جستجو زبان    
 

انگلیسی : serial
فارسی : زنجیره

انگلیسی : series
فارسی : رشته، سلسله، مجموعه

انگلیسی : session 1
فارسی : نشست

انگلیسی : session 2
فارسی : اجلاس 2

انگلیسی : shift
فارسی : نوبت 1

انگلیسی : side by side
فارسی : كنار هم

انگلیسی : silver-plated
فارسی : سیم‌اندود

انگلیسی : sink
فارسی : ظرف‌شویی

انگلیسی : siphon
فارسی : آب‌شویه 2

انگلیسی : spray
فارسی : افشانه

انگلیسی : stencil
فارسی : كاغذ مومی

انگلیسی : stereophonic
فارسی : چندآوا، چندآوایی

انگلیسی : subside
فارسی : یارانه

انگلیسی : suite
فارسی : سراچه

انگلیسی : sujet
فارسی : موضوع

انگلیسی : symbole
فارسی : نماد، رمز 2

انگلیسی : ymbolique
فارسی : نمادین، رمزیs

انگلیسی : symbolisme
فارسی : نمادگان

انگلیسی : symposium
فارسی : هم‌نشست، محفل علمی

انگلیسی : syndicat
فارسی : اتحادیه

انگلیسی : taxidermist
فارسی : آكنده‌ساز

انگلیسی : taxidermy 1
فارسی : آكنده

انگلیسی : taxidermy 2
فارسی : آكنده‌سازی

انگلیسی : technicien
فارسی : فن‌ورز

انگلیسی : technique
فارسی : فن

انگلیسی : technocrate
فارسی : فن‌سالار

انگلیسی : technocratie
فارسی : فن‌سالاری

انگلیسی : technocratic
فارسی : فن‌سالارانه

انگلیسی : technologie
فارسی : فناوری

انگلیسی : technologic
فارسی : فناورانه

انگلیسی : technologically
فارسی : فناورانه

انگلیسی : technologist
فارسی : فناور

انگلیسی : telecommunication
فارسی : مخابرات

انگلیسی : videoconference
فارسی : دورسخنی

انگلیسی : tele-text
فارسی : پیام‌نما

انگلیسی : terminal
فارسی : پایانه

انگلیسی : terrasse
فارسی : بهارخواب، مهتابی

انگلیسی : test 1
فارسی : آزمون

انگلیسی : test 2
فارسی : آزمونه

انگلیسی : test 3
فارسی : آزمودن

انگلیسی : play (stage)
فارسی : نمایش

انگلیسی : theatre
فارسی : نمایش‌سرا

انگلیسی : theoretist
فارسی : نظریه‌پرداز

انگلیسی : theoretic
فارسی : نظری

انگلیسی : theoretically
فارسی : نظری

انگلیسی : thermocouple
فارسی : بندآور

انگلیسی : toaster
فارسی : برشته‌كن

انگلیسی : toaster oven
فارسی : برشتار

انگلیسی : topical meeting
فارسی : ویژه‌همایی

انگلیسی : ultimatum
فارسی : اتمام حجت، زنهاره


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  بعدی