عنوان : مطالعه مقايسه اي مدلهاي پيش بيني ور شکستگي شاموي و اولسون در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : مدیریت بازرگانی

مختصر : پيش بيني ور شکستگي يکي از موضوعات مهم در عرصه مديريت مالي مي باشد. با پيش بيني ور شکستگي و ريسک محتمل بودن آن براي يک شرکت مي توان به بهبود تصميمات مالي کمک نمود. در اين مطالعه دو مدل ورشکستگي شاموي واوالسون در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسي قرار گرفته است، بدين منظور نمونه آماري مشتمل بر نسبت هاي مالي و بازار ‎۴۴ شرکت ور شکسته و ‎۵۰ شرکت غير ور شکسته در طي سال هاي ‎۱۳۸۱ تا ‎۱۳۸۸ جمع آوري گرديد و به منظور تجزيه و تحليل آماري نسبت هاي مذکور و همچنين طبقه بندي شرکت هاي به دو دسته ور شکسته و غير ور شکسته در سال هاي اول دوم و سوم قبل از ور شکستگي، از تکنيک رگرسيون لجستيک به روش اينتر استفاده شده است.

عنوان : بررسي تاثير بکارگيري سيستم اطلاعات مديريت بر تصميم گيري مديران بانک سپه شهر کرمانشاه
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : مدیریت بازرگانی

مختصر : با توجه به ارزش روزافزون اطلاعات تجهيز مديريت به يک سيستم اطلاعات صحيح به يک ضرورت تبديل شده است. اين پژوهش از نوع توصيفي پيمايشي و از نظر هدف و روش کاربردي است در مجموع از ‎۱۴۵ نمونه آماري و تجزيه تحليل از فرضيات پژوهش بين يکارگيري سيستم MIS‎ و بهبود فرايند تصميم گيري مديران بانک رابطه معناداري وجود دارد.با توجه به تاييد فرضيات پژوهش و نيازهاي اطلاعاتي مديران، بکارگيري سيستم اطلاعات مديريت براي بهبود تصميم گيري و موفقيت مديران لازم و ضروري مي باشد.

عنوان : طراحي يک مدل تصميم گيري چند معياره جهت کارانه شعب بانک تجارت شهر کرمانشاه
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : مدیریت بازرگانی

مختصر : سازمان هاي مدرن امروزي و طرح هاي جاري در آنها چنان وسيع و پيچيده شده اند که تصميم گيري و هدايت آنها از عهده يک فرد به تنهايي بر نمي آيد و مدير مجبور است در تصميم گيري ها از ديگران کمک بگيرد. در اين تحقيق از فرآيند تحليل سلسله مراتبي براي طراحي يک مدل در بانک تجارت کرمانشاه استفاده شده است که مراحل مختلفي دارد:‎۱- مطالعه و بررسي تحليلي ادبيات نظري و تطبيقي ‎۲- شناسايي متغيرهاي اصلي سيستم هاي ارزشيابي شعب ‎۳- طراحي چک ليست و پرسشنامه کسب نظر خبرگان‎۴- طراحي پرسشنامه فرآيند تحليل سلسله مراتبي براي اختصاص اوزان ‎۵- تحليل الگوريتم فرآيند تحليل سلسله مراتبي و اختصاص اوزان و رتبه بندي نهايي.

عنوان : مطالعه تاثير برند در وفاداري مشتريان بازار خدمات( مطالعه موردي بانکهاي خصوصي شهرستان کرمانشاه)
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : مدیریت بازرگانی

مختصر : برند به عنوان يک منبع ارزشمند امتياز رقابتي، براي بسياري از سازمان ها شناخته مي شود. وفاداري به برند، دارايي قدرتمند سازمانها مي باشد. بعلاوه تاثير برند، تصوير شرکت، اعتماد کارمندان و اعتماد شرکت تاثير تعديل شده اي بر روي ارزش مشتري از طريق درک مشتري از کيفيت خدمات دارد. سرانجام نتايج نشان داد که برند خدمات تاثير مستقيم قابل ملاحظه اي بر روي وفاداري مشتري ندارد و تاثير آن از طريق ارزش مشتري تعديل ميشود.

عنوان : طراحي مدلي جهت مديريت بهينه نقدينگي در شعب بانک سپه استان ايلام
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : مدیریت بازرگانی

مختصر : يکي از ابزارهاي موثر و کارآمد براي مقابله با ريسک نقدينگي در بانک ها، مديريت نقدينگي است. مديريت نقدينگي يعني پيش بيني حجم تقاضا براي وجوه و تامين مقادير کافي وجوه براي جوابگو بودن به اين نيازهاست. نتايج اين پژوهش نشان دهنده وجود سه عامل اصلي در عوامل موثر بر نقدينگي مي باشد که در مجموع ۹۱۸/‎۷۷ درصد از کل واريانس متغير هاي ورودي نقدينگي را تبيين مي نمايد.

