جستجو زبان    
 

انگلیسی : Abject
فارسی : پست‌، فرومایه‌، سرافكنده‌، مطرود، روى برتافتن‌، خوار، پست‌ كردن‌، كوچك‌ كردن‌، تحقیركردن‌

انگلیسی : Abjuration
فارسی : پیمان‌ شكنی‌، عهد شكنی‌، سوگند شكنی‌، نقض‌ عهد، ترك‌ عقیده‌، ارتداد، انكار

انگلیسی : Abjure
فارسی : سوگند شكستن‌، نقض‌ عهد كردن‌، براى همیشه‌ ترك‌ گفتن‌، مرتد شدن‌، رافضی‌ شدن‌

انگلیسی : Ablactate
فارسی : از شیر گرفتن‌

انگلیسی : Ablactation
فارسی : از شیر گیرى، شیرواگیران‌

انگلیسی : Ablate
فارسی : از بیخ‌ كندن‌، قطع‌ كردن‌، (جراحی‌) بریدن‌ و خارج‌ كردن‌

انگلیسی : Ablation
فارسی : ریشه‌ كنی‌، ساییدگی‌، قطع‌، (طب‌) قطع‌ عضوى از بدن‌، (جغ‌.) فرساب‌

انگلیسی : Ablative
فارسی : ازى، كاهنده‌، (د.) مفعول‌ به‌، مفعول‌ عنه‌، مفعول‌ منه‌، صیغه‌ الت‌، رافع‌، مربوط به‌ مفعول‌ به‌ یا مفعول‌ عنه‌

انگلیسی : Ablator
فارسی : (طب‌) وسیله‌ رافع‌، الت‌ بریدن‌ در جراحی‌

انگلیسی : Ablaut
فارسی : تصریف‌ كلمه‌، قلب‌ حروف‌ هجایی‌ (با صدا) براى صرف‌ فعل‌ (مانند sung و sangوsing)

انگلیسی : Ablaze
فارسی : سوزان‌، فروزان‌، درخشان‌، مشتعل‌، برافروخته‌

انگلیسی : Able Bodied
فارسی : داراى جسم‌ توانا

انگلیسی : Abloom
فارسی : شكوفا، پر شكوفه‌

انگلیسی : Abluent
فارسی : شستشو دهنده‌، پاك‌ كننده‌

انگلیسی : Ablution
فارسی : شستشو، آبدست‌، غسل‌

انگلیسی : Ably
فارسی : با توانایی‌، از روى لیاقت‌

انگلیسی : Abnegate
فارسی : ترك‌ كردن‌، انكار كردن‌، بخود حرام‌ كردن‌، كف‌ نفس‌ كردن‌

انگلیسی : Abnegation
فارسی : چشم‌ پوشی‌، كف‌ نفس‌، انكار، رد، فداكارى

انگلیسی : Abnerval
فارسی : ناشی‌ از عصب‌، عصبی‌

انگلیسی : Abneural
فارسی : (تش‌.) واقع‌ در مقابل‌ دستگاه‌ مركزى عصب‌

انگلیسی : Abnormal
فارسی : غیر عادى، ناهنجار

انگلیسی : Abnormal
فارسی : غیر عادى

انگلیسی : Abnormal End
فارسی : خاتمه‌ غیر عادى

انگلیسی : Abnormalcy
فارسی : حالت‌ غیر طبیعی‌، ناهنجارى، غیر عادى بودن‌

انگلیسی : Abnormalcy
فارسی : حالت‌ غیر طبیعی‌، نا هنجارى، غیر عادى بودن‌

انگلیسی : Abnormality
فارسی : نابههنجارى، بی‌ قاعدگی‌، وضع‌ غیر عادى، خاصیت‌ غیرطبیعی‌

انگلیسی : Abnormous
فارسی : غیر عادى، ناهنجار

انگلیسی : Aboard
فارسی : روى، توى، از روى، روى یا داخل‌ (كشتی‌ یا هواپیما)

انگلیسی : Abode
فارسی : منزل‌، مسكن‌، رحل‌ اقامت‌ افكندن‌، اشاره‌ كردن‌، پیشگویی‌ كردن‌، بودگاه‌، بودباش‌

انگلیسی : Abolish
فارسی : برانداختن‌، ازمیان‌ بردن‌، منسوخ‌ كردن‌

انگلیسی : Abolition
فارسی : برانداختگی‌، لغو، فسخ‌، الغا مجازات‌

انگلیسی : Abolitionism
فارسی : مخالفت‌ با بردگی‌

انگلیسی : Abominable
فارسی : مكروه‌، زشت‌، ناپسند، منفور

انگلیسی : Abominate
فارسی : ناپسند شمردن‌، مكروه‌ دانستن‌، تنفر داشتن‌، نفرت‌ كردن‌

انگلیسی : Abomination
فارسی : زشتی‌، پلیدى، نفرت‌، كراهت‌، نجاست‌، عمل‌ شنیع‌

انگلیسی : Abondance
فارسی : وفور، فراوانی‌

انگلیسی : Abonne
فارسی : حقاشتراك‌، وجهاشتراك‌، آبونه‌ (مجله‌ یا روزنامه‌)

انگلیسی : Aboriginal
فارسی : بومی‌، اصلی‌، سكنه‌ اولیه‌، اهل‌ یك‌ آب‌ و خاك‌

انگلیسی : Aborigine
فارسی : بومی‌، ساكن‌ اولیه‌، اهلی‌، قدیم‌، گیاه‌ بومی‌

انگلیسی : Aborning
فارسی : در حال‌ زایش‌، در بدو تولد، در حال‌ تولد

انگلیسی : Abort
فارسی : بچه‌ انداختن‌، سقط كردن‌، نارس‌ ماندن‌، ریشه‌ نكردن‌، عقیم‌ ماندن‌، بی‌ نتیجه‌ ماندن‌

انگلیسی : Abortifacient
فارسی : بچهانداز، سقط جنین‌ كننده‌، سقط جنینی‌

انگلیسی : Abortion
فارسی : سقط جنین‌، بچهاندازى، سقط نوزاد نارس‌ یا رشد نكرده‌، عدم‌ تكامل‌

انگلیسی : Abound
فارسی : فراوان‌ بودن‌، زیاد بودن‌، وفور داشتن‌، تعیین‌ حدود كردن‌، محدود كردن‌

انگلیسی : Above
فارسی : در بالا، بالاى، بالاى سر، نام‌ برده‌، بالاتر، برتر، مافوق‌، واقع‌ دربالا، سابق‌ الذكر، مذكوردرفوق‌

انگلیسی : Aboveboard
فارسی : اشكارا، پوست‌ كنده‌، علنی‌

انگلیسی : Aboveground
فارسی : در بالاى سطح‌ زمین‌، (مج‌.) در قید حیات‌

انگلیسی : Abovestairs
فارسی : (=upstairs) طبقه‌ بالا

انگلیسی : Abraam
فارسی : ابراهیم‌، ابراهیم‌ پیامبر

انگلیسی : Abracadabra
فارسی : طلسم‌، ورد، سخن‌ نامفهوم‌


قبلی 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60  بعدی