عنوان : انتخاب بهينه پيمانکاران با استفاده از مدل سلسله مراتبي AHP‎(مطالعه موردي: شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه کرمانشاه)
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : مدیریت بازرگانی

مختصر : اين تحقيق ضمن شناسايي و بررسي معيارهاي موثر برانتخاب پيمانکاران در شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي کرمانشاه از طريق منابع علمي و دستورالعملهاي وزارت نفت مربوط به اين موضوع و نيز به واسطه يک پوهش ميداني معيارهاي مربوط را شناسايي و با استفاده از مدل تجزيه و تحليل سلسله مراتبي AHP‎ به صورت گروهي گزينه ها را رتبه بندي نموده اين مل قابليت در نظر گرفتن همه عوامل کيفي و کمي موثر در ارزيابي پيمانکاران بهترن را انتخاب نموده است. نتايج در ‎۹ معيار منتخب نشان داد شرکت کليايي ار غرب به عنوان گزينه برتر شناخته شد. جهت اطمينان از صحت نتايج از نرخ ناسازگاري استفاده شده است.

عنوان : عارضه يابي سيستم مالي صندوق سازمان تامين اجتماعي و ارائه راهکارهاي اجرايي به منظور ارتقا و بهينه سازي آن با استفاده از مدل تحليل هزينه فايده
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : مدیریت بازرگانی

مختصر : در اين پايان نامه با روش تحليل هزينه فايده عملکرد مالي صندوق تامين اجتماعي مورد ارزيابي قرار گرفته شده است. همچنين در اين تحقيق سعي بر اين است عدم توازن در صندوق بازنشستگي مورد مطالعه واقع شد. نتايج نشان داد اکثر مشکلات سازمان به عدم پيش بيني عملکرد مالي صندوق در خصوص تعهدات خود و برخي نيز به ساختار خود سيستم مربوط مي شود. لذا بازنگري و عارضه يابي سيستم موجود و عوامل اثرگذار بر ارزيابي عملکرد مالي صندوق و ارائه راهکارهاي اجرايي به منظور بهينه سازي آن ضروري به نظر مي رسد.

عنوان : بررسي تاثير ويژگيهاي سيستم توزيع محصولات لبني (شير، ماست، دوغ) بر رضايت مصرف کنندگان در شهر کرمانشاه
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : مدیریت بازرگانی

مختصر : هدف اين طرح پژوهشي بررسي تاثير ويژگيهاي سيستم توزيع محصولات لبني بر رضايت مصرف کنندگان محصولات لبني در کرمانشاه و متغيرهاي مستقل شامل ن.ع فروشگاه، فاصله فرروشگاه مواد لبني تا منزل مسکوني کيفيت فروشگاه، شيوه برخورد با مشتريانتوسط فروشندگان و قبولي کالي مرجوعي توسط فروشگاههاست. روش گردآوري داده ها مطالعات کتابخانه اي و يک پرسشنامه ‎۱۹ سوالي است. نتايج نشان داد که بين نوع فروشگاه و رضايتمندي مشتريان رابطه معناداري وجود دارد. نيز کيفيت فروشگاهها و فاصله فروشگاهها بر رضايتمندي آنها تاثيرگذار است. نحوه برخورد فروشندگان هم بر رضايت مشتريان تاثير مستقيم دارد. فرض نزديک بودن فروشگاه به منزل مشتريان بيشترين تاثير را بر رضايت مشتريان دارد.

عنوان : بررسي عوامل موثر بر افزايش بيمه پردازان سازمان تامين اجتماعي استان کرمانشاه و ارائه راهکارهاي مناسب جهت بهبود وضعيت موجود
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : مدیریت بازرگانی

مختصر : سازمان تامين اجتماعي يکي از سامانهاي موثر در ارائه خدمات بيمه است. در اين تحقيق هدف شناخت و بررسي راههاي افزايش بيمه پردازان با تکيه بر قوانين و امکانات بالقوه سازمان تامين اجتماعي است. تا بدين وسيله راهکاري باشد براي افزايش منابع درآمدي سازمان در راستاي تحقق عدالت اجتماعي و تامين منابع سازمان گامهاي موثرتر بردارد.

عنوان : بررسي ميزان تاثير دانش مصرف کنندگان بر توسعه تجاري در قالب مطالعه تطبيقي بين محصولات نيوا و داروگر در ايران
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : مدیریت بازرگانی

مختصر : در اين پايان نامه به منظور تعيين وزن و اولويت متغير دانش در مقايسه با ساير ويژگي هاي مصرف کننده ارتباط ميان چهار متغير دانش محصول، شکل ظاهري، نوع محصول و مدل محصول با ارزيابي توسعه نام تجاري مورد آزمون قرار گرفت. اين پژوهش که شامل تحقيقات توصيفي همبستگي بوده به صورت ميداني و پيمايشي انجام گرفت. نتايج نشان داد بين دانش محصول و توسعه نام تجاري اين نيواو داروگر رابطه معناداري وجود ندارد.بين شکل ظاهري محصول و توسعه نام تجاري اين دو رابطه معناداري وجود دارد.نيز بين دانش مدل محصول و توسعه نام تجاري آنها رابطه معناداري وجود ندارد. شکل ظاهري محصول نيز در توسعه نام تجاري نيوا و داروگر تاثير دارد.

عنوان : بررسي رابطه ميان سهام شناور آزاد و نقدشوندگي در بورس اوراق بهادار تهران
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : مدیریت بازرگانی

مختصر : يکي از متغيرهاي اثرگذار بر نقدشوندگي سهام ميزان سهام شناور آزاد شرکت هاست. هدف از انجام اين تحقيق بررسي ارتباط بين سهام شناور آزاد و نقدشوندگي در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد. در اين تحقيق تمامي شرکت هاي موجود در بورس اوراق بهادار تهران تا سال ‎۱۳۸۳ به عنوان جامعه آماري عيين شد. بنابراين ارتباط سهام شناور آزاد با هر سه معيار نقدشوندگي و نيز نرخ بازدهي به عنوان فرضيه مطرح شد. براي آزمون هر يک از فرضيه ها از يک مدل اقتصاد سنجي استفاده شد( دو آزمون هاسمن و ليمر) . نتايج نشان داد که بين نقد شوندگي سهام و سهام شناور آزاد شرکتهاي پذيرفته شده در بورس ارتباط مستقيم و معناداري وجود دارد. نيز بين نرخ بازدهي سهام و سهام شناور ازاد ارتباط منفي و معناداري مشاهده شد

عنوان : بررسي ارتباط بين صفات شخصيتي و عوامل انگيزشي مديران با ميزان موفقيت شغلي آنها در سازمانهاي دولتي شهر کرمانشاه
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : مدیریت بازرگانی

