جستجو زبان    
 

انگلیسی : Achieve
فارسی : دست‌ یافتن‌، انجام‌ دادن‌، بانجام‌ رسانیدن‌، رسیدن‌، نائل‌ شدن‌ به‌، تحصیل‌ كردن‌، كسب‌ موفقیت‌ كردن‌ (حق‌.) اطاعت‌ كردن‌ (در برابر دریافت‌ تیول‌)

انگلیسی : Achievement
فارسی : دست‌ یابی‌، انجام‌، پیروزى، كار بزرگ‌، موفقیت‌

انگلیسی : Achilles
فارسی : (افسانهء یونان‌) اشیل‌ یا اخلیوس‌ قهرمان‌ داستان‌ ایلیاد هومر

انگلیسی : Achilles Heel
فارسی : نقطهء جراحت‌ پذیر، نقطهء زخم‌ پذیر، نقطهء ضعف‌

انگلیسی : Achlamydeous
فارسی : (گ‌.ش‌.) بدون‌ جام‌ یا پوشش‌ گل‌، بدون‌ پوشش‌

انگلیسی : Achlorhydria
فارسی : (طب‌) فقدان‌ اسید كلریدریك‌ در شیرهء معده‌

انگلیسی : Achloropsia
فارسی : (ر.ش‌.) نوعی‌ نابینایی‌ در مورد رنگها مخصوصا رنگ‌ سبز

انگلیسی : Acholia
فارسی : (طب‌) فقدات‌ یا كمبود صفرا

انگلیسی : Acholic
فارسی : فاقد صفرا، داراى نقص‌ صفرا

انگلیسی : Acholous
فارسی : فاقد صفرا، داراى نقص‌ صفرا

انگلیسی : Achondrite
فارسی : سنگ‌ الماس‌ بدون‌ ذرات‌ گرد

انگلیسی : Achor
فارسی : (طب‌) بثورات‌ فلسی‌ پوست‌ سر

انگلیسی : Achordata
فارسی : (ج‌.ش‌.) جانوان‌ فاقد ستون‌ فقرات‌

انگلیسی : Achroma
فارسی : (طب‌) بی‌ رنگی‌، رنگ‌ پریدگی‌، (طب‌) فقدان‌ رنگ‌ دانه‌ (در مو)، بی‌ رنگی‌ مو

انگلیسی : Achromat
فارسی : كلمات‌ پیشوندى است‌ یونانی‌ مشتق‌ از كلمهء achromatos بمعنی‌ (بیرنگ‌)

انگلیسی : Achromate
فارسی : عدسی‌ اكروماتیك‌، ادم‌ كور رنگ‌

انگلیسی : Achromatic
فارسی : بی‌ رنگ‌، رنگ‌ ناپذیر، (مو.) بدون‌ ترخیم‌، بدون‌ نیم‌ پردهء میان‌ اهنگ‌

انگلیسی : Achromatin
فارسی : مادهء رنگ‌ ناپذیر هستهء یاخته‌

انگلیسی : Achromatisation
فارسی : بی‌ رنگی‌، رنگ‌ ناپذیرى

انگلیسی : Achromatism
فارسی : بی‌ رنگی‌، رنگ‌ ناپذیرى

انگلیسی : Achromatization
فارسی : بی‌ رنگی‌، رنگ‌ ناپذیرى

انگلیسی : Achromatize
فارسی : رنگ‌ ناپذیر كردن‌، بی‌ رنگ‌ كردن‌

انگلیسی : Achromato
فارسی : كلمات‌ پیشوندى است‌ یونانی‌ مشتق‌ از كلمهء achromatos بمعنی‌ (بیرنگ‌)

انگلیسی : Achromatope
فارسی : ادم‌ رنگ‌ كور

انگلیسی : Achromia
فارسی : (طب‌) فقدان‌ رنگ‌ دانه‌ (در مو)، بی‌ رنگی‌ مو

انگلیسی : Achromic
فارسی : بی‌ رنگ‌، رنگ‌ ناپذیر، (مو.) بدون‌ ترخیم‌، بدون‌ نیم‌ پردهء میان‌ اهنگ‌

انگلیسی : Achy
فارسی : دردناك‌، درداور

انگلیسی : Acicula
فارسی : (گ‌.ش‌ -.ج‌.ش‌.) سوزنچه‌، خار، تیغ‌

انگلیسی : Aciculum
فارسی : تیغ‌(گیاه‌)، خار ریز و راست‌ و شكننده‌

انگلیسی : Acid
فارسی : ترش‌، حامض‌، سركه‌ مانند، داراى خاصیت‌ اسید، جوهر اسید، (مج‌.) ترشرو، بداخلاق‌، بدجنسی‌، جوهر، محك‌

انگلیسی : Acid Fast
فارسی : مقاوم‌ در برابر رنگ‌ برى اسید، داراى لكه‌ هایی‌ كه‌ با اسید زائل‌ نمیشود

انگلیسی : Acid Radical
فارسی : (ش‌.) ریشه‌ با بنیان‌ اسیدى، رادیكال‌ اسیدى

انگلیسی : Acid Test
فارسی : محك‌، وسیلهء ازمایش‌، امتحان‌ با اسید

انگلیسی : Acidic
فارسی : تشكیل‌ دهندهء اسید، اسید دار، اسیدى

انگلیسی : Acidification
فارسی : اسید سازى، ترشی‌، اسید شدگی‌، تحمیض‌

انگلیسی : Acidifier
فارسی : ترش‌ كننده‌، تبدیل‌ به‌ اسید كننده‌، مایهء حموضت‌

انگلیسی : Acidify
فارسی : اسید كردن‌، ترش‌ كردن‌، حامض‌ كردن‌

انگلیسی : Acidimeter
فارسی : ترشی‌ سنج‌، اسید سنج‌

انگلیسی : Acidity
فارسی : حموضت‌، اسیدیته‌، ترشی‌

انگلیسی : Acidophile
فارسی : ترشی‌ دوست‌، اسیدگراى

انگلیسی : Acidosis
فارسی : (طب‌) فساد خون‌ در اشخاص‌ مبتلا به‌ بیمارى قند (دیابت‌)

انگلیسی : Acidulent
فارسی : میخوش‌، ملس‌، (مج‌.) ترشرو، كج‌ خلق‌، تند مزاج‌

انگلیسی : Acinaces
فارسی : شمشیر كوتاه‌ ایرانیان‌ قدیم‌ و سكاها

انگلیسی : Acinarious
فارسی : (گ‌.ش‌.) پوشیده‌ شده‌ از حفره‌ هاى كروى (مانند دانه‌ هاى وسط انگور)

انگلیسی : Acinaseous
فارسی : (گ‌.ش‌.) داراى تخم‌ و بذر، داراى تخمدان‌

انگلیسی : Acinceous
فارسی : (گ‌.ش‌.) داراى برگهاى شمشیرى

انگلیسی : Acinetic
فارسی : (طب‌) مانع‌ حركت‌ (شونده‌)

انگلیسی : Aciniform
فارسی : (گ‌.ش‌.) انگورى، انگور مانند، خوشهاى، هسته‌ دار، پر دانه‌

انگلیسی : Acinose
فارسی : دان‌ دان‌، انگورى

انگلیسی : Acinous
فارسی : دان‌ دان‌، انگورى


قبلی 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60  بعدی