جستجو زبان    
 

انگلیسی : ribosome
فارسی : رناتن

انگلیسی : skeleton , squelette
فارسی : استخوان‌بندی

انگلیسی : slide , lame
فارسی : تیغه

انگلیسی : slide cover , lamelle
فارسی : تیغك

انگلیسی : spirometer
فارسی : دم‌سنج

انگلیسی : spirometery
فارسی : دم‌سنجی

انگلیسی : thalamus
فارسی : نهنج

انگلیسی : vacuole
فارسی : كریچه(circuit)

انگلیسی : board
فارسی : ، صفحهای از جنس پلاستیك یا فایبرگلاس غیرهادی كه برای قرار دادن و متصل ساختن مجموعهای از تراشهها و دستگاههای دیگر، در رایانه به كار میرود تخته (مدار)

انگلیسی : (computer) network
فارسی : ، تعدادی رایانه و دستگاههای جانبی كه به وسیله كابل یا خط تلفن یا سایر پیوندهای ارتباطی به یكدیگر متصل شده باشند شبكه (رایانهای)

انگلیسی : acceptance test
فارسی : ، آزمونی كه با آن درستی كاركرد یك سیستم رایانهای با دادههای واقعی، برابر مشخصات مندرج در قرارداد، و زمان مورد نظر كاربر وارسی میشود آزمون پذیرش

انگلیسی : access
فارسی : دستیابی

انگلیسی : accumulator
فارسی : انباشتگر

انگلیسی : acyclic
فارسی : ناچرخهای

انگلیسی : adder
فارسی : جمعْزن

انگلیسی : address
فارسی : نشانی

انگلیسی : addressability
فارسی : نشانیپذیری

انگلیسی : addressing
فارسی : نشانیدهی

انگلیسی : alpha test
فارسی : آزمون الف

انگلیسی : alt (key)
فارسی : (كلید) دگرساز

انگلیسی : arithmetic-logic unit, ALU
فارسی : واحد حساب و منطق

انگلیسی : array
فارسی : آرایه

انگلیسی : array processor
فارسی : آرایهپرداز

انگلیسی : authorization
فارسی : اجازه

انگلیسی : authorized user
فارسی : كاربر مُجاز

انگلیسی : backbone (network)
فارسی : مازه

انگلیسی : backspace (key) (كلید) پسبر
فارسی :

انگلیسی : benchmark
فارسی : محك

انگلیسی : benchmarking
فارسی : محكزنی

انگلیسی : beta test
فارسی : آزمون ب

انگلیسی : binary
فارسی : دوگانی

انگلیسی : biochip
فارسی : زیستتراشه

انگلیسی : bit
فارسی : بیت

انگلیسی : blinking 1
فارسی : چشمكزن

انگلیسی : blinking 2
فارسی : چشمكزنی

انگلیسی : bounce
فارسی : واگشت

انگلیسی : bus
فارسی : گذرگاه

انگلیسی : byte
فارسی : بایت

انگلیسی : caps lock (key)
فارسی : (كلید) قفل اعداد

انگلیسی : case
فارسی : محفظه، كازه

انگلیسی : central processing unit, CPU
فارسی : واحد پردازش مركزی

انگلیسی : chip
فارسی : تراشه

انگلیسی : computer literacy
فارسی : سواد رایانه

انگلیسی : computer programming
فارسی : برنامه سازی رایانه ای، برنامه نویسی رایانه ای

انگلیسی : control (key)
فارسی : (كلید) مهار

انگلیسی : coprocessor
فارسی : همپرداز

انگلیسی : cursor
فارسی : مكانْنما

انگلیسی : delete (key)
فارسی : (كلید) حذف

انگلیسی : desktop computer
فارسی : رایانه رومیزی

انگلیسی : desktop publishing
فارسی : نشر رومیزی


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  بعدی