مختصر : مطالعه رفتار انسان در سازمانها يکي از موضوعات متمرکز در علوم رفتاري است که هدف آن درک، پيش بيني و بهبود عملکرد افراد و سازمانهايي است که أآنها در آن کار مي کنند. هدف اين تحقيق بررسي ارتباط بين صفات شخصيتي و عوامل انگيزشي مديران با ميزان موفقيت شغلي آنها در سازمانهاي دولتي شهر کرمانشاه است. در اين پژوهش از روش همبستگي و براي تجزيه داده ها از آزمون اسپيرمن کروکسال و اليس و آزمون آناليز واريانس يک طرفه بکاربرده شد. يافته ها نشان داد بين صفات شخصيتي مديران چون ابتکار، توانايي سرپرستي، اعتماد به نفس نيز بين عوامل انگيزشي آنان چون نياز به پيشرفت حرفه اي و خودشکوفايي رابطه مثبت و معناداري وجود دارد

عنوان : بررسي مدلهاي رياضي بهينه MCDM‎ فزي (مطالعه موردي: بهره وري برق منطقه اي غرب)
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : مدیریت بازرگانی

مختصر : در اين پژوهش که نتيجه پژوهش انجام گرفته در شرکت برق منطقه اي غرب است. سعي شده با استفاده از مدلهاي چند شاخصه به اين سوال پاسخ داده شود. هدف از تحقيق شناسايي و رتبه بندي معيارهاي موثر بر بهره وري، درجه بندي آنها و انتخاب مدل بهينه در برنامه ريزي بهره وري است. براي رسيدن به يک اجمال کلي ز تکنيک ادغامي استفاده شده است. سرانجام با استفاده از آزمون فريدمن، کروسکال و اليس و اسپيرمن اختلاف نتايج مورد بررسي قرار گرفت. يافته ها نشان داد که معيارهاي با اهميت در سياست گذاري بهره وري در شرکت برق ازبين عوامل مديريت، نيروي انساني و مشتري عوامل مديريتي با تفکيک شاخص سيستم اطلاعات مديريت به عنوان مهمترين عامل شناخته شد.

عنوان : بررسي اثرات بکارگيري بانکداري الکترونيک در جذب منابع غير تعهدي بانک مسکن استان کرمانشاه
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : مدیریت بازرگانی

مختصر : اين پژوهش تاثيرات بکارگيري بانکداري الکترونيک را در جذب منابع در بانک مسکن مورد بررسي قرار داده است. در آمار توصيفي بر اساس نمودارها ميزان نرخ رشد را در سالهاي مختلف به دو صورت قيمت ثابت بر پايه سال ‎۱۳۸۷ و تفاوت نرخ رشد هر سال وجود روند نزولي يا صعودي براي هر استان مشخص گرديد. نتايج حاصله در ‎۱۲ استان منتخب بيانگر وجود رابطه معنادار در جذب منابع غير تعهدي سپرده قرض الحسنه جاري اشخاص و همچنين سپرده قرض الحسنه پس انداز بود.

عنوان : بررسي کارايي فني و عوامل موثر بر آن در برخي شعب بانک کارآفرين ايران با استفاده از روش
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : مدیریت بازرگانی

مختصر : در دنياي کنوني نقش بهره وري و کارايي در بسياري از پديده ها همانند رشد اقتصادي و ... کاملا آشکار است. در اين پايان نامه سعي شده با استفاده از يکي از شيوه هاي ناپارامتريک تحليل کارايي، کارايي شعب بانک کارآفرين مورد بررسي تجزيه و تحليل قرار گيرد. با توجه به اطلاعات سه نهاده شامل تعداد پرسنل، مجموعه سپرده ها و سود هر شعبه در قالب تجهيز و دو ستانده شامل مجموع تسهيلات و ضمانت نامه هاي صادره در قالب تخصيص با استفاده از نرم افزار deap2,1‎مورد تجزيه تحليل قرار گرفت. نتايج نشان داد که ‎۱۴ شعبه روي مرز کارايي قرار داشته و شعب کارا هستند. ميانگين کارايي فني معادل %‎۷۶ در شرايط بازدهي متغير نسبت به مقياس بوده است. نتايج بيانگر صرفه هاي ناشي از مقياس مي باشد. زيرا اکثريت شعب از بازدهي فزاينده نسبت به مقياس برخوردار مي باشند.

عنوان : بررسي و مقايسه آميخته ارتقا حسابهاي قرض الحسنه و جاري شعب بانکهاي خصوصي و دولتي شهر کرمانشاه
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : مدیریت بازرگانی

مختصر : هدف اصلي از انجام اين تحقيق بررسي و مقايسه ارتقا حسابهاي قرض الحسنه و جاري و ارائه راهکارهاي لازم جهت شناسايي وتقويت بيشتر اين حسابها مي باشد. روش تحقيق حاضر به صورت پيمايشي مي باشد. و جامعه آماري آن مشترياني هستند که صاحب يک حساب قرض الحسنه و يا جاري در شعب خصوصي يا دولتي باشند. نتايج حاکي از آن است که که متغيرهاي عامل پيشبرد فروش هدايا جوايز و قرعه کشي در شعب بانکهاي خصوصي در مقايسه با شعب بانکهاي دولتي در ارتقا حسابهاي قرض الحسنه تاثير بيشتري دارند. و اينکه در کل بانکهاي خصوصي در مقايسه با بانکهاي دولتي از روشهاي تبليغي و ترفيعي بهتر و مناسبتري براي جذب مشتريان استفاده مي کنند.

عنوان : بررسي و ارزيابي کارايي فني شعب بانک مسکن استان کرمانشاه با استفاده از روش تحليل پوششي داده ها (DEA‎)
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : مدیریت بازرگانی

مختصر : هدف از اين پژوهش ارزيابي ميزان کارايي، رتبه بندي، کمک به بهينه سازي و بهبود کارايي شعب بانک مسکن و آشنايي با نحوه استفاده از تکنيک DEA‎ مي باشد. اين تحقيق کارايي ‎۳۷ شعبه را در مدت دو سال مورد ارزيابي و تجزيه تحليل قرار داد. نتاحاکي از آن است ‎۹۰ درصد شعب مورد بررسي روي مرز کارايي قرار داشته و به عنوان شعب کاملا کارا قلمداد مي شوند. ميانگين کارايي فني معادل ‎۹۹ درصد در شرايط بازدهي متغير نسبت به قياس بوده است و نشان دهنده کارا بودن بانک مسکن استان مي باشد.

عنوان : بررسي رابطه بين ارزشيابي عملکرد و کارايي کارکنان شرکت پالايش نفت کرمانشاه
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : مدیریت بازرگانی

مختصر : اساسي ترين عامل موفقيت سازمانها وجود و اجراي يک سيستم ارزيابي عملکرد است. اين تحقيق به روش توصيفي مي باشد و اطلاعات مورد نياز تحقيق از طريق پرسشنامه و با استفاده از ديدگاههاي صاحبنظران و کارشناسان براي سال ‎۱۳۸۷ جمع آوري گرديده است. براي آزمون مورد پژوهش از آزمون t‎ و در تجزيه تحليل اطلاعات از نرم افزار spss‎ استفاده شده است. نتايج گوياي آن است که هر سه فرضيه مورد تاييد است. يعني عملکرد نظام و روش و انتخاب عوامل ارزشيابي بر کارايي پرسنل مذکور موثر مي باشد.

