عنوان : بررسي و استقرار سيستم مديريت دانش (مدل KM360‎) با توجه به رويکرد ELECTRONIC CO‎ در عرصه مديريت الکترونيک در شعب بانک ملت استان کرمانشاه
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : مدیریت بازرگانی

مختصر : در دنياي متحول،پيچيده و رقابتي امروزي فراهم نمودن مجموعه اي که بتواند سازمان موفق وکارآمدي را بوجود آورد، عوامل متعددي را مي طلبد از ديدگاه اين پژوهش در ميان اين عوامل مديريت دانش و ارتباط با مشتري از جايگاه ويژه اي برخوردار است.هدف از اين پژوهش بررسي رابطه مديريت دانش رويکرد ‎۳۶۰ درجه با مديريت ارتباط با مشتري و رضايت مشتري مي باشد

عنوان : ارزيابي کارايي مراکز بهداشتي -درماني شهر کرمانشاه با استفاده از روش تحليل پوششي داده ها
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : مدیریت بازرگانی

مختصر : مراکز بهداشتي-درماني به عنوان يکي از نهادهاي مهم اريه دهنده خدمات بهداشتي-درماني بخش سلامت ويکي از پر هزينه ترين واحد هاي عملياتي نظام بهداشت و درمان شناخته شده است.بنابراين توجه کامل به کارايي آنها از اهميت ويژه اي برخوردار مي باشد.هدف از تحقيق ارزيابي کارآيي مراکز بهداشتي- درماني شهرستان کرمانشاه در سال ‎۱۳۸۹از طريق فرم جمع آوري اطلاعات به منظور بررسي نقاط قوت وضعف آنها و ارايه راهکارهايي جهت بهبود کارآيي اين مراکز مي باشد.

عنوان : طراحي مدلي براي اعتبار سنجي مشتريان حقوقي بانکها با استفاده روش تحليل تمايزي چندمتغيره(مطالعه موردي بانک سپه)
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : مدیریت بازرگانی

مختصر : يکي از نهادهاي مالي که نقش قابل توجهي در بخش اقتصادي ومالي کشور دارد. بانک ها هستند. دو وظيفه عمده بانک ها عبارتند از:تجهيز منابع وتخصيص منابع.تخصيص مناسب منابع باعث سود آوري و کارآيي بانک ها شده وتاحدود زيادي از بحران هاي مالي آنها جلو گيري به عمل مي آورد.

عنوان : بررسي‌تاثير موانع تغيير و کيفيت ارتباطي بر وفاداري مشتريان: مطالعه موردي بانک ملت کرمانشاه
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : مدیریت بازرگانی

مختصر : بخاطر اينکه جذب مشتريان جديد بيشتر از هزينه حفظ مشتريان قديمي است ؛ابقائ وفاداري مشتري يک مبحث مهم براي بقائ شرکت ها ميباشد.در محيط کسب و کار امروز تنها واحد هاي دولتي وانحصاري هستند که نيازي به مشتريان وفادار ندارند.

عنوان : تاثير بازار گرايي و فرايند مديريت ارتباط با مشتري بر عملکرد کسب و کار بانکها
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : مدیریت بازرگانی

مختصر : هدف اين تحقيق بررسي تاثير بازارگرايي و مديريت ارتباط بامشتري بر عملکرد کسب و کار بانک ها مي باشد درک مفهوم عملکرد کسب و کار بخش مهمي از مباحث مديريت را به خود اختصاص داده است.متغيير وابسته در اين تحقيق عملکرد کسب و کار بانکها مي باشد که به وسيله متغير ميانجي مديريت ارتباط با مشتري و متغييرهاي نداخله گر ژيچيدگي هاي تکنولوژيکي ژيچيدگي هاي بازار و شدت رقابت به بررسي تاثير پرداخته مي شود

عنوان : مطالعه تاثيرمشتري گرايي وفروش گرايي بر وفاداري مشتري : مطالعه موردي شرکت سهامي بيمه ايران استان ايلام
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : مدیریت بازرگانی

