جستجو زبان    
 

انگلیسی : Abstract
فارسی : Abstract

انگلیسی : Abstract
فارسی : مجرد، انتزاعی‌، چكیده‌، چكیده‌ كردن‌

انگلیسی : Abstract Noun
فارسی : (د.)اسم‌ معنی‌ (مانندwisdom)

انگلیسی : Abstracted
فارسی : مجزا، پریشان‌ خیال‌، مختصر

انگلیسی : Abstraction
فارسی : تجرد، پریشان‌ حواسی‌، اختلاس‌، دزدى، ربایش‌، بیخبرى از كیفیات‌ واقعی‌ و ظاهرى، براهنگ‌

انگلیسی : Abstraction
فارسی : تجرید، انتزاع‌، چكیدگی‌

انگلیسی : Abstractionism
فارسی : مكتبی‌ كه‌ از كیفیات‌ واقعی‌ هنر دوراست‌، خیال‌ بافی‌

انگلیسی : Abstractive
فارسی : تجردى، موجد تجرد، رباینده‌، اغفال‌ كننده‌

انگلیسی : Abstruse
فارسی : پنهان‌، پیچیده‌، غامض‌

انگلیسی : Absurd
فارسی : پوچ‌، ناپسند، یاوه‌، مزخرف‌، بی‌ معنی‌، نامعقول‌، عبث‌، مضحك‌

انگلیسی : Abuleia
فارسی : (ر.ش‌.) فقدان‌ نیروى اراده‌، ضعف‌ اراده‌

انگلیسی : Abulia
فارسی : (ر.ش‌.) فقدان‌ نیروى اراده‌، ضعف‌ اراده‌

انگلیسی : Abulomania
فارسی : (طب‌) دیوانگی‌ در نتیجه‌ ضعف‌ اراده‌

انگلیسی : Abundance
فارسی : وفور، فراوانی‌

انگلیسی : Abundance
فارسی : فراوانی‌، وفور

انگلیسی : Abundant
فارسی : بسیار، فراوان‌، وافر

انگلیسی : Abut
فارسی : نزدیك‌ بودن‌، مماس‌ بودن‌، مجاور بودن‌، متصل‌ بودن‌ یا شدن‌، خوردن‌

انگلیسی : Abutment
فارسی : كنار، طرف‌، مرز، حد، (در پل‌ سازى)نیم‌ پایه‌، پایه‌ جناحی‌، پشت‌ بند دیوار، بست‌ دیوار، نزدیكی‌، مجاورت‌، اتصال‌

انگلیسی : Abuttals
فارسی : (=abutment) مرز، زمین‌ سر حدى، زمین‌ همسایه‌، زمین‌ مجاور

انگلیسی : Abutting
فارسی : مجاور، هم‌ مرز، همسایه‌

انگلیسی : Aby
فارسی : خریدن‌، پرداختن‌، كفاره‌ دادن‌، ایستادگی‌ كردن‌، ایستادن‌

انگلیسی : Abye
فارسی : خریدن‌، پرداختن‌، كفاره‌ دادن‌، ایستادگی‌ كردن‌، ایستادن‌

انگلیسی : Abysm
فارسی : (=abyss) بسیار عمیق‌، بی‌ پایان‌، غوطه‌ ورساختن‌، مغاك‌

انگلیسی : Abysmal
فارسی : ژرف‌، گردابی‌، ناپیمودنی‌

انگلیسی : Abyss
فارسی : (=abysm) بسیار عمیق‌، بی‌ پایان‌، غوطه‌ ورساختن‌، مغاك‌

انگلیسی : Abyssinian
فارسی : مربوط به‌ كشورAbyssinia ، اهل‌ حبشه‌

انگلیسی : Acacia
فارسی : (گ‌.ش‌.) اقاقیا، اكاسیا، اكاكیا، درخت‌ صمغ‌ عربی‌

انگلیسی : Acacine
فارسی : (گ‌.ش‌.) اقاقیا، اكاسیا، اكاكیا، درخت‌ صمغ‌ عربی‌

انگلیسی : Academian
فارسی : عضو فرهنگستان‌، عضوانجمن‌ علمی‌، عضو دانشكده‌ یا دانشگاه‌، عضو اكادمی‌

انگلیسی : Academic
فارسی : مربوط به‌ فرهنگستان‌ ادبی‌ یا انجمن‌ علمی‌، عضو فرهنگستان‌، طرفدار حكمت‌ و فلسفه‌ افلاطون‌

انگلیسی : Academic Costume
فارسی : (در جمع‌) لباس‌ رسمی‌ استادى دانشگاه‌، لباس‌ دانشگاهی‌

انگلیسی : Academic Freedom
فارسی : ازادى عمل‌ و بیان‌(معلم‌ یا استاد)

انگلیسی : Academic Year
فارسی : سال‌ دانشگاهی‌، سال‌ تحصیلی‌

انگلیسی : Academicals
فارسی : (در جمع‌) لباس‌ رسمی‌ استادى دانشگاه‌، لباس‌ دانشگاهی‌

انگلیسی : Academician
فارسی : عضو فرهنگستان‌، عضو انجمن‌ دانش‌، عضو اكادمی‌

انگلیسی : Academicism
فارسی : بطریق‌ یا بروش‌ اكادمی‌

انگلیسی : Academism
فارسی : بطریق‌ یا بروش‌ اكادمی‌

انگلیسی : Academist
فارسی : عضو فرهنگستان‌، فارغالتحصیل‌ یا دانشجوى اكادمی‌

انگلیسی : Academy
فارسی : Academy

انگلیسی : Acanaceous
فارسی : (گ‌.ش‌.) خاردار، تیغدار

انگلیسی : Acantho
فارسی : كلمهء پیشوندى بمعنی‌ خار و خادار میباشد

انگلیسی : Acanthocephala
فارسی : انواع‌ كرمهاى قلاب‌ دار رودهء انسان‌، خارسران‌

انگلیسی : Acanthoid
فارسی : خارمانند، خارشكل‌

انگلیسی : Acanthoma
فارسی : (طب‌) اماس‌ سلولهاى خاردار بافت‌ پوششی‌ مالپیقی‌(مالپیگی‌)

انگلیسی : Acanthosisnigricans
فارسی : (طب‌) بیمارى نادر پوستی‌ كه‌ پوست‌ میانی‌ هیپرتروپی‌ و پیگمانتاسیون‌ پیدا مینماید

انگلیسی : Acanthous
فارسی : خاردار

انگلیسی : Acanthus
فارسی : (گ‌.ش‌.) جنسی‌ از فامیل‌ اكانتاسه‌، كنگر

انگلیسی : Acapella
فارسی : (مو.)اواز دسته‌ جمعی‌ بسبك‌ كلیسایی‌

انگلیسی : Acapsular
فارسی : (گ‌.ش‌.) بی‌ تخمدان‌، بی‌ حقه‌، بدون‌ كپسول‌

انگلیسی : Acaricide
فارسی : مواد كنه‌ كش‌


قبلی 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60  بعدی