عنوان : مطالعه موانع مديريت ارتباط با مشتري به طور الکترونيکي E-CRM‎ در شعب بانک ملي خرم آباد در سال ‎۱۳۸۹
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : مدیریت بازرگانی

مختصر : سوال اصلي اين پژوهش عبارت است از: موانع مطالعه مديريت ارتباط با مشتري به صورت الکترونيکي E-crm‎ در شعب بانک ملي خرم آباد چيست؟ بدين منظور بانک ملي به عنوان جامعه آماري تلقي گرديد و بر اساس پرسشنامه به جمع آوري نظريات و تجزيه تحليل اطلاعات پرداخته شد. متغيرهاي اصلي عبارتند از: موانع مديريت ارتباط با مشتري به صورت الکترونيکي به عنوان متغير مستقل و E-crm‎ به عنوان متغير وابسته مورد بررسي قرار گرفت. روش پژوهش نيز پيمايشي کاربردي بود. در اين پژوهش تمامي فرضيات تحقيق با سطح معناداري بالايي پذيرفته شدند. يعني قابليتهاي E-crm‎ بر روي متغيرهاي وابسته خود کاملا تاثير معناداري داشتند.

عنوان : بررسي تاثير اجزاي آميخته بازاريابي بر تجهيز منابع بانک سپه (به تفکيک سپرده ها) در شعب شهر کرمانشاه
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : مدیریت بازرگانی

مختصر : بازاريابي در بانک ها با افزايش منابع از يک طرف و افزايش تقاضاي تسهيلات از سوي ديگر شروع مي شود. هدف از اين تحقيق بررسي تاثير اجزاي آميخته بازاريابي بر تجهيز منابع بانک سپه (به تفکيک سپرده ها) در شعب شهر کرمانشاه است. در اين پژوهش پرسشنامه اي با طيف ليکرت و به تعداد ‎۴۰سوال طراحي و ميان ‎۸۰۰ نفر از کـةرئآن ءآنک سپه توزيع و به طور تصادفي ‎۲۰۰ نفر از مشتريان انتخاب شدند. نتايج پاسخ مشتريان با استفاده از آزمون T‎ و بررسي و مقايسه ميانگين پاسخ هاي داده شده به هر سوال با استفاده از نرم افزار ۱۶ SPSS‎ مورد آزمون قرار گرفت. نتايج نشان داد تمامي فرضيات تحقيق جهت جذب منابع در بانک سپه شعب شهر کرمانشاه موثر مي باشد.

عنوان : بررسي رابطه بين کيفيت خدمات درک شده و رضايت مشتريان در سطح شبکه بانک تجارت منطقه غرب کشور (استانهاي ايلام، کردستان، کرمانشاه، لرستان، همدان) با استفاده از مدل SRK‎
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : مدیریت بازرگانی

مختصر : اين تحقيق بر مبناي ‎۵ جنبه که براساس آن کيفيت خدمات درک شده و رضايت مشتري را در سطح شبکه بانک تجارت در ‎۵ استان غرب کشور با استفاده از مدل SRK‎ بررسي مي کند تدوين گرديده است. براي گردآوري اطلاعات از پرسشنامه ترجمه شده چاندار استفاده شد. جامعه آماري تحقيق را استفاده کنندگان از خدمات بانکي شعب بانک تجارت در منطقه غرب کشور در سال ‎۸۷ تشکيل مي دهند. نتايج نشان داد که کيفيت خدمات درک شده و رضايت مشتري با توجه به عوامل ‎۵گانه دو ساختار کاملا متمايز بوده است. همچنين کيفيت خدمات درک شده و رضايت مشتري با در نظر گرفتن جنبه هاي طرح شده کيفيت خدمات رابطه مستقيم و معناداري مشاهده شده است. بنابراين ‎۵ فرضيه تحقيق مورد تاييد واقع شده است.

عنوان : بررسي رابطه سبکهاي مديريت تعارض و رضايت شغلي کارکنان در دانشگاه رازي کرمانشاه
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : مدیریت بازرگانی

مختصر : هدف از اين پژوهش بررسي رابطه سبکهاي مديريت تعارض با رضايت شغلي از ديدگاه کارکنان دانشگاه رازي کرمانشاه مي باشد. و سعي شده به اين سوالات پاسخ داده شود. که آيا بين سبکهاي مديريت تعارض و رضايت شغلي رابطه اي وجود دارد؟ و کداميک از شيوه هاي برخورد با تعارض موجب کاهش يا افزايش رضايت کارکنان خواهد شد؟. در اين پژوهش از روش توصيفي تحليلي استفاده شده و داده ها با استفاده از آزمون هاي کاي اسکور و ضريب همبستگي اسپيرمن تجزيه تحليل شده اند. نتايج نشان داد بين سبکهاي همکاري، گذشت، مصالحه و اجتناب از مديريت تعارض و ميزان رضايت شغلي کارکنان در دانشگاه رازي رابطه معناداري وجود دارد. و به کارگيري سبکهاي همکاري، گذشت و مصالحه باعث افزايش ميزان رضايت شغلي کارکنان مي گردد و بکارگيري سبک اجتناب باعث کاهش ميزان رضايت مي گردد.

عنوان : بررسي عوامل موثر بر روند بکارگيري بانکداري الکترونيک در بانک سپه استان ايلام
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : مدیریت بازرگانی

مختصر : امروزه دستيابي عمومي مردم به اينترنت سبب شده امکان تجارت از طريق اينترنت و کسب و کار الکترونيکي از جايگاه ويژه اي در کشورهاي توسعه يافته برخوردار شود. روش پژوهش حاضر به صورت پيمايشي توصيفي بوده است. در اين تحقيق فرضياتي به شرح زير آمده اند. ‎۱.استفاده کارآمد بانکها از فناوري جديد تاثير مثبت بر گسترش بانکداري الکترونيک دارد. ‎۲.حمايتهاي قانوني دولت تاثير مثبت بر گسترش بانکداري الکترونيک دارد.‎۳. افزايش آموزش کارکنان تاثير مثبت بر گسترش بانکداري الکترونيک دارد.‎۴. عوامل جمعيت شناختي تاثير مثبت بر گسترش بانکداري الکترونيک دارد. که تحليل فرضيه هاي فوق با استفاده از فنون آماري و نرم افزار Spss‎ تاييد فرضيات فوق را نشان مي دهد.

عنوان : مطالعه عوامل موثر برريسک عملياتي بانکداري الکترونيکي در بانک مسکن
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : مدیریت بازرگانی

مختصر : ريسک عملياتي يکي از مهمترين ريسکهاي شناسايي شده در زمينه بانکداري الکترونيک است. در اين تحقيق پژوهشگر به دنبال شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر برريسک عملياتي بانکداري الکترونيکي در بانک مسکن در سه استان آذربايجان شرقي، همدان و کرمانشاه مي باشد. براي سنجش عوامل موثر از ابزار پرسشنامه استفاده شد. فرضيه هاي شماره يک تا پنج ميزان تاثيرگذاري پنج عامل صحت داده ها، کنترل هاي داخلي، زيرساخت تکنولوژيکي، دسترسي به سيستم و امنيت را بر ريسک عملياتي بانکداري الکترونيکي بانک مسکن مورد ارزيابي قرار مي دهند. و فرضيه شماره شش يکسان بودن تاثير عوامل پنج گتنه را بر ريسک بررسي مي کند متغيرهاي تاثيرگذار بر ريسک عملياتي به ترتيب اهميت عبارتند از: امينت، دسترسي به سيستم، زيرساخت تکنولوژيکي، کنترلهاي داخلي و صحت داده ها.