عنوان : بررسي عوامل کليدي موفقيت در شرکت گاز استان ايلام
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : مدیریت بازرگانی

مختصر : هدف از اين تحقيق بررسي عوامل کليدي موفقيت در شرکت گاز استان ايلام است. پژوهش حاضر از لحاظ گردآوري داده ها از نوع توصيفي- پيمايشي است و از نظر جهت گيري پژوهش تحقيق پيش رو در گروه تحقيقات کاربردي قرار مي گيرد. اين پژوهش تحقيقي است که از نوع مقطعي مي باشد، يافته هاي آن نشان داده است که سازماندهي مناسب، توجه به انگيزش و پاداش جمعي و فردي، به کارگيري نيروي انساني متخصص، رعايت عدالت و قوانين، کارآمد بودن مدير سازمان و شايسته سالاري نقش موثري را در موفقيت سازمان دارد.

عنوان : بررسي تاثير پرداخت مبتني بر عملکرد بر رضايتمندي کارکنان در بيمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : مدیریت بازرگانی

مختصر : اين تحقيق با توجه به اهميت وجود انگيزه در انجام وظايف پرسنل شاغل در بيمارستان ها و مشاهده عدم وجود انگيزه در بين پرسنل شاغل در بيمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه صورت گرفته و در نظرسنجي انجام شده ميزان رضايتمندي پرسنل از سيستم پرداخت موجود ‎۰(وقت مزدي ) و استقبال آنان از سيستم پرداخت منطقي که در ان عملکرد افراد مورد نظر است سنجيده شده است . جامعه آماري مورد نظر از ‎۹۶ نفر پرسنل بخشهاي آزمايشگاه راديولوژي و درمانگاه و اتاق عمل انتخاب گرديده وبا تجه به ازار پرسشنامه و تجزيه و تحليل داده ها در نرم افزارspss‎ و نتايج آن بر لزوم استفاده از روش پرداخت مبتني بر عملکرد و سنجش افراد بر اسامي ميزان کاري که انجام مي دهند و توانايي آنان در انجام کار صحيح تأکيد شده است .

عنوان : مطالعه نقش و کاربرد فناوري RFID‎ بر کارايي مديريت زنجيره تامين
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : مدیریت بازرگانی

مختصر : تحقيق حاضر از نظر نوع توصيفي پيمايشي و با توجه به هدف کاربردي است. داده هاي مورد نياز توسط پرسشنامه محقق ساخته جمع آوري شد. داده ها با استفاده از نرم افزار spss‎ مورد تحليل قرار گرفت.و براي آزمون فرضيه ها نيز از آزمون هاي اسنيرمن& فريدمن و رگرسيون خطي استفاده شد. يافته ها نشان داد که از نظر کارشناسان کاربرد اين فناوري به ميزان زيادي در افزايش کارايي SCM‎ اثر مثبت داشته و باعث مي شود جريان اطلاعاتي مربوط به هر بخش از کيفيت و دقت بيشتري برخوردار شود.

عنوان : ارائه مدل درک مشتريان از امنيت و اعتماد سيستم هاي پرداخت الکترونيک در حوزه تجارت الکترونيک
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : مدیریت بازرگانی

مختصر : در اين تحقيق موضوعات مرتبط با امنيت پرداخت الکترونيک را از ديدگاه مشتريان بررسي مي کند. اين مطالعه يک مدل مفهومي را در نظر مي گيرد که تعيين کنندگان امنيت و اعتماد درک شده مشتريان نيز تاثير امنيت و اعتماد درک شده را بر استفاده از سيستم هاي پرداخت الکترونيک مشخص مي سازد. نتايج حاصل از تحقيق تاثير مثبت بيانات امنيتي حفاظت هاي فني و شيوه هاي تبادل را بر روي امنيت و اعتماد نشان مي دهد. از اين بين حفاظت هاي فني با بيشترين تاثير ير روس امنيت تاثير دارد.

عنوان : بررسي و تبيين فرآيند کيفيت تنوع خدمات و تصوير ذهني بر وفاداري مشتريان در خدمات بانکداري (مطالعه موردي شعب بانک کشاورزي کرمانشاه)
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : مدیریت بازرگانی

مختصر : هدف همه موسسات خدماتي از جمله بانک ها ارائه خدمات مناسب و مورد رضايت مشتريان است از انجکه سازمانهاي ارائه دهنده خدمات مالي و به ويژه بانک ها در محيطي با محصولات غير متمايز فعاليت مي کنند کيفيت خدمات در انها به عنوان اولين سلاح رقابت شناخته مي شود اين پژوهش حاضر با هدف شناسايي عوامل موثر بر رضايت و وفاداري خدمات بانکي انجام شده است با توجه به اهميت مشتريان در صنعت بانکداري با ارائه مدل مفهومي به تبيين فرآيند کيفيت رضايت و وفاداري مشتريان در شعب بانک کشاورزي کرمانشاه از طريق بررسي تاثيرات متغيرهاي رضايت تصوير ذهني از بانک کيفيت خدمات تنوع خدمات رضايت و وفاداري مشتريان پرداخته است

