جستجو زبان    
 

انگلیسی : Acquirable
فارسی : بدست‌ اوردنی‌، یافتنی‌، قابل‌ حصول‌

انگلیسی : Acquire
فارسی : بدست‌ آوردن‌، حاصل‌ كردن‌، اندوختن‌، پیداكردن‌

انگلیسی : Acquirement
فارسی : فراگیرى، تحصیل‌ (هنر و فن‌)، فضیلت‌

انگلیسی : Acquisition
فارسی : فراگیرى، اكتساب‌، استفاده‌، (حق‌.) مالكیت‌

انگلیسی : Acquisitive
فارسی : فراگیرنده‌، جوینده‌، اكتسابی‌، اكتساب‌ كننده‌

انگلیسی : Acquittal
فارسی : (حق‌.) تبرئه‌ واریز، برائت‌ ذمه‌، رو سفیدى

انگلیسی : Acquittance
فارسی : مفاصا، برائت‌، رهایی‌، بخشودگی‌، ترك‌ دعوى، سند ترك‌ دعوى

انگلیسی : Acranial
فارسی : (ج‌.ش‌.) بدون‌ كاسهء سر، بی‌ جمجمه‌

انگلیسی : Acrasy
فارسی : (طب‌) بی‌ اعتدالی‌ در مصرف‌ مشروبات‌ الكلی‌ و غیره‌، شدت‌، تندى

انگلیسی : Acraturesis
فارسی : (طب‌) ناتوانی‌ در دفع‌ ادرار

انگلیسی : Acre
فارسی : جریب‌ فرنگی‌ (برابر با 43560 پاى مربع‌ و یا در حدود 4047 متر مربع‌) براى سنجش‌ زمین‌، (م‌.م‌.) زمین‌

انگلیسی : Acre Foot
فارسی : یك‌ جریب‌ آب‌ (51576;رابر با 43560 پاى مربع‌ و یا در حدود 4047 متر مربع‌) براى سنجش‌ زمین‌، (م‌.م‌.) زمین‌123 متر مكعب‌ آب‌)

انگلیسی : Acre Inch
فارسی : 121610;ك‌ جریب‌ آب‌ (51576;رابر با 43560 پاى مربع‌ و یا در حدود 4047 متر مربع‌) براى سنجش‌ زمین‌، (م‌.م‌.) زمین‌123 متر مكعب‌ آب‌) یك‌ جریب‌ آب‌

انگلیسی : Acre Shop
فارسی : حقالارض‌

انگلیسی : Acrid
فارسی : دبش‌، گس‌، تند، سوزاننده‌، (مج‌.) زننده‌، تند خو

انگلیسی : Acrimonious
فارسی : تند، زننده‌، سوزان‌

انگلیسی : Acritical
فارسی : (طب‌) غیر بحرانی‌

انگلیسی : Acrobacy
فارسی : بند بازى

انگلیسی : Acrobat
فارسی : بند باز یا اكروبات‌، (مج‌.) سیاست‌ باز

انگلیسی : Acrobatics
فارسی : بند بازى

انگلیسی : Acrobystitis
فارسی : (طب‌) ورم‌ پوست‌ ذكر (zakar)

انگلیسی : Acrocephalic
فارسی : (طب‌) داراى جمجمهء هرمی‌ شكل‌(بطور غیر طبیعی‌)

انگلیسی : Acrochordon
فارسی : زگیل‌ دار، داراى زگیل‌ اویزان‌، (طب‌) زگیل‌ پهن‌ كوچك‌

انگلیسی : Acroesthesia
فارسی : (طب‌) افزایش‌ حساسیت‌ اعضاى انتهایی‌

انگلیسی : Acrogamy
فارسی : (گ‌.ش‌.) جایگیرى تخم‌ در انتهاى كیسهء جنینی‌

انگلیسی : Acrogenous
فارسی : از انتها رسته‌، از طرف‌ سر رشد كننده‌

انگلیسی : Acrography
فارسی : گچ‌ كارى برجسته‌، گچ‌ برى

انگلیسی : Acrolith
فارسی : مجسمهاى كه‌ سر و دست‌ و پاى ان‌ سنگی‌ و بقیهاش‌ چوب‌ باشد

انگلیسی : Acrology
فارسی : مبحث‌ شناسایی‌ ریشه‌ و اشتقاق‌ حروف‌ الفباء

انگلیسی : Acromastitis
فارسی : (طب‌.) اماس‌ نوك‌ پستان‌

انگلیسی : Acromegaly
فارسی : (طب‌) رشد بیش‌ ازاندازهء سر و دست‌ و پا در اثر ترشح‌ زیاد غدهء (هیپوفیز)

انگلیسی : Acrometer
فارسی : (=oleometer) دستگاه‌ سنجش‌ وزن‌ مخصوص‌ روغن‌

انگلیسی : Acromion
فارسی : (تش‌.) زائدهء اخرمی‌ استخوان‌ كتف‌، قلهالكتف‌

انگلیسی : Acromphalus
فارسی : (طب‌) برجستگی‌ و زائدهء غیر طبیعی‌ ناف‌

انگلیسی : Acron
فارسی : (ج‌.ش‌.) قسمت‌ قدامی‌ حیوانات‌ بنددار(مثل‌ حشرات‌)

انگلیسی : Acronarcotic
فارسی : (طب‌) سوزاننده‌ و خواباور، محرق‌ و منوم‌

انگلیسی : Acronical
فارسی : (نج‌.) ظاهر شونده‌ در غروب‌، افولی‌، شامگاهی‌

انگلیسی : Acronichal
فارسی : (نج‌.) ظاهر شونده‌ در غروب‌، افولی‌، شامگاهی‌

انگلیسی : Acronym
فارسی : كلمهایكه‌ از حرف‌ اول‌ كلمات‌ دیگرى تركیب‌ شده‌ باشد(مانند radar كه‌ از كلمات‌ radio detecting and rangingساخته‌ شده‌)

انگلیسی : Acronym
فارسی : سر نام‌

انگلیسی : Acrophobia
فارسی : (طب‌) ترس‌ از بلندى

انگلیسی : Acrophony
فارسی : صداى حرف‌ اول‌ كلماتی‌ كه‌ معرف‌ خود ان‌ كلمه‌ باشد مانند صداى a در الف‌(aleph)

انگلیسی : Acropodium
فارسی : (ج‌.ش‌.) سطح‌ فوقانی‌ پاى پرندگان‌، پایهء مجسمه‌

انگلیسی : Acropolis
فارسی : دژ، قلعه‌(در شهرهاى قدیمی‌ یونان‌)، نام‌ دژ معرف‌ اتن‌(در یونان‌)

انگلیسی : Acroscopic
فارسی : (گ‌.ش‌.) متوجه‌ به‌ بالا، صعودى

انگلیسی : Acrosome
فارسی : زبر تن‌، (ج‌.ش‌.) برجستگی‌ قدامی‌ سلول‌ جنسی‌ نر

انگلیسی : Acrospire
فارسی : (گ‌.ش‌.) گیاهك‌ دانه‌، نخستین‌ جوانهء دانه‌، جوانه‌ زدن‌

انگلیسی : Acrospore
فارسی : (گ‌.ش‌.) هاگ‌ انتهایی‌

انگلیسی : Across
فارسی : سرتاسر، ازاین‌ سو بان‌ سو، درمیان‌، ازعرض‌، ازمیان‌، ازوسط، ازاین‌ طرف‌ بان‌ طرف‌

انگلیسی : Across The Board
فارسی : شامل‌ تمام‌ طبقات‌، یكسره‌، سرجمع‌


قبلی 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60  بعدی