عنوان : بررسي موانع اجراي صحيح قانون ماليات بر ارزش افزوده از ديدگاه موديان مالياتي در استان ايلام
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : مدیریت بازرگانی

مختصر : در اين تحقيق براي آزمون فرضيه ها پرسشنامه اي با طيف ليکرت و به تعداد ‎۲۱ سوال طراحي و ميان ‎۱۰۰ نفر از موديان توزيع شد. روش تحقيق به گرفته شده در اين پژوهش روش توصيفي پيمايشي مي باشد. نرمال بودن پاسخهاي موديان به هر کدام از سوالات با استفاده از آزمون کلموگرف-اسميرنف بررسي شد. يافته هاي تحقيق با استفاده از آزمونهاي يومن ويتني با بهره گيري از نرم افزار spss‎ نسخه ‎16‎ مورد آزمون قرار گرفت. تنها مشکلات قانوني مرتبط با ارزش افزوده در اجراي صحيح قانون ماليات بر ارزش افزوده داراي تاثير منفي و معني دار نبود و متغيرهاي مستقل ساير فرضيه هاي اصلي و فرعي بر عدم اجراي صحيح قانون ماليات بر ارزش افزوده تاثيرگذار بودند.

عنوان : بررسي آثار مکانيزه شدن نظام قضايي برسه متغير بهره وري، رضايت شغلي کارکنان ورضايت مندي ارباب رجوع دردادگستري کل استان کرمانشاه
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : مدیریت بازرگانی

مختصر : پژوهش حاضر به بررسي آثار مکانيزه شدن نظام قضايي برسه متغير بهره وري، رضايت شغلي کارکنان ورضايت مندي ارباب رجوع دردادگستري کل استان کرمانشاه طي سالهاي ۸۷-‎۸۸ مي پردازد. اين تحقيق از نظر هدف کاربردي و از نظر نوع داده ها غيرآزمايشي همبستگي بوده و براي جمع آوري اطلاعات از آمارهاي عملکردي سازمان و طرح دو پرسشنامه استفاده شده است. تجزيه تحليل داده ها در دو سطح توصيفي استنباطي صورت گرفته است. نتايج حاکي از آن است سيستم مکانيزه باعث افزايش بهره وري، کوتاهتر شدن زمان اخذ اطلاعات از پرونده افزايش رضايت شغلي کارکنان و ارباب رجوع شده است. همچنين بين سيستم مکانيزه و افزايش درصد حل و فصل، کاهش مدت زمان رسيدگي و وقت دهي رابطه معناداري وجود دارد.

عنوان : بررسي عوامل موثر براثربخشي ماليات برارزش افزوده با رويکرد آموزش موديان مالياتي در استان کرمانشاه
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : مدیریت بازرگانی

مختصر : ماليات بر ارزش افزوده يک پديده مالياتي است که به منظور دستيابي به هدفها و معيارهاي اقتصادي از سوي بسياري کشورها پذيرفته شده است. هدف اين تحقيق بيان رابطه بين آموزش موديان مالياتي و اثر بخشي ماليات ب ارزش افزوده است. پژوهش از نظر روش تحليلي توصيفي محسوب مي شود. با استفاده از آزمون T‎ فرضيه ها مورد ازمون و تجزيه تحليل قرار گرفتند. نتايج نشان داد که رابطه قوي بين اموزش موديان مالياتي و اثربخشي ماليات بر ارزش افزوده وجود دارد.

عنوان : بررسي نقش فناوري اطلاعات بر بازاريابي صنايع کوچک شهرک هاي صنعتي کرمانشاه و مشکلات آن
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : مدیریت بازرگانی

مختصر : شرکتهاي اقتصادي کوچک عليرغم اينکه به سرمايه گذاري کمتري نياز دارند مي توانند بازدهي بالايي داشته باشند و بستر مناسبي براي ايجاد نوآوري اشتغال و همچنين صادرات را فراهم آورند. در اين تحقيق ارتباط و تاثير استفاده نمودن شرکتهاي کوچک از IT‎ بر فروش، سود و درجه رقابت شرکتها به عنوان فرضيه مطرح شده اند. داده هاي اين پژوهش بر اساس ‎۴۰ پرسشنامه تکميل شده که به محقق برگشت داده شد، مورد بررسي قرار گرفت. براي تجزيه تحليل داده ها از نرم افزار Spss‎ و براي بررسي فرضيه ها از آزمون t‎ استفاده شده است. نتايج نشان داد بين بکارگيري IT‎ و فروش، سود و درجه رقابت شرکتها ارتباط مستقيم و معناداري وجود دارد.

عنوان : شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر موفقيت تالارهاي بورس اوراق بهادار در استان ها
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : مدیریت بازرگانی

مختصر : در اين تحقيق با هدف آزمون و شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر موفقيت تالارهاي بورس منطقه اي استان کرمانشاه فرضيات پژوهش با استفاده از روش پيمايشي توصيفي آزمون شد. جامعه آماري تحقيق مديران، کارکنان و کارگزاران تالار بورس استان کرمانشاه بود. روش تحقيق از نظر هدف کاربردي و از نظر نوع منابع اطلاعاتي پيمايشي مي باشد. به سبب شرايط تحقيق از آزمون t‎ استيودنت براي پاسخگويي به فرضيات استفاده شد. نتايج نشان داد تمام فرضيات مطرح شده در آزمون مورد تاييد قرار گرفته است.

عنوان : بررسي رابطه بين اهرم مالي با ريسک کل (سيستماتيک و غير سيستماتيک) و بازده سهام عادي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : مدیریت بازرگانی

مختصر : در اين تحقيق با انتخاب ‎۶۰ شرکت فعال در بورس تهران رابطه بين اهرم مالي با بازده و ريسک کل سهام عادي، در فاصله زماني ۸۴-‎۸۸ بررسي شده است. براي اين کار اطلاعات لازم متناسب با فرضيه ها جمع آوري شده و با استفاده از نرم افزار spss‎ تجزيه تحليل شد. نتايج حاکي از آن است. که بين بدهي و ريسک سيستماتيک سهام عادي شرکتهاي فعال در بورس ارتباط معناداري وجود ندارد. در آزمون فرضيه دوم نتيجه حاصل دلالت بر عدم وجود يک ارتباط معنادار بين بدهي و ريسک غير سيستماتيک سهام عادي شرکتهاي فعال در بورس دارد. در آزمون فرضيه سوم ارتباط معناداري بين بدهي و بازده سهام عادي شرکتهاي فعال در بورس وجود ندار

