جستجو زبان    
 

انگلیسی : Accusative
فارسی : (د.) حالت‌ مفعولی‌، مفعول‌، اتهامی‌، رایی‌

انگلیسی : Accusatory
فارسی : مفعولی‌، (حق‌.) اتهامی‌

انگلیسی : Accustom
فارسی : عادت‌ دادن‌، اشنا كردن‌، اشنا شدن‌، معتاد ساختن‌، معتاد شدن‌، عادت‌، خو گرفتن‌، انس‌ گرفتن‌

انگلیسی : Accustomed
فارسی : خوگرفته‌، معتاد

انگلیسی : Acedia
فارسی : گیجی‌، سستی‌، رخوت‌، حالت‌ خ‌_لسه‌

انگلیسی : Acellular
فارسی : بی‌ یاخته‌، غیر سلولی‌

انگلیسی : Acentric
فارسی : بی‌ مركز، خارج‌ از مركز

انگلیسی : Acentrous
فارسی : (ج‌.ش‌.) فاقد ستون‌ پشتی‌، فاقد ستون‌ فقرات‌

انگلیسی : Aceology
فارسی : (طب‌) درمان‌ شناسی‌

انگلیسی : Acephala
فارسی : (ج‌.ش‌.) راستهء بی‌ سران‌ از شاخهء نرمتنان‌

انگلیسی : Acephalo
فارسی : پیشوندیست‌ یونانی‌ بمعنی‌ (بی‌ سر) و(فاقد سر) كه‌ با كلمات‌ دیگر تركیب‌ میشود

انگلیسی : Acephalon
فارسی : بی‌ سر، حیوان‌ راستهء بی‌ سران‌

انگلیسی : Acephalous
فارسی : بی‌ سر، حیوان‌ راستهء بی‌ سران‌

انگلیسی : Aceptive
فارسی : قابل‌ قبول‌، پذیرفتنی‌

انگلیسی : Acequia
فارسی : نهر آبیارى، جویبار

انگلیسی : Aceraceae
فارسی : (گ‌.ش‌.) افراییان‌، تیرهء افرا، افرایان‌

انگلیسی : Aceratosis
فارسی : (طب‌) نارسی‌ و نابالغی‌ بافت‌ شاخی‌

انگلیسی : Acerous
فارسی : بی‌ شاخك‌، نوك‌ تیز

انگلیسی : Acervate
فارسی : انبوه‌ شده‌، انباشته‌

انگلیسی : Acetabular
فارسی : داراى حفرهء حقهاى توگرد(too goud)، حقهاى

انگلیسی : Acetabulum
فارسی : Acetabulum

انگلیسی : Acetanion
فارسی : (ش‌.) انیون‌C2H3O2 ، جوهر سركه‌

انگلیسی : Acetarious
فارسی : مربوط به‌ سالاد، سبزیهاى مخصوص‌ سالاد

انگلیسی : Acetate
فارسی : نمك‌ جوهر سركه‌، استات‌

انگلیسی : Acetiam
فارسی : (حق‌.) علت‌ (فرضی‌) براى عملی‌ تا قاضی‌ بتواند راى خود را بدهد

انگلیسی : Acetic
فارسی : جوهر سركهاى، سركه‌ مانند، ترش‌

انگلیسی : Acetification
فارسی : جوهر سركه‌ سازى، ترش‌ شدگی‌

انگلیسی : Aceto
فارسی : (ش‌.) پیشوندى است‌ مشتق‌ از كلمهء لاتین‌ acetum كه‌ به‌ معنی‌ (مشتق‌ از یا مربوط به‌ جوهرسركه‌) میباشد

انگلیسی : Acetolysis
فارسی : (ش‌.) تجزیهء جسمی‌ در اثر اضافه‌ شدن‌ جوهر سركه‌، حالت‌ استیله‌ و هیدرولیز پیدا كردندر ان‌ واحد

انگلیسی : Acetomorphine
فارسی : (داروسازى) هرویین‌

انگلیسی : Acetone
فارسی : (ش‌.) استون‌ بفرمول‌CH3COCH3

انگلیسی : Acetose
فارسی : ترش‌، سركهاى

انگلیسی : Acetum
فارسی : سركه‌، استخراج‌ عصاره‌ از گیاهان‌ دارویی‌(با اسیداستیك‌ رقیق‌)، حل‌ مواد معطر در محلولیمركب‌ از اسید استیك‌ و الكل‌ و آب‌

انگلیسی : Acetylate
فارسی : استیل‌ شدن‌، داراى ریشهء (-CH3) كردن‌

انگلیسی : Acetylcholine
فارسی : (ش‌.) مادهاى بفرمول‌ C7H17NO3 از جود و سر

انگلیسی : Acetylene
فارسی : هیدروكربور اشباع‌ نشدهاى بفرمول‌C2H2

انگلیسی : Acetylize
فارسی : استیل‌ شدن‌، داراى ریشهء (-CH3) كردن‌

انگلیسی : Achaean
فارسی : مربوط به‌ اخائیه‌، اهل‌ شهر اخائیه‌ در یونان‌ باستان‌

انگلیسی : Achaemenian
فارسی : هخامنشی‌، هخامنشیان‌

انگلیسی : Achaian
فارسی : مربوط به‌ اخائیه‌، اهل‌ شهر اخائیه‌ در یونان‌ باستان‌

انگلیسی : Achalasia
فارسی : (طب‌) عدم‌ انبساط عضلات‌ مجارى بدن‌ و باقی‌ ماندن‌ انها در حال‌ انقباض‌ دائم‌(مثل‌ مرى)

انگلیسی : Achate
فارسی : مهرهء بازى، تیله‌، عقیق‌، خرید، بیع‌، (در جمع‌)اشیاء خریدارى شده‌، یار با وفا، خریدن‌

انگلیسی : Acheake
فارسی : درد گرفتن‌، درد كردن‌، بدرد اوردن‌، درد

انگلیسی : Acheilia
فارسی : فقدان‌ لب‌ بطور مادرزادى، نوزاد بی‌ لب‌

انگلیسی : Acheiria
فارسی : (طب‌.) بیدست‌، فاقد قوهء لامسه‌

انگلیسی : Achenocarp
فارسی : (گ‌.ش‌.) میوهء خشك‌ ناشكوفا

انگلیسی : Acheron
فارسی : رودخانهء افسانهاى در عالم‌ اسفل‌(جهنم‌)، (مج‌.) دوزخ‌، عالم‌ اسفل‌

انگلیسی : Acheval
فارسی : سوار بر اسب‌، (نظ) ارتشی‌ كه‌ جناحش‌ در اثرمانعی‌ مانند باتلاق‌ یا رودخانه‌ از اندور و مجزا باشد

انگلیسی : Acheweed
فارسی : (گ‌.ش‌.) پابزى

انگلیسی : Achievable
فارسی : دست‌ یافتنی‌، قابل‌ وصول‌، قابل‌ تفریق‌، موفقیت‌ پذیر


قبلی 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60  بعدی