عنوان : ارزيابي عملکرد شرکت مخابرات استان ايلام بر اساس رويکرد کارت امتيازي متوازن(۸۹-‎۸۴)
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : مدیریت بازرگانی

مختصر : کارت امتيازي متوازن به عنوان يک مفهوم نوين مديريت به همه مديران در همه سطح کمک مي کند تا بتوانن فعاليتهاي کليدي خود را پايش و کنترل نمايند اين روش به عنوان يک سيستم ارزيابي عملکرد علاوه بر ارزيابي مالي سنتي عملکرد سازمان را با افزودن سه بعد ديگر يعني مشتريان فرآيندهاي داخلي کسب و کار و ياد گيري و رشد مورد ارزيابي قرار مي دهد

عنوان : تاثير متغيرهاي مالي و غير مالي بر سود آوري شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : مدیریت بازرگانی

مختصر : هدف پژوهش حاضر بررسي تاثير متغيرهاي مالي و غير مالي بر سود آوري شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ميباشد که متغيرهاي مالي و غير مالي مورد بررسي در اين پژوهش عبارتنداز عمر شرکت، نسبت بدهي، هزينه تبليغات، اندازه شرکت و نسبت جاري مي باشد. روش تحقيق در اين پژوهش روش کاربردي مي باشد. نتايج تحقيق حاضر نشان داد که متغيرهاي غير مالي تاثيري ير سود آوري شرکت ها ندارند اما متغيرهاي مالي تاثير بسزايي بر سودآوري شرکت ها دارند.

عنوان : بررسي روش هاي تامين مالي در شرکت هاي کوچک( صنايع تبديلي) در کرمانشاه در سال ‎۱۳۸۹
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : مدیریت بازرگانی

مختصر : افزايش ثروت سهامداران هدف نهايي موسسات غيرانتفاعي است بدست آوردن سود بيشتر و در نتيجه افزايش ثروت سهامداران از طريق انتخاب روش تامين مالي بهينه يکي از مواردي است که شرکت ها به عنوان يک راهکار براي دست يابي به اهداف خود مد نظر قرار مي دهند. گروهي از متخصصين عقيده دارند که اخذ تصميمات مدبرانه مديريت مي تواند باعث افزايش ارزش شرکت شود.

عنوان : مطالعه رابطه بين اهرم مالي، نسبت قيمت به سود و نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار با بازده سهام شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : مدیریت بازرگانی

مختصر : يکي از مباحث مهم و اساسي در فرآيند سرمايه گذاري در بورس اوراق بهادار شناخت بازده و نحوه ايجاد آن است. در اين تحقيق از ميان ‎۴۴۶ شرکت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با روش نمونه گيري سيستماتيک ‎۱۰۱ شرکت به عنوان نمونه انتخاب شده است.نتايج بدست آمده نشان مي دهد که رايطه ي مثبت معنادار خطي بين اهرم مالي با بازده سهام شرکت و رابطه ي منفي معنادار خطي بين نسبت قيمت به سود و نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار سهام با بازده سهام شرکت وجود دارد.

عنوان : بررسي تاثير بانکداري الکترونيک برمديريت نقدينگي بانک ها (مورد مطالعه، شعب بانک ملي شهر ايلام)
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : مدیریت بازرگانی

مختصر : هدف اصلي از اين تحقيق بررسي اثرات بانک داراي الکترونيک بر مديريت نقدينگي بانکها مي باشد.در اين تحقيق به بررسي ميزان تاثير استفاده از ،دستگاه هاي خودپرداز،پايانه هاي فروش، سيستم اينترنت بانک، سيستم تلفن بانک وهمراه بانک و پايانه هاي داخل شعب بر مديريت نقدينگي بانکها پرداخته شده است.

عنوان : مطالعه تاثير عوامل آميخته بازاريابي برشناسايي نيازهاي مشتريان از کالاهاي خانگي در بازارچه هاي مرزي استان کرمانشاه
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : مدیریت بازرگانی

مختصر : چگونه ارتباط برقرار کردن بامشتري،شناسايي وتامين نيازهايشان، يکي از قدرتمندترين ابزار جذب مشتري به شمار مي رود. و در دنياي رقابتي امروز،بازاريابان وفروشندگان براي جذب وحفظ مشتري بايستي بيشترين توجه را به نيازها وخواسته ها ي آنان داشته باشند.در اين پايان نامه تلاش شده است نيازهاي مشتريان و يا رضايتمندي مشتريان از کالاهاي خانگي در بازار چه هاي مرزي استان کرمانشاه مورد ارزيابي قرار گيرد

عنوان : شناسايي و اولويت بندي مهمترين موانع فرآيند ترخيص کارآمدکالا در گمرکات استان کرمانشاه
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : مدیریت بازرگانی

مختصر : امروزه هيچ کشوري در انزواي کامل زندگي نمي کند.جايگاه تجارت بين المللي وتوسعه اقتصادي کشورهاي در حال توسعه تا به جايي اهميت يافته است که اغلب از آن به عنوان موتور رشد وتوسعه اقتصاد داخلي نام مي برندو گمرک اصلي ترين زير مجموعه تجارت بين الملل در اين زمينه است که دست اندرکاران تجارت خارجي با آن سروکار دارند.