عنوان : بررسي و الويت بندي متغيرهاي تاثيرگذار بر بهره وري کارکنان اداره آموزش و پرورش ناحيه‎۳ شهرستان کرمانشاه
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : مدیریت بازرگانی

مختصر : دراين پزوهش بربهره وري کارکنان اداره آموزش وپرورش ناحيه‎۳شهرستان کرمانشاه به وسيله ي مدل ACHIEVE‎ و به کمک پرسش نامه موردارزيابي قرار گرفت. دراين تحقيق که برروي يک نمونه ي‎۵۷ نفري از کارکنان اداري انجام شد. وضعيت هريک از مولفه هاي اين مدل در سازمان مذکور بررسي گرديدو سپس مولفه هاي مدل، براساس ميزان ميانگين، که - نشان دهنده ي ميزان قوي بودن هر مولفه است - الويت بندي شدند. براي اين منظور به ترتيب آزمون هاي کالما گروف-اسميرنوف،آناليز واريانس، لون و توکي به اجرا گذاشته شد. نتايج حاصل از اين الويت بندي که به وسيله ي آزمون توکي انجام پذيرفت ازاين قرار است که از مجموع هفت مولفه ي مدلACHIEVE‎ سه مولفه ي محيط کار، اعتبار تصميم، وانگيزش کارکنان به عنوان ضعيف ترين مولفه ها در الويت اول(نيازمند رسيدگي) قرار گرفتند. در الويت دوم، دو مولفه ي حمايت وتوانايي کارکنان جاي گرفتند وبالاخره الويت سوم نيز به دو مولفه ي"وضوح شغل"و "ارزيابي وبازخوردعملکرد" اختصاص پيدا کرد که نشان ميدهد اين دو مولفه از وضعيت بهتري نسبت به ساير مولفه هاي مدل مذکور برخوردارند.

عنوان : بررسي و شناسايي عوامل موثر بر تجهيز منابع ( جذب سپرده ) در بانک ملي کرمانشاه
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : مدیریت بازرگانی

مختصر : هدف اين تحقيق بررسي وشناسايي عوامل موثر بر جذب سپرده از ديدگاه کارمندان و مشتريان بانک ملي شهر کرمانشاه مي باشد. جامعه آماري کارمندان ومشتريان بانک ملي کرمانشاه مي باشد. ابزار جمع آوري داده ها پرسش نامه محقق ساخت است. حجم نمونه شامل‎۱۵۴ نفر از ميان مشتريان و‎۶۴ نفر از ميان کارمندان که از طريق روش نمونه گيري ساده و در فاصله زماني۸۹-‎۸۸ انجام شده است.در اين تحقيق تاثير شش متغير مستقل( خدمات نوين بانکي، اتوماسيون، افزايش تبليغات، تعداد شعب، سود سپرده ها وتسهيلات پرداختي) بر متغير وابسته جذب سپرده مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفته است.

عنوان : شناسايي نيازهاي مشتريان بانک کشاورزي استان ايلام و نحوه تامين آنها در سال‎۱۳۸۹
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : مدیریت بازرگانی

مختصر : دراين پژوهش از روش توصيفي-پيمايشي و استنباطي استفاده شده است که جنبه کاربردي دارد وسعي بر اين شده است، ابتدا با تشريح مباني نظري تحقيق و توصيف شرايط موجود سپس باطرح پرسشنامه و توزيع ان در بين‎۲۵۰ نفر از مشتريان بانک اطلاعات لازم جمع آوري نموده وسپس با استفاده از نرم افزارSPSS‎ آماري موجود تجزيه وتحليل قرار گرفت.

عنوان : مطالعه اثرات اندازه شرکت بر ريسک نظاممند مبتني بر مدل قيمت گذاري دارايي هاي سرمايه اي (در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : مدیریت بازرگانی

مختصر : تحقيق حاضر به مطالعه وجود رابطه معنادار بين اندازه شرکت و نسبت قيمت به سود سهام به عنوان متغيرهاي مستقل و ريسک سيستماتيک سهام عادي پرداخته است. تحقيق بر حسب هدف پيمايشي کاربردي است که بر حسب نوع داده ها از نوع رابطه اي همبستگي است . براي سنجش وجود و ميزان رابطه از همبستگي پيرسون استفاده شده است. نتايج نشان مي دهد بين ارزش بازار سهام شرکت و ريسک سيستماتيک مبتني بر مدل CAPM‎ رابطه معنادار وجود ندارد. همچنين رابطه معنادار بين دو متغير دفتري

عنوان : مطالعه رابطه بين تغيير در شاخصهاي عملکرد مبتني بر بهره وري و تغيير در متغيرهاي مالي در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : مدیریت بازرگانی

مختصر : هدف از اين پژوهش پيگيري اين موضوع است که آيا بين تغيير در شاخصهاي عملکرد مبتني بر بهره وري به عنوان متغيرهاي مستقل از يک طرف و تغيير در متغيرهاي مالي به عنوان متغيرهاي وابسته از طرف ديگر رابطه معناداري وجود دارد يا خير. جامعه اماري شامل شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران يک نمونه ‎۱۰۲ عضوي به روش غربالگري از صورتهاي مالي مورد مطالعه قرار گرفت. با استفاده از روشهاي آماري و تحليل رگرسيون و همبستگي پيرسون فرضيه ها مورد تجزيه تحليل قرار گرفت. نتايج تحقيق نشان دهنده وجود رابطه معنادار بين متغيرهاي مورد بررسي مي باشد. در پايان نيز پيشنهاداتي در رابطه با موضوع ارائه شده ست.

عنوان : بررسي رابطه بين شيوه هاي تربيتي و هوش هيجاني والدين با ميزان موفقيت تحصيلي فرزندان
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : مدیریت بازرگانی

مختصر : اين پژوهش به بررسي عوامل موثر بر قصد استفاده مشتريان از خدمات بانکداري الکترونيکي در ميان مشتريان بانک پارسيان مي پردازد. براي /ازمون فرضيه ها پرسشنامه اي با طرح ليکرت و به تعداد ‎۳۱ سوال مطرح شد. روش تحقيق به کار رفته از نوع پيمايشي همبستگي است. براي آزمون فرضيات از آزمون t‎ استيودنت، فريدمن و اسپيرمن استفاده شد. نتايج نشان داد که از نظر پاسخگويان عوامل ششگانه مدل پيکاراينن شامل مفيد بودن سهولت استفاده و لذت بخش بودن، ارائه اطلاعات، امنيت و محرمانه بودن و کيفيت ارتباط اينترنتي بر پذيرش بانکداري الکترونيک موثر بود. همچنين سطح پذيرش بانکداري الکترونيک در ميان افراد با تحصيلات بالاتر بيشتر است

عنوان : مطالعه تاثير اطلاعات حسابداري مديريت بر تصميم گيري مديران در مناطق نفت خيز جنوب (مطالعه موردي شرکت نفت کارون اهواز در سال ‎۸۸)
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : مدیریت بازرگانی

مختصر : براي درک چگونگي فعاليتهاي هر سازمان بايد به تحليل جريان اطلاعات در آن سازمان پرداخت. اهدافي که در اين تحقيق انجام مي شوديکي مشخص کردن ميزان تاثير استفاده از اطلاعات حسابداري بر تصميم گيري مديران وديگيري يافتن تاثيري است که دانش مالي مديران بر استفاده از آنها از اطلاعات حسابداري در تصميم گيريها دارد. اين تحقيق از نوع علي بوده که به روش کتابخانه اي و ميداني انجام مي گيرد. داده ها از طريق پرسشنامه جمع آوري شده و با استفاده از Spss‎ مورد آزمون قرار گرفتند. نتيجه آزمون بيانگر تاييد فرضيات مي باشد. تحقيق حاضر در شرکت بهره برداري نفت و گاز کارون اهواز صورت گرفته است.