مختصر : در دنياي واقعي امروز مشتريان در کانون توجه شرکتها قرار دارند و وفاداري آنان عامل اصلي کسب مزيت رقابتي سازمانها است از طرف ديگر سازمانها براي بدست آوردن اين مزيت نيازمند بکارگيري استراتژي بازاريابي و رضايتمندي مشتري مي باشد

عنوان : تاثير خصوصي سازي بر بهبودخدمات وجذب منابع درشعب بانک ملت شهر ايلام
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : مدیریت بازرگانی

مختصر : خصوصي سازي موضوعي است فراگير که در آن مالکيت دولتي به بخش خصوصي واگزار مي شود و بسياري از کشورها ي جهان به منظور توسعه اقتصادي به شدت آن را دنبال مي کند بانک ملت استان ايلام نيز در راستاي خصوصي سازي بانک هاي کشور در سال ‎۱۳۸۷اقدام به خحصوصي سازي نمو ده است.

عنوان : بررسي تاثير اتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري مديران و رضايت شغلي کارکنان(نمونه موردي سازمان آموزش و پرورش استان کرمانشاه
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : مدیریت بازرگانی

مختصر : ما در عصري زندگي مي کنيم که عصر شگفت انگيز دانش و اطلاعات عصر شتاب غير قابل باور فناوري و خلاقيت است با عموميت يافتن سريع دسترسي به کامپيوتر ها و تکنولوژي اطلاعاتي و رسانه هاي پيشرفته هيچ کشوري نمي تواند اقتصاد قرن بيست و يکمي را بدون زير ساخت لکترونيکي قرن بيبست و يکمي اداره کند

عنوان : بررسي رابطه بين کيفيت عملياتي ؛کيفيت تکنولوژي و کيفيت ارتباط با تبليغات شفاهي (مطالعه موردي :بانک هاي خصوصي شهر شيراز)
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : مدیریت بازرگانی

مختصر : پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه بين کيفيت عملياتي کيفيت تکنولوژي و کيفيت ارتباط با تبليغات شفاهي بانک هاي خصوصي شيراز صورت گرفته است داده هاي اين تحقيق با روش پيمايش و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته از نمونه اي با حجم ‎۲۵۰ نفر که از مشتريان شعب بانک هاي خصوصي شهر شيراز آزمون گرديد

عنوان : مطالعه رابطه بين اهرم مالي و ارزش شرکت در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : مدیریت بازرگانی

مختصر : اهرم مالي به عنوان معياري براي اندازه گيري ميزان استفاده از بدهي در ساختار سرمايه شرکت مي باشد از جمله مسائل مهم در مباحث مالي به دست آوردن ترکيبي از ساختار سرمايه است که بيشترين جذابيت را براي سرمايه گذاران داشته باشد ساختار سرمايه يک شرط رابط بين بدهي و حقوق صاحبان سهام است که نياز مالي براي تهيه دارايي ها را تامين مي کند

عنوان : بررسي عوامل موثر بر مصرف کالاهاي لوکس
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : مدیریت بازرگانی

مختصر : هدف اين تحقيق بررسي عوامل موثر بر مصرف کالاهاي لوکس است. امروزه مصرف به پديده اي مدرن تبديل شده است که مي توانند نيازهاي جند گانه افراد را براورد نمايد. متغير وابسته در اين پزوهش کالاي لوکس و متغيرهاي مستقل شامل، ارزش آشکار(متمايز) ادراک شده، ارزش منحصر به فرد ادراک شده، ارزش اجتماعي ادراک شده، و ارزش لذت جويانه ادراک شده مي باشد

عنوان : مطالعه تاثير رفتار شهروندي سازماني بر وفاداري مشتريان( مطالعه موردي :شعب بانک ملت استان ايلام)
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : مدیریت بازرگانی

مختصر : تلاش براي بهبود عملکرد از روزهاي اوليه شکل گيري رشته مديريت به عنوان خدشه ناپذيري بوده است که هر روز وارد مباحث جديدتري مي شوند که در شرح شغل و شرايط احراز آن از شاغل انتظار مي رفت ولي امروزه رفتارهايي فراتر از آنها مد نظر قرار گرفته است.

