جستجو زبان    
 

انگلیسی : Acaro
فارسی : كلمهء پیشوندى است‌ مشتق‌ از acarus به‌ معنی‌(كنه‌) و (كرم‌ پنیر)

انگلیسی : Acarology
فارسی : علم‌ كنه‌ شناسی‌

انگلیسی : Acatalectic
فارسی : (بدیع‌) داراى اوتاد كامل‌، اسلم‌(aslam)، قاضی‌ یا شخصی‌ كه‌ نمیتواند به‌ صحت‌ امریاطمینان‌ حاصل‌ كند، ادم‌ دودل‌، مردد، شكاك‌

انگلیسی : Acatalepsy
فارسی : دودلی‌، تردید، موضوع‌ غیرقابل‌ درك‌، مكتب‌(شكاكیون‌)، فلسفهء احتمالی‌

انگلیسی : Acatamathesia
فارسی : (طب‌) ازبین‌ رفتن‌ قدرت‌ ادراكات‌، قادر بدرك‌ سخن‌ نبودن‌

انگلیسی : Acataposis
فارسی : (طب‌) سختی‌ بلع‌، اشكال‌ عمل‌ بلع‌، عسرالبلع‌

انگلیسی : Acaulescent
فارسی : (گ‌.ش‌.) بی‌ شاخه‌، بیساقه‌

انگلیسی : Accadian
فارسی : زبان‌ اكد(accad) كه‌ قبل‌ از زبان‌ اشورى رایج‌ بوده‌ و در كتیبههاى میخی‌ دیده‌ شده‌ است‌، اهل‌ اكد یا اكاد

انگلیسی : Accede
فارسی : دست‌ یافتن‌، رسیدن‌، راه‌ یافتن‌، نائل‌ شدن‌، نزدیك‌ شدن‌، موافقت‌ كردن‌، رضایت‌ دادن‌، تن‌ دردادن‌

انگلیسی : Accelerando
فارسی : (مو.)اهسته‌ اهسته‌ اهنگ‌ را تندتر كنید، كمكم‌ تند كنید، بطورتدریجی‌ تندتر

انگلیسی : Accelerate
فارسی : شتاباندن‌، تسریع‌ كردن‌، تند كردن‌، شتاب‌ دادن‌، بر سرعت‌ (چیزى) افزودن‌، تند شدن‌، تندتر شدن‌

انگلیسی : Accelerate
فارسی : تسریع‌ كردن‌، سرعت‌ دادن‌، سرعت‌ گرفتن‌

انگلیسی : Acceleration
فارسی : شتاب‌، افزایش‌ سرعت‌، تسریع‌

انگلیسی : Acceleration
فارسی : شتاب‌، تندى، سرعت‌، تسریع‌، تعجیل‌

انگلیسی : Accelerator
فارسی : شتاب‌ دهنده‌، شتاباننده‌، تندكن‌، شتابنده‌

انگلیسی : Accelerometer
فارسی : شتاب‌ سنج‌

انگلیسی : Accent Mark
فارسی : (مو.) یكی‌ از علائم‌ تكیه‌ در موسیقی‌، علامتی‌ كه‌ پس‌ از یك‌ نت‌ قرار میگیرد و نشان‌ میدهدكه‌ نت‌ در چه‌ گامی‌ قرار دارد

انگلیسی : Accentual
فارسی : تكیه‌ دار، لهجهاى، مربوط به‌ تكیهء صدا، داراى تاكید، موكد، مشدد

انگلیسی : Accentuate
فارسی : با تكیه‌ تلفظ كردن‌، تكیه‌ دادن‌، تاكید كردن‌، اهمیت‌ دادن‌، برجسته‌ نمودن‌

انگلیسی : Acceptability
فارسی : پذیرفتگی‌، قابلیت‌ پذیرش‌

انگلیسی : Acceptability
فارسی : پسندیدگی‌، شایستگی‌، قبول‌ شدگی‌، مقبولیت‌، قابلیت‌ قبول‌

