرد زبردست‌

انگلیسی : Adeptly
فارسی : ماهرانه‌، زبر دستی‌

انگلیسی : Adequacy
فارسی : بسی‌، بسندگی‌، كفایت‌، تكافو، مناسبت‌، شایستگی‌

انگلیسی : Adequacy
فارسی : كفایت‌

انگلیسی : Adequate
فارسی : كافی‌

انگلیسی : Adequate
فارسی : (adj.) :كافی‌، تكافو كننده‌، مناسب‌، لایق‌، صلاحیت‌ دار، بسنده‌، مساوى، رسا، (n.) :متساوى بودن‌، مساوى ساختن‌، موثر بودن‌، شایسته‌ بودن‌

انگلیسی : Adequateness
فارسی : Adequateness

انگلیسی : Adherence
فارسی : چسبندگی‌، الصاق‌، هواخواهی‌، تبعیت‌، دوسیدگی‌، چسبندگی‌

انگلیسی : Adherent
فارسی : (گ‌.ش‌.) بهم‌ چسبیده‌، تابع‌، پیرو، هواخواه‌، طرفدار

انگلیسی : Adhesive
فارسی : چسبنده‌، چسبیده‌، چسبدار

انگلیسی : Adhoc
فارسی : (حق‌.) متخصص‌، ویژه‌ امر مخصوصی‌، ویژه‌


قبلی 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60  بعدی