عنوان : نقش و جايگاه مديريت ارتباط با مشتري(CRM‎) در برقراري ارتباط مناسب به دارندگان بيمه هاي عمر شر کت سهامي بيمه ايران شهر کرمانشاه
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : مدیریت بازرگانی

مختصر : براي حفظ مشتريان در شرايط اقتصادي فعلي نياز است که سازمان از عوامل اقتصادي خود مطمئن شود تا بتواند به جلب رضايت و اطمينان مشتريان بپردازد. در غير اين صورت مشتريان اعتماد و اطمينان خود را نسبت به سازمان از دست مي دهند از اين رو سازمان بايد از روش مديريت ارتباط با مشتري استفاده نمايد.

عنوان : مطاله ي رابطه ي بين ريسک پذيري با آمادگي براي تغيير در بين مسوولان بانک هاي استان کرمانشاه
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : مدیریت بازرگانی

مختصر : هدف از اين پزوهش بررسي رابطه ي بين ميزان ريسک پذيري با آمادگي براي تغيير مي باشد، اين پزوهش شامل يک فرضيه کلي و ده فرضيه حرفي مي باشد.جامعه آماري پزوهش، روسا و معاونين بانک ها در کرمانشاه وحجم نمونه از طريق فرمول کوکران برابر با‎۱۲۰ نمونه مي باشد

عنوان : مطاله ميزان ميل به بازگشت به ميانگين قيمت هاي سهام شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : مدیریت بازرگانی

مختصر : بر اساس فرضيه بازار کارا قيمت سهام در بورس اوراق بهادار از فرايند گام تصادفي پيروي مي کند. اگر قيمت ها از گشت تصادفي تبعيت کنند.تغييرات قيمت در طول زمان تصادفي(مستقل) خواهد بود.اما در بازارهاي اوراق بهادار گاهي حرکت ها و ناهنجاري هايي به وجود مي آيد که بازار را ناکارآمد مي کند

عنوان : بررسي رابطه بين مديريت دانش و عملکرد سازماني کارکنان اداره کل امور مالياتي استان کرمانشاه در سال‎۱۳۹۱
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : مدیریت بازرگانی

مختصر : هدف از تحقيق حاضر رابطه مديريت دانش و عملکرد سازماني کارکنان اداره کل امور مالياتي استان کرمانشاه در سال‎۱۳۹۱ مي باشد. با توجه به تغييرات مستمر، افزايش عدم اطمينان، پيچيدگي شرايط و رشد روز افزون سرعت و شتاب آنها در عرصه هاي مختلف، به ويزه در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات، اوضاع اقتصادي و خواسته هاي مشتريان؛ فضاي رقابت بين سازمان ها در حوزه کسب و کار بيش از پيش تشديد شده است.

عنوان : مطالعه تاثير بازاريابي داخلي بر وفاداري مشتري (مطالعه موردي شرکت سهامي بيمه ايران استان کرمانشاه)
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : مدیریت بازرگانی

مختصر : در دنياي رقابتي امروز مشتريان در کانون توجه شرکت ها قرار دارند و وفاداري آنان عامل اصلي کسب مزيت رقابتي سازمان ها است.از طرف ديگر سازمانها براي بدست آوردن اين مزيت نيازمند کارکناني با انگيزه هستند

عنوان : طراحي و تبيين مدل بومي بانکداري الکترونيک (مطاله موردي: بانک هاي دولتي شهر کرمانشاه)
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : مدیریت بازرگانی

مختصر : امروزه با توجه به تحولات سريع در ساختارهاي اقتصادي و نظام هاي مالي، نقش بانک ها به عنوان يکي از ارکان موثر در اقتصاد، بيش از پيش پر رنگ تر و مهم تر شده و مي طلبد بانک ها نيز همگام با تحولات خود، س منشا تحولات جديدتري باشند.در اين راستا نظام بانکداري الکترونيک کشور در مقايسه با استانداردهاي بين المللي نياز به تسريع در اقدامات و سرمايه گذاري دارد

عنوان : طراحي مدل بومي عوامل موثر بر ارزش ويژه برند(مطالعه موردي بانک مسکن)
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : مدیریت بازرگانی

مختصر : زمينه-يک برند(نام ونشان تجاري) مکانيسمي است که سازمان را در جهت رسيدن به مزيت رقابتي ياري مي نمايد.ارزش ويزه برند که از سال ‎۱۹۸۰ به يک مفهوم مهم در بازاريابي شد، ارزش افزوده اي است که به واسطه نام برند براي سازمان و مشتري ايجاد مي شود.

