عنوان : اومانيسم (انسان گرايي) در اشعار غاده السمان
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ادبیات عرب

مختصر : غاده السمان، نويسنده وشاعر معاصر سوري در سال ‎۱۹۴۲م در خانواده اصيل و فرهيخته در دمشق متولد شد. او در عرصه ي ادبيات ابتدا فعاليتش را با نويسندگي آغاز کرد و سپس به سرودن شعر پرداخت و در حال حاضر يکي از برجسته ترين شاعران معاصر عربي است. السمان در روزگاري برخاست در محدوديت هاي شديد اجتماعي قرار داشتند.محدوديت هايي که از گذشته تاکنون در جامعه ي متعصب و جاهل شرق، بر زن وارد شده و باعث رکود و جمود شخصيت او گشته است. او هنگامي که از عشق به انسان سخن مي گويد، در حقيقت از دردهاي جامعه ي انساني، سخن مي گويد که توانسته آنان را هنرمندانه با عشق پيوند زده و اشعار زيبا و دلنشيني را در اين زمينه خلق کند.

عنوان : بررسي مضامين ديني در اشعار ابن نباته مصري
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ادبیات عرب

مختصر : ابن نباته شاعر و نويسنده بزرگ عرب، در سال ‎۶۸۶ هجري در مصر ديده به جهان گشود. او در دوره اي از شعر عرب مي زيسته که عوامل مختلف از جمله ظهور اسلام تاثير عميقي در انديشه و شعر عرب داشته است. گرايشهاي ديني در اين عصر به گونه اي بوده که در هيچ دوره اي مانند آن ديده نشده است. بدون شک يکي از شاعراني که در عرصه مضامين ديني در عصر مملوکي يکه تازه ميدان بود، امير شاعران آن دوره، ابن نباته مي باشد که با تمام استعداد و موهبت شعري خود به سرودن اشعاري پرداخت که الگوي شاعران بعد از خود گرديد.

عنوان : بررسي رمز و اسطوره در اشعار عبدالعزيز المقالح
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ادبیات عرب

مختصر : اين پايان نامه در پنج فصل تنظيم شده است:فصل اول به تعريف مختصري از رمز و اسطوره، فرضيات مطرح شده، بيان پيشينه تحقيق، اهداف و اهميت، کاربرد و سرانجام، نتايج و شيوه تحقيق مي پردازد. در فصل دوم، به زندگي و آثار عبدالعزيز المقالح پرداخته شده است، فصل سوم، به طور خلاصه و گذرا به دبوان هاي شعري عبدالعزيز و مضامين و بيا ويژگي هاي آن پرداخته ميشود. در فصل چهارم و پنجم به آشنايي با تعريف رمز و اسطوره، اهميت و ارتباط آنها با ادبيات پرداخته شده است

عنوان : الوطنيه في ديوان محمد رضا الشبيبي
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ادبیات عرب

مختصر : نحن من خلال هذا البحث ينتطرق الي المظاهر و التجليات الوطنيه من خلال تناول و دراسه ديوان الشاعر و قصائده الشعريه و قد حصرنا هذه المظاهر و التجليات في ما يلي: الوطن العراقي، الوطن العربي، الوطن الاسلامي و الوطن الشرقي

عنوان : بررسي رمز و اسطوره در اشعار ابراهيم طوقان
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ادبیات عرب

مختصر : هدف از اين تحقيق پرداختن به ابعاد شعر طوقان مي باشد. نگارنده سعي کرده آلام و آمال دنياي معاصر فلسطين را را از ديدگاه ابراهيم طوقان و در آينه و رمز و اسطوره در اشعارش به ما ارائه نمايداين پايان نامه در چهار فصل نگاشته شده ايجاد گستردگي و جاذبه بيشتر نگارنده را بر آن داشت که اين افق را تا حدودي اشکارتر نمايدو چهارچوب آن را در شعر شاعر فلسطيني محدود کند

عنوان : بررسي ناسيوناليسم در اشعار علي محمود طه
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ادبیات عرب

مختصر : رفاه و آسايش هرقوم و ملتي به ميزان تلاش وتعصب آن ملت در دفاع از مرزها،حفظ حاکميت وتمامي ارضي سرزمين خود بستگي دارد،چرا که رفاه اقتصادي و اجتماعي لازمه ي حفظ استقلال و حفاظت از ميراث اجتماعي و دفاع از تماميت خاک و قلمرو کشور است.بدين معنا که جان ،مال و قواي مادي و معنوي انسان ها در اختيار تلاش هاي استقلال طلبانه ي ملت بوده است.ناسيوناليسم يا ملي گرايي، يکي از ويژگي ها ي بارز ادبيات مقاومت مي باشد که توانسته است جايگاه ويژه اي را در سروده هاي شاعراني که در اين عرصه فعاليت کرده اند،به خوداختصاص دهد.