انگلیسی : Acceptable
فارسی : پذیرا، پذیرفتنی‌، پسندیده‌، قابل‌ قبول‌، مقبول‌

انگلیسی : Acceptable
فارسی : پذیرفتنی‌، قابل‌ پذیرش‌

انگلیسی : Acceptance
فارسی : پذیرش‌، قبولی‌ حواله‌، حوالهء قبول‌ شده‌

انگلیسی : Acceptance Test
فارسی : ازمون‌ پذیرش‌

انگلیسی : Access
فارسی : دستیابی‌

انگلیسی : Access Arm
فارسی : بازوى دستیابی‌

انگلیسی : Access Control
فارسی : كنترل‌ دستیابی‌

انگلیسی : Access Method
فارسی : روش‌ دستیابی‌

انگلیسی : Access Mode
فارسی : باب‌ دستیابی‌

انگلیسی : Access Time
فارسی : زمان‌ دستیابی‌

انگلیسی : Accessariness
فارسی : معاونت‌ در جرم‌

انگلیسی : Accessary
فارسی : (=accessory) (حق‌.) معاون‌ جرم‌، همدست‌

انگلیسی : Accessibility
فارسی : دسترسی‌، امكان‌ نزدیكی‌، وسیله‌ وصول‌، امادگی‌ براى پذیرایی‌، قابلیت‌ وصول‌

انگلیسی : Accessibility
فارسی : دستیابی‌ پذیرى

انگلیسی : Accessible
فارسی : دستیابی‌ پذیر

انگلیسی : Accessible
فارسی : در دسترس‌، قابل‌ وصول‌، نزدیك‌ (شدنی‌)، امادهء پذیرایی‌، خوش‌ برخورد، دست‌ یافتنی‌

انگلیسی : Accessit
فارسی : (مخفف‌proxime _ accessit )امتیازى كه‌ به‌ شاگردان‌ ممتاز داده‌ میشود

انگلیسی : Accessorial
فارسی : معاون‌، شریك‌، معین‌، فرعی‌، (حق‌.) مربوط بمعاون‌ جرم‌

انگلیسی : Accessories
فارسی : لوازم‌

انگلیسی : Acciaccatura
فارسی : (مو.) نت‌ سریعی‌ كه‌ نیم‌ پرده‌ كوتاهتر ازنت‌ اصلی‌ است‌ و قبلاز نت‌ اصلی‌ نواخته‌ میشود

انگلیسی : Accidence
فارسی : (=accident :n.) پیش‌ امد، تصادف‌، اتفاق‌، حادثه‌، (د.)اصول‌ صرف‌ و نحو

انگلیسی : Accidental
فارسی : تصادفی‌، اتفاقی‌، غیر مترقبه‌، عرضی‌(arazy) ضمنی‌، عارضی‌، غیر اساسی‌، پیشامدى

انگلیسی : Accidentalism
فارسی : Accidentalism

انگلیسی : Accipenser
فارسی : (=acipenser) (ج‌.ش‌.) ماهی‌ خاویار

انگلیسی : Acclaim
فارسی : تحسین‌، ادعا كردن‌، افرین‌ گفتن‌، اعلام‌ كردن‌، جاركشیدن‌، ندا دادن‌، هلهله‌ یا فریاد كردنكف‌ زدن‌

انگلیسی : Acclamation
فارسی : افرین‌، تحسین‌، احسنت‌، تحسین‌ و شادى، اخذ راى زبانی‌

انگلیسی : Acclimatation
فارسی : (=acclimatization) توافق‌ با آب‌ و هواى یك‌ محیط

انگلیسی : Acclimate
فارسی : (=acclimatize :vt.) به‌ آب‌ و هواى جدید خو گرفتن‌، مانوس‌ شدن‌

انگلیسی : Acclimatization
فارسی : (=acclimatation) توافق‌ با آب‌ و هواى یك‌ محیط


قبلی 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60  بعدی