عنوان : بررسي عوامل موثر بر وفاداري و رضايت مشتريان از کيفيت خدمات ارائه شده در بانک سپه با استفاده از مدل پنج بعدي Srvqual‎ (مطالعه موردي شعب استان کرمانشاه
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : مدیریت بازرگانی

مختصر : با توجه به اينکه صنعت بانکداري از ارکان اصلي هر اقتصادي است از جمله مشکلات اين صنعت عدم توجه بانکها به نيازهاي مشتريان است. لذا اين پژوهش به بررسي عوامل موثر بر وفاداري مشتريان از کيفيت خدمات ارائه شده در بانک سژه با استفاده ار مدل پنج بعدي Servqual‎ مي پردازد. روش تحقيق به کار برده شده توصيفي پيمايشي است. نتايج حاصله بيانگر تاييد فرضيات مي باشد. بررسي هاي آماري فريدمن نيز نشان داد که مشتريان از عامل اطمينان خاطر داراي بيشترين رضايت بودندو آن را مهمترين عامل در رضايت مي دانستند. ميزان تحصيلات نيز بر رضايتمندي مشتريان از باک موثر مي باشد. و اين تاثير به گونه اي است که هر چه سطح تحصيلات بالامي رود از ميزان رضايت کاسته مي شود.

عنوان : بررسي ميزان اهميت اطلاعات در تصميم گيري سرمايه گذاران در بورس اوراق بهادار
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : مدیریت بازرگانی

مختصر : هدف از اين تحقيق بررسي تاثير اطلاعات مالي، سرمايه اي، فعاليت اقتصادي و سياسي بر تصميم گيري سرمايه گذاران و مقايسه ميزان اهميت هر يک از اقلام اطلاعات با هم و تعيين با اهميت ترين اطلاعات مي باشد. اين پژوهش از نظر هدف کاربردي و از نظر روش جمع آوري داده توصيفي-پيمايشي مي باشد. نمونه آماري اين تحقيق متشکل از ‎۲۱۰ نفر از افراد حاضر در بورس طي سالهاي ‎۸۸ و ‎۸۹ مي باشند. نتايج نشان داد اطلاعات فوق الذکر تاثير مثبت و معناداري در تصميم گيري سرمايه گذاران براي خريد يا فروش سهام دارد. همچنين از نظر تصميم گيرندگان بازار بورس در مورد معاملات سهام اطلاعات مالي و سرمايه اي از اهميت بيشتري نسبت به اطلاعات مربوط به فعاليت شرکتها و اطلاعات سياسي اقتصادي برخوردار هستند

عنوان : سنجش اثربخشي تبليغات بر جذب مشتري با استفاده از مدل آيدا و ارائه راهکارهايي جهت بهبود آن در بانک کشاورزي استان ايلام
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : مدیریت بازرگانی

مختصر : در اين پايان نامه براي سنجش اثر بخشي تبليغات از مدل AIDA‎ استفاده شده است. بر اساس اين مدل تبليغات براي تاثيرگذاري بايد فرايندي چهار مرحله اي را با موفقيت طي کند که عبارتند از: جلب توجه افراد، ايجاد علاقه در افراد، ايجاد تمايل در افراد، جذب مشتري. از نظر هدف کاربردي، از نظر ميزان تغيير متغيرها توصيفي و از نظر شيوه اجرا پيمايشي است. جامعه آماري شامل ‎۲۵۰ نفر از مشتريان بانک کشاورزي در ‎۲۸ شعبه مي باشد. براي بررسي پايايي پرسشنامه نيز از ضريب آلفاي کرونباخ استفاده شد. نتايج پژوهش نشان داد که تبليغات بازرگاني بانک کشاورزي از لحاظ آثار ارتباطي و از نظر آثار فروش موفق بوده است

عنوان : مطالعه اثر مديريت ارتباطات با مشتري به طور الکترونيکي در رضايتمندي مشتريان در شعب موسسه مالي اعتباري مهر شهر کرمانشاه
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : مدیریت بازرگانی

مختصر : اين تحقيق از نظر هدف توصيفي و از نظر استفاده کاربردي و از نظر نوع پيماشي است. در اين پژوهش مديريت الکترونيک روابط با مشتريان در بانک مهر اقتصاد مورد توجه قرار گرفته است. سپس فرضيات آن که بيشترين تاثير را در رابطه با بانکداري الکترونيک داشته اند مشخص گرديد. سپس چالشهاي اين بانک در پياده سازي مورد توجه قرار گرفت. و نيز پيشنهاداتي براي پياده سازي اين سيستم در بانک ارائه شد. همچنين مشخص گرديد که بانکداري الکترونيک و ارائه خدمات پشتيباني و شخصي سازي خدمات الکترونيک توسط بانک و نيز اطلاع رساني مناسب بانک با استفاده از کانالهاي الکترونيک در رضايتمندي مشتريان تاثير بسزايي داشته است

عنوان : بررسي امکان به کارگيري سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت ABC‎ در شرکت صنايع پتروشيمي استان کرمانشاه
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : مدیریت بازرگانی

مختصر : با توجه به اهميت شرکت صنايع پتروشيمي استان کرمانشاه به عنوان يکي از قطبهاي صنعتي استان در اين پژوهش امکان به کارگيري سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت در اين شرکت مورد بررسي قرار مي گيرد. اين پژوهش از نوع تحقيقات کاربردي بوده و روش مطالعه از نوع توصيفي تحليلي و به صورت مقطعي در سال ‎۱۳۸۹ انجام شده است. نتايج به دست آمده ابتدا با استفاده از آمار توصيفي تحليل و با آزمون T-Test‎ تک نمونه اي بررسي شده است. نتايج حاکي از آن است که امکان به کارگيري سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت در شرکت صنايع پتروشيمي کرمانشاه وجود دارد.