عنوان : مطالعه رابطه بين ارزش هاي مصرف با رفتار خريداران در بازار
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : مدیریت بازرگانی

مختصر : هدف تحقيق حاضر مطالعه رابطه بين ارزش هاي مصرفي با رفتار خريداران مي باشد با توجه به حضور نام هاي تجاري متنوع در بازار مصرف کنندگان به انتخاب محصولاتي مي پردازند که علاوه بر داشتن ارزش مالي ارزشهاي ديگري نيز براي آنها به همراه داشته باشد در اين تحقيق به بررسي اين ارزشها تحت عنوان ارزشهاي مصرفي پرداختخ مي شود.

عنوان : شناسايي عوامل موثر بر جذب و حفظ مشتريان جديد و طراحي و تبيين الگوي وفاداري (مطالعه موردي بانک هاي سپه شهرسنان کرمانشاه
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : مدیریت بازرگانی

مختصر : جذب کردن مشتريان و حفظ آنها، مهمترين هدف براي سازمان ها در محيط پر چالش و رقابتي امروز است.هدف تحقيق حاضر عبارتست از شناسايي عوامل موثر بر جذب و حفظ مشتريان جديد و طراحي و تبيين الگوي وفاداري در مشتريان شعب بانک سپه شهرستان کرمانشاه

عنوان : مطالعه تاثير مسئوليت اجتماعي شرکت بر عملکرد برند (مطالعه موردي: صنعت محصولات لبني کاله استان مازندران
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : مدیریت بازرگانی

مختصر : هدف تحقيق حاضر عبارت است از بررسي تاثير مسئوليت اجتماعي شرکت بر عملکرد برند در صنعت محصولات لبني کاله استان مازندران.اين تحقيق توصيفي-تحليلي و از نوع پيمايشي يا زمينه يابي،از نظر هدف کاربردي است.

عنوان : تحليل عوامل موثر بر ميزان سپرده گذاري در بانک با تاکيد بر تاثير ترفيع بر روي آن (مطالعه موردي: بانک تجارت استان کرمانشاه
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : مدیریت بازرگانی

مختصر : در اين تحقيق تلاش گرديده است تا مهمترين عوامل موثر در ميزان سپرده گذاري در بانک مورد شناسايي و آزمون قرار گيرد.اين تحقيق از نوع هدف،کاربردي و روش بررسي داده ها،توصيفي-علي است.

عنوان : مطالعه رابطه ي بين کيفيت خدمات بر مقاصد رفتاري مشتريان بانک هاي خصوصي استان ايلام
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : مدیریت بازرگانی

مختصر : بانک ها به عنوان شريان حياتي اقتصاد هر کشور تلقي مي شوند. تلاش موسسات بانکي و مالي در سراسر جهان در جهت افزايش کارايي و دستيابي به بهره وري است. در اين ميان يکي از برجسته ترين چالش معاصر مديريت در صنعت خدمات، تامين و حفظ رضايت مشتري مي باشد

عنوان : بررسي نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات در استراتژي توسعه تجاري غرب کشور( استانهاي کرمانشاه-ايلام-کردستان)
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : مدیریت بازرگانی

مختصر : فناوري اطلاعات و ارتباطات در دهه هاي اخير باعث افزايش توان رقابتي سازمانها بخصوص سازمانهاي مالي شده است،بکارگيري آن در سازمانها به عنوان يک گام مثبت در جهت انجام فعاليت هاي سازماني تلقي مي شود و نيروي انساني نقش تعيين کننده در فناوري اطلاعات و ارتباطات دارد.