عنوان : بررسي و تحليل استراتژي بهينه استقرار نظام بودجه ريزي عملياتي (مدل الماس)در شرکت آب وفاضلاب روستايي کرمانشاه با استفاده ازماتريسSWOT‎ در سال‎139 0‎
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : مدیریت بازرگانی

مختصر : يکي از اولويت هاي اصلاح ساختار اقتصادي کشور،اصلاح روش هاي بوجه ريزي و توزيع منابع در سازمان هاي دولتي است.آنجه تحت عنوان بودجه ريزي دردستگاه هاي اجرايي کشور رايج است شيوه هاي سنتي است که هيچ گونه اطلاعاتي درباره هزينه شدن اعتبارهاو ميزان کارايي واثربخشي برنامه بدست نمي دهدو منجر به کاهش اقتدار مديريت دستگاه براي بودجه مي شود

عنوان : بررسي تاثير گذاري رسانه هاي تبليغاتي و رتبه بندي آنها از ديدمشتريان براساس مدل AIDA‎ دربانک کشاورزي(مطالعه موردي شعب استان کرمانشاه
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : مدیریت بازرگانی

مختصر : امروزه تبليغات را تنها به عنوان ابزاري جهت افزايش جذب مشتريان در بانک،نمي توان درنظرگرفت. نقش اصلي تبليغات را مي توان تفهيم اطلاعات در موردخصوصيات کالاوخدمات تعريف نمود.پيشرفت سريع وسائل ارتباطات جمعي واضافه شدن رسانه هايي جديد به رسانه هاي تبليغاتي ،تبليغات را به عنوان عنصري اصلي در موفقيت وناکامي بانک ها معرفي مي کند

عنوان : بررسي اثر سازماني فناوري هاي نوين اطلاعاتي بر بخش بانکداري خصوصي شهر کرمانشاه
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : مدیریت بازرگانی

مختصر : بحث تکنولوژي اطلاعات و تاثير آن از موضوعاتي است که بررسي آن در کشور ما لازم و ضروري به نظر مي رسد تنها در سايه پيگيري چنين مطالعاتي مي توان به ترسيم خط مشي کلي و کلان در بر خورد با پديده انقلاب اطلاعات پرداخت و حد اکثر بهره برداري را از تکنولوژي هاي جديد ارتباطي در جهت توسعه کشور نمود توسعه شگفت انگيز فن آوري اطلاعات و ارتباطات جهان و به تبع آن دنياي بانکداري را به سرعت دگرگون ساخته است

عنوان : تحليل عوامل موثربرانحراف سودپيش بيني شده سهام شرکتهاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران (مطالعه تطبيقي شرکتهاي نفتي وغيرنفتي؛
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : مدیریت بازرگانی

مختصر : مطالعات انجام شده در بازاربورس اوراق بهادار ،نشان مي دهدکه سرمايه گذاران براي اتخاذ تصميم درهرمرحله ازخريد يانگهداري سهام به اطلاعاتي نياز دارند که بيان کننده سودآوري آتي شرکت است.بنابراين طبيعي است که آنان درتصميم گيري هاي خود،به سودگزارش شده و به ويزه سود پيش بيني شده هرسهم توجه نمايند.ولي سودمندبودن اين پيش بيني ها بستگي به ميزان انحرافي است که باواقعيت دارند.

عنوان : بررسي رابطه بين رضايت مندي مشتريان بامشتري مداري کارکنان براساس بهره گيري ازمدل فراگيرTQM‎ درشرکت مخابرات کرمانشاه
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : مدیریت بازرگانی

مختصر : درعصر حاضرباپيشرفت علوم وفنون و فن آوري اطلاعات و تحول شگرف درسازمان ها،استفاده از علوم به صورت عملي در کسب وکار بسيارحساس مي شود.مديريت کيفيت فراگيرازسالها قبل به عنوان شيوه مناسب اداره کسب وکار مطرح شده وسازمانها به جهت ماندگاري درميدان رقابت و رشدخودتلاش نموده اند که شيوه هاي جديدي ازمديريت راتجربه کنند.

عنوان : مطالعه رابطه بين ساختار سرمايه و متغيرهاي سنجش عملکرد مبتني بر ارزش
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : مدیریت بازرگانی

مختصر : تعيين يک ساختار سرمايه مناسب جهت انتخاب شيوه مناسب تامين مالي در شرکتها از اهميت ويژه اي برخوردار است.بدين منظور مديران بايد به خوبي از اثر متغيرهايي که مي توانند برساختارسرمايه شرکت اثرگذار باشد آگاه باشند.جهت ارزيابي عملکرد واحدهاي تجاري معيارهاي مختلفي ارائه گرديده است که يکي ازجديدترين اين معيارها متغيرهاي سنجش عملکرد مبتني بر ارزش مي باشد.