عنوان : ساختارشکني وابداعات هنري در شعر آدونيس
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ادبیات عرب

مختصر : علي احمد سعيداسير معروف به آدونيس شاعرنوگرا،نويسنده، مترجم، روزنامه نگار واديب سوري به سال ‎۱۹۳۰ ميلادي در روستاي قصابين ازتوابع شهر جبله درسوريه چشم به جهان گشود.نام خود را به ياداسطوره جهان باستان، ادونيس گذاشت.ادونيس الهه اي از رب النوع هاي سوريه به نام عشتار است.ابداعات و نوآوري هاي آدونيس بسيار است در شعراو مي توان يک هماهنگي زباني را به تماشا نشست سنت شکني وابداع هنري در شعر اوجلوه آشکاري دارد

عنوان : التزام ديني دراشعارسيدحميري
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ادبیات عرب

مختصر : التزام آن است که فرد، فکرو انديشه وتوان خودرا درخدمت،قضيه ومسئله اي آشکاربه کارگيرد.به عبارت ديگرالتزام برگزيدن يک تفکر تاييد آزادانه آن است که فشارهاي خارجي به دورباشد.شاعرملتزم درخدمت عقيده است وهرکز کيسه بردوش بردرخانه اربابان جور و بي عدالت نمي نشيند تا آهنگ اشعارش را به ديناري بفروشداو از قافيه شعرش چوبه داري مي سازدتا اربابان ستم را به آن آويزان کندواگرنتواند خودرا به آن آويزان کند.

عنوان : بررسي علويات دعبل خزايي و ابن الرومي
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ادبیات عرب

مختصر : شاعران در قديم شعر را به عنوان ابزاري براي تهديد ياهجو دشمنان خويش به کار مي برند و ابزاري براي کسب مال ومکنت ومقام ازکساني که آن ها را موردمدح وستايش قرار مي دادند.ازجمله از شاعراني که شعر آنها باعث کشته شدن آنها شد مي توان به کميت ،ابن رومي ودعبل خزايي اشاره کرد شاعراني که همپاي کوه هاي پرصلابت واستواري برسرعشق و ايمان خوداستادند

عنوان : بررسي شخصيت و مضامين شعري عائشه تيموريه
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ادبیات عرب

مختصر : عائشه تيموريه، پيشواي نهضت ادبي بانوان مصر درسال ‎۱۸۴۰ در قاهره ديده به جهان گشود.وي از آغاز خردسالي به شعرو ادبيات تمايل زيادي داشت،از اينرو پدرش به تعليم وتربيت او همت گماشت،تا اينکه درفنون بدانجا رسيده که کمتر زني به آن رسيده است،شاعرحساس ديارنيل ازمجموعه اشعار خويش يک ديوان به زبان ترکي باعنوان عصمت ويک ديوان به زبان عربي باعنوان حليه الطراز منتشرساخت.

عنوان : بررسي و مقايسه موضوعات شعري رمانتيک در اشعار خليل مطران و محمد مهدي جواهري
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ادبیات عرب

مختصر : ابو شادي از جمله شاعران مکتب آپولو است، اما آنچه که بيش از همه مورد توجه است اشعار رومانتيک اوست. نکته مهم در مورد ابو شادي اين است که نگاه او به شعر رومانتيک نگاه کورکورانه نيست بلکه از او يک رمانتيست حرفه اي بوجود آورده است، هر چند که او مبدا اصلي شعر ر

عنوان : جبر،اراده و اختيار در اشعار ابوالقاسم الشابي
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ادبیات عرب

مختصر : ابوالقاسم شابي شاعر تونسي در سال (‎۱۹۰۹م) متولد شد دوره ي شابي نشانه هاي تغيير و تحول در ادبيات عربي به شمار مي رود.تجديد و نوجويي در شعر اين اشعار به ايجاد تحول در مضامين و شکل گيري جديد وغير تقليدي آن بر مي گردد.شعر شابي متاثر از تاملات دروني و جذابيت و عواطف و روح حساس شاعر در رمانيسم است او شاعري است که متعهد و دردمند بود

عنوان : بررسي انديشه هاي صوفيانه در شعر صلاح عبد الصبور
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ادبیات عرب

مختصر : جهان تصوف و شخصيت هاي آن، دنياي پر رمز و رازي است که براي شاعران معاصر عرب سرچشمه الهام و نوآوري شعري بوده است. ويژگي هاي منحصر به فرد تصوف همچون ترک دنيا و زشتي هاي آن و پناه بردن به محيطي آرام، مي تواند براي شاعراني که از زشتي هاي دنيا و ظلم و ستم حاکمان دلزده شده اند.