عنوان : مطالعه وفاداري به نام تجاري در صنعت بانکداري (مطالعه موردي شعب مرکزي بانک خصوصي سينا و بانک خصوصي پاسارگاد شهرستان کرمانشاه
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : مدیریت بازرگانی

مختصر : امروزه ايجاد و حفظ مشتريان وفادار به نام تجاري، در صنعت بانکداري يک استراتژي مهم مي باشد و منجر به ايجاد مزيت رقابتي نسبت به رقبا مي گردد. با توجه به تاثير قابل توجهي که وفاداري به نام تجاري بر عملکرد موسسات دارد تحقيقات بسياري در اين زمينه صورت پذيرفته است.

عنوان : بررسي رضايت مندي مشتريان از ارائه خدمات الکترونيک در گمرکات (مطالعه موردي گمرکات استان کرمانشاه)
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : مدیریت بازرگانی

مختصر : امروزه با توجه به اينکه مبادي صادرات و واردات براي هر کشوري از اهميت خاصي برخوردار است و از اين طريق بيشترين عايدات نصيب هر کشوري علي الخصوص ايران مي شود.به طبع گمرکات نيز بايد شرايطي را فراهم نمايند که سبب جذب بازرگانان جهت صادرات و واردات کالاها شود

عنوان : تاثير بنيان هاي بازاريابي رابطه مند بر وفاداري مشتريان در بانک مسکن استان کرمانشاه در سال ‎۱۳۹۱
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : مدیریت بازرگانی

مختصر : در عصر حاضر، بخش خدمات دست خوش آن چنان تغييراتي است که در طول تاريخ خود تجربه نکرده است. اين تغييرات هم بر ساختار صنعت و هم بر ماهيت رقابت تاثير گذاشته اند. جاي تعجب نيست که در اين محيط پر چالش همراه با تغييرات شتابنده، موسسات خدماتي و مالي مجبور شده اند واکنش خود را نسبت به بازار تغيير دهند.

عنوان : رابطه بين اجزاي سرمايه فکري و ارزش افزوده اقتصادي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(۱۳۸۸-‎۱۳۸۴)
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : مدیریت بازرگانی

مختصر : در طي ساليان اخير سرمايه فکري به عنوان يکي از اساسي ترين شاخص ها براي ارزيابي رشد و توسعه يافتگي کشورها مدنظر قرار گرفته است. در اقتصاد دانش بنيان امروز موفقيت سازمانها به توانايي مديريت سرمايه هاي فکري بستگي داشته و براي اينکه بتوان اين دارايي ها را مديريت کرد ابتدا بايد آنها را شناسايي و اندازه گيري نمود.

عنوان : مطالعه موانع صادرات شرکت هاي کوچک و متوسط(مطالعه موردي: استان ايلام)
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : مدیریت بازرگانی

مختصر : با توجه به اينکه صادرات يکي از استرتژي هاي مهم بين المللي شدن هم براي شرکت ها و هم براي اقتصادهاي ملي در بازارهاي جهاني است و با توجه به اهميت شرکت هاي کوچک و متوسط در امر توليد و اشتغال زايي، شناخت موانع صادرات اين شرکت ها از اهميت ويژه اي برخوردار است.

عنوان : امکان سنجي استقرار مديريت دانش در داداگستري کل کرمانشاه براساس مدل پايه هاي ساختمان مديريت دانش(از ديد کارکنان دادگستري کرمانشاه)
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : مدیریت بازرگانی

مختصر : مديريت دانش يکي از دستاوردهاي عصر اطلات و دانش است و با توجه به ويژگي هاي آن، امروزه سازمانهاي موفق به شدت احساس نياز به بهره مندي از آن دارند. بطوريکه مديريت دانش، در موفقترين سازمانهاي جهاني استقرار يافته، در سازمانهاي دولتي ايران به اين مسئله اهميت کمتري داده شده است.