عنوان : مطالعه اثرات گسترش بانکداري الکترونيک بر ميزان رضايتمندي مشتريان بانک رفاه استان کرمانشاه در نيمه اول سال ‎۸۹ با استفاده از مدل کانو
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : مدیریت بازرگانی

مختصر : اين پژوهش مشتمل بر دو سوال اصلي و شش سوال فرعي با هدف بررسي اثرات گسترش بانکداري الکترونيک بر ميزان رضايت مشتريان و ارتباط اين دو متغير با الزامات مدل کانو مي باشد. اين پژوهش توصيفي و از نوع کاربردي مي باشد. جامعه آماري پژوهش عبارت است از مراجعه کنندگان زن و مرد به چهار شعبه منتخب بانک رفاه استان کرمانشاه است. ابزار گردآوري اطلاعات شامل پرسشنامه اي مشتمل بر ‎۴ بخش است نتايج پژوهش در خصوص سوالات اصلي بيانگر آن است که مشتريان از خدمات بانکداري الکترونيک رضايت دارند و همچنين بين ميزان رضايت مشتريان از خدمات بانکداري الکترونيک تفاوت معناداري وجود دارد. همچنين يازده نوع خدمت در الزام اساسي مدل قرار گرفتند. خدمات از طريق دستگاه ATM‎ ، خدمات بانکي از طريق تلفن بانک، خدمات SMS‎ بانک، خدمات دستگاه PIN PAD‎، خدمات دستگاه POS‎ و خدمات حسابهاي اينترنتي به ترتيب ميزان رضايتمندي رتبه بندي شدند.

عنوان : بررسي تاثير بکارگيري سيستم اطلاعات مديريت بر برنامه ريزي نيروي انساني در مخابرات استان کرمانشاه در سال ‎۱۳۸۹
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : مدیریت بازرگانی

مختصر : در اين پژوهش که موضوع آن بررسي تاثير به کارگيري سيستم اطلاعات مديريت بر برنامه ريزي نيروي انساني در مخابرات استان کرمانشاه در سال ‎۱۳۸۹ مي باشد با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي ساده و تجزيه تحليل اطلاعات با استفاده از آمار توصيفي و استنباطي انجام شد. روشهايي که در اين پايان نامه به کار گرفته مي شوند عبارت بودند از روش هاي بررسي همبستگي و جداول فراواني و ميانگين و انحراف معيار و نما براي متغيرهاي اسمي و ميانه براي متغيرهاي ترتيبي و استفاده از آزمون t‎ يک نمونه اي به رد و اثبات فرضيات پرداخته شد. اين پژوهش داراي پنج فرضيه اصلي است که تمامي آنها در سطح اطمينان ‎۹۵ درصد مورد آزمون و تاييد قرار گرفتند.

عنوان : بررسي تاثير عوامل فرهنگ سازماني بر رضايت شغلي در شرکت پالايش نفت کرمانشاه
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : مدیریت بازرگانی

مختصر : پژوهش حاضر بررسي تاثير عوامل فرهنگ سازماني بر رضايت شغلي مي باشد که در قالب يک فرضيه اصلي و ‎۱۱ فرضيه فرعي مورد بررسي قرار گرفته است. روش تحقيق به صورت ميداني بوده و براي گردآوري اطلاعات از پرسشنامه استفاده شد. براي تجزيه تحليل اطلاعات از تکنيکهاي آماري مثل ضريب همبستگي، پيرسون، آزمون t‎ استفاده شد. يافته هاي تحقيق حاکي از آن است که بين عوامل فرهنگ سازماني و رضايت شغلي همبستگي مثبت وجود دارد. کليه ‎۱۱ فرضيه فرعي مورد تاييد قرار گرفتند.

عنوان : طراحي مدلي براي تبيين عوامل موثر بر بکارگيري بيمه الکترونيکي در بيمه ايران
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : مدیریت بازرگانی

مختصر : در اين پژوهش فاکتورهاي کليدي بيمه الکترونيکي از طريق مرور ادبيات موضوع، مصاحبه با کارشناسان فناوري اطلاعات و بيمه، شناسايي شده و پس از تدوين مدل ثانويه، صحت اين مدل توسط خبرگان بيمه بررسي شده است. به منظور آزمون فرضيه ها پرسشنامه اي ‎۲۳ سوالي با طيف ليکرت طراحي شده است. نتايج آزمون t‎ استيودنت و آزمون دو جمله اي ‎۴ فرض اصلي تحقيق را تاييد کرده و مشخص نمود که متغيرهاي کيفيت ارائه خدمات قابليت استفاده وب سايت آمادگي و تمايل مشتريان و نوع پوشش بيمه اي همگي بر بکارگيري بيمه الکترونيکي تاثير معناداري

عنوان : مطالعه زمينه و آمادگي براي اجراي استراتژي مديريت ارتباط با مشتريان (CRM‎) در شعب بانک کشاورزي ايلام
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : مدیریت بازرگانی

مختصر : هدف از پژوهش حاضر مطالعه زمينه و آمادگي براي استراتژي مديريت ارتباط با مشتريان از لحاظ توجه به مشتريان داخلي و خارجي در شعب بانک کشاورزي ايلام است. براي اين منظور براي تدوين سوالات تحقيق و طرح مطالعه از مدل چرخه کسب و کار CRM‎ با تاکيد بر نقش مشتريان داخلي بانک در ارائه خدمات بهتر استفاده شده است. از نظر هدف کاربردي و روش کار پيمايشي است. جامعه آماري شامل کارکنان و مديران شعب بانک کشاورزي ايلام بوده است. نتايج نشان داد شعب بانک کشاورزي زمينه و آمادگي لازم براي اجراي استراتژي مديريت ارتباط با مشتري را دارا ميباشد.

عنوان : بررسي عوامل روانشناختي در مقايسه با تحليل تکنيکي در تصميم گيري سرمايه گذاران در بازار بورس اوراق بهادار تهران
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : مدیریت بازرگانی

مختصر : هدف از اين پژوهش پرداختن به اين موضوع است که افراد در تجزيه تحليل خود براي خريد و فروش سهام در سازمان بورس از کدام يک از عوامل روانشناختي و تحليل تکنيکي استفاده مي کنند. اين پژوهش از نظر هدف کاربردي و از نظر روش توصيفي پيمايشي بوده است. نتايج نشان داد که بين تصميم گيري و عوامل روانشناختي همبستگي معناداري وجود ندارد. همچنين رابطه معناداري بين متغير مربوط به تصميم گيري و پيشينه قيمت سهام وجود دارد. لذا افراد در تصميم گيريهاي خود تمايل بيشتري به استفاده از نسبتهاي مالي استفاده از نظر کارشناسان و بررسي پيشينه قيمت سهام نسبت به ديگر روشهاي مربوط به تحليل تکنيکي دارند.

عنوان : مطالعه توان تبيين ريسک سيستماتيک مبتني بر مدل قيمت گذاري دارايي هاي سرمايه اي کاهشي( D-CAPM‎) در مقايسه با مدلCAPM‎ در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : مدیریت بازرگانی

مختصر : در اين تحقيق به مطالعه ريسک سيستماتيک کاهش يافته مبتني بر مدل قيمت گذاري دارايي هاي سرمايه اي کاهشي پرداخته شده است. اين تحقيق جزء تحقيقات توصيفي طبقه بندي شده و روش آزمون از نوع مقايسه اي و از نظر هدف تحقيق کاربردي است. نتايج تحقيق نشان داد که مدل قيمت گذاري دارايي هاي سرمايه اي کاهشي در تبيين ريسک و بازده کارايي بالايي دارد. زيرا سبدهاي سهام مبتني بر مدل قيمت گذاري دارايي هاي سرمايه اي کاهشي بالاتر از خط اوراق بهادار بازار قرار مي گيرد. و در ريسک مشابه بازده مورد انتظار بيشتر و در بازده مشابه ريسک کمتري را عايد سرمايه گذار مي کند.