عنوان : بازتاب شخصيت هاي مشهور ايراني(حلاج، سهروردي، عطار، مولوي) در شعر عبدالوهاب البياتي
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ادبیات عرب

مختصر : ارتباط و نزديکي فرهنگي اعراب و ايرانيان و مشترکات آنها همچون دين و عقايد اسلامي سبب پيوند ادبيات در اين دو فرهنگ شده است و شاعران هر دو ملت از يکديگر بسيار متاثر گشته اند. تصوف يکي از زمينه هايي است که در ايران رشد تعالي فراوان يافت وبه جايگاهي بسيار ممتاز دست يافت.

عنوان : بررسي التزام سياسي و اجتماعي در اشعار احمد صافي نجفي
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ادبیات عرب

مختصر : احمد صافي نجفي يکي از مشهورترين شاعران معاصر عراق به شمار مي رود. وي در سال ‎۱۸۹۷ در نجف اشرف متولد شد. پدرش به علت مريضي وبا که در آن سال در عراق انتشار يافته بود در گذشت و مادرش را نيز در سال ‎۱۹۱۲ از دست داد. علوم ديني و محاضرات و علوم نجوم و ستاره شناسي و طب اسلامي را در حضور استادان حاذق خويش آموخت.

عنوان : بررسي شعر قصصي حسيني در ملحمه کربلا سعيد العسيلي
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ادبیات عرب

مختصر : عاشورا بزرگترين حماسه دين و يقينا بزرگترين حماسه هستي است. جرياني است که مميز و مبين حق و باطل بوده و هست پيوسته چراغ روشني را فرا راه بشر قرار خواه داد. شاعران از دريچه ي قيام عاشورا به افق هاي دور نگريسته و انتظار ثمر چيني آن را در مسير تاريخ دارند

عنوان : بررسي هجاي خلفا و امراي عباسي در ديوان دعبل خزاعي
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ادبیات عرب

مختصر : هجا، يکي از اغراض شعري مهم بود که در تمام ادوار ادبيات عرب به اشکال مختلفي رواج داشت، با اين تفاوت که جنبه سياسي و بويژه جنبه ديني آن در دوره عباسي بسيا نمايان تر شد چرا که شيوه حکومت داري حاکمان و درباريان در اين دوره زمينه گسترش هجويات را بيش از پيش در هجو خلفاي عباسي فراهم نمود.

عنوان : بررسي مدايح علوي در چکامه هاي سيد حميري و ديک الجن
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ادبیات عرب

مختصر : مدايح شيعي، متاثر از فضاي سياسي- مذهبي ايجاد شده توسط عباسيان که در واقع آميزه اي است بين احتجاج تصوير، به لحاظ سبک و ساختار، متفاوت از ديگر مدايح مذهبي است. از آنجا که شعراي عباسي در مدايح خويش با انحراف در واژه ها و مفاهيمي که مصاديق آنها خاندان رسالتند.

عنوان : بررسي و مقايسه شعر مقاومت در ديوان هاي محمود درويش و سميع القاسم
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ادبیات عرب

مختصر : سميح القاسم و محمود درويش از مشهورترين شعراي مقاومت فلسطين بوده که در غربت و آوارگي زندگي کردند، و بار مصائب و وقايع فلسطين را بر دوش کشيدند. شعر اين دو شاعر، ملموس ترين تصوير را از کشمکش و مبارزه فلسطينيان به تصوير مي کشد.

عنوان : مضامين ادب اسلامي و عربي در ديوان شهريار
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ادبیات عرب

مختصر : شهريار از زمره ي شاعران مسلماني است که در ديوانش ضرب المثل ها و حکمت هاي فراواني به کار برده که موضوعات اخلاقي را ترسيم کرده است. ديوان شهريار گنجينه ي گرانبهاي حکمت و تعاليم ديني، اخلاقي و فلسفي است که شهريار در کنار بهره گيري از امثال عربي است

عنوان : نهضت امام حسين (ع) در اشعاردعبل خزايي و ناصر خسرو
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ادبیات عرب

مختصر : نهضت امام حسين (ع) فطرت هاي مرده را زنده نمود و بيداري شعور مردم و عزت طلبي آنان را سبب شد. از اين رو هر جا که فطرت بيداري باشد و صداي نهضت حسيني را شنيده باشد با آن درآميخته و آن را پذيرفته است و سعي نموده تا در حد توان خويش به فرهنگ عاشورا خدمتي نمايد

عنوان : بررسي و مقايسه اادبي عرفان بيدل دهلوي و عرفان صلاح عبدالصبور
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ادبیات عرب

مختصر : عرفان يکي از مظاهر فکري بود که به صورت نهضت فرهنگي و فلسفي در قرن هاي نخستين اسلامي جلوه گر شد. در مواقع حساس فکري و سياسي عرفان در تعليمات جهاني خود علاوه بر آنکه برتري نژادي و مادي را به هيچ شمارد برتري ديني را به دست فراموشي سپرد.

