جستجو زبان    
 

انگلیسی : Acclimatization
فارسی : خو گرفتگی‌، سازش‌، (با آب‌ هواى تازه‌)

انگلیسی : Acclimatize
فارسی : خو دادن‌ یا خو گرفتن‌(انسان‌)، خو گرفتن‌(جانور و گیاه‌ به‌ آب‌ و هواى جدید)

انگلیسی : Accolade
فارسی : سر بالایی‌، فراز، سختی‌، مراسم‌ اعطاى منصب‌ شوالیه‌ یا سلحشورى و یا شهسوارى، (مو.) خطاتصال‌، اكولاد، خط آبرو(به‌ این‌ شكل‌{})

انگلیسی : Accommodate
فارسی : همساز، همساز كردن‌، جا دادن‌، منزل‌ دادن‌، وفق‌ دادن‌ با، تطبیق‌ نمودن‌، تصفیه‌ كردن‌، اصلاح‌ كردن‌، اماده‌ كردن‌(براى)، پول‌ وام‌ دادن‌(بكسی‌)

انگلیسی : Accommodating
فارسی : تطبیق‌، موافقت‌، جا، منزل‌، مناسب‌، خوش‌ محضر

انگلیسی : Accommodation
فارسی : همسازى، تطابق‌، جا، منزل‌، وسایل‌ راحتی‌، تطبیق‌، موافقت‌، سازش‌ با مقتضیات‌ محیط، وام‌، كمك‌، مساعده‌

انگلیسی : Accommodator
فارسی : كارگر كمكی‌

انگلیسی : Accompaniment
فارسی : همراهی‌، مشایعت‌، ضمیمه‌، (مو.) ساز یا اواز همراهی‌ كننده‌

انگلیسی : Accompanist
فارسی : همراهی‌ كننده‌، (مو.) همراهی‌ كننده‌ با اواز یا سازى چون‌ پیانو

انگلیسی : Accompany
فارسی : Accompany

انگلیسی : Accomplice
فارسی : همدست‌، (حق‌.) شریك‌ یا معاون‌ جرم‌

انگلیسی : Accomplish
فارسی : انجام‌ دادن‌، بانجام‌ رساندن‌، وفا كردن‌(به‌)، صورت‌ گرفتن‌

انگلیسی : Accomplished
فارسی : انجام‌ شده‌، كامل‌ شده‌، تربیت‌ شده‌، فاضل‌

انگلیسی : Accomplishment
فارسی : انجام‌، اجرا، اتمام‌، كمال‌، هنر، فضیلت‌

انگلیسی : Accordance
فارسی : جور بودن‌، مطابقت‌، وفق‌، توافق‌، تطابق‌، موافقت‌

انگلیسی : Accordant
فارسی : جور، مطابق‌، موافق‌

انگلیسی : According
فارسی : موافق‌، مطابق‌، بروفق‌

انگلیسی : According To
فارسی : بر طبق‌، مطابق‌، بقول‌، بعقیدهء

انگلیسی : Accordingly
فارسی : بنابراین‌، از اینرو، از همان‌ قرار، بر طبق‌ ان‌، نتیجتا، بالنتیجه‌

انگلیسی : Accordion
فارسی : (مو.) اكوردئون‌

انگلیسی : Accouchement
فارسی : زایمان‌

انگلیسی : Accoucheur
فارسی : پزشك‌ متخصص‌ قابلگی‌ و بیماریهاى زنان‌(مذكر)

انگلیسی : Accoucheuse
فارسی : ماما(زن‌)، قابله‌

انگلیسی : Account
فارسی : حساب‌، شرح‌، مسئول‌ بودن‌

انگلیسی : Account Card
فارسی : كارت‌ حساب‌

انگلیسی : Account Executive
فارسی : متصدى رسیدگی‌ به‌ حساب‌ مشتریها

انگلیسی : Account Number
فارسی : شماره‌ حساب‌

انگلیسی : Accountability
فارسی : جوابگویی‌

انگلیسی : Accountable
فارسی : مسئول‌، مسئول‌ حساب‌، قابل‌ توضیح‌، جوابگو

انگلیسی : Accountancy
فارسی : حسابدارى

انگلیسی : Accountant
فارسی : ذى حساب‌، حسابدار

انگلیسی : Accounting
فارسی : حسابدارى، اصول‌ حسابدارى، برسی‌ اصل‌ و فرع‌

انگلیسی : Accounting
فارسی : حسابدارى

انگلیسی : Accounting Machine
فارسی : ماشین‌ حسابدارى

انگلیسی : Accounting System
فارسی : سیستم‌ حسابدارى

انگلیسی : Accouter
فارسی : امادهء جنگ‌ كردن‌، مجهز كردن‌، ملبس‌ كردن‌

انگلیسی : Accouterment
فارسی : وسایل‌، اسباب‌، (نظ.) تجهیزات‌، لباس‌، ساز و برگ‌

انگلیسی : Accreted
فارسی : (طب‌) داراى زائدهء گوشتی‌

انگلیسی : Accretion
فارسی : افزایش‌، رشد پیوسته‌، بهم‌ پیوستگی‌، اتحاد، یك‌ پارچگی‌، (حق‌.) افزایش‌ بهاى اموال‌، افزایش‌ میزان‌ ارث‌

انگلیسی : Accrue
فارسی : افزوده‌ شدن‌، منتج‌ گردیدن‌، تعلق‌ گرفتن‌

انگلیسی : Acculturate
فارسی : نقل‌ و انتقال‌ دادن‌ فرهنگ‌ یك‌ جامعه‌ به‌ جامعهء دیگر، فرهنگ‌ پذیرفتن‌

انگلیسی : Accumulate
فارسی : انباشتن‌، جمع‌ شده‌، جمع‌ شونده‌، اندوختن‌، رویهم‌ انباشتن‌

انگلیسی : Accumulate
فارسی : انباشتن‌

انگلیسی : Accumulated Error
فارسی : خطاى انباشته‌

انگلیسی : Accumulation
فارسی : انباشتگی‌

انگلیسی : Accumulation
فارسی : جمع‌ اورى، توده‌، ذخیره‌، انباشتگی‌

انگلیسی : Accumulator
فارسی : انباشتگر

انگلیسی : Accumulator
فارسی : (acc) انباشتگر

انگلیسی : Accusal
فارسی : تهمت‌، افترا

انگلیسی : Accusation
فارسی : (حق‌) تهمت‌، اتهام‌


قبلی 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60  بعدی