عنوان : طراحي مدل بومي سيستم اطلاعات مديريت شرکت گاز استان کرمانشاه
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : مدیریت بازرگانی

مختصر : ما در زماني زندگي مي کنيم که تغيير وتحول در آن بسيار و باسرعت صورت مي گيرد.سازمانها نيز از اين امر مستثني نيستند.اساسا سازمانها نياز به اطلاعات دقيق به موقع وقابل اعتمادي دارند.در اين ميان سيسستمهاي اطلاعات نقش مهمي را در فراهم آوردن اطلاعات موردنياز براي تصميم گيريهاي بسيارمهم که به طور مستقيم به عملکردسازمان تاثيرمي گذارد دارند.بنابراين تصميم گيري در سازمانها بدون سيستم هاي تاسيس شده براي گرفتن اطلاعات در سيستمهاي اطلاعات مديريت اين فرايند را بسيارمشکل خواهدکرد.

عنوان : مطالعه ارتباطات بازاريابي يکپارچه (آميخته ترفيعي وتشويقي) جهت جذب گردشگر در استان کرمانشاه
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : مدیریت بازرگانی

مختصر : در دهه هاي اخير گردشگري به عنوان يک حوزه مهم واستراتزيک مورد توجه بسياري ازجوامع علمي و اجرايي مي باشد.باتوجه به اينکه بازاريابي نقش بسيار موثري درجذب گردشرداردوازمشکلات صنعت گردشگري در کرمانشاه عدم توجه به نقش بازاريابي درجذب گردشگراست لذا اين پژوهش به مطالعه ارتباطات بازاريابي يکپارجه (آميخته ترفيعي وتشويقي) جهت جذب گردشگردر استان کرمانشاه مي پردازد.

عنوان : تا ثير بحران هاي مالي بر مديريت ريسک زنجيره ي تامين بانک سپه استان ايلام
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : مدیریت بازرگانی

مختصر : بحران هاي مالي مجموعه اي از مشکلات مالي است که نهادها و سازمان ها را با خطرات زيادي روبه رو مي کند بکارگيري مديريت ريسک يکي از راهکارهاي جلوگيري از وزشکستگي سازمانها مي باشد نحقيق حاضر به بررسي تاثير بحران هاي مالي بر مديريت رسيک زنجيره تامين بانک سپه استان ايلام پرداخته است . اي تحقيق کاربردي است کع براي آزمون فرضيات ابتدا با استفاده از داده هاي آماري بانک جهاني و داده هاي آماري بانک مرکزي سالهاي بحران ايران مشخص گرديد و سپس از پرسشنامه مديريت ريسک زنجيره تامين ئر بحران هاي مالي استفاده گرديد و در اختيار کارکنان بانک سپه استان ايلام قرار گرفت

عنوان : مطالعه رابطه بين اصول حاکميت شرکتي و بازده بلند مدت سهام در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : مدیریت بازرگانی

مختصر : امروزه صاحبان سرمايه در صدد به حداکثر رساندن ثروت در حداقل زمان ممکن با کمترين رسک بوده و در صورت عدم شفافيت در نحوه عملکرد مديران شرکت و ميزان معاملات ترجيح مي دهند به جاي سرمايه گذاري بلند مدت با ريسم بيشتر اقدام به سرمايه گذاري کوتاه مدت با ريسک و سود کمتر نموده و به خاطر وجود عدم اعتماد همواره آماده اند که که در صورت بروز کوچکترين مشکل براي شرکت نسبت به برداشت سرمايه خود اقدام نمايند .

عنوان : مطالعه تاثير اجزاي سرمايه فکري بر عملکرد سازماني شعب بانک تجارت در سطح استان کرمانشاه
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : مدیریت بازرگانی

مختصر : در اقتصاد نوين . سرمايه فکري تحت عنوان دارايي هاي نا مشهود توصيف شده است که مي توان آن را به عنوان تاثير بسيار مهمي براي مزيت رقابتي ژايدار باه کار گرفت . امروزه نحوه استفاده از دارايي هاي نامشهود تاثير بسيار مهمي در موفقيت و بقاي سازمان ها دارد اهميت اين موضوع به حدي است که باعث به وجود آمدن حوزه مطالعاتي و تحقيقاتي جديدي در مديريت شده است هدف اصلي اين تحقيق بررسي روابط متقابل بين اجزاي سرمايه فکري شامل سرمايه انساني . سرمايه مشتري . سرمايه ساختاري و سرمايه نوآوري و اثرات آن ها بر عملکرد سازماني شعب بانک تجارت در سطح استان کرمانشاه است .