عنوان : بررسي مدايح نبوي (ص) در صدر اسلام و عصر اموي
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ادبیات عرب

مختصر : مديحه سرايي يکي از فنون شعري ادب عربي است و از حيث مضمون شاخه هاي متنوعي دارد که مدح پيامبر يکي از شاخه هاي آن است. مدح پيامبر اکرم (ص) تاريخي ديرينه دارد و به يقين اين تاريخ از زمان حيات خود آن حضرت شروع شده است و در تاريخ ادبيات عرب کمتر شاعري است.

عنوان : ترادف در زبان عربي
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ادبیات عرب

مختصر : پديده ترادف ازپديده هاي مهم لغوي به شمارمي رودبه خاطرتاثيري که پيوندالفاظ بامعاني درارتباط بين مردم دارد انچنان که ازپديدهاي لغوي مشهور درميان بزگترين زبانهاي زنده ي دنيا مي باشد.الفاظ مترادف از جمله الفاظي هستند که حجم زيادي ازلغت نامه هاي قديم وجديد عربي وغيرعربي رابه خود اختصاص داده اند.زبان عربي نيزازجمله زبانهايي است که به دليل وجودالفاظ مترادف ازديگر زبانها متمايز وبرجسته گشته تاجايي که وجوداين الفاظ مشخصه اي براي‎۰ اين زبان شده وازآن جدانمي شود.بدون شک شناخت اين الفاظ واثباط وجودترادف ميان آنها ويابيان تفاوتهاي موجود بين آن ها باعث فهم بهتر ودقيق تر متون وکتب قديم در همه زبانها به ويژه زبان عربي مي شود.مواضع پژوهشگران ولغت شناسان عري پيرامون اين پديده وحقيقت وجود ياعدم آن مختلف مي باشد گروهي آن را پذيرفته اند وگروهي درمقام انکار آن برآمده اند اين همان چيزي است که اين پديده را شايسته تحقيق وبررسي نموده است.رساله حاضر درچهار محور تنظيم شده است :محور اول در موردشناخت ترادف وپيشينه آن ومعاني لغوي واصطلاحي و فوايد آن مي باشد.محوردوم به بررسي اسباب علل ترادف از نظرلغت شناسان قديم وجديدمي پردازد.محور سوم به بررسي ديدگاه محققان وزبان شناسان قديم ومعاصردرمورد وجودوياعدم ترادف اختصاص داردومحورچهارم به بررسي ترادف در قران کريم مي پردازد.کليد واژه ها :زبان عربي ترادف پذيرش انکار.

عنوان : بررسي و تحليل طنز در شعر ابن رومي
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ادبیات عرب

مختصر : ابوالحسن بن‌عباس‌بن جريح مشهور به ابن الرومي يکي از سخن سراي‌آن وطنز پردازان سده ي سوم هجري قمري است.که با استفاده از شگرد ه‌آيي همچون:تحقير وتوهين ـ تشبيه به حيوانات ـ تحامق يا کودن نمايي ،قلب اشيا و الفاظ مي باشد.دامنه هجو و طنز در شعر ابن رومي بسيار گسترده و فراوان است وقدرت شگفت آور او در تصوير با همه ويژگي هاي آن در طنز متجلي وباطن تصاوير وي با وجود طنزي که از آنها آشکار است لبريز از تلخي وشدت وقساوت است.آزادگي شخصي از صاحبان قدرت وثروت ودوستان مايوسي ازصله ممدوحان ،غلبه روح ظريف بر نکته ياب ،فساد و آلودگي شخصي و اجتمايي از انگيزه هاي مهم هجو گويي وسخريه ابن رومي است.پايان نامه حاضر در راستاي اين اتهام تلاش دارد تا به بررسي و تحليل طنز و سخريه ادبيات عبوس متهم گردد.

