جستجو زبان    
 

انگلیسی : Acinus
فارسی : (گ‌.ش‌.) دانهء ریز (در توت‌ و تمشك‌ و غیره‌)، انگورك‌، دانه‌، حبه‌

انگلیسی : Acipenser
فارسی : (=accipenser) (ج‌.ش‌.) ماهی‌ خاویار

انگلیسی : Aciurgy
فارسی : (طب‌) عمل‌ جراحی‌

انگلیسی : Ack
فارسی : علامتی‌ در ارتباطات‌ و بی‌ سیم‌ و تلفن‌ كه‌ بجاى حرف‌ A بكار میرود

انگلیسی : Ackermanaxle
فارسی : محور جلوى اتومبیل‌

انگلیسی : Acknowledge
فارسی : قدردانی‌ كردن‌، اعتراف‌ كردن‌، تصدیق‌ كردن‌، وصول‌ نامهاى را اشعار داشتن‌

انگلیسی : Acknowledgment
فارسی : سپاسگزارى، تشكر، اقرار، تصدیق‌، قبول‌، خبر وصول‌(نامه‌)، شهادت‌ نامه‌

انگلیسی : Acleictous
فارسی : نصفه‌، نیم‌ شكل‌(در مورد بلورها)

انگلیسی : Aclinic Line
فارسی : خط استوایی‌ مغناطیسی‌، منحنی‌ موهوم‌ و نامنظمی‌ كه‌ در نزدیكی‌ خط استوا گرداگردزمین‌ مفروض‌ است‌

انگلیسی : Acloud
فارسی : ابرى، پوشیده‌ از ابر

انگلیسی : Acme
فارسی : اوج‌، ذروه‌، قله‌، منتها(درجهء)، سر، مرتفعترین‌ نقطه‌، (طب‌) بحران‌، نقطهء كمال‌

انگلیسی : Acne
فارسی : جوش‌ صورت‌ و پوست‌، غرور جوانی‌

انگلیسی : Acnemia
فارسی : (طب‌) ضعف‌ ماهیچهء ساق‌ پا

انگلیسی : Acnerosacea
فارسی : (طب‌) ورم‌ و سرخی‌ صورت‌ و بینی‌ در اثر افراط در صرف‌ مشروبات‌ الكلی‌

انگلیسی : Acoelous
فارسی : (ج‌.ش‌.) بدون‌ معدهء حقیقی‌ یا دستگاه‌ هاضمه‌، بدون‌ حفرهء بدن‌

انگلیسی : Acold
فارسی : سرد، خنك‌، بدون‌ احساسات‌

انگلیسی : Acology
فارسی : (طب‌) مفردات‌ پزشكی‌، علم‌ علاج‌

انگلیسی : Acolous
فارسی : فاقد اعضاء، بی‌ دست‌ و پا

انگلیسی : Acolyte
فارسی : دستیار كشیش‌، معاون‌ یا كمك‌، (نج‌.) ستارهء تابع‌ ستارهء دیگرى، ماه‌

انگلیسی : Acomia
فارسی : طاسی‌ سر، صلع‌

انگلیسی : Acondylose
فارسی : (گ‌.ش‌.) ناپیوسته‌، منفصل‌، بی‌ اتصال‌، بدون‌ بند یا مفصل‌

انگلیسی : Acondylous
فارسی : (گ‌.ش‌.) ناپیوسته‌، منفصل‌، بی‌ اتصال‌، بدون‌ بند یا مفصل‌

انگلیسی : Aconite
فارسی : (گ‌.ش‌.)اقونیطون‌، تاجالملوك‌، ریشهء تاجالملوك‌ (acnitum napellus)

انگلیسی : Aconitum
فارسی : (گ‌.ش‌.) تاجالملوك‌

انگلیسی : Aconuresis
فارسی : (طب‌) ادرار غیرارادى

انگلیسی : Acopic
فارسی : (طب‌) دافع‌ خستگی‌ و كوفتگی‌

انگلیسی : Acopon
فارسی : (طب‌) داروى نیرو بخش‌

انگلیسی : Acor
فارسی : (طب‌) ترشی‌(معده‌ و غیره‌)، اسیدیته‌، اسیدمعدى

انگلیسی : Acoria
فارسی : (طب‌) مرض‌ گرسنگی‌، دائالجوع‌

انگلیسی : Acorn
فارسی : میوهء تیرهء درختان‌ بلوط (مازو)

انگلیسی : Acotyledon
فارسی : (گ‌.ش‌.) گیاه‌ بیلپه‌

انگلیسی : Acouisition
فارسی : اكتساب‌

انگلیسی : Acoumeter
فارسی : شنوایی‌ سنج‌، سامعه‌ سنج‌

انگلیسی : Acoumetry
فارسی : شنوایی‌ سنجی‌، اندازه‌ گیرى قدرت‌ حس‌ شنوایی‌

انگلیسی : Acousia
فارسی : پسوندیست‌ در زبان‌ لاتین‌ بمعنی‌ (شنیدن‌) و (مربوط به‌ حس‌ سامعه‌)

انگلیسی : Acousis
فارسی : پسوندیست‌ در زبان‌ لاتین‌ بمعنی‌ (شنیدن‌) و (مربوط به‌ حس‌ سامعه‌)

انگلیسی : Acoustic
فارسی : آوا شنودى، وابسته‌ به‌ شنوایی‌، مربوط به‌ صدا، مربوط به‌ سامعه‌

انگلیسی : Acoustic Delay Line
فارسی : خط تاخیر دهنده‌ صوتی‌

انگلیسی : Acoustic Memory
فارسی : حافظه‌ صوتی‌

انگلیسی : Acoustical
فارسی : آوا شنودى، وابسته‌ به‌ شنوایی‌، مربوط به‌ صدا، مربوط به‌ سامعه‌

انگلیسی : Acoustician
فارسی : صدا شناس‌، متخصص‌ علم‌ شنوایی‌، كارشناس‌ علم‌ اصوات‌، ویژهگر اواشنود

انگلیسی : Acoustico
فارسی : پیشوندى است‌ به‌ معنی‌ (صوتی‌)

انگلیسی : Acousticon
فارسی : گوشیار، سمعك‌

انگلیسی : Acoustics
فارسی : علم‌ آوا شنود، علم‌ عوارض‌ شنوایی‌، علم‌ اصوات‌، خواص‌ صوتی‌ ساختمان‌(ازنظرانعكاس‌ صدا)

انگلیسی : Acoustics
فارسی : صوت‌ شناسی‌

انگلیسی : Acquaint
فارسی : آشنا كردن‌، اگاه‌ كردن‌، مسبوق‌ كردن‌، مطلع‌ كردن‌

انگلیسی : Acquaintance
فارسی : آشنایی‌، سابقه‌، آگاهی‌، آشنا، آشنایان‌

انگلیسی : Acquiesce
فارسی : تسلیم‌ شدن‌، تن‌ در دادن‌، راضی‌ شدن‌، رضایت‌ دادن‌، موافقت‌ كردن‌، آرام‌ كردن‌

انگلیسی : Acquiescence
فارسی : رضایت‌، تن‌ در دادن‌، موافقت‌

انگلیسی : Acquiescent
فارسی : خشنود، راضی‌، ساكت‌، راضی‌ شونده‌


قبلی 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60  بعدی