عنوان : بررسي تاثير متغير هاي مالي شرکتها بر صحت پيش بيني سود آنها در بورس اوراق بهادار تهران(مطالعه موردي صنعت سيمان)
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : مدیریت بازرگانی

مختصر : هدف از تحقيق حاضر بررسي ميزان و چگونگي تاثير متغير هاي مالي شرکت ها بر دقت پيش بيني سود آنها در بورس اوراق بهادار تهران و رتبه بندي متغير هاي مالي بر اساس تاثير آنها بر دقت پيش بيني سود است.در مجموع پيشنهاد مي شود، سرمايه گذاران در هنگام تصميم گيري به سرمايه گذاري در بورس اوراف بهادار تهران و تعيين پيش بيني سود از متغير هايي بعنوان ملاک تصميم گيري استفاده کنند که بيشترين تاثير را در پيش بيني سود داشته باشند؛ اين متغير ها عبارتند از: سود هر سهم، روند فيمت سهام، نرخ تقسيم سود و نوسان قيمت سهام

عنوان : تعيين و اندازه گيري انواع ريسک در بانک مسکن با توجه به بيانيه کميته بال‎۲ و شرايط موجود در کشور
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : مدیریت بازرگانی

مختصر : در جهان امروزي مقوله ريسک در تمام کشورها استفاده مي شود و مديريت آن براي بانک ها تا آنجا داراي ارزش ميباشد که آنها در راستاي مشتري مداري و جلب اطمينان سهامداران، روش هاي مورد استفاده خود را در زمينه مديريت ريسک عمليات و نتايج بانک به صورت زمانبندي شده، منتشر مي کنند. اين بانک ها مديريت ريسک را به کميته اي واگذار کرده و با مديريت اعضاي هيات مديره بر اين کميته، لزوم اجراي تصميمات اين کميته را براي کل سازمان لازم الاجرا مي نمايند. در اين تحقيق، انواع ريسک با توجه به بيانيه کميته بال‎۲ و البته شرايط نظام بانکي کشور در سه گروه ريسک اعتباري، عملياتي و بازار شناسايي شدند و براي سال‎۸۹ اين ريسک ها در بانک مسکن محاسبه شدند.

عنوان : بررسي تاثير برون سپاري بر عملکرد بانک ملي استان ايلام
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : مدیریت بازرگانی

مختصر : فرضيات اين تحقيق مشتمل بر‎۷ فرضيه مي باشد که به بررسي رابطه بين برون سپاري خدمات بانک ملي استان ايلام با کاهش هزينه هاي مالي، کاهش زمان انجام خدمات، کاهش تعداد پرسنل، افزايش کيفيت خدمات، افزايش ميزان سپرده ها،افزايش رضايت کارکنان و افزايش رضايت مشتريان مي پردازد. تجزيه و تحليل داده ها نيز در دو سطح توصيفي و استنباطي صورت مي گيرد. جهت پردازش اطلاعات نيز از نرم افزار spss‎ استفاده گرديده است. در نهايت نتايج به دست آمده حاکي از آن است که بين برون سپاري خدمات در بانک ملي استان ايلام و‎۶ فرضيه نخست رابطه معنادار وجود دارد ولي فرضيه هفتم وجود چنين رابطه اي را رد مي نمايد.

عنوان : شناسايي عوامل موثر در ايجاد اعتماد به تجارت الکترونيک در مشتريان ايراني (بررسي موردي مشتريان بانک پارسيان ايلام)
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : مدیریت بازرگانی

مختصر : جامعه آماري تحقيق مشتريان بانک پارسيان شهرستان ايلام مي باشد که در اين راستا ‎۱۲۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب و داده هاي لازم از طريق پرسشنامه ‎۲۸ سوالي که بين آنها توزيع شده، بدست آمده است. براساس نتايج تحقيق به نظر مشتريان متغيرهاي مربوط به فروشنده، خريدار و محيط باعث افزايش اعتماد به تجارت الکترونيک در مشتريان مي شود که رتبه بندي نسبي اين متغير ها بر اساس ميانگين از بيشترين تا کمترين اهميت به صورت زير مي باشد: ‎۱-متغيرهاي مربوط به فروشنده ‎۲- متغير هاي مربوط به خريدار‎۳- متغيرهاي مربوط به محيط

عنوان : بررسي تاثير مديريت ارتباط با مشتري در کاهش معوقات بانکي (مطالعه موردي شعب استان کرمانشاه)
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : مدیریت بازرگانی

مختصر : در اين تحقيق براي آزمون فرضيه ها، پرسشنامه اي با طيف ليکرت و به تعداد ‎۱۸ سوال طراحي و ميان ‎۲۵۰ نفر از مشتريان بانک ملت که از شعب استان کرمانشاه تسهيلات دريافت نموده و داراي بدهي معوق بودند و به صورت خوشه اي و سپس به طور تصادفي ساده توزيع گرديد. بررسي آزمون همبستگي اسپيرمن در مورد تاثير ميزان تسهيلات دريافتي و ميزان قسط هاي معوقه تسهيلات دريافتي، اثبات نمود که تاثير گذاري عوامل کاهش دهنده حجم معوقات بانکي و ميزان قسط هاي معوقه تسهيلات دريافتي در ميان پاسخگويان با ميزان تسهيلات دريافتي و داراي حجم معوقات بانکي بالاتر، بيشتر از ساير پاسخگويان با ميزان تسهيلات دريافتي و ميزان قسط هاي معوقه تسهيلات دريافتي پايين تر باشد.

عنوان : بررسي عوامل تعيين کننده ارزش برند با رويکرد مالي در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : مدیریت بازرگانی

مختصر : در اندازه گيري ارزش برند دو ديدگاه قالب مشتري محور و شرکت محور وجود دارد. در اين تحقيق تلاش شده است تا با رويکرد شرکت محور و بکارگيري داده هاي واقعي ارزش برند و عوامل موثر بر آن شناسايي شود. با مطالعه ادبيات موضوع و مدلها و نتايج تحقيقات پيشين چهار فرضيه متناسب با چهار عامل اصلي موثر بر ارزش برند شرکتها تدوين شود. با بکارگيري مدل پنل ديتاي نامتوازن شامل ‎۳۹۳ مشاهده از ‎۴۸ شرکت طي يک دوره ‎۹ ساله مدل تحقيق آزمون شد. نتايج نشان داد که شدت تبليغات، عمر شرکت و عمر برند بر ارزش برند ثر مثبت دارند. خروجيها همچنين حاکي از عدم تاييد اثر سهم بازار بر ارزش برند است.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29