جستجو زبان    
 

انگلیسی : dot matrix printer
فارسی : چاپگر سوزنی

انگلیسی : down arrow (key)
فارسی : (كلید) پایینبر

انگلیسی : end (key)
فارسی : (كلید) پایانبر

انگلیسی : enter (key)
فارسی : (كلید) ورود

انگلیسی : escape (key)
فارسی : (كلید) گریز

انگلیسی : function (key)
فارسی : (كلید) كار

انگلیسی : hardware
فارسی : سخت افزار

انگلیسی : home (key)
فارسی : (كلید) آغازه

انگلیسی : home computer
فارسی : رایانه خانگی

انگلیسی : home page
فارسی : آغازه

انگلیسی : ink-jet printer
فارسی : چاپگر جوهرافشان

انگلیسی : input
فارسی : درونداد

انگلیسی : input (device)
فارسی : ورودی

انگلیسی : insert (key)
فارسی : (كلید) درج

انگلیسی : internet
فارسی : اینترنت

انگلیسی : keyboard
فارسی : صفحه كلید

انگلیسی : laptop computer
فارسی : رایانه كیفی

انگلیسی : laser printer
فارسی : چاپگر لیزری

انگلیسی : left arrow (key)
فارسی : (كلید) چپبر

انگلیسی : line printer
فارسی : چاپگر سطری

انگلیسی : Local Area Network, LAN
فارسی : شبكه داخلی

انگلیسی : lower case
فارسی : پایینی

انگلیسی : mainframe computer
فارسی : بزرگرایانه

انگلیسی : memory unit
فارسی : واحد حافظه

انگلیسی : microchip
فارسی : ریزتراشه

انگلیسی : microcomputer
فارسی : ریزْرایانه

انگلیسی : microprocessor
فارسی : ریزپرداز

انگلیسی : minicomputer
فارسی : خردرایانه

انگلیسی : monitor 1
فارسی : نمایشگر

انگلیسی : monitor 2
فارسی : پایشگر

انگلیسی : monitoring
فارسی : پایشگری

انگلیسی : mouse
فارسی : موشی

انگلیسی : mouse pad
فارسی : زیرموشی

انگلیسی : network computer
فارسی : رایانه شبكهای

انگلیسی : node
فارسی : گره

انگلیسی : notebook computer
فارسی : رایانه كتابی

انگلیسی : num lock (key)
فارسی : (كلید) قفل اعداد

انگلیسی : output
فارسی : برونداد

انگلیسی : output (device)
فارسی : خروجی

انگلیسی : page printer
فارسی : چاپگر صفحهای

انگلیسی : pause (key)
فارسی : (كلید) مكث

انگلیسی : personal computer
فارسی : رایانه شخصی

انگلیسی : pocket computer, hand-held computer, palmtop computer
فارسی : رایانه جیبی

انگلیسی : print screen (key)
فارسی : (كلید) چاپ صفحه

انگلیسی : printed circuit
فارسی : مدار چاپی

انگلیسی : printed circuit board
فارسی : تخته (مدار) چاپی

انگلیسی : printer
فارسی : چاپگر

انگلیسی : processing
فارسی : پردازش

انگلیسی : processor
فارسی : پردازنده

انگلیسی : right arrow (key)
فارسی : (كلید) راستبر


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  بعدی