عنوان : بررسي رابطه مديريت ارتباط با مشتري مبتني بر شاخص ها و عمليات نوين بازاريابي و بهبود سطح بهره وري در شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه ايلام
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : مدیریت بازرگانی

مختصر : هدف از اين تحقيق مطالعه رابطه مديريت ارتباط با مشتري مبتني بر شاخص ها و عمليات نوين بازاريابي و بهبود سطح بهره روي در شرکت پالايش و پخش ايلام در سال ‎۱۳۹۱ مي باشد. نوع تحقيق به لحاظ هدف کاربردي، روش تحقيق توصيفي و پيمايشي بوده و از نوع همبستگي است

عنوان : طراحي الگوي شاخص رضايتمندي مشتري ايران مطالعه موردي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي در استان هاي غرب کشور(کرمانشاه، کردستان، ايلام، همدان
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : مدیریت بازرگانی

مختصر : هدف از اين پژوهش طراحي الگوي مفهومي شاخص رضايتمندي مشتري ايران مي باشد. جامعه پژوهش شامل ‎۱۶۲ نفر از استادان رشته مديريت و بازاريابي در استان هاي غرب ايران(کرمانشاه، کردستان، اسلام و همدان) است. حجم کل جامعه مورد مطالعه ‎۱۶۲ نفر مي باشد.

عنوان : تاثير بانکداري رابطه اي بر وفاداري مشتريان بانک ملي شهر کرمانشاه
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : مدیریت بازرگانی

مختصر : يکي از اهداف استراتژي بانکداري رابطه اي ايجاد وفاداري زياد در مشتريان بانک مي باشد. مديريت نياز دارد تاثيرات وفاداري مشتري را بر رشد و سود موسسه بداند. اين تحقيق تلاش دارد تا اهميت ايجاد روابط نزديک را تاييد کرده و تاثير آن را بر وفاداري مشتري اندازه گيري کند.

عنوان : بررسي ميزان تحقق بانکداري الکترونيک در ايران و ارائه استراتژي هاي مطلوب بازاريابي (مورد مطالعه: بانک ملت شهر کرمانشاه)
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : مدیریت بازرگانی

مختصر : اين پژوهش هدفش ميزان تحقق بانکداري الکترونيک و ارئه استراتژي هاي بازاريابي مناسب در بانک ملت است. در اين تحقيق، که از نوع توصيفي- پيمايشي است، پس از بررسي و مرور اسناد، مصاحبه هايي با اساتيد و متخصصين بانکداري، مالي و IT‎ صورت گرفت و طي آن متغيرهاي مهم و موثر در ميزان تحقق بانکداري الکترونيک شناسايي گرديد.

عنوان : تاثير آگاهي بخشي از اطلاعات بازار بر جذب سرمايه گذاري جديد (مطالعه موردي صنايع وابسته به شرکت شهرک هاي صنعتي استان کرمانشاه)
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : مدیریت بازرگانی

مختصر : در اقتصاد مبتني بر دانش، محصولات و سازمان ها براساس دانش و اطلاعات زندگي مي کنند و مي ميرند. موفق ترين سازمان ها، آنهايي هستند که از اين داغرايي ناملموس به نحو بهتر و سريع تري با فرايند رسمي استفاده مي کنند. از ديدگاه استراتژيک، امروزه از دانش و سرمايه فکري به منظور خلق و افزايش ارزش سازماني استفاده مي شود.

عنوان : شناسايي عوامل موثر بر سيستم ارتباط با مشتري (مطالعه موردي بانک ملت در استان کرمانشاه
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : مدیریت بازرگانی

مختصر : ارتباط با مشتري يک چالش رقابتي مهم در صنعت بانکداري است. بانک ها نيازمند اطلاعاتي در مورد اينکه مشتريان شان چه کساني هستند و چه خواسته هايي از بانک دارند و چگونه بايد آن را بر آورده سازند را نيازمندند بر اين اساس هدف از ارائه اين پژوهش بررسي مدل مفهومي سيستم ارتباط با مشتري است که اين ارتباط موثر را ميسر مي سازد.

عنوان : بررسي تاثير مديريت روابط زنجيره تامين بر رضايت مشتري در شرکت يخچال سازي سونيا
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : مدیریت بازرگانی

مختصر : در اين تحقيق، ابعاد روابط زنجيره تامين شامل ارتباطات، همکاري، تعهد، جو و اعتماد مي باشد که به عنوان متغيير وابسته مورد بررسي قرار گرفت و سپس رابطه و تاثير بين دو متغيير مورد مطالعه قرار گرفت.روش اين تحقيق بر حسب هدف از نوع کاربردي است.