عنوان : اثرات E-CRM‎ بر روي کيفيت رابطه بانک ومشتريان (مطالعه موردي بانکهاي خصوصي شهرستان کرمانشاه)
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : مدیریت بازرگانی

مختصر : هدف اصلي اين تحقيق اثرات e-crm‎ برروي کيفيت رابطه بانک ومشتريان در بانکهاي خصوصي شهرستان کرمانشاه مي باشد. اين تحقيق توصيفي-تحليلي و از نوع پيمايشي يازمينه يابي (survy‎)مي باشد.جامعه اماري اين تحقيق شامل ‎۲۲۰نفر از مشتريان بانکهاي خصوصي شهرستان کرمانشاه که با روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي انتخاب شده اند

عنوان : تاثير مديريت دانش بازاريابي برعملکرد بنگاههاي اقتصادي کوچک شهر کرمانشاه
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : مدیریت بازرگانی

مختصر : با افزايش اهميت بازاريابي در متون تجارت امروزي، نياز سازمنهاي مدرن به مديريت دانش بازاريابي به عنوان منبع بزرگ رقابتي بيش وجود داردوبنگاههاي اقتصادي براي کاميابي در اقتصاد دانشي بايد به مديريت دانش بازريابي(mkm‎) توجه ويژه اي داشته باشند.ازطرفي بازاريابي، ازفعاليتهاي است که روز به روز به سمت جهاني شدن مي رودو استفاده بهينه از اين دانش در بنگاههاي اقتصادي نياز به مديريت دارد

عنوان : بررسي اثر اعتماد مشتريان بر پذيرش بانکداري الکترونيک در شعب بانک مسکن شهرستان کرمانشاه درسال ‎۱۳۹۱بر اساس مدل تم(TAM‎
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : مدیریت بازرگانی

مختصر : امروزه استفاده از بانکداري الکترونيک بيش از آنکه يک مزيت باشد،يک ضرورت است زيرا بانکهاي الکترونيک قادربه ارئه خدمات سريعتر،کامل تر،دقيقتر و مطلوب تر به مشتريان درسراسر دنيا هستند وکندي ناشي از سيستم هاي سنتي موجب مي شود که فرصت هاي طلايي جذب مشتري از دست بانک ها خارج شود

عنوان : مطالعه ورتبه بندي چالش هاي پياده سازي تجارت الکترونيک در شهر کرمانشاه و ارائه راهکارهاي مناسب
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : مدیریت بازرگانی

مختصر : امروزه فناوري اطلاعات وارتباطات محور توسعه اقتصادي،اجتماعي وفرهنگي کشورهاي مختلف قرارگرفته است.تجارت الکترونيکي يکي ازنمودهاي عيني انقلاب فناوري اطلاعات وارتباطات در عرصه هاي اقتصادي است. تجارت الکترونيکي انقلابي درشيوه ها ورويه هاي تجاري گذشته ايجاد کرده

عنوان : مطالعه تاثير مشوقهاي فروش بر وفاداري مشتريان فروشگاههاي زنجيره اي رفاه(مطالعه موردي فروشگاههاي زنجيره اي رفته غرب کشور
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : مدیریت بازرگانی

مختصر : پيشبردفروش يکي ازمهمترين عناصر ارتباطات بازاريابي است که شامل فعاليتها و تکنيکهايي متاوت با فروش شخصي، تبليغات و روابط عمومي مي باشد.بسياري از شرکتهاي در طول دهه اخير بيش از ‎۷۰ درصد از بودجه ارتباطات بازاريابي خودرابه پيشبرد فروش اختصاص داده اند.از سوي ديگر وفاداري مشتري هم يکي از مباحث مهم و حياتي هر سازماني به شمار مي رود زيرا حفظ و بقاي هر سازماني در گرو مشتريان آن مي باشد

عنوان : بررسي تاثير بنيان هاي بازاريابي رابطه مند بر وفاداري مشتريان و مقايسه خدمات ارائه شده در دو بانک پارسيان و ملي
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : مدیریت بازرگانی

مختصر : پژوهش حاضر يک مطالعه توصيفي است که به روش پيمايشي انجام شده است. جامعه آماري اين تحقيق ‎۲۰۰نفر از مشتريان يک بانک دولتي و يک بانک خصوصي است. ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه بودهو داده ها ابتدا با استفاده از روش t‎ استيودنت و آزمون يومن وتني مورد تجزيه تحليل قرار گرفت. نتايج نشان داد که در بانک دولتي و خصوصي چهار بنيان بازاريابي رابطه مند تاثير مثبت و معناداري بر وفاداري مشتريان داشته است. همچنين مشخص شد ميزان اهميت هر يک از عوامل چهارگانه بازاريابي رابطه مند از ديدگاه مشتريان با هم متفاوت است.

