جستجو زبان    
 

انگلیسی : shift (key)
فارسی : (كلید) تبدیل

انگلیسی : software
فارسی : نرم افزار

انگلیسی : space (key)
فارسی : (كلید) فاصله

انگلیسی : supercomputer
فارسی : ابررایانه

انگلیسی : supermini computer
فارسی : ابرخردرایانه

انگلیسی : tab (key)
فارسی : (كلید) جهش

انگلیسی : text processing
فارسی : متنپردازی

انگلیسی : text processor
فارسی : متنپرداز

انگلیسی : up arrow (key)
فارسی : (كلید) بالابر

انگلیسی : upper case
فارسی : بالایی

انگلیسی : Wide Area Network, WAN
فارسی : شبكه گسترده

انگلیسی : word processing
فارسی : واژهپردازی

انگلیسی : word processor
فارسی : واژهپرداز

انگلیسی : workstation
فارسی : ایستگاه كار (circuit)

انگلیسی : board
فارسی : تخته (مدار) , صفحها ی از جنس پلاست یك یا فا یبرگلاس غ یرهاد ی كه برا ی قرار دادن و متصل ساختن مجموعها ی از تراشهها و دستگاهها ی د یگر، در را یانه به كار م یرود

انگلیسی : A
فارسی : حرف‌ اول‌ الفباى انگلیسی‌ ,حرف‌ اضافه‌ مثبت‌

انگلیسی : A La Carte
فارسی : (در مورد كاغذ) جداجدا سفارش‌ داده‌ شده‌

انگلیسی : Aardwolf
فارسی : (ج‌.ش‌.) كفتار(Proteles cristata) بومی‌ جنوب‌ و مشرق‌ آفریقا

انگلیسی : Aaron
فارسی : هارون‌ برادر موسی‌

انگلیسی : Aarons Beard
فارسی : (گ‌.ش‌.) گیاهی‌ از خانواده‌ هوفاریقون‌ بنام‌hypericum calycinum

انگلیسی : Aaronic
فارسی : هارونی‌، از نسل‌ هارون‌، جزو گروه‌ كشیشان‌ پایین‌ درجه‌ مورمن‌ (mormon)

انگلیسی : Ab
فارسی : پیشوند لاتین‌ بمعنی‌ <دوراز> و <از> و <جدایی‌> و <غیر> مانند ABuse و ABaxial

انگلیسی : Aba
فارسی : عبا، پارچه‌ عبایی‌، مقیاس‌ اندازهگیرى عرض‌ جغرافیایی‌

انگلیسی : Abaciscus
فارسی : قطعه‌ مربع‌ كاشی‌ معرق‌

انگلیسی : Aback
فارسی : قهقرایی‌، بهعقب‌، غافلگیر، ناگهان‌، [اسكاتلند] منزوى، پرت‌

انگلیسی : Abaction
فارسی : [حق‌.] گاودزدى، گلهدزدى

انگلیسی : Abaculus
فارسی : قطعه‌ مربع‌ كاشی‌ معرق‌

انگلیسی : Abacus
فارسی : چرتكه‌، تخته‌ روى سرستون‌ [معمارى]، گنجه‌ ظرف‌، لوحه‌ مربع‌ موزائیك‌ سازى

انگلیسی : Abalienate
فارسی : [حق‌.] واگذارى، منتقل‌ كردن‌، پس‌ گرفتن‌

انگلیسی : Abandon
فارسی : ترك‌ گقتن‌، واگذاركردن‌، تسلیمشدن‌، رهاكردن‌، تبعیدكردن‌، واگذارى، رهاسازى، بیخیالی‌

انگلیسی : Abandonment
فارسی : ترك‌، رهاسازى، واگذارى، دلكندن‌

انگلیسی : Abaptiston
فارسی : اره جراحی‌ مغز

انگلیسی : Abaptistum
فارسی : اره جراحی‌ مغز

انگلیسی : Abase
فارسی : پست‌ كردن‌، تحقیرنمودن‌، كمارزش‌ كردن‌

انگلیسی : Abash
فارسی : شرمندهكردن‌، خجالت‌ دادن‌، دست‌ پاچه‌ نمودن‌

انگلیسی : Abasia
فارسی : [طب‌] عدم‌ همكارى عضلات‌ محركه‌

انگلیسی : Abassid
فارسی : خلفاى عباسی‌

انگلیسی : Abat Jour
فارسی : پرتوافكن‌ چراغ‌، سایبان‌، پنجره‌ هوا

انگلیسی : Abate
فارسی : Abate

انگلیسی : Abatement
فارسی : كاهش‌، تخفیف‌، فروكش‌، جلوگیرى، غصب‌

انگلیسی : Abator
فارسی : رفع‌ مزاحمت‌ كننده‌، غاصب‌ حق‌ وارث‌ قانونی‌

انگلیسی : Abattoir
فارسی : كشتارگاه‌

انگلیسی : Abaxial
فارسی : (=abaxile) (گ‌.ش‌.) دورازمحور

انگلیسی : Abaxile
فارسی : (=abaxial) (گ‌.ش‌.) دورازمحور

انگلیسی : Abba
فارسی : پدر، آبا

انگلیسی : Abbacy
فارسی : قلمرو راهب‌، مقام‌ رهبانیت‌، مقر راهبان‌ دیر

انگلیسی : Abbasid
فارسی : خلفاى عباسی‌

انگلیسی : Abbatial
فارسی : خانقاهی‌، دیرى، راهبی‌، كشیشی‌

انگلیسی : Abbe
فارسی : كشیش‌، راهب‌، آبه‌، پدر روحانی‌

انگلیسی : Abbess
فارسی : رئیسه‌ صومعه‌ زنان‌ تارك‌ دنیا


قبلی 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60  بعدی