جستجو زبان    
 

انگلیسی : uniforme
فارسی : هم‌سانه

انگلیسی : up to date
فارسی : روزآمد

انگلیسی : walkman
فارسی : پخش همراه

انگلیسی : warmer
فارسی : چراغك

انگلیسی : wheelchair
فارسی : چرخك

انگلیسی : workshop
فارسی : كارگاه آموزشی

انگلیسی : Zonnecken
فارسی : پروندان

انگلیسی : agranulocyte
فارسی : (گویچه سفید) تك‌هسته‌ای

انگلیسی : amyloplast
فارسی : نشادیسه

انگلیسی : anabolic
فارسی : فراگشتی

انگلیسی : anabolism
فارسی : فراگشت

انگلیسی : anabolite
فارسی : فراگشته

انگلیسی : antidiuretic hormone
فارسی : هورمون پادپیشابی

انگلیسی : antigen
فارسی : پادگن

انگلیسی : aorta
فارسی : بزرگ‌سرخرگ، آئورت

انگلیسی : aortic
فارسی : بزرگ‌سرخرگی، آئورتی

انگلیسی : axon
فارسی : آسه

انگلیسی : bacteria
فارسی : باكتری

انگلیسی : blood cell , globule
فارسی : گویچه

انگلیسی : Bowmans capsule
فارسی : پوشینه بومن

انگلیسی : carotid artery
فارسی : سرخرگ كاروتید، خوابرگ

انگلیسی : catabolic
فارسی : فروگشتی

انگلیسی : catabolism
فارسی : فروگشت

انگلیسی : catabolite
فارسی : فروگشته

انگلیسی : cell , cellule
فارسی : یاخته

انگلیسی : cell wall
فارسی : دیواره یاخته

انگلیسی : centriole
فارسی : میانك

انگلیسی : centrosome
فارسی : میان‌تن

انگلیسی : chlorophyll
فارسی : سبزینه

انگلیسی : chloroplast
فارسی : سبزدیسه

انگلیسی : chromoplast
فارسی : رنگ‌دیسه

انگلیسی : cytoplasm
فارسی : میان‌یاخته

انگلیسی : cytoplasmic, cytoplasmically
فارسی : میان‌یاخته‌ای

انگلیسی : dendrite
فارسی : دارینه

انگلیسی : diapedesis
فارسی : تراگذری

انگلیسی : ectoderm
فارسی : برونْ‌پوست

انگلیسی : ectodermic, ecodermal
فارسی : برون‌پوستی

انگلیسی : endocardium
فارسی : درون‌شامه قلب

انگلیسی : endocytosis
فارسی : درون‌بری

انگلیسی : endoderm درون‌پوست
فارسی :

انگلیسی : endodermic, endodermal
فارسی : درون‌پوستی

انگلیسی : epiderm
فارسی : روپوست

انگلیسی : epidermic, epidermal
فارسی : روپوستی

انگلیسی : epiglottis
فارسی : برچاكنای

انگلیسی : epiphysis (gland)
فارسی : (غده) رومغزی

انگلیسی : exocytosis
فارسی : برون‌رانی

انگلیسی : geotropic
فارسی : زمین‌گرا

انگلیسی : geotropism
فارسی : زمین‌گرایی

انگلیسی : gigantism
فارسی : غول‌پیكری

انگلیسی : glomerulus
فارسی : كلافك


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  بعدی