عنوان : مطالعه تاثير بازاريابي دروني بر مشتري گرايي ( مطالعه موردي شرکت هاي پخش مواد غذايي و دارويي کرمانشاه)
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : مدیریت بازرگانی

مختصر : امروز شرکتهاي پيشرو سعي مي نمايند که از طريق ارضا کردن عوامل اهميت براي مشتريان به بهترين نحوه ممکن سود آوري خود را افزايش دهند اين نکته کليدي ترين پايه موفقيت آنها و بر پايه استراتژي مشتري مداري است اما بسياري از اين شرکت ها ارضاي کارکنان خود به عنوان مشتريان داخلي غافل مانده اند

عنوان : ارايه ي الگوي مفهومي رفتار مصرف کننده در خريد اينترنتي و ارزيابي آن از ديدگاه خريداران اينترنتي
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : مدیریت بازرگانی

مختصر : هدف اصلي از اين پژوهش ارايه ي مدل رفتار مصرف کننده در خريد اينترنتي مي باشد تجارت الکترونيک يکي از مهمترين کسب و کارهاي مبتني بر فناوري اطلاعات و از اصلي ترين فعاليت هاي کاربران اينترنت است موفقيت در آن نيازمند استفاده از روش هاي بازاريابي اينترنتي است که تنها در صورت درک صحيح رفتار مصرف کننده مقدور است

عنوان : بررسي تاثير اجزاي آميخته ي بازاريابي بر تجهيز منابع بانک تجارت در شعب شهر کرمانشاه
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : مدیریت بازرگانی

مختصر : سيستم هاي چون نظام بانکي نسبت به رفتار بازاريابي بسيار حساسند بازاريابي در بانک ها با افزايش منابع از يک طرف و افزايش تقاضاي تسهيلات از طرف ديگر شروع مي شود.نقش بانکها در جذب منابع آن چنان با طمع اقتصادي و اجتماعي جوامع سازگار بوده است که اينک پس از گذشت صد سال از عمر نظام بانکي اين سيستم بصورت يک مجموعه بسيار حياتي درآمده

عنوان : مطالعه تاثير بازارگرايي بر توسعه قابليت هاي ارتباطي (مطالعه موردي شرکت هاي کوجک شهر کرمانشاه)
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : مدیریت بازرگانی

مختصر : امروزه شرکت هاي پيشرو سعي مي نمايند که ازطريق ارضا نيازهاي مشتريان به بهترين نحوه ممکن سود آوري خود را افزايش دهند.اين نکته کليدي ترين پايه موفقيت آن ها و بر پابه استراتژي بازارگرايي است

عنوان : مطالعه ربطه بين سيستم ساتنا(سامانه تسويه ناخالص آني)و ميزان رضايت مندي مشتريان از خدمات بانکداري الکترونيک در شهر کرمانشاه سال ‎۱۳۹۰
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : مدیریت بازرگانی

مختصر : نظام بانکي يکي از مهمترين اجزاي اقتصادکشور به حساب آمده وجريان حياتي پول را درآن به گردش در مي آورد.از طرفي امروزه توسعه روز افزون و شگفت آور فناوري اطلاعات در تمامي ابعاد زندگي به خصوص در زمينه هاي تجارت بانکداري تاثيرگذار بوده

عنوان : تاثير استراتژي بازاريابي برعملکرد بانک براساس مدل کارت امتيازي متوازن (bsc‎)(مورد مطالعه:بانک مسکن شهر کرمانشاه)
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : مدیریت بازرگانی

مختصر : بانک هابه عنوان شريان حياتي اقتصاد هر کشور تلقي مي شوند.تلاش موسسات بانکي و مالي در سراسرجهان در افزايش کارايي و دستيابي به بهره وري است.در اين ميان بکارگيري استراتژيهاي بازاريابي بسيار حائز اهميت مي باشد نظام بانکي کشور نيازمند تحول در حوزه بازاريابي است اما تحولي که مبتني بر گردش رقابتي انگيزش لازم دانش روز و رويکرد و رفتار حرفه اي باشد.

عنوان : بررسي تاثير مشتري گرايي وکيفيت خدمات بر رضايت مشتري در بانک ملي استان کرمانشاه در سال ‎۱۳۹۱
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : مدیریت بازرگانی

مختصر : اين تحقيق به بررسي تاثير مشتري گرايي و کيفيت خدمات بر رضايت مشتري در بانک ملي استان کرمانشاه در سال ‎۹۱پرداخته است با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي ساده از ميان کارمندان ‎۵۴ نفر واز ميان مشتريان ‎۲۳۴نفربه سوالات پاسخ دادند

عنوان : مطالعه تاثير هويت برند بر وفاداري به برند (مطالعه موردي بانک هاي سپه شهر کرمانشاه
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : مدیریت بازرگانی

مختصر : هدف تحقيق حاظر عبارت است از بررسي تاثير هويت برند بر وفاداري به برند در شعب بانک سپه شهرستان کرمانشاه. اين تحقيق توصيفي- تحليلي و از نوع پيمايشي يا زمينه يابي، از نظر هدف کاربردي است. جامعه آماري اين تحقيق شامل کارکنان و مشتريان بانکهاي سپه شهرستان کرمانشاه است.که حجم نمونه شامل ‎۳۷۶ نفر از کارکنان و مشتريان است

عنوان : مطالعه تاثير سيستم هاي برنامه ريزي منابع سازمان(اي آر پي)بر سيستم هاي کنترل مديريت و عملکرد شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (مطالعه موردي صنعت خودرو)
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : مدیریت بازرگانی

مختصر : در اين پژوهش تاثير پذيرش سيستم برنامه ريزي منابع سازمان بر عملکرد مالي غير مالي شرکت بررسي مي گردد.نقش سيستم هاي کنترل رسمي غير رسمي مديريت به عنوان مکانيسم هاي که تاثير پذيرش سيستم هاي برنامه ريزي منابع سازمان را بر عملکرد شرکت ميانجي گري مي کنند.

