جستجو زبان    
 

انگلیسی : Abradant
فارسی : ساینده‌، سوزش‌ اور

انگلیسی : Abrade
فارسی : ساییدن‌، خراشیدن‌ زدودن‌، پاك‌ كردن‌، حك‌ كردن‌، (مج‌.) سر غیرت‌ اوردن‌، بر انگیختن‌، تحریك‌ كردن‌

انگلیسی : Abraham
فارسی : ابراهیم‌، ابراهیم‌ پیامبر

انگلیسی : Abranchiate
فارسی : (ج‌.ش‌.) فاقد برانشی‌ یا دستگاه‌ تنفس‌ (ماهی‌)

انگلیسی : Abrasion
فارسی : خراش‌، سایش‌، ساییدگی‌

انگلیسی : Abrasive
فارسی : ساینده‌، تراشنده‌، سوزش‌ اور، سایا

انگلیسی : Abrazitic
فارسی : (مع‌.) مادهاى كه‌ در موقع‌ ذوب‌ نمیجوشد

انگلیسی : Abreact
فارسی : (روانكاوى) تغییر دادن‌ عقیده‌ شخص‌ با تلقین‌

انگلیسی : Abreast
فارسی : برابر، پهلو به‌ پهلو

انگلیسی : Abridge
فارسی : كوتاه‌ كردن‌، مختصر كردن‌

انگلیسی : Abridgement
فارسی : كوتاهی‌، اختصار، خلاصه‌، مجمل‌

انگلیسی : Abroach
فارسی : سوراخ‌، فرورفته‌، بهم‌ زده‌

انگلیسی : Abroad
فارسی : پهن‌، گسترش‌ یافته‌، وسیع‌، خارج‌، بیرون‌، خارج‌ از كشور، بیگانه‌، ممالك‌ بیگانه‌

انگلیسی : Abrogate
فارسی : منسوخ‌، از میان‌ برده‌، ملغی‌، ازمیان‌ بردن‌، باطل‌ كردن‌، منسوخ‌ كردن‌، لغو كردن‌

انگلیسی : Abrupt
فارسی : تند، پرتگاه‌ دار، سراشیبی‌، ناگهان‌، ناگهانی‌، بیخبر، درشت‌، جداكردن‌

انگلیسی : Abruption
فارسی : قطع‌ ناگهانی‌، انتزاع‌

انگلیسی : Abs
فارسی : پیشوندیست‌ لاتینی‌ كه‌ همان‌ پیشوند ab-میباشد و بمعنی‌ (دور از) و (غیر از) و (از)میباشد و قبل‌ از حروف‌ c و pو tباینصورت‌ درمیاید

انگلیسی : Abscess
فارسی : ورم‌ چركی‌، ماده‌، دمل‌، آبسه‌، دنبل‌

انگلیسی : Abscise
فارسی : (ر.) جدا كردن‌ طول‌ روى محور مختصات‌

انگلیسی : Abscissa
فارسی : طول‌، بعد افقی‌

انگلیسی : Abscission
فارسی : ریزش‌، برش‌، قطع‌، جدایی‌، دریدگی‌، قطع‌ پوست‌ و گوشت‌

انگلیسی : Abscond
فارسی : گریختن‌، فرار كردن‌، دررفتن‌، رونشان‌ ندادن‌، روپنهان‌ كردن‌، پنهان‌ شدن‌

انگلیسی : Absence
فارسی : نبودن‌، غیبت‌، غیاب‌، حالت‌ غیاب‌، فقدان‌

انگلیسی : Absent
فارسی : غایب‌، مفقود، غیرموجود، پریشان‌ خیال‌

انگلیسی : Absentee
فارسی : مالك‌ غایب‌، غایب‌، مفقودالاثر، شخص‌ غایب‌

انگلیسی : Absentee Ballot
فارسی : ارسال‌ ورقه‌ راى بطور غیابی‌

انگلیسی : Absenteeism
فارسی : حالت‌ غایب‌ بودن‌، غیبت‌

انگلیسی : Absentminded
فارسی : پریشان‌ خیال‌، حواس‌ پرت‌

انگلیسی : Absinthium
فارسی : (گ‌.ش‌.) افسنتین‌، افسنتین‌ كبیر

انگلیسی : Absinthol
فارسی : (ش‌.) ماده‌ كافورى افسنتین‌ بفرمول‌ (C10H16O)

انگلیسی : Absis
فارسی : (=apis) مدار، پیرامون‌

انگلیسی : Absit Omen
فارسی : (سوگند ملایم‌) خدا نكند، چشم‌ بد دور، مبادا

انگلیسی : Absolute Address
فارسی : نشانی‌ مطلق‌

انگلیسی : Absolute Coding
فارسی : برنامه‌ نویسی‌ مطلق‌

انگلیسی : Absolute Error
فارسی : خطاى مطلق‌

انگلیسی : Absolution
فارسی : امرزش‌ گناه‌، بخشایش‌، عفو، بخشودگی‌، تبرئه‌، برائت‌، انصراف‌ از مجازات‌، منع‌ تعقیب‌ كیفرى

انگلیسی : Absolutism
فارسی : مطلق‌ گرایی‌، حكومت‌ مطلقه‌، اعتقاد به‌ قادر علی‌ الاطلاق‌ (خدا)، طریقه‌ مطلقه‌، (حق‌.) سیستم‌ سلطنت‌ استبدادى

انگلیسی : Absorb
فارسی : دركشیدن‌، دراشامیدن‌، جذب‌ كردن‌، فروبردن‌، فراگرفتن‌، جذب‌ شدن‌ (غدد)، كاملا فروبردن‌، تحلیل‌ بردن‌، مستغرق‌ بودن‌، مجذوب‌ شدن‌ در

انگلیسی : Absorbant
فارسی : جاذب‌، داراى خاصیت‌ جذب‌، دركش‌، دراشام‌

انگلیسی : Absorbency
فارسی : خاصیت‌ دركشی‌ یا دراشامی‌، جذب‌، فروبرى، تحلیل‌، قابلیت‌ جذب‌، قدرت‌ جذب‌

انگلیسی : Absorbent
فارسی : جاذب‌، داراى خاصیت‌ جذب‌، دركش‌، دراشام‌

انگلیسی : Absorbing
فارسی : جاذب‌، جالب‌، دلربا، جذاب‌، دركش‌، دراشام‌

انگلیسی : Absorption
فارسی : جذب‌، دركشی‌، دراشامی‌، فریفتگی‌، انجذاب‌

انگلیسی : Absorptive
فارسی : جاذب‌، جذب‌ كننده‌

انگلیسی : Abstain
فارسی : خوددارى كردن‌ (از)، پرهیز كردن‌ (از)، امتناع‌ كردن‌ (از)

انگلیسی : Abstemious
فارسی : مرتاض‌، ممسك‌ در خورد و نوش‌ و لذات‌، مخالف‌ استعمال‌ مشروبات‌ الكلی‌.پرهیزكار، پارسامنش‌

انگلیسی : Abstention
فارسی : خوددارى، پرهیز، خوددارى از دادن‌ راى

انگلیسی : Absterge
فارسی : پاك‌ كردن‌، تمیز كردن‌، شستشو دادن‌ (زخم‌)

انگلیسی : Abstergent
فارسی : پاك‌ كننده‌، شستشو دهنده‌، ماده‌ پاك‌ كننده‌

انگلیسی : Abstinence
فارسی : پرهیز، خوددارى، ریاضت‌، پرهیز از استعمال‌ مشروبات‌ الكلی‌


قبلی 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60  بعدی