عنوان : بررسي ديدگاههاي نقدي و اجتماعي ماري الياس زياده
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ادبیات عرب

مختصر : جنگ جهاني اول و حوادث پس از آن سرآغاز تحولاتي نو براي جوامع عربي بوده است. شيوه نوشتاري مي زياده سبکي نوين را در نويسندگي پايه ريزي کرد. اين مجموعه در ‎۵ فصل نوشته شده و تاش شده تا علاوه بر ارائه زندگينامه و شرح حال به طور کامل بر تبيين جنبه هاي روحي و شخصيتي اديب که در اشعارش تاثيرگذار بوده نيز تاکيد شود. در ابتداي هر فصل به بررسي تعاريف تاريخچه و سپس به بررسي انديشه هاي مي در آن اشاره مي شود.

عنوان : بررسي رمز و اسطوره در اشعار ابراهيم طوقان
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ادبیات عرب

مختصر : هدف از اين تحقيق پرداختن به ابعاد شعر طوقان مي باشد. نگارنده سعي کرده آلام و آمال دنياي معاصر فلسطين را را از ديدگاه ابراهيم طوقان و در آينه و رمز و اسطوره در اشعارش به ما ارائه نمايداين پايان نامه در چهار فصل نگاشته شده ايجاد گستردگي و جاذبه بيشتر نگارنده را بر آن داشت که اين افق را تا حدودي اشکارتر نمايدو چهارچوب آن را در شعر شاعر فلسطيني محدود کند

عنوان : سيماي ادبي عبادات در قرآن کريم و نهج البلاغه
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ادبیات عرب

مختصر : با توجه به اينکه قرآن کريم و نهج البلاغه از نظر ادبي نيز شاهکارترين آثار موجود هستند، لذا مي توان چگونگي تصويرپردازي هنري در آن ها را بررسي و از آن بهره برداري نمود. اين دو اثر گرانسنگ در شرح و تبين حقيقت از بالاترين قواعد زيباسازي کلام و مفاهمه بهره برده اند. و با خلق چشم انداز هايي بديع چشمها را به صحنه هاي شگفت انگيز و روح پرور خود خيره کرده اند.

عنوان : بررسي و تحليل مفاهيم ديني و قرآني با تکيه بر مقامات زمخشري
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ادبیات عرب

مختصر : محمود بن زمحشري مقلب به ابوالقاسم شاعر اديب و سخن سراي بزرگ ايراني در مقامه نويسان بزرگ تاريخ عرب به شمار مي آيد اگر چه مقامات حريري و بديع الزمان از شهرت بيشتري برخوردار است اما ديدگاه سبکي مقامات زمحشري آن را از ديگر مقامه ها ممتاز مي سازد از ويژگيهاي منحصر به فرد مقامات زمحشري شکست هنجارهاي حاکم بر ادبيات تعليمي به ويژه مقامه نويسي و درج مواردي در مباحث بلاغي مي باشد

عنوان : بررسي ناسيوناليسم در اشعار علي محمود طه
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ادبیات عرب

مختصر : رفاه و آسايش هرقوم و ملتي به ميزان تلاش وتعصب آن ملت در دفاع از مرزها،حفظ حاکميت وتمامي ارضي سرزمين خود بستگي دارد،چرا که رفاه اقتصادي و اجتماعي لازمه ي حفظ استقلال و حفاظت از ميراث اجتماعي و دفاع از تماميت خاک و قلمرو کشور است.بدين معنا که جان ،مال و قواي مادي و معنوي انسان ها در اختيار تلاش هاي استقلال طلبانه ي ملت بوده است.ناسيوناليسم يا ملي گرايي، يکي از ويژگي ها ي بارز ادبيات مقاومت مي باشد که توانسته است جايگاه ويژه اي را در سروده هاي شاعراني که در اين عرصه فعاليت کرده اند،به خوداختصاص دهد.

عنوان : تاثير سيدجمال الدين اسدآبادي بر ادبيات مصر
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ادبیات عرب

مختصر : سيدجمال الدين اسد آبادي حکيم و فيلسوف و آزادي خواه نامدار مشرق زمين در ماه شعبان سال ‎۱۲۵۴ هـ.ق ذر اسد آباد از توابع همدان ديده به جهان گشود وي که در ممالک عربي به جمال الدين افغاني معروف است بعنوان نويسنده و متفکري ايراني بر جهان عرب تاثير شگرفي گذاشته است ولي آنچه که اکثر پژوهشگران در زندگي سيد جمال الدين اسد آبادي به آن توجه وسيعي نشان داده اند بررسي تاثير سياسي ايشان بر ملل اسلامي مشرق زمين است در حالي که از تاثير مهم و چشم گيرش بر نهضت ادبي معاصر غافل ماندند و بصورت گذرا و با بي اعتنايي از آن گذشتند

