جستجو زبان    
 

انگلیسی : Acroter
فارسی : انتهاى پایهء مجسمه‌، كنگرههاى زینتی‌ عمارات‌

انگلیسی : Acroterium
فارسی : یكی‌ از زوایاى رئوس‌ مثلثی‌ شكل‌ سردر عمارت‌

انگلیسی : Acrotic
فارسی : (طب‌) سطحی‌، رویی‌، بیرونی‌، خارجی‌

انگلیسی : Acrotism
فارسی : (طب‌) فقدان‌ ضربان‌ یا تپش‌

انگلیسی : Acrylic Acid
فارسی : (ش‌.) اسیداكریلیك‌

انگلیسی : Act Of God
فارسی : حوادث‌ ناگهانی‌ و غیر قابل‌ پیش‌ بینی‌ طبیعی‌ (زلزله‌، سیل‌ و غیره‌)

انگلیسی : Actaeon
فارسی : (افسانه‌ شناسی‌) اكتئون‌ نام‌ شكارگرى كه‌ بدن‌ لخت‌ دیانا الههء شكار و جنگل‌ را دید وبشكل‌ گوزن‌ درامد

انگلیسی : Actimorph
فارسی : (ز.ش‌.) تابدیس‌

انگلیسی : Actinautographic
فارسی : داراى حساسیت‌ در مقابل‌ نور

انگلیسی : Actine
فارسی : (ج‌.ش‌.) قسمت‌ خارجی‌(ستارهاى شكل‌) اسفنجیان‌

انگلیسی : Acting
فارسی : ایفاى نمایش‌، جدى، فعال‌، كارى، كفالت‌ كننده‌، كفیل‌، متصدى، عامل‌، بازیگرى، جدیت‌، فعالیت‌، كنشی‌

انگلیسی : Actinic
فارسی : داراى خواص‌ پرتوافكنی‌، مربوط به‌ تاثیر شیمیایی‌

انگلیسی : Actiniferous
فارسی : (ش‌.) داراى اكتینیوم‌ یا مادهء رادیواكتیو

انگلیسی : Actinism
فارسی : خاصیت‌ نیروى تشعشعی‌ مخصوصا در نواحی‌ مرئی‌ و غیرمرئی‌ ماوراء بنفش‌ كه‌ خاصیت‌ شیمیاییپیدا میكند

انگلیسی : Actino
فارسی : پیشوندى بمعنی‌ (داراى پرتو) و (داراى شعاع‌)

انگلیسی : Actinochemistry
فارسی : مبحث‌ دانش‌ شیمی‌ راجع‌ به‌ نیروى خورشید

انگلیسی : Actinoelectric
فارسی : اجسامی‌ كه‌ داراى خاصیت‌ تولید الكتریسته‌ در اثر تابش‌ طول‌ موجی‌ متناسب‌ با نور باشند

انگلیسی : Actinogram
فارسی : ثبت‌ تغییرات‌ نیروى اشعهء خورشید

انگلیسی : Actinograph
فارسی : دستگاهی‌ كه‌ تغییرات‌ نیروى اشعهء خورشید را ثبت‌ میكند

انگلیسی : Actinoid
فارسی : (ج‌.ش‌.) شعاعی‌، داراى شعاع‌، مانند شعاع‌

انگلیسی : Actinology
فارسی : دانشی‌ كه‌ دران‌ از خواص‌ نور گفتگو میكند

انگلیسی : Actinometer
فارسی : پرتوسنج‌ خورشید، حرارت‌ سنج‌

انگلیسی : Actinometre
فارسی : پرتوسنج‌ خورشید، حرارت‌ سنج‌

انگلیسی : Actinomorphic
فارسی : بشكل‌ شعاعی‌، داراى تقارن‌ شعاعی‌

انگلیسی : Actinomorphous
فارسی : بشكل‌ شعاعی‌، داراى تقارن‌ شعاعی‌

انگلیسی : Actinouranium
فارسی : ایزوتوپ‌ اورانیوم‌ بوزن‌ اتمی‌ 235

انگلیسی : Actinozoa
فارسی : (ج‌.ش‌.) خانوادهء مرجانها، جانورمرجانی‌

انگلیسی : Actinozoan
فارسی : (ج‌.ش‌.) خانوادهء مرجانها، جانورمرجانی‌

انگلیسی : Action
فارسی : كنش‌، اقدام‌

انگلیسی : Action Noun
فارسی : اسم‌ مصدر

انگلیسی : Actionable
فارسی : قابل‌ تعقیب‌ قانونی‌

انگلیسی : Actionary
فارسی : دارندهء سهام‌ شركت‌ سهامی‌، سهامدار

انگلیسی : Activate
فارسی : كنشور كردن‌، بفعالیت‌ پرداختن‌، بكارانداختن‌، (مع‌.) تخلیص‌ كردن‌(سنگ‌ معدن‌)

انگلیسی : Activate
فارسی : فعال‌ كردن‌

انگلیسی : Activation
فارسی : فعال‌ سازى، فعال‌ شدن‌

انگلیسی : Activation
فارسی : كنشورى، كنشور سازى، ایجاد فعالیت‌، بكار وادارى، (مع‌.) تخلیص‌

انگلیسی : Active
فارسی : كارى، ساعی‌، فعال‌، حاضر بخدمت‌، دایر، تنزل‌ بردار، با ربح‌، (د.) معلوم‌، متعدى، مولد، كنشور، كنشگر

انگلیسی : Active
فارسی : فعال‌، دایر، كنشی‌

انگلیسی : Active Device
فارسی : دستگاه‌ فعال‌، دستگاه‌ كنشی‌

انگلیسی : Active Element
فارسی : عنصر فعال‌، عنصر كنشی‌

انگلیسی : Actively
فارسی : فعالانه‌، بطوركارى

انگلیسی : Activism
فارسی : اعتقاد بلزوم‌ عملیات‌ حاد و شدید، فرضیهء فلسفهء(عملی‌)

انگلیسی : Activist
فارسی : طرفدار عمل‌

انگلیسی : Activity
فارسی : كنشورى، فعالیت‌، كار، چابكی‌، زنده‌ دلی‌، اكتیوایی‌

انگلیسی : Activity
فارسی : فعالیت‌

انگلیسی : Actor
فارسی : بازیگر، هنرپیشه‌، (حق‌.) خواهان‌، مدعی‌، شاكی‌، حامی‌

انگلیسی : Actress
فارسی : هنرپیشهء زن‌، بازیگرزن‌

انگلیسی : Actual
فارسی : واقعی‌، حقیقی‌

انگلیسی : Actual
فارسی : واقعی‌

انگلیسی : Actual Address
فارسی : نشانی‌ واقعی‌


قبلی 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60  بعدی