عنوان : مطالعه رابطه اعتماد و تعهد در مديريت زنجيره تامين (مطالعه موردي شرکت برق منطقه اي غرب)
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : مدیریت بازرگانی

مختصر : امروزه هيچ شرکتي نمي تواند از مديريت زنجيره ي تامين چشم پوشي کند و انتظار بقا در محيط رقابتي را داشته باشد. از آنجايي که موفقيت زنجيره تامين، اساسا به وجود اعتماد و تعهد بين سازمانهاي موجود در آن وابسته است، لذا مي توان ايجاد اعتماد و تعهد در روابط با آنها را از مسائل اساسي در مديريت زنجيره تامين قلمداد کرد.

عنوان : بررسي نارضايتي واسطه هاي توزيع از شرکت هاي مادر شهر کرمانشاه (مطالعه موردي شرکتهاي پخش مواد خشکبار) سال ‎۹۱
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : مدیریت بازرگانی

مختصر : يکي از مهم ترين تحولاتي که در زمينه بهبود عملکرد در دهه آخر قرن بيستم به وقوع پيوست موضوع شناخته شدن سنجش رضايت مندي مشتري به عنوان يکي از عناصر و الزامات اصلي سيستم هاي مديريتي در بنگاه هاي تجاري (شرکت هاي پخش) بود.بنابراين ايجاد و ژياده سازي سيستم هاي سنجش رضايت مندي مشتري به عنوان مهمترين شاخص در امر بهبود عملکرد از نياز هاي اساسي سازمان هاي امروزي به شمار مي رود

عنوان : مطالعه ي تاثير شاخص هاي بازار گرايي و متغيير هاي محيطي بر عملکرد توليدي شرکت هاي کوچک و متوسط استان کرمانشاه
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : مدیریت بازرگانی

مختصر : امروزه بازاريابي به عنوان يک راهبرد براي اجراي برنامه هاي شرکت هاي پيشرو شناخته شده است. موفقيت شرکت ها در گرو شناخت هر چه بيشتر از مشتريان، رقبا و ساير عوامل تاثيرگذار بر بازار است که شناخت و پيش بيني اين عوامل و ارائه راهکار مناسب در برخورد با آن ها نقش کليدي در موفقيت شرکت در بازار هدف بازي خواهد کرد.

عنوان : مطالعه رابطه سرمايه اجتماعي و کار آفريني سازماني (مطالعه موردي دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه)
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : مدیریت بازرگانی

مختصر : امروزه با توجه به وسعت وتنوع تغييرات وارده بر پيکره سازمانها، آنها دريافته اند که براي مواجهه با تغييراتي که همواره با آن مواجهه اند بايد بصورت پيوسته با ترکيبات جديدي از منابع موجود خود مزاياي رقابتي جديدي براي خود را فراهم آورند .به همين دليل است که اهميت نيروي انساني خلاق و نو آور و به عبارتي کار آفرينان سازمان بر جسته تر گشته است

عنوان : بررسي چالش هاي گذر از بانکداري سنتي به بانکداري الکترونيکي در بانک ملي ايران
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : مدیریت بازرگانی

مختصر : بانکداري الکترونيک به واسطه افزايش روز افزون تعامل اقتصادي کشورها با يکديگر هر روز بر اهميت آن افزوده مي شود و نيز براساس نياز روز دنيا به رااهکارهاي راحتتر در برقراري ارتباط مالي و اقتصادي، همه روزه نيازمند بازنگري، نوآوري و نيز تسهيل در بروکراسي نظام بانکي است.

عنوان : بررسي تاثير رقابت در بازار محصول و اصول حاکميت شرکتي بر فروش و بازده سهام شرکتهاي صنعت خودروسازي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : مدیریت بازرگانی

مختصر : حداکثر ساختن سود سهامداران، ايفاي وظايف اخلاقي و مسئوليت هاي اجتماعي مي تواند از اهداف بسيار مهم شرکت ها به شمار آيد. يکي از عواملي که تاثير بسزايي در تحقق اهداف مذکور دارد اجراي مناسب اصول حاکميت شرکتي مي باشد.

