جستجو زبان    
 

انگلیسی : microfilm
فارسی : ریزفیلم

انگلیسی : microwave oven
فارسی : تندپز

انگلیسی : mobile phone
فارسی : تلفن همراه

انگلیسی : museum
فارسی : موزه، گنجینه

انگلیسی : nomenclature
فارسی : نامگان

انگلیسی : on call
فارسی : گوش به زنگ

انگلیسی : open[kitchen]
فارسی : آشپزخانه باز

انگلیسی : opposition
فارسی : گروه مخالف

انگلیسی : organe
فارسی : ترجمان

انگلیسی : organisation
فارسی : سازمان

انگلیسی : organized
فارسی : سازمند

انگلیسی : page
فارسی : پی‌جویی (كردن)

انگلیسی : pager
فارسی : پی‌جو

انگلیسی : panel
فارسی : هیئت‌رئیسه

انگلیسی : paragraphe
فارسی : بند

انگلیسی : paraphe
فارسی : پیش‌امضا

انگلیسی : paravent
فارسی : پردینه

انگلیسی : parking meter
فارسی : توقف‌سنج

انگلیسی : park
فارسی : مانك

انگلیسی : park and ride
فارسی : پیاده - سوار

انگلیسی : parking
فارسی : توقفگاه

انگلیسی : parlement
فارسی : مجلس

انگلیسی : parquet
فارسی : چوبْ‌فروش

انگلیسی : partition
فارسی : دیوارك

انگلیسی : patio
فارسی : نورخان

انگلیسی : pavillon 1
فارسی : سرایه

انگلیسی : pavillon 2
فارسی : كوشك

انگلیسی : perforage
فارسی : آژدار

انگلیسی : perforateur
فارسی : آژه

انگلیسی : personnel
فارسی : كاركنان

انگلیسی : phase
فارسی : گام

انگلیسی : plomb
فارسی : مهروموم

انگلیسی : polycopie
فارسی : دستگاه تكثیر

انگلیسی : pompage
فارسی : پمپ‌زنی، تلمبه‌زنی

انگلیسی : portable
فارسی : دستی

انگلیسی : pourcentage
فارسی : درصدانه، درصد (بنا به مورد)

انگلیسی : press conference, news conference
فارسی : مصاحبه مطبوعاتی

انگلیسی : price list
فارسی : بهانامه

انگلیسی : pro forma
فارسی : پیش‌برگ 2

انگلیسی : projecteur 1
فارسی : نورافكن

انگلیسی : projecteur 2
فارسی : فراتاب

انگلیسی : Pyrex
فارسی : نسوز

انگلیسی : remote control
فارسی : دورفرمان

انگلیسی : retouch
فارسی : پرداخت

انگلیسی : retoucheur
فارسی : پرداخت‌كار

انگلیسی : rewinder 1
فارسی : برگردان

انگلیسی : rewinder 2
فارسی : دكمه برگردان

انگلیسی : seminar 1
فارسی : هم‌اندیشی

انگلیسی : seminar 2
فارسی : درس گروهی

انگلیسی : sensor
فارسی : حس‌گر


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  بعدی