عنوان : تناص تاريخي و اسطوره اي در اشعار امل دنقل
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ادبیات عرب

مختصر : ارتباط يک متن از موضوعات مهمي است ،که مورد توجه پژوهشگراني همچون کريستوا،بارت و ژنت... قرار گرفت. ژولياکريستوا نخستين بار در دهه ‎۱۹۶۰ ارتباط ميان متون گوناگون مطرح کرد.که در فارسي به آن بينامتينت ، در عربي به آن تناص مي گويند.اين رابطه مي تواند در برگينده هرمتوني اعم از تاريخي و اسطوره اي باشد.در نيمه دوم قرن ‎۱۹ ميلادي جريان هاي فکري ومکتب هاي ادبي متعددي در کشورهاي عربي ظهور پيدا کردند.

عنوان : بازتاب جنگ ژوئن ‎۱۹۶۷ درشعر شاعران فلسطين، مصر و سوريه
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ادبیات عرب

مختصر : پس از شکست فلسطين و تشکيل دولت اسرائيل در سال ‎۱۹۴۸م جدال اعراب واسرائيل کانون توجه شاعران عرب، فرغ از گرايش هاي سياسي و ايدئولوژيکي آنان قرار گفت.شکست ژوئن ‎۱۹۶۷م نه تنها برشعر بلکه برصورتهاي ديگر ادبيات نيز تاثير فراوان بر جاي گذاشت.اکثر شاعران بخصوص شاعران فلسطين وسوريه ومصر از اين شکست فاجعه آميز ، تکان خوردند.گويي با کابوس وحشتناکي روبرو شدند.

عنوان : بررسي نقد واغراض شعري در ديوان بدوي جبل و بازتاب حوادث سياسي در اشعار وي
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ادبیات عرب

مختصر : بدوي جبل سليمان احمد نام داشت.پدرش علامه مرحوم شيخ سليمان احمد نام دانشمند زبان شناس وفقيه ديني است که مرجع تقليد عصرخويش بود،و امت عربي در شهرلاذيقه اطراف او جمع مي شدند،و ايشان به عنوان عضوي در مجمع علمي عربي دمشق بود.بدوي جبل ابزارهاي شعري والايي را همچون خيال ولفظ عاطفه وزبان ونغمه ها يا موسيقي را بکاربرده است.

عنوان : ساختارشکني وابداعات هنري در شعر آدونيس
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ادبیات عرب

مختصر : علي احمد سعيداسير معروف به آدونيس شاعرنوگرا،نويسنده، مترجم، روزنامه نگار واديب سوري به سال ‎۱۹۳۰ ميلادي در روستاي قصابين ازتوابع شهر جبله درسوريه چشم به جهان گشود.نام خود را به ياداسطوره جهان باستان، ادونيس گذاشت.ادونيس الهه اي از رب النوع هاي سوريه به نام عشتار است.ابداعات و نوآوري هاي آدونيس بسيار است در شعراو مي توان يک هماهنگي زباني را به تماشا نشست سنت شکني وابداع هنري در شعر اوجلوه آشکاري دارد

عنوان : بررسي سفرنامه ابن بطوطه
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ادبیات عرب

مختصر : سفرنامه آيينه اي است که مي توان انعکاس تصوير زندگي اجتماعي،سياسي،اقتصادي،آداب و رسوم و باورها واعتقادات ،رفتارو کردار و فراز و نشيب هاي زندگي جوامع مختلف را در آن ديد، تصويري گوياو روشن وتاحدود زيادي خالي از غرض ورزي و ملاحظه است. سفرنامه ابن بطوطه سند گوياي بسياري از جوامع اسلامي وجوامع شرقي در قرن هشتم هجري است.سفرنامه ابن بطوطه در حالتي انجام يافته که کشورهاي اسلامي و دربارهاي آن ها دچاريک نوع اضطراب سياسي و اختلاف دروني و خانوادگي بوده اند وابن بطوطه بيشتر اين دگرگونيها را در سفرنامه خود منعکس کرده است.

عنوان : بررسي تطبيقي ثوره في الجحيم جميل صدقي الزهاوي و صحراي محشر محمدعلي جمال زاده
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ادبیات عرب

مختصر : دين ومنابع ديني ازجمله قرآن يکي ازمهمترين منابعي است که مورد بهره وري شاعران ونوسيندگان ازجمله جميل صدقي الزهاوي در ثوره في الجحيم ومحمد علي جمال زاده در صحراي محشر است.در بررسي قصيده ثوره في الجحيم و داستان صحراي محشر مي توان دريافت که هردو اديب انديشه و باور عوام را در خصوص موضوع ديني خود که سفربه عالم آخرت است را بکاربرده اند و براي تاييد نوشته هايشان از آيات قرآن ومنابع ديني وميراث ادبي گذشتگان ونيز باورهاي رايج ميان مردم بهره برده اند.

