جستجو زبان    
 

انگلیسی : Abbey
فارسی : دیر، صومعه‌، خانقاه‌، كلیسا، نامكلیساى وست‌ مینستر(Westminster)

انگلیسی : Abbot
فارسی : راهب‌ بزرگ‌، رئیس‌ راهبان‌

انگلیسی : Abbreviate
فارسی : كوتاه‌ كردن‌، مختصركردن‌، خلاصهكردن‌

انگلیسی : Abbreviation
فارسی : اختصار

انگلیسی : Abbreviation
فارسی : كوتهسازى، مخفف‌، تلخیص‌، اختصار

انگلیسی : Abc
فارسی : سه‌ حرف‌ اول‌ الفباى انگلیسی‌ كه‌ نماینده‌ حروف‌ الفبا است‌، الفبا، كتاب‌ الفبا، پایه‌ كار، مبدا كار

انگلیسی : Abdicate
فارسی : واگذار كردن‌، تفویض‌ كردن‌، ترك‌ گفتن‌، محرومكردن‌ (ازارث‌)، كناره‌ گیرى كردن‌، استعفا دادن‌

انگلیسی : Abdication
فارسی : استعفا، كنارهگیرى

انگلیسی : Abdominal
فارسی : شكمی‌، بطنی‌، وریدهاى شكمی‌، ماهیان‌ بطنی‌

انگلیسی : Abdomino
فارسی : این‌ كلمه‌ بصورت‌ پیشوند بكار رفته‌ و بمعنی‌ (شكم‌) میباشد

انگلیسی : Abdominoscopy
فارسی : معاینه‌ شكم‌

انگلیسی : Abdominous
فارسی : داراى شكم‌ بزرگ‌، شكم‌ گنده‌

انگلیسی : Abduct
فارسی : ربودن‌، دزدیدن‌ (شخص‌)، دور كردن‌، آدم‌ دزدیدن‌، از مركز بدن‌ دور كردن‌ (طب‌)

انگلیسی : Abduction
فارسی : عمل‌ ربودن‌ (زن‌ و بچه‌ و غیره‌)، ربایش‌، دورشدگی‌، (طب‌) دورى از مركز بدن‌، قیاسی‌، قیاس‌

انگلیسی : Abductor
فارسی : آدمدزد، آدمربا، دور كننده‌، (طب‌) عضله‌ دور كننده‌

انگلیسی : Abecedarian
فارسی : ابجداموز، ابجدخوان‌، مبتدى، ابتدایی‌

انگلیسی : Abecedarium
فارسی : كتاب‌ الفباء

انگلیسی : Abed
فارسی : در بستر، در رختخواب‌

انگلیسی : Abel
فارسی : (هابیل‌) فرزند آدم‌ ابوالبشر كه‌ برادرش‌ (قابیل‌ یا قائن‌) او را بقتل‌ رسانید

انگلیسی : Abel Tree
فارسی : (گ‌.ش‌) درخت‌ سپیدار كه‌ نام‌ لاتین‌ ان‌ populus alba است‌

انگلیسی : Abelmoschus
فارسی : (=abelmosk) (گ‌.ش‌) حبالمشك‌

انگلیسی : Abelmosk
فارسی : (=abelmoschus)، (=abelmusk)، (گ‌.ش‌) حبالمشك‌، خطمی‌ معطر، مشك‌ دانه‌، خطمی‌ مخملی‌

انگلیسی : Abelmusk
فارسی : (=abelmoschus)، (=abelmosk)، (گ‌.ش‌) حبالمشك‌، خطمی‌ معطر، مشك‌ دانه‌، خطمی‌ مخملی‌

انگلیسی : Abend
فارسی : خاتمه‌ غیر عادى

انگلیسی : Abended
فارسی : ختمه‌ یافته‌ بطور غیر عادى

انگلیسی : Aberdeen Angus
فارسی : گاو بیشاخ‌ پروارى اسكاتلندى

انگلیسی : Aberdevine
فارسی : (ج‌.ش‌.) سهره‌ اروپایی‌ (Carduelis spinus)

انگلیسی : Aberrance
فارسی : انحراف‌، گمراهی‌، ضلالت‌، كجراهی‌

انگلیسی : Aberrant
فارسی : گمراه‌، منحرف‌، بیراه‌، نابجا، كجراه‌

انگلیسی : Aberration
فارسی : كجراهی‌، انحراف‌، (طب‌) عدم‌ انطباق‌ كانونی‌

انگلیسی : Aberration
فارسی : خبط، گمراهی‌، انحراف‌

انگلیسی : Aberrometer
فارسی : انحراف‌ سنج‌ باصره‌

انگلیسی : Abet
فارسی : برانگیختن‌، جرات‌ دادن‌، تربیت‌ كردن‌، تشویق‌ (به‌ عمل‌ بد) كردن‌، (حق‌.) معاونت‌ كردن‌(درجرم‌)، تشویق‌، تقویت‌، ترغیب‌ (به‌ كار بد)

انگلیسی : Abextra
فارسی : ازخارج‌، خارجی‌

انگلیسی : Abhor
فارسی : تنفر داشتن‌ از، بیم‌ داشتن‌ از، ترس‌ داشتن‌ از، ترساندن‌، ترسیدن‌

انگلیسی : Abhorrence
فارسی : تنفر، بیزارى، انزجار، وحشت‌

انگلیسی : Abhorrent
فارسی : متنفر، منزجر، بیمناك‌، ناسازگار، مكروه‌، زشت‌، شنیع‌، مغایر

انگلیسی : Abidance
فارسی : سكنی‌، ایستادگی‌، دوام‌، ثبات‌ قدم‌، رفتار برطبق‌ توافق‌

انگلیسی : Abide
فارسی : ایستادگیكردن‌، پایدارماندن‌، ماندن‌، ساكن‌ شدن‌، منزل‌ كردن‌، ایستادن‌، منتظر شدن‌، وفا كردن‌، تاب‌ اوردن‌

انگلیسی : Abiding
فارسی : پایدار، پایا، ساكن‌، وفا كننده‌، تاب‌ اور، تحمل‌ كننده‌

انگلیسی : Abigail
فارسی : (اسم‌ خاص‌ مونث‌) ندیمه‌، مستخدمه‌

انگلیسی : Ability
فارسی : شایستگی‌، توانایی‌، لیاقت‌، صلاحیت‌، قابلیت‌، استطاعت‌

انگلیسی : Ability
فارسی : توانایی‌، استطاعت‌

انگلیسی : Abinitio
فارسی : از آغاز

انگلیسی : Abintra
فارسی : از درون‌

انگلیسی : Abio
فارسی : كلمهایست‌ كه‌ بصورت‌ پیشوند بكار رفته‌ و بمعنی‌ (بدون‌ زندگی‌) و (عارى از حیات‌) است‌

انگلیسی : Abiogenesis
فارسی : ایجاد موجود زنده‌ از مواد بیجان‌، تولید خود بخود

انگلیسی : Abiotrophy
فارسی : (طب‌) تحلیل‌ و فساد عضو بدون‌ علت‌ مشهود

انگلیسی : Abirritate
فارسی : (طب‌) بی‌ حس‌ كردن‌، از حساسیت‌ كاستن‌

انگلیسی : Abiston
فارسی : پنبه‌ نسوز، پنبه‌ كوهی‌، سنگ‌ معدنی‌ داراى رشتههاى بلند (مانند امفیبل‌)


قبلی 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60  بعدی