عنوان : بررسي عوامل موثر بر تمايل مصرف کننده به قصد خريد از فروشگاه هاي داراي برند (مطالعه موردي: فروشگاه هاي زنجيره اي رفاه و اتکا در شهر کرمانشاه)
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : مدیریت بازرگانی

مختصر : عوامل متعددي بر قصد خريد از فروشگاه هاي داراي برند تاثير مي گذارند، شناسايي اين عوامل از اهميت بالاي برخوردار است. در اين ميان مصرف کننده يا مشتري بعنوان علت وجودي و ادامه حيات يک سازمان از اولويت خاصي برخوردار است. بخصوص براي فروشگاه هاي زنجيره اي که به نسبت، بيشتر با مشتريان سر و کار دارند.

عنوان : بررسي ارتباطات و کيفيت خدمات برند بر قصد خريد مجدد (مطالعه موردي: بيمه ايران و بيمه آسيا در شهر کرمانشاه سال ‎۱۳۹۲)
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : مدیریت بازرگانی

مختصر : برندها در بازار مشتريان اهميت خاصي دارند. زيرا آنها واسطه بين مشتريان و شرکت هستند مشتريان گاهي به برند خاصي اعتماد کرده و وفادار مي مانند که منجر به قصد خريد مجدد مي گردد. پژوهش حاضر به تاثير ارتباطات و کيفيت خدمات برند بر قصد خريد مجدد در بيمه ايران و بيمه آسيا که قلمرو زماني از بهمن ماه ‎۱۳۹۱ تا تير ماه سال ‎۱۳۹۲ مي پردازد.

عنوان : مطالعه نقش استراتژي در اندازه گيري عملکرد مورد استفاده در پاداش اجرايي
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : مدیریت بازرگانی

مختصر : در سال هاي اخير با توجه به شرايط اقتصادي و رقابتي، استراتژي هاي رقابتي محور بحث و مزيت شرکت ها قرار گرفته اند. در اين راستا شرکت هايي که بتوانند استرتژي مناسبي را اتخاذ کنند، عملکرد مناسبي دارند و ارزيابي عملکرد ابزاري است که در نظام پاداش دهي به کارکنان نقش کليدي ايفا مي کند.

عنوان : بررسي ارتباط بين پذيرش تکنولوژي اطلاعات و ارتباطات و مهندسي مجدد فرايندهاي کسب و کار در بنگاه هاي اقتصادي کوچک ومتوسط شهر کرمانشاه
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : مدیریت بازرگانی

مختصر : قرن حاضر سرشار از تحول و دگرگوني است. جوامع بشري در هيچ عصري از اعصار تا اين حد دستخوش تغيير و دگرگوني نبوده است. اطلاعات به عنوان عامل اصلي توليد ثروت مد نظر قرار گرفته و جامعه اطلاعاتي که مبتني بر فناوري اطلاعات و ارتباطات است، تکوين مي يابد.

عنوان : مطالعه تاثير آزاد سازي مالي بر نقد شوندگي سهام (بورس اوراق بهادار تهران)
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : مدیریت بازرگانی

مختصر : در علم اقتصاد، توسعه بازار مالي به عنوان يکي از اهداف اصلي برنامه هاي آزاد سازي مالي در همه کشورها ذکر شده است. اين تحقيق به ارتباط مهم ترين جنبه توسعه مالي، يعني نقد شوندگي سهام به آزاد سازي مالي مي پردازد. به منظور بررسي تاثير آزاد سازي مالي بر نقد شوندگي سهام در بورس اوراق بهادار تهران يک فرضيه تدوين شده است.

عنوان : بررسي اثر استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات بر عملکرد شرکت مخابرات شهرستان ايلام براساس کارت امتيازي متوازن(BSC‎)
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : مدیریت بازرگانی

مختصر : کارت امتيازي متوازن که براي نخستين بار توسط کاپلان و نورتون پيشنهاد شد سيستمي است براي ارزيابي عملکرد که اين چهار منظر که عبارتند از جنبه مالي، جنبه رشد و يادگيري، جنبه مشتري و جنبه فرايندهاي کسب و کار داخلي. اين پژوهش باهدف بررسي اثر فناوري اطلاعات و ارتباطات بر عملکرد شرکت مخابرات شهرستان ايلام با استفاده از مدل کارت امتيازي متوازن صورت گرفت.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29