عنوان : بررسي دو مکتب نحوي بصره و کوفه و اختلافات آنها و تاثيرات دانشمندان ايراني در علوم بخصوص سيبويه و کسايي در اين دو مکتب
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ادبیات عرب

مختصر : نحوه عربي در عراق ،دو شهربصره وکوفه به تکامل رسيد.طبقات نحويان مشکلات اين علم را حل و پايه هايش را تقويت نمودند.سيبويه و کسائي ازعلما نحو بيشترين تاثير در آن داشته و هردو از کشور علم خيز ايران برخواسته اند.به اعتقاداکثرمورخان ايرانيان در همه علم و فنون نقش عمده اي ونحو عربي نيز به دست آنها به کمال رسيده است.سيبويه شيخ طبقه چهارم و پيشواي بلامنازع تمامي نحويان در هردوره ،داراي آراء و افکاربزرگ واز هرعلمي بهره اي داشته است.

عنوان : نگاه شاعران مشهور قرن ‎۱۹عراق درموردحکومت عثماني
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ادبیات عرب

مختصر : قرن نوزده براي مردم عراق دوران حساسي بوده آنها در تمام اين دوره سايه ي دولت عثماني را برسرخود مي ديدند دولتي که از آنها نبود و براي آنها نبودو آنها توان هيچ گونه تغيير، تبديل و دخالتي در آن نداشتندبلکه بايد به صورت محض تسليم امرحکماي اين دولت مي شدند.از اين رونوعي تسليم اجباري در ميان اين مردمان مشاهده مي شد و چاره اي هم جز اين نداشتند. اما در اين ميان برخي از شاعران به عنوان زبان گوياي قوم نقش غيرقابل انکاري را به نمايش گذاشتند

عنوان : التزام ديني دراشعارسيدحميري
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ادبیات عرب

مختصر : التزام آن است که فرد، فکرو انديشه وتوان خودرا درخدمت،قضيه ومسئله اي آشکاربه کارگيرد.به عبارت ديگرالتزام برگزيدن يک تفکر تاييد آزادانه آن است که فشارهاي خارجي به دورباشد.شاعرملتزم درخدمت عقيده است وهرکز کيسه بردوش بردرخانه اربابان جور و بي عدالت نمي نشيند تا آهنگ اشعارش را به ديناري بفروشداو از قافيه شعرش چوبه داري مي سازدتا اربابان ستم را به آن آويزان کندواگرنتواند خودرا به آن آويزان کند.

عنوان : بررسي علويات دعبل خزايي و ابن الرومي
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ادبیات عرب

مختصر : شاعران در قديم شعر را به عنوان ابزاري براي تهديد ياهجو دشمنان خويش به کار مي برند و ابزاري براي کسب مال ومکنت ومقام ازکساني که آن ها را موردمدح وستايش قرار مي دادند.ازجمله از شاعراني که شعر آنها باعث کشته شدن آنها شد مي توان به کميت ،ابن رومي ودعبل خزايي اشاره کرد شاعراني که همپاي کوه هاي پرصلابت واستواري برسرعشق و ايمان خوداستادند.

عنوان : بررسي شخصيت و مضامين شعري عائشه تيموريه
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ادبیات عرب

مختصر : عائشه تيموريه، پيشواي نهضت ادبي بانوان مصر درسال ‎۱۸۴۰ در قاهره ديده به جهان گشود.وي از آغاز خردسالي به شعرو ادبيات تمايل زيادي داشت،از اينرو پدرش به تعليم وتربيت او همت گماشت،تا اينکه درفنون بدانجا رسيده که کمتر زني به آن رسيده است،شاعرحساس ديارنيل ازمجموعه اشعار خويش يک ديوان به زبان ترکي باعنوان عصمت ويک ديوان به زبان عربي باعنوان حليه الطراز منتشرساخت.