عنوان : مطالعه تاثير فرهنگ سازماني بروفاداري (براساس الگوي فرهنگي دنيسون):مطالعه موردي بانک ملي ايران استان ايلام
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : مدیریت بازرگانی

مختصر : در فضاي رقابتي کسب و کار امروز ارتباط تنگاتنگ با مشتريان و رضايتمندي آن ها به عنوان يکي از ابعاد اصلي استراتژي سازمان مورد توجه قرار گرفته است در حقيقت وفاداري مشتري تعهدي استراتژيک در بازار خدمات امروز مي باشد.در اين راستا محيط اجتماعي سازمان نيز که فرهنگ ناميده مي شود محرک مهمي در رضايتمندي مشتري است.

عنوان : ارائه الگوي مديريت کيفيت جامع (TQM‎) اثر بخش در سازمان تامين اجتماعي کرمانشاه
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : مدیریت بازرگانی

مختصر : هدف اصلي اين تحقيق ارائه الگوي مدبريت کيفيت جامع (TQM‎) اثر بخش در سازمان تامين اجتماعي کرمانشاه (بر اساس ابعاد مدل بومي مديريت کيفيت جامع در بخش دولتي ايران) است اين تحقيق توصيفي-تحليلي و از نوع پيمايشي يا زمينه يابي(survey‎) مي باشد

عنوان : جايگاه يابي نام و نشان تجاري روغن موتور بهران مطالعه موردي شهرستان کرمانشاه
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : مدیریت بازرگانی

مختصر : يکي از با ارزشترين دارايي هاي هرشرکت نام نشان تجاري آن شرکت مي باشد. هرچه ارزش نام نشان تجاري در ذهن مصرف کنندگان بيشتر باشد شرکت مي تواند به خاطر آن منافع بيشتري از مصرف کنندگان کسب کند.جايگاه يابي نام و نشان تجاري در واقع چگونگي ادراک يک نام تجاري توسط بازار هدف در مقايسه با رقباست.

عنوان : مطالعه تاثير عوامل آميخته بازاريابي منتخب بر ارزش ويژه مارک تجاري (مطالعه موردي:بازار تلويزيون در کرمانشاه)
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : مدیریت بازرگانی

مختصر : اين تحقيق با عنوان مطالعه تاثير عوامل آميخته بازاريابي منتخب بر ارزش ويژه مارک تجاري، (مطالعه موردي: بازار تلويزيون در کرمانشاه) با هدف بررسي عوامل پنج گانه آميخته بازاريابي منتخب شامل قيمت، تصوير ذهني از فروشگاه (حجم پوشش) توزيعي، هزينه تبليغات و ترفيع مبتني بر قيمت، از يک طرف و بر اساس مدل ديويدآکر سه عامل کيفيت ادراک شده از برند،از طف ديگر بر ارزش ويژه نام تجاري انجام شده است

عنوان : تاثير ويژگي هاي جمعيت شناختي بر تمايل مشتري در تعويض بانک (سوئيجينگ): مطالعه موردي بانکهاي استان کرمانشاه
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : مدیریت بازرگانی

مختصر : توانايي حفظ و نگهداري مشتريان در دنياي رقابت امروز يک نگراني عمده براي صنعت بانکداري مي باشد،به ويژه اينکه در دهه گذشته با ورود بانکهاي خصوصي به عرصه رقابت، بانکداري در ايران به يک دوره جديد وارد شده است

عنوان : مطالعه رابطه بين فناوري اطلاعات با استراتژي هاي توليد و عملکرد مالي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش CAD,CAM‎
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : مدیریت بازرگانی

مختصر : هدف از اين پژوهش برسي ارتباط فناوري اطلاعات با استرتژي هاي توليد و عملکرد مالي با استفاده از روش cad/cam‎ مي باشد فناوري اطلاعات به عنوان متغير مستقل و عملکرد مالي (نسبت گردش داراي ها،نسبت گردش سرمايه جاري،بازده داراييها،بازده حقوق صاحبان سهام،بازده فروش،سود هر سهم حاشيه سود خالص)در نظر گرفته شده است

عنوان : مطالعه تاثير جمعيت شناسي و صفات رواني بر نعصبات سرمايه گذاري در بورس اوراق بهادار تهران
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : مدیریت بازرگانی

مختصر : مالي رفتاري به عنوان ترکيبي از اقتصاد کلاسيک و مالي يا روانشناسي و علوم تصميم گيري شناخته مي شود که به دنبال توضيح و تشريح پديده هاي غير عادي مشاهده شده در حوزه مالي است.همچنين منظور از تعصب يا تورش انحراف از تصميم گيري هاي درست و بهينه مي باشد


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29