جستجو زبان    
 

انگلیسی : Actual Argument
فارسی : نشانوند واقعی‌

انگلیسی : Actual Instruction
فارسی : دستور العمل‌ واقعی‌

انگلیسی : Actual Key
فارسی : كلید واقعی‌

انگلیسی : Actual Parameter
فارسی : پارامتر واقعی‌

انگلیسی : Actuality
فارسی : واقعیت‌، فعالیت‌، امرمسلم‌

انگلیسی : Actualization
فارسی : واقعیت‌ دادن‌، بصورت‌ مسلم‌ دراوردن‌

انگلیسی : Actualize
فارسی : واقعیت‌ دادن‌، واقعی‌ كردن‌، عملی‌ كردن‌

انگلیسی : Actually
فارسی : واقعا، بالفعل‌، عملا، در حقیقت‌

انگلیسی : Actuarial
فارسی : احصائی‌، امارى

انگلیسی : Actuary
فارسی : امارگیر، ماموراحصائیه‌، (م‌.م‌.) دبیر، منشی‌

انگلیسی : Actuate
فارسی : بكارانداختن‌، تحریك‌ كردن‌، برانگیختن‌، سوق‌ دادن‌، نشان‌ دادن‌

انگلیسی : Actuate
فارسی : بكار انداختن‌

انگلیسی : Actuation
فارسی : بكار اندازى

انگلیسی : Actuation
فارسی : تحریك‌، بكارگمارى

انگلیسی : Actuator
فارسی : فعال‌ كننده‌، محرك‌

انگلیسی : Actuator
فارسی : بكار اندازنده‌

انگلیسی : Acumen
فارسی : تیز هوشی‌، تیز فهمی‌، فراست‌

انگلیسی : Acuminate
فارسی : نوك‌ تیز، نوك‌ دار، با ذكاوت‌

انگلیسی : Acupunctuate
فارسی : با سوزن‌ سوراخ‌ كردن‌، سوزن‌ فروكردن‌

انگلیسی : Acupuncture
فارسی : طب‌ سوزنی‌، روش‌ چینی‌ بی‌ حس‌ سازى بوسیلهء فروكردن‌ سوزن‌ در بدن‌

انگلیسی : Acuteness
فارسی : تیزى، زیركی‌، ذكاوت‌، (طب‌) حدت‌ یا شدت‌(مرض‌)

انگلیسی : Acyclic
فارسی : غیر مدور، غیر قابل‌ چرخش‌، مارپیچی‌

انگلیسی : Acyclic
فارسی : ناچرخهاى

انگلیسی : Acyrology
فارسی : انشاء و گفتار غلط

انگلیسی : Ad
فارسی : پیشوندى است‌ لاتین‌ به‌ معنی‌(به‌)، حرف‌ اضافه‌ لاتینی‌ بمعنی‌ (به‌) مانند ad-hoc كهبمعنی‌(براى این‌ منظور خاص‌) میباشد

انگلیسی : Ad Hoc
فارسی : تك‌ كاره‌، فاقد عمومیت‌

انگلیسی : Adage
فارسی : مثل‌، امثال‌ و حكم‌

انگلیسی : Adagio
فارسی : (مو.رقص‌) آهسته‌ و ملایم‌، اجراى اهنگ‌ باهستگی‌، (در بالت‌) رقص‌ دو نفرى كه‌ زن‌ روى پنجهئپا میرقصد و بكمك‌ مرد آهسته‌ بهوا میپرد

انگلیسی : Adam
فارسی : آدم‌، آدم‌ ابولبشر

انگلیسی : Adamant
فارسی : جسم‌ جامد و سخت‌، مقاوم‌، یكدنده‌، تزلزل‌ ناپذیر

انگلیسی : Adamantine
فارسی : محكم‌، سخت‌، سخت‌ و درخشان‌ (مانند الماس‌)

انگلیسی : Adapt
فارسی : سازوار كردن‌، وفق‌ دادن‌، موافق‌ بودن‌، جور كردن‌، درست‌ كردن‌، تعدیل‌ كردن‌

انگلیسی : Adapt
فارسی : وفق‌ دادن‌، اقتباس‌ كردن‌

انگلیسی : Adaptability
فارسی : سازگارى، قابلیت‌ توافق‌ و سازش‌، سازوارى

انگلیسی : Adaptable
فارسی : قابل‌ توافق‌، قابل‌ جرح‌ و تعدیل‌، مناسب‌، سازوار

انگلیسی : Adaptation
فارسی : سازوارى، انطباق‌، توافق‌، سازش‌، مناسب‌، تطبیق‌، اقتباس‌

انگلیسی : Adapter
فارسی : سازوارگر، وفق‌ دهنده‌، جرح‌ و تعدیل‌ كننده‌

انگلیسی : Adaption
فارسی : سازوارى، انطباق‌، توافق‌، سازش‌، مناسب‌، تطبیق‌، اقتباس‌

انگلیسی : Adaptive
فارسی : سازوار پذیر، انطباقی‌، داراى قوهء تطابق‌، قابل‌ تطبیق‌، توافقی‌

انگلیسی : Adaptor
فارسی : سازوارگر، وفق‌ دهنده‌، جرح‌ و تعدیل‌ كننده‌

انگلیسی : Adaxial
فارسی : محورى، متمایل‌ بطرف‌ محور

انگلیسی : Add
فارسی : افزودن‌، اضافه‌ كردن‌، زیاد كردن‌، جمع‌ كردن‌، جمع‌ زدن‌، باهم‌ پیوستن‌، باخود تركیب‌ كردن‌ (مواد شیمیایی‌)

انگلیسی : Add
فارسی : افزودن‌، اضافه‌ كردن‌

انگلیسی : Addax
فارسی : (ج‌.ش‌.) یكنوع‌ بز كوهی‌ كه‌ رنگ‌ روشن‌ دارد و در افریقا و سیبرى دیده‌ میشود

انگلیسی : Addend
فارسی : عدد مضاعف‌، عددافزوده‌ شده‌

انگلیسی : Addend
فارسی : افزوده‌، مضاف‌

انگلیسی : Addendum
فارسی : ضمیمه‌، ذیل‌، افزایش‌، الحاق‌

انگلیسی : Adder
فارسی : ماشین‌ جمع‌، (ج‌.ش‌.) افعی‌، مار جعفرى

انگلیسی : Adder
فارسی : افزایشگر

انگلیسی : Adder Subtractor
فارسی : افزایشگر و كاهشگر


قبلی 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60  بعدی