عنوان : سيماي ادبي خطبه هاي ‎۲۲۰ تا ‎۲۴۰ نهج البلاغه
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ادبیات عرب

مختصر : يکي ازجنبه هاي هنري کلام سيماي ادبي مي باشد،که ازطريق آن مفاهيم ومطالب عميق به شيوه اي متناسب براي فهم و درک انساني آسان مي شودوبهترمي توان آن را دربرابر ديدگان مخاطب ترسيم نمود.باتوجه به اينکه نهج البلاغه ازنظرادبي نيزيکي ازشاهکارترين آثارموجود است،لذا مي توان چگونگي تصويرپردازي هنري در آن را بررسي واز آن بهره برداري نمود

عنوان : بررسي و مقايسه ادبي بخشي از آيات مربوط به حضرت رسول (ص) دو تفسير کشاف زمخشري و جوامع الجامع طبرسي
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ادبیات عرب

مختصر : قرن ششم آغاز قرني است که به تفسير قرآن توجه ويزه اي شد و سبک تفسير به سوي زبان شناسي و بلاغت و صرف و نحو کشيده شد در تفسير کشاف علامه زمخشري و جوامع الجامع شيخ السلام طبرسي از تفاسير بي نظيري هستند که مولفان اين تفاسير با توجه به توانايي هايي که در بسياري از علوم خصوصا لغت بلاغت صرف و نحو شعر داشتند توانستند آثار ارزشمندي را خلق کنند .

عنوان : استعماري ستيزي دررمانهاي نجيب محفوظ
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ادبیات عرب

مختصر : رمان به عنوان يکي ازانواع ادبي درقرن بيستم از مهم ترين نوع ادبي براي ارتباط و انتقال مفاهيم جامعه واقعت موجود به خواننده به حساب مي آيد.نجيب محفوظ رمان نويس مصري به عنوان پيشگام در اين فن توانست هنر رمان نويسي را با توانايي خود در عرصه هنر و ادبيات به صورت مستقل در اختيار خود قرار مي دهد.

عنوان : بررسي اغتراب در شعر ايليا ابوماضي
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ادبیات عرب

مختصر : پديده اغتراب به عنوان يکي از مضامين برجسته شعر عربي در اشعار ايليا ابوماضي فراوان به چشم مي خورد در اين پژوهش ديوان هاي شعري او و نمودهاي اغتراب در آن مورد تحليل و بررسي قرار گرفت ايليا ابوماضي در اثر عواملي چند همچون شرايط خانوادگي و بداقبالي هاي زندگي به اين پديده دچار شد

عنوان : ديدگاه جاحظ درباره ي شعوبيه ومشاهير نهضت شعوبيه
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ادبیات عرب

مختصر : بدون شک در ميان بنيانگذاران ومعماران فرهنگ و ادب اسلامي، جاحظ چهره اي ممتاز است و او را(پادشاه نثر عرب)و(بزرگترين ناقد ادبي فرهنگ اسلامي)ويکي از چهار ستون تمدن اسلامي خوانده اند،حوزه وسيع اطلاعات ژرفاي دانش و بويژه نگاه دقيق به ادبيات و فنون ادبي از او شخصيتي کم نظير ساخته است و گاه مقام او را تا بدان جا برکشيده اند که يکي از دلايل اعجاز قرآن را ايمان جاحظ بدان دانسته اند

عنوان : بررسي سبک و محتوا و مضامين شعر صعاليک در عصر عباسي اول
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ادبیات عرب

مختصر : عصرعباسي اول دوره عظمت فرهنگي اسلامي است،از آن جهت که در تعدادي ازعلوم تصنيفات بسياري نوشته شد وزمينه رشد و پيشرفت براي علم وادب فراهم گرديد،ازجمله جنبش هاي اولي که در اين عصر به وقوع پيوست جنبش گروهي موسوم به صعاليک است،اين گروه در کارها وشيوه ي زندگي شان از صعاليک دوره جاهلي تاثير پذيرفته اند

عنوان : بررسي صورخيال در نامه هاي ‎۵۱تا‎۷۹نهج البلاغه
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ادبیات عرب

مختصر : آشنايي با انديشه ها و تفکرات فرهيخته گان و شناخت اساليب و مهارتهاي ايشان در خلق دستاوردها و بدايع نافعه باعث بهره مندي بيشتر پويندگان و سالکاني است که قدم در جاي پاي ايشان نهاده، عزم استوار کرده اند تا از منبع توانايي و قرايح آنان سيراب شوند.

عنوان : بررسي تحليل شعر شاعران مشهور معاصر عرب درباره مشاهير و شخصيتها واسطوره هاي ايراني
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ادبیات عرب

مختصر : پيوستگي هاي دوقوم عرب وفارس درزمينه هاي گوناگون ازاستحکام ووسعت بيشتري برخوردار بوده است وارتباط عميق فرهنگي که بين آنهاپديد آمده درهيچ کدام اززبانهاوفرهنگهاي ديگروجودنداشته است به طوري که برخي ازمحققان وصاحب نظراين رابطه رابي سابقه دانسته اند.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29